Na temelju članka 38

Na temelju članka 38. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09 i 25/09), Gradska skupština Grada Zagreba, na 10. sjednici, 30. ožujka 2010., donijela je

 

ODLUKU

o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom uređuje način upravljanja i korištenja javnih športskih građevina i drugih športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba.

Javnim športskim građevinama smatraju se građevine koje su u vlasništvu Grada Zagreba te se trajno koriste u izvođenju programa javnih potreba u športu.

Športskim građevinama smatraju se uređene i opremljene površine i građevine u kojima se provode športske aktivnosti, a koje osim općih uvjeta propisanih posebnim propisima za te građevine zadovoljavaju i posebne uvjete u skladu s odredbama Zakona o športu.

 

Članak 2.

 

Ovisno o značenju za šport Grada Zagreba javne športske građevine i ostale športske građevine u vlasništvu Grada Zagreba (dalje u tekstu: športske građevine) su:

1. športske građevine I. kategorije - kapitalne športske građevine od posebnog značenja za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku, velike materijalne vrijednosti, koje ispunjavaju uvjete i standarde međunarodnih športskih udruženja za održavanje službenih natjecanja i međunarodnih športskih priredbi;

2. športske građevine II. kategorije - kapitalne športske građevine od značenja za šport Grada Zagreba, uzimajući u obzir vrijednost građevina, razvoj vrhunskog športa, povijesnu ulogu, broj korisnika i gledatelja;

3. športske građevine III. kategorije - višenamjenske športske građevine posebnih sadržaja, značajne za razvoj određenog športa ili grupe športova kao i za zadovoljavanje potreba za športom većeg broja građana;

4. športske građevine IV. kategorije - športske građevine od značenja za mjesnu samoupravu odnosno za gradsku četvrt, namijenjene jednom športu ili športskoj rekreaciji;

5. športske građevine V. kategorije - športske građevine od značenja za područje mjesnih odbora ili pojedinih športskih udruga namijenjene zadovoljavanju potreba za bavljenje športom i športskom rekreacijom u mjestu stanovanja.

Kategorizacija športskih građevina, u skladu sa stavkom 1. ovog članka sastavni je dio ove odluke.

 

Članak 3.

 

U poslove upravljanja športskim građevinama ubrajaju se osobito sljedeći poslovi:

1. redovito održavanje športske građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu, prema namjeni građevine, a posebno za provođenje programa javnih potreba u športu Grada Zagreba;

2. davanje u zakup ili podzakup dijelova športske građevine za obavljanje športske djelatnosti;

3. davanje u zakup ili podzakup poslovnog prostora u okviru športske građevine, sukladno zakonu i gradskim propisima;

4. primjerena zaštita športske građevine;

5. određivanje i provođenje unutarnjeg reda u športskoj građevini;

6. primjereno osiguranje športske građevine;

7. obavljanje povremenih i godišnjih pregleda športske građevine radi utvrđivanja njezinog stanja u građevinskom i funkcionalnom smislu;

8. kontrola korištenja športske građevine sukladno sklopljenim ugovorima;

9. donošenje godišnjeg programa upravljanja športskom građevinom;

10. drugi poslovi koji, prema posebnim propisima, spadaju u upravljanje športskom građevinom.

 

Članak 4.

 

Način upravljanja i korištenja športskih građevina uređuje se ovisno o njihovu značenju za šport Grada Zagreba i provođenju programa javnih potreba u športu Grada Zagreba.

Za upravljanje i održavanje športskih građevina Grad Zagreb može osnovati ustanove i trgovačka društva.

Upravljanje javnim športskim građevinama može se povjeriti i športskim klubovima i savezima, športskoj zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima registriranim za obavljanje športske djelatnosti upravljanja i održavanja športskih građevina.

Športske građevine, za upravljanje kojih nisu osnovane ustanove i trgovačka društva te koje nisu povjerene na upravljanje športskim klubovima i savezima, športskoj zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima registriranim za obavljanje športske djelatnosti upravljanja i održavanja športskih građevina, daju se u zakup.

 

Članak 5.

 

Način upravljanja i korištenja športskih građevina za upravljanje kojih je Grad Zagreb osnovao ustanove uređuje se osnivačkim aktom.

Način upravljanja i korištenja športskih građevina za upravljanje kojih je Grad Zagreb osnovao trgovačka društva, uređuje se ugovorom između Grada Zagreba i trgovačkog društva.

Način upravljanja i korištenja športskih građevina koje se povjerava športskim klubovima i savezima, športskoj zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima registriranim za obavljanje športske djelatnosti upravljanja i održavanja športskih građevina, uređuje se aktom o povjeravanju na upravljanje športske građevine.

Osnivački akt iz stavka 1. ovog članka, ugovor iz stavka 2. ovog članka i akt iz stavka 3. ovog članka moraju biti u skladu s odredbama ove odluke.

 

II. DAVANJE U ZAKUP ŠPORTSKIH GRAĐEVINA

 

Članak 6.

 

Športske se građevine daju u zakup javnim natječajem športskim klubovima i savezima, športskoj zajednici, ustanovama, trgovačkim društvima registriranim za obavljanje športske djelatnosti i fizičkim osobama registriranim za obavljanje športske djelatnosti.

Sukladno kriterijima i uvjetima utvrđenim ovom odlukom natječaj raspisuje gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: gradonačelnik).

 

Članak 7.

 

Javni natječaj za davanje u zakup športske građevine objavljuje se u dnevnom tisku i na web stranici Grada Zagreba i sadrži:

1. naziv, opis i adresu športske građevine;

2. vrstu športskih djelatnosti za koju se športska građevina daje u zakup;

3. trajanje zakupa;

4. iznos zakupnine;

5. rok za podnošenje pisanih ponuda, način njihova predavanja i tijelo kojem se podnose;

6. uvjete koje podnositelji ponuda moraju ispunjavati;

7. dokaze o ispunjavanju uvjeta za podnošenje ponuda.

 

Članak 8.

 

Za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup športske građevine gradonačelnik osniva povjerenstvo.

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.

Zadaće povjerenstva su:

- provođenje postupka natječaja;

- javno otvaranje ponuda;

- razmatranje ponuda;

- podnošenje izvješća gradonačelniku;

- davanje prijedloga gradonačelniku o najboljem ponuditelju.

Stručne poslove za povjerenstvo obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za šport.

O davanju športske građevine u zakup, na prijedlog povjerenstva, odlučuje gradonačelnik.

Gradonačelnik će se pri izboru ponuditelja rukovoditi:

- interesom Grada Zagreba za razvojem športa;

- interesom Grada Zagreba za održavanjem građevine u funkciji za provođenje športske djelatnosti;

- interesom Grada Zagreba za ulaganje u športsku građevinu radi razvoja športa.

 

Članak 9.

 

Uz ponudu za davanje u zakup športske građevine ponuditelj mora priložiti program korištenja i održavanja športske građevine iz kojeg će biti vidljiv interes Grada Zagreba za razvojem športa, interes Grada Zagreba za održavanjem građevine u funkciji za provođenje športske djelatnosti i interes Grada Zagreba za ulaganjem u športsku građevinu radi razvoja športa.

 

Članak 10 .

 

Športske se građevine daju u zakup na vrijeme do pet (5) godina, uz mogućnost produljenja zakupa na isti rok ako zakupac upravlja građevinom u skladu s kriterijima utvrđenim ovom odlukom.

Vrijeme zakupa može se odrediti i na rok duži od pet (5) godina u slučaju znatnijih ulaganja u športsku građevinu, ali ne duži od 15 godina.

 

III. KORIŠTENJE ŠPORTSKIH SADRŽAJA U ŠPORTSKOJ GRAĐEVINI

 

Članak 11.

 

Športske se građevine daju u zakup u svrhu obavljanja športske djelatnosti, u skladu s namjenom športske građevine.

Zakupac je dužan osigurati korištenje športskih sadržaja i športskim udrugama (povlaštenim korisnicima) koje su ih koristile do davanja građevine u zakup, prema utvrđenom programu korištenja i uz naknadu za njeno korištenje koja iznosi odgovarajući dio troškova tekućeg održavanja građevine.

Zakupac je dužan gradskom upravnom tijelu nadležnom za šport dostaviti na suglasnost godišnji program korištenja građevine.

 

Članak 12.

 

Zakupac je dužan omogućiti korištenje športskih sadržaja u građevini za športske djelatnosti koje su utvrđene kao javna potreba u športu i uz naknadu u skladu programom javnih potreba u športu Grada Zagreba.

Prigodom utvrđivanja programa odvijanja športskih aktivnosti prednost se daje vrhunskom športu i športu selekcioniranih mlađih dobnih skupina.

Zakupac je dužan omogućiti održavanje športskih ili drugih priredbi u športskoj građevini, kada postoji interes Grada Zagreba, neovisno o svom programu i športskoj djelatnosti, uz naknadu stvarnih troškova korištenja i gubitaka koji su nastali neprovođenjem redovnih djelatnosti.

 

Članak 13.

 

Korištenje slobodnih kapaciteta športske građevine u slobodnim terminima preostalim nakon korištenja sukladno člancima 11. i 12. ove odluke, zakupac organizira za športske ili druge aktivnosti kojima se ne remeti temeljna funkcija građevine, uz suglasnost gradskoga upravnog tijela nadležnog za šport, te uz naknadu koju zakupcu odredi gradsko upravno tijelo nadležno za šport.

 

Članak 14.

 

Dio športske građevine koji nije potreban za obavljanje vlastite športske djelatnosti zakupac može dati u podzakup javnim natječajem drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je registrirana za obavljanje športske djelatnosti, uz prethodnu suglasnost gradskoga upravnog tijela nadležnog za šport.

Visina zakupnine utvrđuje se na osnovi kriterija utvrđenih u članku 24. ove odluke.

 

IV. KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA U ŠPORTSKOJ GRAĐEVINI

 

Članak 15.

 

Uredski poslovni prostor u športskoj građevini, koji je u funkciji obavljanja športske djelatnosti, zakupac ponajprije koristi za svoju djelatnost i športske djelatnosti korisnika iz članka 11. stavka 2. ove odluke.

Korisnicima iz članka 11. iz stavka 2. ove odluke osigurava se uredski poslovni prostor prema njihovim stvarnim potrebama, a najviše do 20 m2 uredskoga poslovnog prostora.

Naknada za korištenje uredskoga poslovnog prostora iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se u skladu sa stvarnim troškovima prostora i održavanja građevine.

 

Članak 16.

 

Poslovni prostor koji nije u funkciji obavljanja športske djelatnosti zakupac može dati u podzakup trećim fizičkim i pravnim osobama za djelatnosti primjerene športskoj građevini.

Visina zakupnine za poslovni prostor iz stavka 1. ovoga članka ne može biti manja od visine zakupnine što se utvrđuje Zaključkom o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/04, 18/07, 8/08 i 14/09).

Podzakup se zasniva na vrijeme trajanja zakupa.

 

Članak 17.

 

Podzakupac se bira javnim natječajem. Javni natječaj provodi zakupac.

Povjerenstvo za provođenje natječaja ima tri (3) člana od kojih dva (2) člana imenuje gradsko upravno tijelo nadležno za šport, a jednog (1) člana zakupac.

Ugovor o podzakupu zakupac je dužan dostaviti na suglasnost gradskome upravnom tijelu nadležnom za šport.

Ako gradsko upravno tijelo nadležno za šport utvrdi da uvjeti pod kojima se zasniva podzakup, ili djelatnost za koju se poslovni prostor daje u podzakup, nisu u skladu s odredbama ove odluke ili su štetni, uskratit će suglasnost na zaključivanje ugovora o podzakupu, a za ugovore sklopljene bez suglasnosti tražiti njihov raskid i eventualnu naknadu štete.

 

V. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

 

Članak 18.

 

Naknadu iz članaka 11., 12. i 13. te zakupninu iz članaka 14. i 16. ove odluke zakupac je dužan koristiti isključivo za održavanje i opremanje športske građevine te za smanjenje cijene sata korištenja aktivnosti koje su utvrđene kao javna potreba u športu Grada Zagreba.

 

Članak 19.

 

Zakupac je dužan športsku građevinu koristiti pažnjom dobrog gospodara.

Zakupac je dužan snositi troškove tekućeg održavanja športske građevine.

Zakupac je dužan športsku građevinu održavati na način koji osigurava njenu punu športsku funkciju i koji jamči očuvanje vrijednosti građevine kakva je bila u vrijeme sklapanja ugovora.

Zakupac je dužan športsku građevinu osigurati kod osiguravajućeg društva.

 

Članak 20.

 

Zakupac i podzakupac mogu ulagati sredstva u uređivanje športske građevine, u dogradnju novih športskih sadržaja ili poslovnih prostora ili u gradnju novih športskih ili poslovnih građevina unutar športske građevine, odnosno uz nju, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika odnosno Gradske skupštine, ovisno o visini ulaganja.

Ulaganjem u uređivanje ili dogradnju poslovnih prostora, odnosno u gradnju novih poslovnih građevina unutar odnosno uz športsku građevinu, ne smije se narušiti osnovna športska funkcija objekta.

Prava i obveze u svezi s ulaganjem iz stavka 1. ovoga članka uredit će se posebnim ugovorom.

Ulaganjem i gradnjom iz stavka 1. ovoga članka fizičke i pravne osobe ne mogu steći pravo vlasništva na dograđenoj ili izgrađenoj građevini.

 

Članak 21.

 

Za provođenje postupka davanja prethodne suglasnosti za ulaganje u športsku građevinu gradskom upravnom tijelu nadležnom za šport dostavlja se sva dokumentacija potrebna za ishođenje akta kojim se odobrava gradnja prema propisima o prostornom uređenju i gradnji.

Uz dokumentaciju iz prethodnog stavka ovog članka potrebno je dostaviti detaljan troškovnik radova na koje se ulaganje odnosi, te izvore i način financiranja.

 

Članak 22.

 

Zakupac je za športsku građevinu dužan plaćati zakupninu. Osim zakupnine, zakupac je dužan, prema propisima, plaćati i naknade za korištenje zajedničkih uređaja i prostorija u građevini te komunalnu i druge naknade.

 

Članak 23.

 

Zakupnina za športske građevine koje ne ostvaruju dobit jednaka je troškovima tekućeg održavanja športske građevine.

Zakupnina za športske građevine koje ostvaruju dobit utvrđuje se prema kriterijima iz članka 24. ove odluke.

Gradsko upravno tijelo nadležno za šport, prilikom razmatranja izvješća o poslovanju športske građevine, utvrđuje građevine koje ostvaruju dobit.

 

Članak 24.

 

Zakupnina za športske građevine koje ostvaruju dobit određuje se:

- za zatvorene i otvorene športske građevine u visini cijene godišnje satnice optimalnog korištenja građevine prema programu javnih potreba u športu Grada Zagreba;

- za poslovni prostor u funkciji športske djelatnosti i djelatnosti zakupca sukladno gradskim propisima za poslovne prostore;

- za poslovni prostor koji nije u funkciji športske djelatnosti i djelatnosti zakupca prema gradskim propisima za poslovni prostor.

Iznos zakupnine utvrđuje gradsko upravno tijelo nadležno za šport zbrajanjem iznosa dobivenih prema zakupninama iz prethodnog stavka ovoga članka.

 

Članak 25.

 

U troškove tekućeg održavanja športske građevine uračunavaju se:

- sitni popravci;

- održavanje zajedničkih prostorija i uređaja;

- režijski troškovi;

- održavanje i uređivanje okolnog zemljišta koje služi za redovnu uporabu športske građevine (parkiralište, travnjaci, ukrasno zelenilo i sl.);

- troškovi premije osiguranja.

U troškove tekućeg održavanja športske građevine uračunavaju se i plaće radnika koji rade na održavanju građevine.

 

Članak 26.

 

Za športske građevine koje ostvaruju dobit zakupnina se plaća mjesečno.

Zakupac je dužan tromjesečno podnositi dokaze o troškovima tekućeg održavanja te izvješće o poslovanju športske građevine gradskome upravnom tijelu nadležnom za šport.

 

Članak 27.

 

O zakupu športske građevine sklapa se ugovor.

Ugovor o zakupu športske građevine mora sadržavati uvjete iz ove odluke.

Ugovor o zakupu športske građevine sklapa gradonačelnik.

 

VI. NADZOR

 

Članak 28.

 

Gradsko upravno tijelo nadležno za šport nadzire:

- namjensko korištenje športske građevine;

- provođenje programa javnih potreba u športu Grada Zagreba, a u športskim građevinama koje su dane u zakup;

- održavanje športskih građevina u skladu s obvezama što ih je preuzeo zakupac;

- korištenje športskih građevina tako da se poboljšaju uvjeti obavljanja športskih aktivnosti;

- provođenje zaključenih ugovora o davanju u zakup i podzakup športskih građevina;

- gospodarenje športskim građevinama s namjerom smanjivanja cijene korištenja športske građevine;

- investicijsko održavanje građevine.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 29.

 

Ako ovom odlukom nije određeno drugačije, na zakup športske građevine primjenjuju se gradski propisi o zakupu poslovnog prostora, opći propisi o zakupu i propisi o športskim građevinama.

 

Članak 30.

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Zaključak o načinu korištenja športskih objekata u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/96, 15/96 - ispr. i 7/08) i članak 2., stavci 3., 4. i 5. članka 3., te članci 4., 5., 6., 7. i 8. Zaključka o utvrđivanju športskih objekata dosadašnjih mjesnih zajednica što su postali vlasništvo Grada Zagreba i o određivanju načina njihova korištenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/94).

 

Članak 31.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/10-01/93

URBROJ: 251-01-04-10-9

Zagreb, 30. ožujka 2010.

Predsjednik

Gradske skupštine

Boris Šprem, v.r.

 

 

 

KATEGORIZACIJA ŠPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA ZAGREBA

 

I. KATEGORIJA

 

1. Bazenski kompleks "Utrina", Balotin prilaz bb

2. Boćarski dom "Zrinjevac", Prisavlje 2

3. Dom športova "Zagreb", Trg Krešimira Ćosića 11

4. Gradski stadion "Maksimir", Maksimirska 128

5. Hipodrom "Zagreb", Ulica R. Cimermana 5

6. Košarkaški centar "Dražen Petrović", Savska 30

7. Nogometni stadion "Zagreb", Kranjčevićeva 4

8. Rekreacijski športski centar "Bundek", Ul. Damira Tomljanovića-Gavrana bb

9. Rekreacijski športski centar "Jarun", Aleja Matije Ljubeka bb

10. Skijaške žičare i tereni, Medvednica

11. Streljana "Luže", Luže Obrež

12. Športski aerodrom "Lučko", Hrvatski Leskovac

13. Športski park "Mladost", Jarunska 5

14. Športsko-rekreacijski centar "Šalata", Schlosserove stube 2

15. Teniski centar "Maksimir", XI. Ravnice bb

16. Zimsko plivalište "Mladost", Trg Krešimira Ćosića 10

 

II. KATEGORIJA

 

17. Gimnastički dom "Hrvatski sokol", Trg maršala Tita 6

18. Kuglana "Grmoščica", Ilica 298

19. Kuglana "Klanječka", Klanječka bb

20. Nogometni centar "Zagreb", Veslačka bb

21. Nogometni stadion NK "Hrvatski dragovoljac", Radmanovečka bb

22. Nogometni stadion NK "Lokomotiva", Ulica R. Cimermana 3

23. Nogometno igralište "Lučko", Ulica Franje Puškarića 122

24. Nogometno igralište "Radnik", Ulica Vladimira Vidrića bb

25. Streljana "Maksimir", Oboj 2

26. Školska športska dvorana "Dubrava", Ul. Đure Prejca 2

27. Školska športska dvorana "Peščenica", Ulica grada Gospića 1

28. Školska športska dvorana "Sesvete", Bistrička bb

29. Školska športska dvorana "Trnsko", Trnsko 25

30. Športska dvorana "Sutinska vrela", Podsusedski trg 14 b

31. Športska dvorana "Trešnjevka", Veprinačka 16

32. Športsko-rekreacijski centar "Grana-Klaka", Aleja Blaža Jurišića bb

33. Športsko-rekreacijski centar "Peščenica", Donje Svetice 87

34. Športsko-rekreacijski centar "Sesvete", Bistrička bb

35. Športsko-rekreacijski centar "Svetice", Donje Svetice bb

 

III. KATEGORIJA

 

36. Baseball igralište "Središće", Ul. Damira Tomljanovića-Gavrana bb

37. Gradsko boćalište "Kranjčevićeva", Kranjčevićeva 2

38. Kajakaški dom "Zagreb", Savska 193

39. Kuglana "Kranjčevićeva" , Kranjčevićeva 2

40. Nogometni stadion NK "Posavina", Avenija Marina Držića bb

41. Nogometno igralište "Blato", Karlovačka bb

42. Nogometno igralište "Buzin", Buzin 47

43. Nogometno igralište "Concordia", Miroševečka bb

44. Nogometno igralište "Jarun", Ogulinska 23

45. Nogometno igralište "Kustošija", Sokolska 47a

46. Nogometno igralište "Maksimir", Oboj 1

47. Nogometno igralište "Prečko", Dekanići 6

48. Nogometno igralište "Studentski grad", Ulica Milovana Gavazzija bb

49. Nogometno igralište "Sveta Klara", Mrkšina bb

50. Nogometno igralište "Trnje" Trg kardinala Franje Šepera bb

51. Športski park "Trešnjevka", Veprinačka bb

52. Športsko-rekreacijski centar "Maksimirska naselja", Aleja Antuna Augustinčića 8

53. Športsko-rekreacijski centar "Ponikve", Kozjačka 50

54. Športsko-rekreacijski centar "Rudeš", Rudeška 25

55. Športsko-rekreacijski centar "Sesvetski Kraljevec", Ive Politea 44

56. Športsko-rekreacijski centar "Sopot", Ulica V. Kovačevića bb

57. Športsko-rekreacijski centar "Špansko", Slavka Batušića 1

58. Športsko-rekreacijski centar "Trnje", Avenija grada Vukovara 236 e

59. Športsko-rekreacijski centar "Vrapče", Aleja Bologne 2

60. Teniski centar "Chromos" , Avenija Marina Držića bb

61. Teniski centar "Chromos-Savica" , Prisavlje bb

62. Teniski centar HTK "Zagreb", Munjarski put bb

63. Teniski centar "Prečko", Dekanići bb

64. Teniska dvorana "Podsused", Aleja Seljačke bune 40

65. Veslački dom "Croatia", Trnjanska 117

66. Veslački dom "Trešnjevka", Savska 183

67. Veslački dom "Zagreb", Veslačka bb

68. Zagrebački hokejski centar, Zagorska cesta 5

 

IV. KATEGORIJA

 

69. Boćalište "Siget", Aleja pomoraca 17-19

70. Dom športskih ribolovaca, Kranjčevićeva 11

71. Dvorana "Lika", Trg hrvatskih velikana 3

72. Dvorana "Lokomotiva", Crnatkova 18

73. Dvorana "Medvedgrad", Vlaška 71

74. Dvorana "Medveščak", Fabkovićeva l

75. Dvorana "Palmotićeva", Palmotićeva 22

76. Dvorana "Škrlčeva", Škrlčeva bb

77. Dvorana za stolni tenis "Vrbik", Kninski trg 1

78. Košarkaški centar "Tuškanac", Tuškanac 1

79. Kuglana "Lokomotiva", Trnjanska 5

80. Nogometno igralište "Botinec", Lesičine bb

81. Nogometno igralište "Brezovica", Brezovička bb

82. Nogometno igralište "Čulinec", Ul. palma bb

83. Nogometno igralište "Dragonožec", Sitača 5, Dragonožec

84. Nogometno igralište "Hrašće", Hrašće 222

85. Nogometno igralište "Hrvatski Leskovac", Pilinka l

86. Nogometno igralište "Jakuševec", Tišinska bb

87. Nogometno igralište "Mala Mlaka", Igrališna bb

88. Nogometno igralište "Odra", Ulica svetog Izidora 16

89. Nogometno igralište "Odranski Obrež", Krčevine 1, Odranski Obrež

90. Nogometno igralište "Pongračevo", Klanječka bb

91. Nogometno igralište "Prigorje", Markuševačka 160

92. Nogometno igralište "Sava", Gredice 157

93. Nogometno igralište "Zelengaj", Ulica svetog Mateja bb

94. Planinarski dom "Glavica",. Medvednica

95. Planinarski dom "Grafičar", Medvednica

96. Planinarski dom "Podsused", Medvednica

97. Planinarski dom "Puntijarka", Medvednica

98. Planinarski dom "Risnjak", Medvednica

99. Planinarski dom "Runolist", Medvednica

100. Staze za skijaško trčanje "Sljeme", Medvednica

101. Streljana "Ban Keglević", Bleiweisova 28

102. Streljana "Kustošija", Vatrogasna 6

103. Streljana "Medveščak", Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 3

104. Streljana "Savica", Ulica Vladimira Ruždjaka bb

105. Streljana "Sopot", Erlichova bb

106. Streljana "Sveučilište", Ulica Ante Kovačića 4

107. Streljana "Trnje", Trg kardinala Franje Šepera 5

108. Školsko-športski centar "Utrina", Avenija Dubrovnik 36

109. Športske površine "Remetinečka", Remetinečka bb

110. Športsko-rekreacijski centar "Folnegovićevo", Sachsova bb

111. Športsko-rekreacijski centar "Gornji Stenjevec", Dubravica 109 a

112. Športsko-rekreacijski centar "Luka", Ulica Otona Ivekovića bb

113. Športsko-rekreacijski centar "Medvedgrad", Mikulići 133

114. Športsko-rekreacijski centar "Sesvetska sela", Glavna 47

115. Športsko-rekreacijski centar "Staro Trnje", Ulica J. Andreisa 17

116. Športsko-rekreacijski centar "Šestine", Šestinski trg 10

117. Športsko-rekreacijski centar "Šubićevac", Šubićeva 12

118. Športsko-rekreacijski centar "Utrina", Kombolova bb

 

V. KATEGORIJA

 

119. Igralište za mali nogomet, Bijenik 162

120. Igralište "Opatovina", Kaptol 15-16

121. Igralište "Slanovečka", Slanovečka21

122. Košarkaško igralište Križanićeva 4

123. Kuglana "Bukovačka", Bukovačka 6

124. Kuglana "Medulićeva", Medulićeva 8

125. Mini športsko-rekreacijski centar, Barutanski brijeg 5

126. Nogometno igralište "Čehi", Čorova bb

127. Nogometno igralište "Donji Trpuci", Donji Trpuci bb

128. Nogometno igralište "Dubrava", Međugorska 38

129. Nogometno igralište "Kašina", Mažuranićeva 43

130. Nogometno igralište "Odranski Strmec", Odranski Strmec bb

131. Nogometno igralište "Podsused", Kupališni put l

132. Nogometno igralište "Retkovec", Ul. platana 10 a

133. Nogometno igralište "Žerjavinec", Varaždinska cesta bb

134. Omladinski park, Bosanska (od broja 10 do 16)

135. Rukometno igralište "Mažuranićeva", Mažuranićeva 43

136. Rukometno igralište "Metalac", Trg Francuske Republike bb

137. Rukometno igralište "Novo Brestje", Peruškova 33, Novo Brestje

138. Rukometno igralište Otona Ivekovića, Ulica Otona Ivekovića bb

139. Rukometno igralište Vladimira Vidrića, Ulica Vladimira Vidrića bb

140. Rukometno igralište "Vugrovec", Vugrovec

141. Školsko-športski centar "Konavoska", Konavoska bb

142. Športske površine "Dugave", Kauzlarićev prilaz bb

143. Športske površine "Trebinjska", Trebinjska bb

144. Športske površine "Trnsko", Trnsko 37-38

145. Športsko-rekreacijski centar "Borongaj-Lugovi", Savudrijska bb

146. Športsko-rekreacijski centar "Gračani", Isce 5

147. Športsko-rekreacijski centar "Gupčeva zvijezda", Orlovac 2

148. Športsko-rekreacijski centar "Ivan Mažuranić", Javorinska bb

149. Športsko-rekreacijski centar "Kozjak", Bijenička 97

150. Športsko-rekreacijski centar "Kraljevec", Kraljevec bb

151. Športsko rekreacijski centar "Remete", Vinec 3

152. Športsko-rekreacijski centar "Sljeme", Kelekova 2

153. Športsko-rekreacijski centar "Tuškanac" - Krešićeve livade, Dubravkin put bb

154. Tenisko igralište "Dubravkin put", Dubravkin put bb