ISPIS STRANICE

STATISTIČKI LJETOPIS ZAGREBA 2010.
[ download cijelog dokumenta ]

NAPOMENA:
Publikacija se nalazi u .pdf formatu. Veličina je 4.08 MB
Za pregledavanje iste potrebno je instalirati Acrobat Reader.NAPOMENA:
Publikacija se može koristiti pojedinačno - po poglavljima.


SADRŽAJ
   
ZAGREBAČKI IDENTITETI
 • Majka Božja Kamenitih vrata – zaštitnica Grada Zagreba
 • Zagrebački nadbiskupi   
 • Zagrebački gradonačelnici   
 • Gradska skupština Grada Zagreba   
 • Gradonačelnik Grada Zagreba    
 • Upravna tijela Grada Zagreba   
 • Područni uredi Gradske uprave   
 • Gradske četvrti Grada Zagreba   
 • Gradski zastupnici gradske skupštine prema obrazovanju, starosti i stranačkoj pripadnosti
 • Grad Zagreb 2009.
 • Uvodne napomene
 • Ustrojstvo Grada Zagreba
 • Naselja Grada Zagreba - Popis 2001.
 • Gradske četvrti Grada Zagreba – Popis 2001.
 • Grafikon – Gradske četvrti, stanovništvo Popis 2001. • GEOGRAFSKI I METEOROLOŠKI PODACI
 • Geografski položaj i visina grada nad morem
 • Površina, stanovništvo i naselja
 • Gradske prometnice, važniji prometni pravci – izbor prema dužini
 • Temperatura zraka i količina oborina u razdoblju 1862. - 2000.
 • - prema mjerenju Meteorološkog opservatorija Zagreb-Grič
 • Mjesečne i godišnje vrijednosti meteoroloških podataka, za 30-godišnja razdoblja od 1871.g.
 • - prema mjerenju Meteorološkog opservatorija Zagreb-Grič
 • Mjesečne i godišnje vrijednosti meteoroloških podataka, u zadnjih 10 godina
 • - prema mjerenju Meteorološkog opservatorija Zagreb-Grič
 • Broj dana s određenim meteorološkim obilježjima u zadnjih 10 godina
 • - prema mjerenju Meteorološkog opservatorija Zagreb-Grič
 • Učestalost kiselih kiša na meteorološkim postajama
 • Godišnje taloženje sumpora određenog u obliku sulfata i anorganskog dušika iz nitrata i amonijaka
 • Sumarni rezultati koncentracija dušikova dioksida
 • Srednji vodostaji Save – Hidrološka postaja Zagreb
 • Najniži i najviši vodostaji Save – Hidrološka postaja Zagreb
 • Grafikon – Karakteristične vrijednosti godišnjih vodostaja Save
 • Potresi s epicentrom u okolici Zagreba
 • Stajaće vode
 • Vodotoci i meliorativna kanalska mreža slivnog područja Grada Zagreba u 2009. • STANOVNIŠTVO

  Popisi stanovništva
 • Stanovništvo Grada Zagreba od najstarijih vremena
 • Stanovništvo i kućanstva prema popisima
 • Stanovništvo Grada Zagreba i naselja Zagreb prema popisima 1857–1991.
 • Grafikon – Stanovnici Grada Zagreba i naselja Zagreb od 1857–1991.
 • prema aktualnom teritoriju definiranom 30. siječnja 1997. 
 • Grafikon – Stanovništvo Grada Zagreba prema spolu i starosti, Popis 2001.
 •    
 • Grafikon – Kućanstva prema broju članova, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema starosti i spolu, Popis 2001.   
 • Grafikon – Dobna struktura stanovnika Grada Zagreba, Popis 2001.
 •    
 • Osobe stare 95 i više godina prema godinama starosti i spolu, Popis 2001.
 • Osobe stare 95 i više godina prema godinama starosti i spolu, po gradskim četvrtima , Popis 2001.
 • Kontigenti stanovništva, Popis 2001.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema završenoj školi i spolu, Popis 2001.
 • Stanovništvo staro 10 i više godina prema pismenosti, starosti i spolu, Popis 2001.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema bračnom stanju i spolu, Popis 2001.
 • Žensko stanovništvo staro 15 i više godina prema broju živorođene djece, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema državljanstvu, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema narodnosti, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema materinskom jeziku, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema vjeri, Popis 2001.
 • Stanovništvo odsutno iz naselja popisa, Popis 2001.
 • Stanovništvo drugih naselja/država prisutno u naselju popisa, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema aktivnosti i spolu, Popis 2001.
 • Aktivno stanovništvo prema pretežitoj aktivnosti, položaju u zaposlenju i nezaposlenosti te spolu, Popis 2001.
 • Poljoprivredno stanovništvo prema aktivnosti i spolu, Popis 2001.
 • Zaposleno stanovništvo prema zanimanju i spolu, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema glavnim izvorima sredstava za život, Popis 2001.
 • Grafikon – Stanovništvo prema glavnim izvorima sredstava za život, Popis 2001.
 • Invalidne osobe prema uzroku invalidnosti i spolu, Popis 2001.
 • Invalidne osobe prema fizičkoj pokretljivosti i spolu, Popis 2001.
 • Grafikon – Invalidne osobe prema starosti i fizičkoj pokretljivosti, Popis 2001.
 • Kućanstva, Popis 2001.
 • Privatna kućanstva prema obiteljskom sastavu i obiteljska kućanstva prema broju članova, Popis 2001.
 • Uže obitelji prema sastavu, Popis 2001.
 • Obitelji s djecom prema tipu obitelji i broju djece, Popis 2001.
 • Privatna kućanstva prema obiteljskom sastavu i osnovi korištenja stana, Popis 2001.
 • Obitelji prema sastavu i osnovi korištenja stana, Popis 2001.

 • Vitalna statistika
 • Prirodno kretanje stanovništva
 • Stope prirodnog kretanja stanovništva
 • Grafikon – Prirodno kretanje stanovništva
 • Živorođeni i mrtvorođeni prema spolu, bračnosti roditelja, mjestu porođaja i stručnoj pomoći
 • Živorođeni i mrtvorođeni prema starosti majke i redu rođenja
 • Umrli prema spolu i starosti
 • Umrli prema spolu, mjestu smrti, liječenju bolesti od koje je osoba umrla i prijavi uzroka smrti
 • Umrli prema uzroku smrti
 • Nasilne smrti
 • Sklopljeni brakovi prema starosti ženika i nevjeste
 • Sklopljeni brakovi prema redu braka i ranijem bračnom stanju
 • Sklopljeni brakovi prema školskoj spremi ženika i nevjeste
 • Grafikon – Sklopljeni i razvedeni brakovi
 • Razvedeni brakovi

 • Migracije stanovništva
 • Doseljeno i odseljeno stanovništvo
 • Grafikon – Doseljeno i odseljeno stanovništvo  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 • Korisnici zdravstvene zaštite
 • Pregled broja dana izostanaka s posla
 • Zdravstvene ustanove
 • Zdravstveni djelatnici i suradnici
 • Zdravstveni djelatnici i suradnici prema stručnoj spremi, zanimanju i spolu
 • Liječnici prema granama specijalnosti
 • Specijalističko-konzilijarna djelatnost
 • Djelatnost opće medicine – primarna zdravstvena zaštita
 • Djelatnost zaštite dojenčadi i predškolske djece – primarna zdravstvena zaštita
 • Djelatnost za zdravstvenu zaštitu žena – primarna zdravstvena zaštita
 • Savjetovalište za planiranje obitelji – primarna zdravstvena zaštita
 • Djelatnost za zaštitu i liječenje usta i zubi – primarna zdravstvena zaštita
 • Hitna medicinska pomoć
 • Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • Oboljeli od zaraznih bolesti
 • Bolnička djelatnost
 • Postelje i bolesnički dani u kliničkim bolničkim centrima, kliničkim bolnicama, klinikama, općim i specijalnim
 • bolnicama, po pojedinim odjelima
 • Bolnička djelatnost u 2009.
 • Hospitalizacija bolesnika prema grupama bolesti
 • Hospitalizacija bolesnika s prebivalištem u Gradu Zagrebu prema grupama bolesti i dobi u 2007.
 • Grafikon - Struktura najučestalijih uzroka hospitalizacije gravitirajućih starijih bolesnika
 • prema dobi i grupama bolesti u Zagrebu – 2007.
 • Grafikon - Usporedba gravitirajućih hospitalizacija starijih bolesnika s hospitalizacijama
 • prema zagrebačkom prebivalištu bolesnika u bolnicama Grada Zagreba – 2007.
 • Vodeći uzroci smrti u grupi bolesti cirkulacijskog sustava
 • Vodeći uzroci smrti u grupi bolesti cirkulacijskog sustava prema dobi u 2007.
 • Vodeći uzroci smrti u grupi bolesti novotvorina
 • Vodeći uzroci smrti u grupi bolesti novotvorina prema dobi u 2007.
 • Vodeći uzroci smrti u grupi bolesti dišnog sustava
 • Vodeći uzroci smrti u grupi bolesti dišnog sustava prema dobi u 2007.
 • Umrli od namjernog samoozljeđivanja (samoubojstva) prema dobi
 • Umrli u prometnim nesrećama prema dobi • SOCIJALNA SKRB
 • Ustanove socijalne skrbi, stanje 31. prosinca
 • Maloljetni i punoljetni korisnici socijalne skrbi
 • Prava, usluge i mjere socijalne skrbi
 • Društvena davanja za djecu
 • Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog uzrasta
 • Domovi učenika i studenata
 • Prognanici prema regiji stalnog prebivališta – Popis prognanika ožujak 1992.
 • Prognanici prema datumu izbjega – Popis prognanika ožujak 1992.
 • Prognanici i izbjeglice u 1992.
 • Prognanici djeca, učenici i studenti – Popis prognanika ožujak 1992.
 • Prognanici prema zdravstvenom stanju – Popis prognanika ožujak 1992.
 • Prognanici i izbjeglice – stanje krajem godine
 • Prognanici i izbjeglice prema Centrima socijalne skrbi – stanje krajem godine • MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
 • Osiguranici prema osnovama osiguranja
 • Korisnici mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju
 • Korisnici mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i osnovama osiguranja
 • Grafikon - Prosječne mirovine prema osnovama osiguranja  ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE
 • Zaposleni, stanje 31. ožujka
 • Grafikon - Zaposleni, stanje 31. ožujka 2009.
 • Grafikon - Zaposleni prema stupnju stučnog obrazovanja i spolu, stanje 31. ožujka 2009.
 • Zaposleni prema područjima NKD-a 2007. i spolu, stanje 31. ožujka 2009.
 • Zaposleni u pravnim osobama prema oblicima vlasništva, 31. ožujka
 • Grafikon - Udjel broja zaposlenih u pravnim osobama prema oblicima vlasništva,
 • u razdoblju 2000. - 2009., stanje 31. ožujka
 • Zaposleni u pravnim osobama prema oblicima vlasništva i područjima NKD-a 2007., stanje 31. ožujka 2009.
 • Grafikon - Struktura zaposlenih u pravnim osobama prema oblicima vlasništva, stanje 31. ožujka 2009.
 • Zaposleni u pravnim osobama prema stupnju stručnog obrazovanja i spolu, stanje 31. ožujka
 • Zaposleni u pravnim osobama prema stupnju stručnog obrazovanja, područjima NKD-a 2007. i spolu,
 • stanje 31. ožujka 2009.
 • Zaposleni u pravnim osobama prema starosti i spolu, stanje 31. ožujka
 • Zaposleni u pravnim osobama prema starosti, spolu i područjima NKD-a 2007., stanje 31. ožujka 2009.
 • Zaposleni u pravnim osobama prema vrsti radnog odnosa i spolu, stanje 31. ožujka
 • Zaposleni u pravnim osobama prema vrsti radnog odnosa i spolu, po područjima NKD-a 2007.,
 • stanje 31. ožujka 2009.
 • Osobe koje traže zaposlenje prema stupnju stručnog obrazovanja, stanje 31. prosinca
 • Osobe koje traže zaposlenje prema razini obrazovanja, stanje 31. prosinca
 • Osobe koje traže zaposlenje prema radnom stažu, stanje 31. prosinca
 • Grafikon - Nezaposlene osobe, stanje 31. prosinca
 • Osobe koje traže zaposlenje prema vremenu nezaposlenosti, stanje 31. prosinca
 • Osobe koje traže zaposlenje prema godinama starosti, stanje 31. prosinca • PLAĆE
 • Prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće po zaposlenom u pravnim osobama svih oblika vlasništva
 •   
 • Grafikon - Kretanje prosječnih mjesečnih neto i bruto plaća po zaposlenom u pravnim osobama
 • Indeksi nominalnih neto i bruto plaća
 •   
 • Struktura zaposlenih u pravnim osobama prema visini isplaćenih neto plaća za 160–200 plaćenih sati rada za ožujak
 • Grafikon - Struktura zaposlenih u pravnim osobama prema visini isplaćenih neto plaća za ožujak 2009.
 • Zaposleni u pravnim osobama prema visini isplaćenih neto plaća za 160–200 plaćenih sati rada u ožujku
 • 2009. prema područjima NKD-a 2007.
 • Prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće po zaposlenom u pravnim osobama svih oblika vlasništva,
 • prema NKD-u 2007.
 • Grafikon - Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama svih oblika vlasništva,
 • prema NKD-u 2007.
 • Indeksi nominalnih neto i bruto plaća po zaposlenom u pravnim osobama svih oblika vlasništva,
 • prema NKD-u 2007.
 • Grafikon - Indeksi nominalnih neto i bruto plaća
 • Prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće po zaposlenom u pravnim osobama prema spolu i stupnju stručne
 • spreme potrebne za obavljanje određenih poslova i zadataka
 • Grafikon - Prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama, prema stručnoj spremi
 • Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama
 • prema spolu i stupnju stručne spreme potrebne za obavljanje određenih poslova i zadataka za 2009.,
 • po područjima NKD-a 2007.
 • Prosječne mjesečne isplaćene bruto plaće po zaposlenom u pravnim osobama
 • prema spolu i stupnju stručne spreme potrebne za obavljanje određenih poslova i zadataka za 2009.,
 • po područjima NKD-a 2007. • CIJENE
 • Lančani indeksi prodajnih cijena proizvođača industrijskih proizvoda
 • prema glavnim industrijskim grupacijama i odjeljcima NKD-a 2002.
 • Lančani indeksi cijena na malo prema grupama proizvoda
 • Lančani indeksi troškova života prema grupama potrošnje
 • Lančani indeksi cijena ugostiteljskih usluga prema grupama usluga
 • Prosječne godišnje stope rasta cijena
 • Indeksi cijena
 • Grafikon – Kretanje indeksa prodajnih cijena proizvođača industrijskih proizvoda,
 • cijena na malo i troškova života od 1999. do 2008.
 • Grafikon – Indeksi cijena na malo i troškova života od 1998. do 2007.  INVESTICIJE

 • Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu prema tehničkoj strukturi
 • Isplate za investicije u dugotrajnu imovinu prema osnovnim oblicima financiranja u 2009.
 • Grafikon – Isplate za investicije u dugotrajnu imovinu prema osnovnim oblicima financiranja u 2009.
 • Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu prema djelatnosti investitora iz Hrvatske
 • i namjeni investicija prema NKD-u 2007., u 2009.
 • Investicije za zaštitu okoliša
 • Grafikon – Investicije za zaštitu okoliša u 2009.
 • Tekući izdaci za zaštitu okoliša  GRADSKI PRORAČUN
 • Ostvarenje prihoda gradskog proračuna
 • Grafikon – Struktura prihoda gradskog proračuna u 2009.
 • Rashodi gradskog proračuna
 • Računi financiranja • POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO
 • Oranice i vrtovi prema načinu korištenja
 • Grafikon – Zasijane površine u 2007.
 • Površina i proizvodnja važnijih usjeva
 • Voćna stabla i proizvodnja voća
 • Vinogradi i proizvodnja grožđa
 • Stoka i perad kod poslovnih subjekata (pravne osobe) – stanje 31. prosinca
 • Stoka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, stanje 15. siječnja
 • Goveda i proizvodnja mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 • Perad, proizvodnja jaja i proizvodnja meda, na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 • Površine šumskog zemljišta
 • Šume prema namjeni
 • Posječena bruto drvna masa
 • Proizvodnja šumskih proizvoda
 • Šumski proizvodi prema vlasništvu
 • Grafikon – Proizvodnja šumskih proizvoda u 2009. • INDUSTRIJA
 • Indeksi fizičkog obujma ukupne industrijske proizvodnje
 • Utrošak električne energije i goriva u industriji
 • Grafikon – Prosječne godišnje stope rasta industrijske proizvodnje u razdoblju od 2005. do 2009.
 • Indeksi industrijske proizvodnje prema glavnim industrijskim grupacijama i odjeljcima NKD-a 2002.
 • Indeksi industrijske proizvodnje prema glavnim industrijskim grupacijama i odjeljcima NKD-a 2007.
 • Elementi računa industrijske proizvodnje
 • Grafikon – Elementi računa industrijske proizvodnje 2004. – 2008.
 • Elementi računa industrijske proizvodnje prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007., u 2008.
 • Zaposleni, bruto plaće i nadnice – godišnji prosjek, načelo čiste djelatnosti
 • Grafikon – Prosječna godišnja bruto plaća po zaposlenom u industriji prema području NKD-a 2007., u 2008.
 • Zaposleni, bruto plaće i nadnice – godišnji prosjek prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.,
 • načelo čiste djelatnosti u 2008. • GRAÐEVINARSTVO
 • Stanovi prema načinu korištenja i druge nastanjene prostorije, Popis 2001.
 • Nastanjeni stanovi prema broju soba i vlasništvu, Popis 2001.
 • Nastanjeni stanovi prema pomoćnim prostorijama i opremljenosti instalacijama, Popis 2001.
 • Nastanjeni stanovi prema broju kućanstava i članova kućanstava, Popis 2001.
 • Građevinska djelatnost poslovnih subjekata
 • Grafikon - Struktura vrijednosti izvršenih građevinskih radova prema vrsti građevina u 2009.
 • Izdana odobrenja za gradnju prema vrsti građevine
 • Izdana odobrenja za gradnju za zgrade prema namjeni, veličini i vrsti gradnje
 • Završene zgrade i stanovi prema broju soba
 • Grafikon – Završene zgrade, prema vrsti zgrade i vrsti radova
 • Grafikon – Završeni stanovi prema broju soba
 • Završene zgrade i stanovi prema vrsti zgrade i vrsti radova
 • Broj i građevinske veličine prema vrsti završenih zgrada i vrsti radova
 • Završeni stanovi prema vrsti zgrade, vrsti gradnje i broju soba
 • Prosječne cijene prodanih novih stanova
 • Grafikon – Prosječne cijene prodanih novih stanova u kunama, po m2
 • Grafikon – Struktura prosječne cijene prodanih stanova u 2009.


  PRIJEVOZ, SKLADIŠTENJE I VEZE
 • Motorna vozila, gradski prijevoz i telefonski pretplatnici
 • Grafikon – Prevezeni putnici u gradskom prijevozu 1930–2009.
 • Registrirana vozila na motorni pogon, stanje 31. prosinca
 • Javni putnički cestovni prijevoz
 • Cestovni prijevoz robe
 • Gradski autobus
 • Tramvaj
 • Uspinjača
 • Žičara Sljeme
 • Pošte i poštanska oprema
 • Poštanske usluge
 • Promet zrakoplova u Zračnoj luci Zagreb
 • Domaći promet i promet s inozemstvom u Zračnoj luci Zagreb
 • Promet inozemnih zrakoplova u Zračnoj luci Zagreb
 • Sredstva Zračne luke Zagreb
 • Prometne nesreće i nastradale osobe u prometnim nesrećama
 • Broj požara prema vrstama objekata i stradale osobe u njima • DISTRIBUTIVNA TRGOVINA
 • Distributivna trgovina - poslovni subjekti (pravne osobe i obrtnici)
 • Grafikon – Prodavaonice/servisi prema pretežnoj djelatnosti pravne osobe/obrtnika
 • Distributivna trgovina prema djelatnosti koju poslovni subjekt obavlja u 2009.
 • Grafikon – Struktura prometa u distributivnoj trgovini prema djelatnosti koju poslovni subjekt obavlja u 2009.
 • Trgovina na malo – pravne osobe
 • Grafikon – Struktura prometa u trgovini na malo prema trgovačkim strukama u 2009.
 • Lančani indeksi prometa u trgovini na malo
 • Struktura prometa u trgovini na malo prema trgovačkim strukama
 • Distributivna trgovina prema pretežnoj djelatnosti poslovnog subjekta u 2009.
 • Distributivna trgovina prema pretežnoj djelatnosti pravne osobe u 2009.
 • Distributivna trgovina prema pretežnoj djelatnosti poduzeća / trgovačkih društava i
 • prema  djelatnostima koje obavljaju u 2009.
 • Distributivna trgovina prema pretežnoj djelatnosti obrta u 2009.
 • Proljetni i ostali sajmovi i izložbe na prostoru Zagrebačkog velesajma
 • Zagrebački međunarodni jesenski velesajam


  ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM
 • Ukupan izvoz i uvoz Grada Zagreba
 • Izvoz i uvoz prema sektorima SMTK-a
 • Izvoz i uvoz prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – proizvodni princip
 • Izvoz i uvoz prema ekonomskim grupacijama zemalja u 2009.
 • Grafikon – Izvoz i uvoz prema ekonomskim grupacijama zemalja u 2009.  UGOSTITELJSTVO
 • Ugostiteljska poduzeća/trgovačka društva
 • Grafikon – Struktura prometa ugostiteljskih poduzeća/trgovačkih društava prema NKD-u 2007., u 2009.
 • Promet ugostiteljskih poduzeća/trgovačkih društava prema vrstama usluga
 • Grafikon – Promet ugostiteljskih poduzeća /trgovačkih društava 2004. – 2009.
 • Ugostiteljska poduzeća/trgovačka društva i ugostitelji obrtnici
 • Poslovne jedinice ugostiteljskih poduzeća/trgovačkih društava prema vrstama ugostiteljskih objekata
 • Ugostitelji obrtnici prema pretežnoj ugostiteljskoj djelatnosti  TURIZAM

 • Kapaciteti za smještaj turista prema vrstama objekata, stanje 31. kolovoza
 • Grafikon – Broj dolazaka turista
 • Dolasci i noćenja turista prema vrstama objekata za smještaj turista
 • Grafikon – Broj ostvarenih noćenja turista
 • Dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta
 • Način dolaska turista prema vrstama objekata
 • KOMUNALNE DJELATNOSTI

 • Javna vodovodna i kanalizacijska mreža, te javna toplana po naseljima
 • Javni vodovod
 • Javna kanalizacija
 • Opskrba grada toplinskom energijom
 • Električna energija
 • Plin
 • Parkovi, ostale zelene površine, drvoredi i javna dječja igrališta
 • Groblja
 • Groblja: Mirogoj, Miroševac i Krematorij s Gajem urni
 • Bazeni
 • Tržnice
 • Parkovi na gradskom području • KAKVOĆA I ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA
 • Zaštićena prirodna područja
 • Koncentracije onečišćenja u zraku na mjernoj postaji u Đorđićevoj ulici, u 2009. – sumarni rezultati
 • Količina i ocjena ukupne taložne tvari i metala u njoj na mjernoj postaji u Đorđićevoj ulici,
 • u 2009. – sumarni rezultati
 • Kategorizacija područja oko mjerne postaje u Đorđićevoj ulici u 2009.
 • Koncentracije onečišćenja u zraku na mjernoj postaji na Ksaverskoj cesti,
 • u 2009. – sumarni rezultati
 • Količina i ocjena ukupne taložne tvari i metala u njoj na mjernoj postaji na Ksaverskoj cesti,
 • u 2009. – sumarni rezultati
 • Kategorizacija područja oko mjerne postaje na Ksaverskoj cesti u 2009.
 • Koncentracije onečišćenja u zraku na mjernoj postaji na Pešćenici,
 • u 2009. – sumarni rezultati
 • Količina i ocjena ukupne taložne tvari i metala u njoj na mjernoj postaji na Pešćenici,
 • u 2009. – sumarni rezultati
 • Kategorizacija područja oko mjerne postaje na Pešćenici u 2009.
 • Koncentracije onečišćenja u zraku na mjernoj postaji u Prilazu baruna Filipovića,
 • u 2009. – sumarni rezultati
 • Količina i ocjena ukupne taložne tvari i metala u njoj na mjernoj postaji
 • u Prilazu baruna Filipovića, u 2009. – sumarni rezultati
 • Kategorizacija područja oko mjerne postaje u Prilazu baruna Filipovića u 2009.
 • Koncentracije onečišćenja u zraku na mjernoj postaji u Sigetu,
 • u 2009. – sumarni rezultati
 • Količina i ocjena ukupne taložne tvari i metala u njoj na mjernoj postaji u Sigetu,
 • u 2009. – sumarni rezultati
 • Kategorizacija područja oko mjerne postaje u Sigetu u 2009.
 • Koncentracije onečišćenja u zraku na mjernoj postaji u Susedgradu, u 2009. – sumarni rezultati
 • Količina i ocjena ukupne taložne tvari i metala u njoj na mjernoj postaji u Susedgradu,
 • u 2009. – sumarni rezultati
 • Kategorizacija područja oko mjerne postaje u Susedgradu u 2009.
 • Opskrba industrije vodom
 • Korištenje vode u industriji
 • Ispuštanje upotrebljene vode iz industrije
 • Otpadne kanalizacijske vode
 • Odloženi otpad po vrstama
 • Primarna reciklaža
 • Primarna reciklaža u 2009.
 • Rezultati mjerenja razine buke na prometnicama prema mjernim mjestima • OBRAZOVANJE
 • Osnovno obrazovanje – redovite škole
 • Srednje obrazovanje – redovite škole
 • Visoko obrazovanje
 • Grafikon – Osnovno, srednje i visoko obrazovanje početak šk. g. 2009./2010.
 • Osnovno obrazovanje
 • Srednje obrazovanje
 • Učenici koji su završili školovanje, prema vrsti škole
 • Učenici gimnazije koji su položili maturu
 • Grafikon – Učenici koji su završili školovanje, prema vrsti škole
 • Učenici tehničkih i srodnih srednjih škola koji su položili završni ispit
 • Učenici industrijskih i obrtničkih srednjih škola koji su položili završni ispit
 • Studenti upisani na visoka učilišta prema nazivu učilišta i spolu
 • Grafikon – Studenti upisani na visoka učilišta prema spolu
 • Studenti upisani na visoka učilišta prema godinama studija u ak. god. 2009./2010.
 • Grafikon – Studenti upisani u ak. god. 2009./2010. prema vrstama visokih učilišta
 • Diplomirani studenti prema nazivu učilišta i spolu
 • Grafikon – Diplomirani studenti prema spolu
 • Nastavno osoblje visokih učilišta u šk. g. 2009./2010.
 • Magistri znanosti, magistri i sveučilišni specijalisti prema nazivu visokog učilišta na kojem su stekli
 • akademski stupanj/naziv i spolu
 • Doktori znanosti prema nazivu visokog učilišta na kojem su stekli akademski stupanj i spolu
 • Grafikon – Magistri, magistri znanosti i specijalisti područja prema području znanosti magistarskog rada u 2009.
 • Grafikon – Doktori znanosti prema području znanosti doktorske disertacije u 2009.


 • KULTURA I UMJETNOST
 • Kazališta i kinematografi od 1939. do 2009.
 • Pučka i otvorena učilišta i domovi kulture
 • Knjižnice od 1964. do 2007.
 • Knjižnice u 2007.
 • Radio i televizijski pretplatnici
 • Hrvatsko narodno kazalište
 • Dramsko kazalište Gavella
 • Teatar ITD
 • Zagrebačko gradsko kazalište Komedija
 • Satiričko kazalište Kerempuh
 • Zagrebačko kazalište mladih
 • Kazalište Trešnja
 • Zagrebačko kazalište lutaka
 • Amaterska kazališta
 • Filharmonija
 • Profesionalni orkestri, ansambli i zborovi
 • Ansambl narodnih plesova i pjesama Lado
 • Zbirke u 2009.
 • Galerije u 2009.
 • Muzeji
 • Muzeji u 2009.
 • Kinematografi
 • Zoološki vrt • ŠPORT
 • Športske udruge prema vrstama sporta u 2006.
 • Sudjelovanje športskih udruga na međunarodnim natjecanjima
 • Športske šahovske i lovačke udruge
 • Aktivni članovi prema šahovskim zvanjima i kategorijama
 • Aktivni članovi prema bridž kategorijama
 • Športski objekti koje koriste građani • PRAVOSUÐE
 • Sudovi, suci, suci porotnici i sudački vježbenici
 • Optužene i osuđene punoljetne osobe prema kaznenim djelima
 • Grafikon – Optužene i osuđene punoljetne osobe
 • Optužene i osuđene punoljetne osobe
 • Osuđene punoljetne osobe prema grupama kaznenih dijela u 2009.
 • Osuđene punoljetne osobe prema izrečenim sankcijama
 • Maloljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti kaznenih djela, vrsti odluke i izrečenim sankcijama u 2009.
 • Počinitelji prekršaja prema vrsti prekršaja i odluke
 • Počinitelji prekršaja prema izrečenim sankcijama • POSLOVNI SUBJEKTI
 • Poslovni subjekti prema pravno ustrojbenim oblicima i aktivnosti
 • Aktivne pravne osobe prema oblicima vlasništva
 • Pravne osobe prema područjima NKD-a 2002. i aktivnosti
 • Grafikon – Pravne osobe prema pravno ustrojbenim oblicima i aktivnosti, stanje 31. prosinca 2009.
 • Pravne osobe prema područjima NKD-a 2007. i aktivnosti u 2009.
 • Poslovni subjekti prema područjima NKD-a 2002. i veličini
 • Poslovni subjekti prema područjima NKD-a 2007. i veličini u 2009. • Zlatna Bula kralja Bele IV
 • Metodološka objašnjenja
 • Kratice i znakovi
 • Pregled redovitih izdanja Odjela za statistiku
 • Karte