ISPIS STRANICE

STATISTIČKI LJETOPIS GRADA ZAGREBA 2017.
[ download cijelog dokumenta ]

NAPOMENA:
Publikacija se nalazi u .pdf formatu. Veličina je 8.51 MB
Za pregledavanje iste potrebno je instalirati Acrobat Reader.NAPOMENA:
Publikacija se može koristiti pojedinačno - po poglavljima.


SADRŽAJ

ZAGREBAČKI IDENTITETI
 • Zagrebački nadbiskupi
 • Zagrebački gradonačelnici
 • Gradska skupština Grada Zagreba
 • Gradske četvrti Grada Zagreba
 • Osnovni podaci o Gradu Zagrebu
 • Počasni građani Grada Zagreba
 • Nagrade Grada Zagreba
 • Gradovi s kojima je potpisan dokument o suradnji
 • Ustrojstvo Grada Zagreba
 • Naselja Grada Zagreba - Popis 2011.
 • Naselja Grada Zagreba - karta
 • Gradske četvrti Grada Zagreba - Popis 2011.
 • Gradske četvrti Grada Zagreba - karta


 • GEOGRAFSKI I METEOROLOŠKI PODACI
 • Geografski položaj i visina grada nad morem
 • Površina, stanovništvo i naselja
 • Gradske prometnice, važniji prometni pravci - izbor prema dužini
 • Temperatura zraka i količina oborina u razdoblju 1862. - 2016. - prema mjerenju Meteorološkog opservatorija
       Zagreb-Grič
 • Mjesečne i godišnje vrijednosti meteoroloških podataka u posljednjih deset godina prema mjerenju
       Meteorološkog opservatorija Zagreb-Grič
 • Broj dana s određenim meteorološkim obilježjima u posljednjih deset godina prema mjerenju
       Meteorološkog opservatorija Zagreb-Grič
 • Učestalost kiselih kiša na meteorološkim postajama u 2016.
 • Mjesečne i godišnje vrijednosti vodostaja Save, hidrološka postaja Zagreb
 • Mjesečne i godišnje vrijednosti protoka Save, hidrološka postaja Zagreb
 • Karakteristične vrijednosti godišnjeg vodostaja Save
 • Potresi s epicentrom u okolici Zagreba od 1900. do 2016.
 • Petnaest najjačih potresa s epicentrom u okolici Zagreba
 • Stajaće vode
 • Vodotoci i meliorativna kanalska mreža za dio branjenog područja 14 - područje Grada Zagreba - iz programa
       održavanja u 2016. • STANOVNIŠTVO

 • Stanovništvo Grada Zagreba od najstarijih vremena
 • Stanovništvo i kućanstva prema popisima
 • Stanovnici Grada Zagreba i naselja Zagreb 1857. - 2011.
       prema aktualnom teritoriju definiranom 30. siječnja 1997. 
 • Stanovništvo Grada Zagreba prema spolu i starosti, Popis 2011.
 • Stanovništvo Grada Zagreba i naselja Zagreb prema popisima 1857. - 2011.
 • Privatna kućanstva prema obiteljskom sastavu, Popis 2011.
 • Obiteljska kućanstva prema broju članova, Popis 2011.
 • Dobna struktura stanovnika Grada Zagreba prema popisima 2001. i 2011.
 • Prosječna starost stanovnika Grada Zagreba prema popisima 2001. i 2011.
 • Kontingenti stanovništva, Popis 2011.
 • Prosječna starost stanovnika gradskih četvrti - rang, Popis 2011.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema završenoj školi i spolu, Popis 2011.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskome bračnom stanju i spolu, Popis 2011.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema vrsti zajednice u kojoj osoba živi i spolu, Popis 2011.
 • Žensko stanovništvo staro 15 i više godina prema broju živorođene djece, Popis 2011.
 • Stanovništvo prema državljanstvu, Popis 2011.
 • Stanovništvo prema narodnosti, Popis 2011.
 • Stanovništvo prema vjeri, Popis 2011.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema aktivnosti i spolu, Popis 2011.
 • Stanovništvo prema glavnim izvorima sredstava za život i spolu, Popis 2011.
 • Stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti prema starosti, Popis 2011.
 • Privatna kućanstva prema obiteljskom sastavu, Popis 2011.
 • Obiteljska kućanstva prema broju članova, Popis 2011.
 • Obitelji prema tipu i broju članova, Popis 2011.
 • Obiteljska i samačka kućanstva prema popisima 2001. i 2011.
 • Obitelji s djecom prema tipu obitelji i broju djece prema starosti, Popis 2011.
 • Stanovništvo prema spolu, tipu kućanstva i statusu u obitelji, Popis 2011.
 • Institucionalna kućanstva prema broju članova, Popis 2011.
 • Kućanstva prema osnovi korištenja i vlasništvu stana, Popis 2011.
 • Privatna kućanstva prema posjedovanju osobnog računala i korištenju interneta, Popis 2011.

 • Vitalna statistika
 • Prirodno kretanje stanovništva
 • Broj živorođenih u 2016. po gradskim četvrtima
 • Broj umrlih u 2016. po gradskim četvrtima
 • Stope prirodnoga kretanja stanovništva
 • Grafikon – Prirodno kretanje stanovništva
 • Živorođeni i mrtvorođeni prema spolu, bračnosti roditelja,
       mjestu porođaja i stručnoj pomoći
 • Vitalni indeksi u 2016. po gradskim četvrtima
 • Živorođeni i mrtvorođeni prema starosti majke i redu rođenja
 • Umrli prema spolu i starosti
 • Grafikon – Umrli prema spolu
 • Umrli prema spolu, mjestu smrti, liječenju bolesti od koje je osoba umrla
       i prijavi uzroka smrti
 • Umrli prema uzroku smrti
 • Nasilne smrti
 • Nasilne smrti prema starosti umrlih i mjesecu događaja
 • Samoubojstva prema starosti umrlih
 • Umrli u prometnim nesrećama prema starosti
 • Sklopljeni brakovi prema starosti nevjesta i ženika
 • Sklopljeni brakovi prema redu braka i ranijem bračnom stanju
 • Sklopljeni brakovi prema školskoj spremi nevjesta i ženika
 • Grafikon – Sklopljeni i razvedeni brakovi
 • Razvedeni brakovi

 • Migracija stanovništva
 • Doseljeno i odseljeno stanovništvo
 • Grafikon – Doseljeno i odseljeno stanovništvo


 • ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 • Korisnici zdravstvene zaštite
 • Pregled broja dana izostanaka s posla
 • Zdravstvene ustanove
 • Zdravstveni radnici i suradnici
 • Zdravstveni radnici i suradnici prema stručnoj spremi, zanimanju i spolu
 • Liječnici prema granama specijalnosti
 • Djelatnost opće medicine – primarna zdravstvena zaštita
 • Primarna zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece i zaštitu žena
 • Savjetovalište za planiranje obitelji – primarna zdravstvena zaštita
 • Djelatnost za zaštitu i liječenje usta i zubi – primarna zdravstvena zaštita
 • Hitna medicinska pomoć
 • Prosječan broj usluga u jednom danu 2016.
 • Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Čop"
 • Specijalističko-konzilijarna djelatnost
 • Oboljeli od zaraznih bolesti
 • Bolnička djelatnost
 • Pokazatelji bolničke djelatnosti u 2016.
 • Postelje i bolesnički dani u kliničkim bolničkim centrima, kliničkim bolnicama, klinikama, općim i specijalnim
       bolnicama, po pojedinim odjelima
 • Bolnička djelatnost u 2016.
 • Hospitalizacije bolesnika prema grupama bolesti
 • Grafikon - Bolesti prema najvećoj učestalosti
 • Hospitalizacije bolesnika zbog novotvorina
 • Grafikon - Hospitalizacije bolesnika starijih od 65 godina zbog novotvorina prema dobi i spolu u 2016.
 • Hospitalizacije bolesnika zbog bolesti cirkulacijskog sustava
 • Hospitalizacije bolesnika zbog duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja
 • Hospitalizacije bolesnika zbog bolesti probavnog sustava
 • Vodeći uzroci hospitalizacija starijih od 65 godina po dijagnozama u 2016.
 • Grafikon - Rang učestalosti uzroka hospitalizacija po grupama bolesti u 2016.


 • SOCIJALNA SKRB
 • Socijalne pomoći i usluge Grada Zagreba
 • Zaštita osoba s invaliditetom
 • Društvena davanja za djecu


 • MIROVINSKO OSIGURANJE
 • Osiguranici prema osnovama osiguranja i spolu
 • Grafikon - Osiguranici prema spolu
 • Grafikon - Korisnici mirovina prema vrstama mirovina
 • Grafikon - Prosječne mirovine prema vrstama mirovina
 • Grafikon - Korisnici mirovina prema spolu
 • Korisnici mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i spolu
 • Grafikon - Korisnici mirovina prema osnovama osiguranja
 • Grafikon - Prosječne mjesečne mirovine prema osnovama osiguranja
 • Korisnici mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, osnovama osiguranja i spolu


 • ZAPOSLENOST
 • Zaposleni
 • Grafikon - Zaposleni
 • Grafikon - Zaposleni prema stupnju stručnog obrazovanja i spolu
 • Zaposleni prema područjima NKD-a 2007. i spolu
 • Zaposleni u pravnim osobama prema područjima NKD-a 2007. i spolu
 • Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija prema područjima NKD-a 2007. i spolu
 • Zaposleni u pravnim osobama prema oblicima vlasništva
 • Grafikon - Udio broja zaposlenih u pravnim osobama prema oblicima vlasništva
 • Zaposleni u pravnim osobama prema oblicima vlasništva i područjima NKD-a 2007.
 • Grafikon - Struktura zaposlenih u pravnim osobama prema oblicima vlasništva
 • Zaposleni u pravnim osobama prema stupnju stručnog obrazovanja i spolu
 • Zaposleni u pravnim osobama prema stupnju stručnog obrazovanja, područjima NKD-a 2007. i spolu
 • Zaposlene žene u pravnim osobama prema starosti i područjima NKD-a 2007.
 • Zaposleni u pravnim osobama prema vrsti radnog odnosa i spolu
 • Zaposleni u pravnim osobama prema vrsti radnog odnosa i spolu, po područjima NKD-a 2007.
 • Nezaposlene osobe prema razini obrazovanja i spolu
 • Nezaposlene osobe prema radnom stažu
 • Nezaposlene osobe prema vremenu nezaposlenosti
 • Nezaposlene osobe prema godinama starosti


 • PLAĆE
 • Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama
       svih oblika vlasništva po područjima NKD-a 2007.
 •   
 • Grafikon - Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama
       svih oblika vlasništva po područjima NKD-2007. za 2015. i 2016.
 • Prosječne mjesečne isplaćene bruto plaće po zaposlenome u pravnim osobama
       svih oblika vlasništva po područjima NKD-a 2007.
 •   
 • Grafikon - Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome u pravnim osobama
       svih oblika vlasništva po područjima NKD-a 2007. za 2015. i 2016.
 • Udio zaposlenih u pravnim osobama prema visini isplaćenih neto plaća za ožujak
 • Grafikon - Struktura zaposlenih u pravnim osobama prema visini isplaćenih neto plaća za ožujak 2016.
 • Struktura zaposlenih u pravnim osobama prema visini isplaćenih neto plaća
       za ožujak 2016., prema područjima NKD-a 2007.
 • Prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće po zaposlenom u pravnim osobama
       prema spolu i stupnju stručne spreme
 • Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama
       prema spolu i stupnju stručne spreme za 2015. po područjima NKD-a 2007.
 • Prosječne mjesečne isplaćene bruto plaće po zaposlenom u pravnim osobama
       prema spolu i stupnju stručne spreme za 2015. po područjima NKD-a 2007.


 • CIJENE
 • Lančani indeksi cijena na malo prema skupinama proizvoda
 • Grafikon - Kretanje indeksa cijena na malo i troškova života od 2007. do 2016.
 • Grafikon - Indeksi cijena na malo i troškova života od 2008. do 2016.
 • Lančani indeksi troškova života prema skupinama potrošnje
 • Prosječne godišnje stope rasta cijena
 • Indeksi cijena na malo
 • Indeksi troškova života


 • INVESTICIJE
 • Ostvarene investicije u dugotrajnu imovinu
 • Grafikon - Ostvarene investicije u dugotrajnu imovinu po vrstama imovine u 2016.
 • Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu po vrstama imovine, prema sjedištu i djelatnosti investitora
 • Isplate za investicije u dugotrajnu imovinu po osnovnim izvorima financiranja
 • Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu na području Grada Zagreba
       prema vrstama imovine, sjedištu i djelatnosti investitora u 2016.
 • Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu na području Grada Zagreba
       prema vrstama imovine, sjedištu i djelatnosti investitora u 2016.
 • Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu na području Grada Zagreba
       prema vrstama imovine, sjedištu i djelatnosti investitora u 2016.


 • GRADSKI PRORAČUN
 • Ostvarenje prihoda gradskog proračuna
 • Grafikon – Struktura prihoda gradskog proračuna u 2016.
 • Rashodi gradskog proračuna
 • Račun financiranja


 • POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO
 • Poljoprivredne površine u sustavu ARKOD prema vrsti uporabe
 • Brojno stanje domaćih životinja
 • Gradski vrtovi
 • Ekološka poljoprivreda
 • Površine šumskog zemljišta
 • Šume prema namjeni
 • Posječena bruto drvna masa
 • Proizvodnja šumskih proizvoda prema vlasništvu


 • INDUSTRIJA
 • Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda i izvoza (PRODCOM) prema
       djelatnosti proizvoda, područjima i odjeljcima NKD-a 2007.


 • GRAÐEVINARSTVO
 • Stanovi prema načinu korištenja i druge nastanjene prostorije, Popis 2011.
 • Nastanjeni stanovi prema broju soba i vlasništvu, Popis 2011.
 • Nastanjeni stanovi prema pomoćnim prostorijama i opremljenosti instalacijama - Popis 2011.
 • Stambene jedinice prema broju kućanstava i članova kućanstava - Popis 2011.
 • Građevinska djelatnost poslovnih subjekata (pravne osobe)
 • Grafikon - Struktura vrijednosti izvršenih građevinskih radova prema vrsti građevina u 2016.
 • Izdane građevinske dozvole prema vrsti građevine
 • Grafikon - Izdane građevinske dozvole prema vrsti građevina
 • Izdane građevinske dozvole za zgrade prema namjeni, veličini i vrsti gradnje
 • Grafikon - Završene zgrade prema vrsti zgrade i vrsti radova
 • Završene zgrade i stanovi prema broju soba
 • Grafikon - Završeni stanovi prema broju soba
 • Završene zgrade i stanovi prema vrsti zgrade i vrsti radova
 • Broj i građevinske veličine prema vrsti završenih zgrada i vrsti radova
 • Završeni stanovi prema vrsti zgrade, vrsti gradnje i broju soba
 • Prosječne cijene prodanih novih stanova
 • Grafikon - Prosječne cijene prodanih novih stanova u kunama, po m2
 • Grafikon - Struktura prosječne cijene prodanih stanova u 2016.


 • PRIJEVOZ I KOMUNIKACIJE
 • Motorna vozila i gradski prijevoz
 • Grafikon – Prevezeni putnici u gradskom prijevozu 1950. – 2016.
 • Registrirana vozila, stanje 31. prosinca
 • Cestovni prijevoz robe
 • Parkirališta za bicikle
 • Duljina biciklističkih staza
 • Prijevoz tramvajem
 • Prijevoz gradskim autobusom
 • Prijevoz uspinjačom
 • Prijevoz željeznicom
 • Promet zrakoplova u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb “Franjo Tuđman”
 • Grafikon - Putnici prevezeni zračnim prometom 1950. – 2016.
 • Domaći promet i promet s inozemstvom u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb “Franjo Tuđman”
 • Promet zrakoplova prema prijevozniku u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb “Franjo Tuđman”
 • Prometna sredstva Međunarodne zračne luke Zagreb “Franjo Tuđman”
 • Prometne nesreće i osobe nastradale u prometnim nesrećama
 • Elektrokomunikacijske usluge
 • Pošte i kapaciteti
 • Poštanske pošiljke


 • DISTRIBUTIVNA TRGOVINA I OSTALE USLUGE
 • Nominalni indeksi prometa uslužnih djelatnosti prema pretežnoj djelatnosti poslovnog subjekta
 • Grafikon - Nominalni indeksi prometa uslužnih djelatnosti u 2015. i 2016.
 • Nominalni indeksi prometa trgovine na malo prema pretežnoj djelatnosti poslovnog subjekta
 • Struktura prometa u trgovini na malo prema trgovačkim strukama
 • Proljetni i ostali sajmovi i izložbe na prostoru Zagrebačkog velesajma
 • Zagrebački međunarodni jesenski velesajam


 • ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM
 • Izvoz i uvoz Grada Zagreba i Republike Hrvatske
 • Grafikon - Udio izvoza Grada Zagreba u izvozu RH u 2016.
 • Grafikon - Udio uvoza Grada Zagreba u uvozu RH u 2016.
 • Ukupan izvoz i uvoz Grada Zagreba u eurima
 • Izvoz prema NKD-u 2007.
 • Uvoz prema NKD-u 2007.
 • Izvoz i uvoz prema ekonomskim grupacijama zemalja
 • Grafikon - Izvoz i uvoz prema ekonomskim grupacijama zemalja U 2016.
 • Izvoz i uvoz Grada Zagreba prema zemljama partnerima
 • Najvažnije zemlje partneri u izvozu
 • Najvažnije zemlje partneri u uvozu • TURIZAM
 • Kapaciteti za smještaj turista prema vrstama objekata
 • Grafikon - Broj dolazaka turista
 • Dolasci i noćenja turista prema vrstama objekata za smještaj turista
 • Grafikon - Broj ostvarenih noćenja turista
 • Dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta
 • Način dolaska turista
 • Grafikon - Struktura noćenja inozemnih turista prema vrsti objekata za smještaj • KOMUNALNE DJELATNOSTI
 • Javna vodovodna i kanalizacijska mreža te javna toplana po naseljima
 • Javni vodovod
 • Javna kanalizacija
 • Električna energija
 • Opskrba grada toplinskom energijom
 • Distribucija plina i broj potrošača
 • Potrošnja plina u 2016.
 • Parkovi, ostale zelene površine, drvoredi i javna dječja igrališta
 • Parkovi na gradskom području
 • Tržnice
 • Bazeni
 • Broj požara prema vrstama objekata i stradale osobe u njima
 • Vatrogasne intervencije vatrogasnih postrojbi Grada Zagreba
 • Sudjelovanje vatrogasaca prema vrsti intervencija
 • Groblja
 • Groblja: Mirogoj, Miroševac i Krematorij s Gajem urni


 • ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠ
 • Zaštićena prirodna područja Grada Zagreba
 • Koncentracije sumporova dioksida, ugljikova monoksida i benzena u zraku
       na mjernoj postaji na Ksaverskoj cesti, 2016. – sumarni rezultati
 • Koncentracije dušikova dioksida u zraku u 2016. – sumarni rezultati
 • Koncentracije ozona u zraku u 2016. – sumarni rezultati
 • Koncentracije PM10 frakcije lebdećih čestica u zraku u 2016. – sumarni rezultati
 • Koncentracije olova u PM10 frakciji lebdećih čestica u zraku u 2016. – sumarni rezultati
 • Koncentracije kadmija u PM10 frakciji lebdećih čestica u zraku u 2016. – sumarni rezultati
 • Koncentracije arsena u PM10 frakciji lebdećih čestica u zraku u 2016. – sumarni rezultati
 • Koncentracije nikla u PM10 frakciji lebdećih čestica u zraku u 2016. – sumarni rezultati
 • Koncentracije benzo(a)pirena u PM10 frakciji lebdećih čestica u zraku u 2016. – sumarni rezultati
 • Koncentracije PM2,5 frakcije lebdećih čestica u zraku u 2016. – sumarni rezultati
 • Količina ukupne taložne tvari u zraku u 2016. – sumarni rezultati
 • Količina ukupne taložne tvari u zraku u 2016. – sumarni rezultati
 • Količina kadmija u ukupnoj taložnoj tvari u zraku u 2016. – sumarni rezultati
 • Količina talija u ukupnoj taložnoj tvari u zraku u 2016. – sumarni rezultati
 • Količina nikla u ukupnoj taložnoj tvari u zraku u 2016. – sumarni rezultati
 • Količina arsena u ukupnoj taložnoj tvari u zraku u 2016. – sumarni rezultati
 • Kategorizacija područja oko mjernih postaja u Zagrebu u 2016.
 • Sumarni pregled ocjenskih razina buke po mjernim mjestima koja su rangirana prema jačini buke tijekom 24h
 • Opskrba industrije vodom
 • Korištenje vode u industriji
 • Ispuštene i pročišćene upotrebljene vode u industriji
 • Otpadne kanalizacijske vode
 • Prijavljeni proizvodni opasni otpad po područjima NKD-a 2007.
 • Prijavljeni proizvodni neopasni otpad po područjima NKD-a 2007.
 • Komunalni otpad
 • Odloženi i oporabljeni otpad


 • OBRAZOVANJE
 • Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja
 • Osnovno obrazovanje – redovite škole
 • Grafikon - Broj osnovnih škola po gradskim četvrtima, kraj šk.g. 2015./2016.
 • Srednje obrazovanje – redovite škole
 • Grafikon - Broj učenika srednjih škola po gradskim četvrtima, kraj šk.g. 2015./2016.
 • Studenti koji su stekli akademsko obrazovanje
 • Učenički i studentski domovi
 • Osnovno obrazovanje
 • Grafikon - Osnovno obrazovanje prema spolu, kraj školske godine
 • Srednje obrazovanje
 • Grafikon - Srednje obrazovanje prema spolu, kraj školske godine
 • Učenici koji su završili školovanje prema vrsti škole
 • Učenici gimnazije koji su završili školu
 • Učenici tehničkih i srodnih srednjih škola koji su završili školu
 • Učenici industrijskih i obrtničkih srednjih škola koji su završili školu
 • Grafikon - Učenici koji su završili redovitu srednju školu prema vrsti škole 2014./2015.
 • Grafikon - Učenici koji su završili redovitu srednju školu prema vrsti škole 2015./2016.
 • Upisana djeca, učenici i studenti prema razinama obrazovanja
 • Studenti upisani na visoka učilišta prema nazivu učilišta i spolu
 • Grafikon - Studenti upisani na visoka učilišta prema spolu
 • Studenti upisani na visoka učilišta prema godinama studija u 2016./2017.
 • Grafikon - Studenti upisani u ak. g. 2016./2017. prema vrstama visokih učilišta
 • Diplomirani studenti prema nazivu visokog učilišta i spolu
 • Grafikon - Diplomirani studenti prema spolu
 • Nastavnci i suradnici u nastavi visokih učilišta prema zvanju u 2016./2017.
 • Grafikon - Nastavnici i suradnici prema akademskom nazivu i stupnju, u ak.g. 2015./2016.
 • Magistri znanosti, magistri i sveučilišni specijalisti na visokim učilištima
 • Grafikon - Magistri znanosti, magistri i sveučilišni specijalisti prema znanstvenome području
       magistarskog/specijalističkog rada u 2016.
 • Doktori znanosti na visokim učilištima
 • Grafikon - Doktori znanosti prema znanstvenome i umjetničkom području doktorske disertacije u 2016.


 • KULTURA I UMJETNOST
 • Povijest kazališta
 • Kazališta i kinematografi, radijski i TV pretplatnici od 1950. do 2016.
 • Kazališta
 • Profesionalna kazališta
 • Profesionalna kazališta za djecu
 • Amaterska kazališta
 • Hrvatsko narodno kazalište
 • Profesionalni orkestri, ansambli i zborovi
 • Ansambl narodnih plesova i pjesama "Lado"
 • Kinematografi
 • Muzeji
 • Muzeji u 2015.
 • Galerije u 2015.
 • Zbirke u 2015.
 • Knjižnice od 2004. do 2016.
 • Knjižnice u 2016.
 • Zoološki vrt


 • SPORT
 • Sportske udruge i aktivni sportaši prema vrstama sporta i dobnim skupinama u 2016.
 • Broj osvojenih medalja na međunarodnim natjecanjima od 2008. do 2016.
 • Kategorizacija sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba


 • PRAVOSUÐE
 • Sudovi i suci
 • Grafikon - Optužene i osuđene punoljetne osobe
 • Optužene i osuđene punoljetne osobe prema kaznenim djelima
 • Optužene i osuđene punoljetne osobe po sudovima
 • Osuđene punoljetne osobe po sudovima i grupama kaznenih dijela u 2016.
 • Osuđene punoljetne osobe prema izrečenim sankcijama
 • Maloljetni počinitelji kaznenih djela prema grupama kaznenih djela, vrsti odluke i izrečenim sankcijama u 2016.
 • Punoljetni i maloljetni počinitelji prekršaja prema vrsti prekršaja, postupaka i odluke
 • Počinitelji prekršaja prema izrečenim sankcijama


 • POSLOVNI SUBJEKTI
 • Poslovni subjekti prema pravno ustrojbenim oblicima i aktivnosti
 • Aktivne pravne osobe prema oblicima vlasništva
 • Pravne osobe prema područjima NKD-a i prema aktivnosti
 • Poslovni subjekti prema područjima NKD-a 2007. i prema veličini • Kratice i znakovi
 • Karte