ISPIS STRANICE

STATISTIČKI LJETOPIS ZAGREBA 2006.
[ download cijelog dokumenta ]

NAPOMENA:
Publikacija se nalazi u .pdf formatu. Veličina je 2.7 MB
Za pregledavanje iste potrebno je instalirati Acrobat Reader.NAPOMENA:
Publikacija se može koristiti pojedinačno - po poglavljima.


SADRŽAJ
   
ZAGREBAČKI IDENTITETI

 • Majka Božja Kamenitih vrata – zaštitnica Grada Zagreba
 • Zagrebački nadbiskupi   
 • Zagrebački gradonačelnici   
 • Gradska skupština Grada Zagreba   
 • Čelnici Gradskog poglavarstva   
 • Upravna tijela Grada Zagreba   
 • Područni uredi Gradske uprave   
 • Gradske četvrti Grada Zagreba   
 • Gradski zastupnici gradske skupštine prema obrazovanju, starosti i stranačkoj pripadnosti
 • Grad Zagreb 2005.
 • Uvodne napomene
 • Ustrojstvo Grada Zagreba
 • Naselja Grada Zagreba - Popis 2001.
 • Gradske četvrti Grada Zagreba – Popis 2001.
 • Grafikon – Gradske četvrti, stanovništvo Popis 2001.


 • GEOGRAFSKI I METEOROLOŠKI PODACI
  Geografski položaj i visina grada nad morem
 • Površina, stanovništvo i naselja
 • Gradske prometnice, važniji prometni pravci – izbor prema dužini
 • Temperatura zraka i količina oborina u razdoblju 1862. - 2000.
      - prema mjerenju Meteorološkog opservatorija Zagreb-Grič
 • Mjesečne i godišnje vrijednosti meteoroloških podataka, za 30-godišnja razdoblja od 1871.g. 
      - prema mjerenju Meteorološkog opservatorija Zagreb-Grič
 • Mjesečne i godišnje vrijednosti meteoroloških podataka, u zadnjih 10 godina
      - prema mjerenju Meteorološkog opservatorija Zagreb-Grič
 • Broj dana s određenim meteorološkim obilježjima u zadnjih 10 godina
      - prema mjerenju Meteorološkog opservatorija Zagreb-Grič
 • Učestalost kiselih kiša na meteorološkim postajama
 • Godišnje taloženje sumpora određenog u obliku sulfata i anorganskog dušika iz nitrata i amonijaka
 • Sumarni rezultati koncentracija dušikova dioksida
 • Srednji vodostaji Save – Hidrološka postaja Zagreb
 • Najniži i najviši vodostaji Save – Hidrološka postaja Zagreb

 •    Grafikon – Karakteristične vrijednosti godišnjih vodostaja Save
 • Potresi s epicentrom u okolici Zagreba
 • Stajaće vode
 • Vodotoci i meliorativna kanalska mreža slivnog područja Grada Zagreba u 2005.


 • STANOVNIŠTVO

  Popisi stanovništva
 • Stanovništvo Grada Zagreba od najstarijih vremena
 • Stanovništvo i kućanstva prema popisima
 • Stanovništvo Grada Zagreba i naselja Zagreb prema popisima 1857–1991.
     Grafikon – Stanovnici Grada Zagreba i naselja Zagreb od 1857–1991.
     prema aktualnom teritoriju definiranom 30. siječnja 1997.
     Grafikon – Stanovništvo Grada Zagreba prema spolu i starosti, Popis 2001.
     Grafikon – Kućanstva prema broju članova, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema starosti i spolu, Popis 2001.
 •    
     Grafikon – Dobna struktura stanovnika Grada Zagreba, Popis 2001.
 • Osobe stare 95 i više godina prema godinama starosti i spolu, Popis 2001.
 • Osobe stare 95 i više godina prema godinama starosti i spolu, po gradskim četvrtima , Popis 2001.
 • Kontigenti stanovništva, Popis 2001.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema završenoj školi i spolu, Popis 2001.
 • Stanovništvo staro 10 i više godina prema pismenosti, starosti i spolu, Popis 2001.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema bračnom stanju i spolu, Popis 2001.
 • Žensko stanovništvo staro 15 i više godina prema broju živorođene djece, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema državljanstvu, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema narodnosti, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema materinskom jeziku, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema vjeri, Popis 2001.
 • Stanovništvo odsutno iz naselja popisa, Popis 2001.
 • Stanovništvo drugih naselja/država prisutno u naselju popisa, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema aktivnosti i spolu, Popis 2001.
 • Aktivno stanovništvo prema pretežitoj aktivnosti, položaju u zaposlenju i nezaposlenosti te spolu, Popis 2001.
 • Poljoprivredno stanovništvo prema aktivnosti i spolu, Popis 2001.
 • Zaposleno stanovništvo prema zanimanju i spolu, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema glavnim izvorima sredstava za život, Popis 2001.
     Grafikon – Stanovništvo prema glavnim izvorima sredstava za život, Popis 2001.
 • Invalidne osobe prema uzroku invalidnosti i spolu, Popis 2001.
 • Invalidne osobe prema fizičkoj pokretljivosti i spolu, Popis 2001.
 •    
     Grafikon – Invalidne osobe prema starosti i fizičkoj pokretljivosti, Popis 2001.
 • Kućanstva, Popis 2001.
 • Privatna kućanstva prema obiteljskom sastavu i obiteljska kućanstva prema broju članova, Popis 2001.
 • Uže obitelji prema sastavu, Popis 2001.
 • Obitelji s djecom prema tipu obitelji i broju djece, Popis 2001.
 • Privatna kućanstva prema obiteljskom sastavu i osnovi korištenja stana, Popis 2001.
 • Obitelji prema sastavu i osnovi korištenja stana, Popis 2001.

 • Vitalna statistika
 • Prirodno kretanje stanovništva
 • Stope prirodnog kretanja stanovništva
 •    
     Grafikon – Prirodno kretanje stanovništva
 • Živorođeni i mrtvorođeni prema spolu, bračnosti roditelja, mjestu porođaja i stručnoj pomoći
 • Živorođeni i mrtvorođeni prema starosti majke i redu rođenja
 • Umrli prema spolu i starosti
 • Umrli prema spolu, mjestu smrti, liječenju bolesti od koje je osoba umrla i prijavi uzroka smrti
 • Umrli prema uzroku smrti
 • Nasilne smrti
 • Sklopljeni brakovi prema starosti ženika i nevjeste
 • Sklopljeni brakovi prema redu braka i ranijem bračnom stanju
 • Sklopljeni brakovi prema školskoj spremi ženika i nevjeste
 •    
     Grafikon – Sklopljeni i razvedeni brakovi
 • Razvedeni brakovi

 • Migracije stanovništva
 • Doseljeno i odseljeno stanovništvo
 •    
     Grafikon – Doseljeno i odseljeno stanovništvo


  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 • Korisnici zdravstvene zaštite
 • Pregled broja dana izostanaka s posla
 • Zdravstvene ustanove
 • Zdravstveni djelatnici i suradnici
 • Zdravstveni djelatnici i suradnici prema stručnoj spremi, zanimanju i spolu
 • Liječnici prema granama specijalnosti
 • Specijalističko-konzilijarna djelatnost
 • Djelatnost opće medicine – primarna zdravstvena zaštita
 • Djelatnost zaštite dojenčadi i predškolske djece – primarna zdravstvena zaštita
 • Djelatnost za zdravstvenu zaštitu žena – primarna zdravstvena zaštita
 • Savjetovalište za planiranje obitelji – primarna zdravstvena zaštita
 • Djelatnost za zaštitu i liječenje usta i zubi – primarna zdravstvena zaštita
 • Hitna medicinska pomoć
 • Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • Oboljeli od zaraznih bolesti
 • Bolnička djelatnost
 • Postelje i bolesnički dani u kliničkim bolničkim centrima, kliničkim bolnicama, klinikama, općim i specijalnim bolnicama, po pojedinim odjelima
 • Bolnička djelatnost u 2005.
 • Hospitalizacija bolesnika prema grupama bolesti
 • Hospitalizacija bolesnika s prebivalištem u Gradu Zagrebu prema grupama bolesti i dobi u 2005.
 •    
     Grafikon - Struktura najučestalijih uzroka hospitalizacije gravitirajućih starijih bolesnika
                    prema dobi i grupama bolesti u Zagrebu – 2005.
     Grafikon - Usporedba gravitirajućih hospitalizacija starijih bolesnika s hospitalizacijama
                    prema zagrebačkom prebivalištu bolesnika u bolnicama Grada Zagreba – 2005.
 • Vodeći uzroci smrti u grupi bolesti cirkulacijskog sustava
 • Vodeći uzroci smrti u grupi bolesti cirkulacijskog sustava prema dobi u 2005.
 • Vodeći uzroci smrti u grupi bolesti novotvorina
 • Vodeći uzroci smrti u grupi bolesti novotvorina prema dobi u 2005.
 • Vodeći uzroci smrti u grupi bolesti dišnog sustava
 • Vodeći uzroci smrti u grupi bolesti dišnog sustava prema dobi u 2005.
 • Umrli od namjernog samoozljeđivanja (samoubojstva) prema dobi
 • Umrli u prometnim nesrećama prema dobi


 • SOCIJALNA SKRB
 • Ustanove socijalne skrbi, stanje 31. prosinca
 • Maloljetni i punoljetni korisnici socijalne skrbi
 • Prava, usluge i mjere socijalne skrbi
 • Društvena davanja za djecu
 • Dnevni boravak djece – jaslice i vrtići
 • Domovi učenika i studenata
 • Prognanici prema regiji stalnog prebivališta – Popis prognanika ožujak 1992.
 • Prognanici prema datumu izbjega – Popis prognanika ožujak 1992.
 • Prognanici i izbjeglice u 1992.
 • Prognanici djeca, učenici i studenti – Popis prognanika ožujak 1992.
 • Prognanici prema zdravstvenom stanju – Popis prognanika ožujak 1992.
 • Prognanici i izbjeglice – stanje krajem godine
 • Prognanici i izbjeglice prema Centrima socijalne skrbi – stanje krajem godine


 • MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
 • Osiguranici prema osnovama osiguranja
 • Korisnici mirovina prema vrstama mirovina
 • Korisnici mirovina prema osnovama osiguranja i vrstama mirovina
 •    
     Grafikon - Prosječne mirovine prema osnovama osiguranja


  ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE
 • Zaposleni, stanje 31. ožujka
 •    
     Grafikon - Zaposleni, stanje 31. ožujka 2005.
     Grafikon - Zaposleni prema stupnju stučnog obrazovanja i spolu, stanje 31. ožujka 2005.
 • Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) svih oblika vlasništva prema područjima NKD-a 2002. i spolu, stanje 31. ožujka
 • Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija prema područjima NKD-a 2002.i spolu, stanje 31. ožujka
 • Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema oblicima vlasništva, 31. ožujka
 •    
      Grafikon - Struktura broja zaposlenih u poslovnim subjektima prema oblicima vlasništva, stanje 31. ožujka 2005.
 • Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema oblicima vlasništva i područjima NKD-a 2002.,
     stanje 31. ožujka 2005.
 • Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema stupnju stručnog obrazovanja i spolu, stanje 31. ožujka
 • Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema stupnju stručnog obrazovanja, područjima NKD-a 2002. i spolu, stanje 31. ožujka 2005.
 • Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema starosti i spolu, stanje 31. ožujka
 • Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema starosti, spolu i područjimaNKD-a 2002.,
     stanje 31. ožujka 2005.
 • Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema vrsti radnog odnosa i spolu, stanje 31. ožujka
 • Zaposleni u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema vrsti radnog odnosa i spolu, po područjima NKD-a 2002., stanje 31. ožujka 2005.
 • Osobe koje traže zaposlenje prema stupnju stručnog obrazovanja, stanje 31. prosinca
 • Osobe koje traže zaposlenje prema razini obrazovanja, stanje 31. prosinca
 • Osobe koje traže zaposlenje prema radnom stažu, stanje 31. prosinca
 •    
     Grafikon - Nezaposlene osobe, stanje 31. prosinca
 • Osobe koje traže zaposlenje prema vremenu nezaposlenosti, stanje 31. prosinca
 • Osobe koje traže zaposlenje prema godinama starosti, 31. prosinac


 • PLAĆE
 • Prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće po zaposlenom u poslovnim subjektima
     (pravne osobe) svih oblika vlasništva
 •   
     Grafikon - Kretanje prosječnih mjesečnih neto i bruto plaća po zaposlenom u poslovnim subjektima
     Grafikon - Indeksi nominalnih i realnih plaća
 • Indeksi nominalnih neto i bruto plaća
 • Struktura zaposlenih u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema visini isplaćenih neto plaća za 160–200 plaćenih sati rada za ožujak
     Grafikon - Struktura zaposlenih u poslovnim subjektima prema visini isplaćenih neto plaća za ožujak 2005.
 • Struktura zaposlenih u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema visini isplaćenih neto plaća za 160–200 plaćenih sati rada u ožujku 2005., prema područjima NKD-a 2002.
 • Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u poslovnim subjektima (pravne osobe) svih oblika vlasništva, prema NKD-u 2002.
 • Prosječne mjesečne isplaćene bruto plaće po zaposlenom u poslovnim subjektima (pravne osobe) svih oblika vlasništva, prema NKD-u 2002.
 • Lančani indeksi nominalnih neto i bruto plaća po zaposlenom u poslovnim subjektima (pravne osobe) svih oblika vlasništva, prema NKD-u 2002.
 • Prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće po zaposlenom u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema spolu i stupnju stručne spreme potrebne za obavljanje određenih poslova i zadataka
      Grafikon - Prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom u poslovnim subjektima, prema stručnoj spremi
 • Prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće po zaposlenom u poslovnim subjektima (pravne osobe) prema spolu i stupnju stručne spreme potrebne za obavljanje određenih poslova i zadataka za 2005., po područjima NKD-a 2002.


  CIJENE I TROŠKOVI ŽIVOTA
 • Lančani indeksi prodajnih cijena proizvođača industrijskih proizvoda prema glavnim industrijskim grupacijama i odjeljcima NKD-a 2002.
 • Lančani indeksi cijena na malo prema grupama proizvoda
 • Lančani indeksi troškova života prema grupama potrošnje
 • Lančani indeksi cijena ugostiteljskih usluga prema grupama usluga
 • Prosječne godišnje stope rasta cijena
 • Indeksi cijena
 •    
     Grafikon – Kretanje indeksa prodajnih cijena proizvođača industrijskih proizvoda,
     cijena na malo i troškova života od 1996. do 2005.
     Grafikon – Indeksi cijena na malo i troškova života od 1995. do 2005.


  INVESTICIJE

 • Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu prema tehničkoj strukturi
     Grafikon – Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu prema tehničkoj strukturi u 2005.
 • Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu prema djelatnosti investitora iz Hrvatske
      i namjeni investicija prema NKD-u 2002., u 2005.
 • Isplate za investicije u dugotrajnu imovinu prema osnovnim oblicima financiranja u 2005.
     Grafikon – Isplate za investicije u dugotrajnu imovinu prema osnovnim oblicima financiranja u 2005.
 • Investicije za zaštitu okoliša, u 2005.
 • Tekući izdaci za zaštitu okoliša, u 2005.

  GRADSKI PRORAČUN
 • Ostvarenje prihoda gradskog proračuna
 •    
     Grafikon – Struktura prihoda gradskog proračuna u 2005.
 • Rashodi gradskog proračuna
 • Računi financiranja


 • POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO
 • Poljoprivredne površine prema kategorijama korištenja
 • Oranice i vrtovi prema načinu korištenja
 • Proizvodnja žitarica
 • Proizvodnja povrća
 • Proizvodnja krmnog bilja
 • Voćna stabla i proizvodnja voća
 • Vinova loza i proizvodnja grožđa
 • Prerada grožđa i šljiva
 • Zasijane površine, stanje 1. lipnja 2005.
 • Proizvodnja povrća u 2005.
 • Voćna stabla i proizvodnja voća u 2005.
 • Vinova loza i proizvodnja grožđa u 2005.
 • Stoka i perad kod poslovnih subjekata (pravne osobe) – stanje 31. prosinca
 • Stoka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, stanje 15. siječnja
 • Goveda i proizvodnja mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 • Perad, proizvodnja jaja i proizvodnja meda, na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 • Šumski fond – šume prema vrsti drveća
 • Posječena bruto drvna masa
 • Proizvodnja šumskih proizvoda
 • Šumski proizvodi prema vlasništvu
 •    
     Grafikon – Proizvodnja šumskih proizvoda u 2005.
 • Lov i lovna privreda
 • Odstrel


 • INDUSTRIJA
 • Indeksi fizičkog obujma ukupne industrijske proizvodnje
 • Utrošak električne energije i goriva u industriji
 •    
     Grafikon – Prosječne godišnje stope rasta industrijske proizvodnje u razdoblju od 2001. do 2005.
 • Indeksi industrijske proizvodnje prema glavnim industrijskim grupacijama i odjeljcima NKD-a 2002.
 • Indeksi zaposlenog osoblja i proizvodnosti rada prema odjeljcima NKD-a 2002.
 • Industrijski proizvodi prema odjeljcima NKD-a 2002.
 •    
     Grafikon – Struktura industrijske proizvodnje prema glavnim industrijskim grupacijama NKD-a, u 2005.
 • Utrošak reprodukcijskog materijala prema odjeljcima NKD-a 2002.


 • GRAÐEVINARSTVO
 • Stanovi prema načinu korištenja i druge nastanjene prostorije, Popis 2001.
 • Nastanjeni stanovi prema broju soba i vlasništvu, Popis 2001.
 • Nastanjeni stanovi prema pomoćnim prostorijama i opremljenosti instalacijama, Popis 2001.
 • Nastanjeni stanovi prema broju kućanstava i članova kućanstava, Popisu 2001.
 • Građevinska djelatnost poslovnih subjekata
 •    
     Grafikon - Struktura vrijednosti izvršenih građevinskih radova prema vrsti građevina u 2005.
 • Izdane građevne dozvole prema vrsti građevine
 • Izdane građevne dozvole za zgrade prema namjeni, velčini i vrsti gradnje
 • Završene zgrade i stanovi prema broju soba
     Grafikon – Završene zgrade, prema vrsti zgrade i vrsti radova
     Grafikon – Završeni stanovi prema broju soba
 • Završene zgrade i stanovi prema vrsti zgrade i vrsti radova
 • Broj i građevinske veličine prema vrsti završenih zgrada i vrsti radova
 • Završeni stanovi prema vrsti zgrade, vrsti gradnje i broju soba
 • Prosječne cijene prodanih novih stanova
     Grafikon – Prosječne cijene prodanih novih stanova u kunama, po m2
     Grafikon – Struktura prosječne cijene prodanih stanova u 2005.

  PRIJEVOZ, SKLADIŠTENJE I VEZE
 • Motorna vozila, gradski prijevoz i telefonski pretplatnici
 •    
     Grafikon – Prevezeni putnici u gradskom prijevozu 1930–2005.
 • Registrirana vozila na motorni pogon, stanje 31. prosinca
 • Javni putnički cestovni prijevoz
 • Javni teretni cestovni prijevoz
 • Gradski autobus
 • Tramvaj
 • Uspinjača
 • Žičara Sljeme
 • Pošte i poštanska oprema
 • Poštanske usluge
 • Promet zrakoplova u Zračnoj luci Zagreb
 • Domaći promet i promet s inozemstvom u Zračnoj luci Zagreb
 • Promet inozemnih zrakoplova u Zračnoj luci Zagreb
 • Sredstva Zračne luke Zagreb
 • Prometne nezgode i nastradale osobe u prometnim nezgodama
 • Broj požara prema vrstama objekata i stradale osobe u njima


 • DISTRIBUTIVNA TRGOVINA
 • Distributivna trgovina - poslovni subjekti (pravne osobe) i obrtnici
 •    
     Grafikon - Prodavaonice/servisi prema pretežnoj djelatnosti poslovnog subjekta (pravne osobe) /obrtnika
 • Prodavaonice i zaposleni u distributivnoj trgovini prema djelatnostima koje poslovni subjekt (pravne osobe) obavlja
 • Promet u distributivnoj trgovini prema djelatnostima koje poslovni subjekt (pravne osobe) obavlja
 • Trgovina na malo i veliko
 • Struktura prometa u trgovini na malo prema trgovačkim strukama
 • Prodavaonice/servisi, zaposleni i promet u trgovini na malo
 •    
     Grafikon – Struktura prometa u trgovini na malo prema trgovačkim strukama u 2005.
 • Distributivna trgovina prema pretežnoj djelatnosti poslovnog subjekta (pravne osobe) i obrtnika u 2005.
 • Distributivna trgovina prema pretežnoj djelatnosti poslovnog subjekta (pravne osobe) u 2005.
 • Distributivna trgovina prema pretežnoj djelatnosti poduzeća/trgovačkih društava i prema  djelatnostima koje obavljaju u 2005.
 • Distributivna trgovina prema pretežnoj djelatnosti obrta u 2005.
 • Promet od trgovine na veliko po proizvodima prema KPD-u u 2004.
 • Promet od trgovine na malo proizvodima prema KPD-u u 2004.
 • Promet od djelatnosti posredovanja po proizvodima prema KPD-u u 2004.
 • Promet od djelatnosti popravaka prema KPD-u u 2004.
 • Proljetni i ostali sajmovi i izložbe na prostoru Zagrebačkog velesajma
 • Zagrebački međunarodni jesenski velesajam


  ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM
 • Ukupan izvoz i uvoz Grada Zagreba
 • Izvoz i uvoz prema sektorima SMTK-a
 • Izvoz i uvoz prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2002. – proizvodni princip
 • Izvoz i uvoz prema ekonomskim grupacijama zemalja
 •    
     Grafikon – Izvoz i uvoz prema ekonomskim grupacijama zemalja u 2005.


  UGOSTITELJSTVO
 • Ugostiteljska poduzeća/trgovačka društva prema NKD-u 2002.
 •    
     Grafikon – Struktura prometa ugostiteljskih poduzeća/trgovačkih društava prema NKD-u 2002., u 2005.
 • Promet ugostiteljskih poduzeća/trgovačkih društava prema vrstama usluga i prema NKD-u 2002.
 • Ugostiteljska poduzeća/trgovačka društva i ugostitelji obrtnici
 • Poslovne jedinice ugostiteljskih poduzeća/trgovačkih društava prema vrstama ugostiteljskih objekata
 • Ugostitelji obrtnici prema pretežnoj ugostiteljskoj djelatnosti
 •    
     Grafikon – Struktura prometa ugostiteljskih poduzeća/trgovačkih društava prema vrstama usluga, u 2005.


  TURIZAM

 • Kapaciteti za smještaj turista prema vrstama objekata, stanje 31. kolovoza
 • Dolasci i noćenja turista prema vrstama objekata za smještaj turista
 • Dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta
 •    
     Grafikon – Turisti i noćenja


  KOMUNALNE DJELATNOSTI

 • Javna vodovodna i kanalizacijska mreža, te javna toplana po naseljima
 • Javni vodovod
 • Javna kanalizacija
 • Opskrba grada toplinskom energijom
 • Električna energija
 • Plin
 • Parkovi, ostale zelene površine, drvoredi i javna dječja igrališta
 • Groblja
 • Groblja: Mirogoj, Miroševac i Krematorij s Gajem urni
 • Bazeni
 • Tržnice
 • Parkovi na gradskom području


 • KAKVOĆA I ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA
 • Zaštićena prirodna područja
 • Koncentracija sumporova dioksida u zraku, u 2005.
 • Koncentracija dima u zraku, u 2005.
 • Koncentracija ukupnih lebdećih čestica u zraku, u 2005.
 • Koncentracija olova u ukupnim lebdećim česticama u zraku, u 2005.
 • Koncentracija kadmija u ukupnim lebdećim česticama u zraku, u 2005.
 • Koncentracija mangana u ukupnim lebdećim česticama u zraku, u 2005.
 • Koncentracija željeza, cinka i bakra u ukupnim lebdećim česticama u zraku, u 2005.
 • Koncentracija sulfata, nitrata i klorida u ukupnim lebdećim česticama u zraku, u 2005.
 • Koncentracija lebdećih čestica PM10 i PM2,5 u zraku u 2005.
 • Koncentracija metala u PM10 u zraku, u 2005.
 • Koncentracija dušikova dioksida u zraku, u 2005.
 • Koncentracija amonijaka u zraku, u 2005.
 • Koncentracija ozona u zraku, u 2005.
 • Količina ukupne taložne tvari u 2005.
 • Količina olova u ukupnoj taložnoj tvari, u 2005.
 • Količina kadmija u ukupnoj taložnoj tvari, u 2005.
 • Količina talija u ukupnoj taložnoj tvari, u 2005.
 • Koncentracija benzo-a-pirena u zraku, u 2005.
 • Koncentracija policikličkih aromatskih ugljikovodika u zraku, u 2005.
 • Kategorizacija gradskog područja s obzirom na stupanj onečišćenja zraka, u 2005.
 • Opskrba industrije vodom
 • Korištenje vode u industriji
 • Ispuštanje upotrebljene vode iz industrije
 • Otpadne kanalizacijske vode
 • Odloženi otpad po vrstama
 • Primarna reciklaža
 • Rezultati mjerenja razine buke na prometnicama prema mjernim mjestima


 • OBRAZOVANJE
 • Osnovno obrazovanje – redovite škole
 • Srednje obrazovanje – redovite škole
 • Visoko obrazovanje
 •    
     Grafikon – Osnovno, srednje i visoko obrazovanje početak šk. g. 2005/2006.
 • Osnovno obrazovanje
 • Srednje obrazovanje
 • Učenici koji su završili školovanje, prema vrsti škole
 • Učenici gimnazije koji su položili maturu
 •    
     Grafikon – Učenici koji su završili školovanje, prema vrsti škole
 • Učenici tehničkih i srodnih srednjih škola koji su položili završni ispit
 • Učenici industrijskih i obrtničkih srednjih škola koji su položili završni ispit
 • Upisani studenti prema godinama studija u šk. g. 2005/2006.
 • Diplomirani studenti
 •    
     Grafikon – Upisani studenti u šk. god. 2005/2006 prema znanstvenim područjima
     Grafikon – Diplomirani studenti u 2005. g. prema znanstvenim područjima
 • Nastavno osoblje visokih učilišta u šk. g. 2005/2006.


 • KULTURA I UMJETNOST
 • Kazališta i kinematografi od 1939. do 2005.
 • Pučka i otvorena učilišta i domovi kulture
 • Knjižnice od 1964. do 2004.
 • Knjižnice u 2004. .
 • Radio i televizijski pretplatnici
 • Hrvatsko narodno kazalište
 • Dramsko kazalište Gavella
 • Teatar ITD
 • Zagrebačko gradsko kazalište Komedija
 • Satiričko kazalište Kerempuh
 • Zagrebačko kazalište mladih
 • Kazalište Trešnja
 • Zagrebačko kazalište lutaka
 • Amaterska kazališta
 • Filharmonija
 • Profesionalni orkestri i zborovi
 • Ansambl narodnih plesova i pjesama Lado
 • Galerije u 2003.
 • Muzeji
 • Muzeji u 2003.
 • Zbirke u 2003.
 • Kinematografi
 • Zoološki vrt


 • ŠPORT
 • Športske udruge prema vrstama sporta u 2003.
 • Sudjelovanje športskih udruga na međunarodnim natjecanjima
 • Športske šahovske i lovačke udruge
 • Aktivni članovi prema šahovskim zvanjima i kategorijama
 • Aktivni članovi prema bridž kategorijama
 • Športski objekti koje koriste građani


 • PRAVOSUÐE
 • Sudovi, suci, suci porotnici i sudački vježbenici
 • Optužene i osuđene punoljetne osobe prema kaznenim djelima
 •    
     Grafikon – Optužene i osuđene punoljetne osobe
 • Optužene i osuđene punoljetne osobe
 • Osuđene punoljetne osobe prema grupama kaznenih dijela u 2005.
 • Osuđene punoljetne osobe prema izrečenim sankcijama
 • Maloljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti kaznenih djela, vrsti odluke i izrečenim sankcijama u 2005.
 • Počinitelji prekršaja prema vrsti prekršaja, postupka i odluke
 • Počinitelji prekršaja prema izrečenim sankcijama


 • POSLOVNI SUBJEKTI
 • Poslovni subjekti prema pravno ustrojbenim oblicima i aktivnosti
 • Aktivne pravne osobe prema obicima vlasništva
 • Pravne osobe prema područjima NKD-a 2002. i aktivnosti
 •    
     Grafikon – Pravne osobe prema pravno ustrojbenim oblicima i aktivnosti,
     stanje 31. prosinca 2005.
 • Poslovni subjekti prema područjima NKD-a 2002. i veličini


 • Zlatna Bula kralja Bele IV
 • Metodološka objašnjenja
 • Kratice i znakovi
 • Pregled redovitih izdanja Odjela za statistiku
 • Karte