Vrsta postupka / tip zahtjeva Akcija
Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine Predaj zahtjev
Građevinska dozvola Predaj zahtjev
Građevinska dozvola - promjena investitora Predaj zahtjev
Građevinska dozvola za pripremne radove Predaj zahtjev
Izmjene i dopune građevinske dozvole Predaj zahtjev
Izmjene i dopune lokacijske dozvole Predaj zahtjev
Lokacijska dozvola Predaj zahtjev
Lokacijska informacija Predaj zahtjev
UPIT za izdavanje obavijesti o načinu provedbe zakona odnosno plana u svrhu izrade idejnog projekta Predaj zahtjev
UPIT za izdavanje obavijesti o načinu provedbe zakona odnosno plana u svrhu izrade glavnog projekta Predaj zahtjev
Potvrda parcelacijskog elaborata Predaj zahtjev
Prijava početka građenja Predaj zahtjev
Prijava početka pokusnog rada Predaj zahtjev
Prijava početka uklanjanja Predaj zahtjev
Privremena uporabna dozvola Predaj zahtjev
Produljenje lokacijske dozvole Predaj zahtjev
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice Predaj zahtjev
Uporabna dozvola Predaj zahtjev
Uporabna dozvola za dio građevine Predaj zahtjev
Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15.02.1968. Predaj zahtjev
Uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01.10.2007. Predaj zahtjev
Uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi Predaj zahtjev
Uporabna dozvola za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja Predaj zahtjev
Uporabna dozvola za gređevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan Predaj zahtjev