Na temelju članka 346

Na temelju članka 346. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07) i članka 38. točke 5. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06 i 7/09), Gradska skupština Grada Zagreba, na 46. sjednici, 16. ožujka 2009., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

U Odluci o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 2/08 - ispr., 6/08 - ispr., 8/08 - ispr., 10/08 - ispr., 15/08 - ispr.,, 19/08 - ispr. i 1/09), u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Donose se Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (u nastavku teksta: Izmjene i dopune GUP-a Zagreba), što ih je izradio Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada 2009."

 

Članak 2.

 

U članku 5., stavku 3. alineji 1. riječi: "srpanj 2005." zamjenjuju se riječima: "rujan 2008."

 

Članak 3.

 

U članku 6. točka 3.2. mijenja se i glasi:

"3.2. nadzemne etaže - su suteren (S), prizemlje (P), kat (K), potkrovlje (Pk),uvučeni kat.

Potkrovlje oblikovano kosim ili zaobljenim krovom može imati najveću visinu nadozida 120 cm. Potkrovlje oblikovano kosim krovom može imati maksimalni nagib 35o.

Uvučeni kat je najviši kat oblikovan ravnim krovom čiji zavoreni ili natkriveni dio iznosi najviše 75% površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova građevine."

Točka 15. mijenja se i glasi:

"15. individualna građevina - građevina najveće visine tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;".

Točka 21. mijenja se i glasi:

"21. koridor ulice:

- za gradsku autocestu i gradske avenije te za sve novoplanirane ulice osnovne ulične mreže, prema kartografskim prikazima: prostor unutar kojeg se osniva građevna čestica ulice, čije se regulacijske linije u pravilu poklapaju s linijama koridora,

- za postojeće ulice osnovne ulične mreže: postojeće stanje izvedenosti prometne površine;".

Točka 27. mijenja se i glasi:

"27. niska građevina - građevina visine četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;".

Iza točke 34. dodaje se nova točka 34.a koja glasi:

"34.a postojeće stanje izvedenosti prometne površine - prometna površina koja se kao takva u naravi koristi, odnosno: katastarska čestica prometne površine evidentirana u katastarskom operatu, dio druge katastarske čestice na kojemu je kao stvarni način uporabe u katastarskom operatu evidentirana prometna površina ili prometna površina ucrtana u odgovarajućoj geodetskoj podlozi;".

Iza točke 36. dodaje se nova točka 36.a. koja glasi:

"36.a rezervacija proširenja postojeće ulice - prostor rezerviran za proširenje postojeće prometne površine - ulice, unutar kojega je do proširenja ulice moguće osigurati pristup građevini i urediti travnjak, bez sadnje visoke vegetacije.

Prostor rezervacija proširenja postojeće ulice na građevnoj čestici ne uključuje se u propisanu površinu prirodnog terena određenu urbanim pravilima ove odluke.

Širina prostora rezervacije proširenja postojeće ulice određena je odredbama članka 38. ove odluke ili kartografskim prikazima."

Iza točke 37. dodaje se nova točka 37.a koja glasi:

"37.a složena rezidencijalna građevina - reprezentativna stambena građevina, organizirana kao složena građevina osnovne namjene s pratećim sadržajima proširenog stambenog standarda koji uključuje i veći broj stambenih jedinica, ali ne više od 5, istaknutih oblikovnih karakteristika i krajobrazno uređenog okoliša;".

Točke 42. i 43. mijenjaju se i glase:

"42. vijenac građevine - gornja kota stropne konstrukcije najviše etaže građevine izuzev uvučenoga kata i potkrovlja kod kojih se uzima gornja kota atike ili nadozida;

43. visina etaže - maksimalna visina etaže za obračun visine građevine, mjerena od poda do poda, iznosi:

- za stambene etaže do 3,5 m (izuzev potkrovlja oblikovanog kosim krovom),

- za poslovne etaže (uredi) do 4,0 m,

- iznimno, za osiguravanje kolnog pristupa za interventna vozila, maksimalna visina etaže prizemlja iznosi do 4,5 m.

Etaže građevine mogu biti i više od navedenih, ukoliko to zahtijeva namjena građevine, ali visina građevina ne može prijeći maksimum određen urbanim pravilom. Broj etaža na kosom terenu određuje se na najnižoj strani;".

Točka 46. mijenja se i glasi:

"46. visoka građevina - građevina visine četiri i više nadzemnih etaža (najmanje suteren ili prizemlje, te tri kata);".

 

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

 

Članak 4.

 

U članku 9. stavku 4., iza riječi: "i manje", dodaju se riječi: "elektoenergetske i".

 

Članak 5.

 

U članku 10., stavak 10. mijenja se i glasi:

"Na zasebnim građevnim česticama mogu se graditi prodavaonice robe dnevne potrošnje, građevine javne i društvene namjene, uredski prostori, ugostiteljsko-turističke namjene, hoteli, javne garaže, diplomatska predstavništva s mogućnošću gradnje rezidencijalne građevine, kongresni centri, športsko-rekreacijske površine i igrališta, manje elektroenergetske i komunalne građevine, te javne i zaštitne zelene površine."

 

Članak 6.

 

U članku 12., iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Na površinama vjerske namjene mogu se graditi i građevine predškolske i školske namjene."

Iza dosadašnjeg stavka 4. koji postaje stavak 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

"Iznimno, unutar površina javne i društvene namjene, na lokaciji Palače Jelačić u Demetrovoj ulici, može se zadržati stambena građevina u postojećim gabaritima."

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

Iza dosadašnjeg stavka 6. koji postaje stavak 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

"Na površinama i građevnim česticama javne i društvene namjene, izuzev predškolske i školske, moguća je postava kioska za trgovinu na malo i uslužnu djelatnost. Oblikovni i prostorni uvjeti za postavljanje kioska određeni su Pravilnikom koje donosi Gradsko poglavarstvo."

 

Članak 7.

 

U članku 13., stavku 3. iza riječi: "vrsta" dodaju se riječi: "uključivo i željezničku tehničku putnu stanicu u Vukomercu,".

U stavku 4. ispred riječi: "hoteli" riječ: "poslovni" se briše.

Na kraju stavka 7. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "a na preostalom dijelu zone K1 - gradskoga projekta istočno od planirane prometnice, sjeverno od Avenije Dubrovnik i zapadno od Zagrebačkog velesajma, omogućuje se gradnja i stambenih i stambeno-poslovnih građevina."

 

Članak 8.

 

U članku 14., iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Iznimno, na prostoru zone rekonstrukcije i dogradnje Doma športova i Stadiona u Maksimiru omogućuje se izgradnja i uređenje športskih i pratećih sadržaja (poslovne namjene i trgovački kompleksi, ugostiteljsko-turističke, javne i društvene te druge namjene); pri čemu odnos športskih i pratećih sadržaja može biti i drugačiji od propisanoga prethodnim stavkom."

Dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 5., 6., 7. i 8.

 

Članak 9.

 

U članku 15., na kraju stavka 5. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "te na dijelu površine Trga dr. Franje Tuđmana".

U stavku 8. iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

"- prostori obnove nestalih poljoprivrednih kultura (vinogradi i dr.)."

 

Članak 10.

 

U članku 16. stavku 3. iza riječi: "ljubimaca," dodaju se riječi: "postavljati skulpture i spomen-obilježja,".

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

"Iznimno na zaštitnim zelenim površinama u podsljemenskoj zoni, osim na: klizištima, strminama, vodocrpilištima i uz vodotoke te u šumi i na šumskom zemljištu, mogu se graditi složene rezidencijalne građevine s pratećim sadržajima proširenoga stambenog standarda, na građevnoj čestici površine najmanje 15.000 m2 uz najveću izgrađenost građevne čestice 20%; najmanji prirodni teren 60% površine građevne čestice, parkovno uređen; najveći kin 0,5 i najveće visine podrum, dvije etaže i potkrovlje ili uvučeni kat; nije moguća gradnja višestambenih građevina. Zahvatima prethodi obavezan urbanističko-arhitektonski natječaj i obvezna izrada urbanističkog plana uređenja."

 

Članak 11.

 

U članku 18., stavak 6. mijenja se i glasi:

"Iznimno, na prostoru Glavnog kolodvora Zagreb omogućuje se realizacija sadržaja sukladno utvrđenoj prometnoj studiji i rezultatima po njoj provednoga urbanističko-arhitektonskog natječaja."

Na kraju stavka 7. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "a iznimno se omogućuje zadržavanje u prostoru građevina uz sjevernu stranu Samoborske ceste, prema zatečenom stanju na dan stupanja na snagu ove odluke."

 

Članak 12.

 

U članku 20., iza stavka 5.dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

"Na površinama vode i vodnog dobra (u riječnom koritu i u inundaciji), u zoni 500 m nizvodno od Mosta mladosti, omogućuje se pristup rijeci i postava plutajućih objekata većih od 35 m, a za brodove do 35 m i na tradicionalnim privezištima uz mostove, prema postojećem stanju lokacije i građevine, drugi lokacijski uvjeti nisu propisani."

 

Članak 13.

 

Članak 22. mijenja se i glasi:

"Na površinama svih namjena što su utvrđene Generalnim urbanističkim planom mogu se graditi ulice, trgovi, dječja igrališta, biciklističke staze, pješačke staze, infrastrukturna mreža, manje infrastrukturne građevine i uređaji i mjerne postaje za praćenje kakvoće zraka.

Postava reklamnih i info panoa omogućuje se na površinama svih namjena, a u skladu s posebnom gradskom odlukom."

 

Članak 14.

 

Članak 27. mijenja se i glasi:

"Predškolske ustanove (dječje jaslice i vrtići), osnovne i srednje škole planiraju se tako da pokriju potrebe određenog područja i da se stvore najprimjerenija gravitacijska područja za svaku građevinu, a prema mreži za svaku djelatnost na osnovi posebnih zakona i standarda.

Gravitacijska udaljenost za predškolske ustanove u pravilu iznosi 200-400 m, a za osnovne škole 400-600 m, ovisno o gustoći naseljenosti.

Potrebe za predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama određuju se na temelju pretpostavljenog udjela djece u odnosu na broj stanovnika.

Prigodom gradnje predškolskih ustanova primjenjuju se sljedeći normativi:

- broj djece predškolske dobi određuje se sa 8% broja stanovnika, s tim da je obuhvat predškolskim ustanovama 76%;

- veličina građevne čestice određuje se tako da se osigura najmanje 30 m2 građevnog zemljišta po djetetu, a iznimno 15 m2 po djetetu, uzimajući u obzir lokalne uvjete.

Predškolske ustanove se grade sa najviše dvije nadzemne etaže, uz mogućnost gradnje podzemne etaže. Najmanja veličina građevne čestice za gradnju predškolske ustanove iznosi 2000 m2.

Prigodom gradnje osnovnih škola primjenjuju se sljedeći normativi:

- broj djece školske dobi određuje se sa 10% broja stanovnika;

- broj učionica određuje se tako da jedna učionica dolazi na 28 učenika;

- veličina građevne čestice određuje se tako da se osigura 30 m2 po učeniku, a iznimno 20 m2 po učeniku, u već izgrađenim gusto naseljenim područjima, odnosno u već formiranim naseljima;

- prostorni kapacitet osnovnoškolske građevine određuje se najviše za 896 učenika u najviše 32 razredna odjela ako se radi o dvjema smjenama, te 560 učenika u 16 - 20 razrednih odjela ako se radi o jednoj smjeni, što se utvrđuje kao standard koji se želi postići.

Prigodom gradnje srednjih škola primjenjuju se sljedeći normativi:

- prostorni kapacitet srednjoškolske građevine određuje se najviše za 800 učenika;

- broj učionica određuje se tako da jedna učionica dolazi na 28 učenika;

- veličina građevne čestice određuje se tako da se osigura 20 - 40 m2 po učeniku, uzimajuęi u obzir lokalne uvjete.

Iznimno, za gradnju i uređenje školskog kompleksa s više srednjih škola na lokaciji u Vlaškoj ulici, moguće je odstupanje od normativa iz prethodnog stavka radi karakteristika i ograničenja lokacije u gradskom središtu i postojećih građevina na građevnoj čestici.

Prigodom određivanja lokacija za predškolske ustanove, osnovne i srednje škole mora se osigurati dostupnost prilaza i prijevoza te sigurnost kretanja djece. Građevina mora biti planirana na kvalitetnom terenu."

 

Članak 15.

 

Članak 32. mijenja se i glasi:

"Stanovanje, kao osnovna gradska namjena, predviđa se u zonama stambene - S, mješovite - M, mješovite - pretežito stambene - M1 i mješovite - pretežito poslovne namjene - M2, dok je u nekim zonama drugih namjena stanovanje zastupljeno iznimno kao prateći sadržaj.

Stambene građevine planiraju se kao visoke, niske i individualne.

Visoka stambena građevina: najmanje visine četiri nadzemne etaže (najmanje suteren ili prizemlje, te tri kata); pojedinačna nova građevina mora biti usklađena s karakterističnom kvalitetnom tipologijom i mjerilom okolne gradnje.

Niska stambena građevina: visine četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat.

Individualna stambena građevina: visine do najviše tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat.

Građevine se mogu graditi samo uz rješenje priključka na prometnu površinu prema članku 38. ove odluke, priključaka na mrežu za opskrbu električnom energijom i vodom, te za odvodnju otpadnih voda.

Iznimno, individualne stambene građevine do 400 m2 GBP s najviše tri stana mogu se graditi s rješenjem opskrbe vodom prema mjesnim prilikama te odvodnjom voda u nepropusnu sabirnu jamu, ostalo prema prethodnom stavku.

Omogućuje se rekonstrukcija i gradnja zamjenskih građevina prema odgovarajućim urbanim pravilima na izgrađenim građevnim česticama, iako nemaju neposredan pristup s ulice ili pristupnog puta."

 

Članak 16.

 

U članku 33. na kraju stavka 10. briše se točka i dodaju se riječi: "svih namjena".

Iza stavka 10. dodaje se novi stavak 11. koji glasi:

"Građevine nije moguće smjestiti na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice."

 

Članak 17.

 

U članku 34. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Iznimno, na strmom terenu, garaža se može graditi uz rubnu liniju rezervacije proširenja ulice, odnosno uz regulacijsku liniju ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje."

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

"Nadstrešnice i pomoćne građevine ne mogu se smjestiti na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice."

 

Članak 18.

 

U članku 35. stavak 5. mijenja se i glasi:

"Predvrtovi iz urbanih pravila ove odluke planiraju se najmanje u širini jedne trećine građevne čestice uz rubnu liniju rezervacije proširenja ulice, odnosno uz regulacijsku liniju ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje te se hortikulturno uređuju visokim i niskim zelenilom."

Iza stavka 8. dodaju se novi stavci 9. i 10. koji glase:

"Ograde, predvrtovi, terase, potporni zidovi, stube, kolne i pješačke rampe za pristup građevinama, bazeni, teniska igrališta, potrebna parkirališna mjesta i prirodni teren određen urbanim pravilima ove odluke, kao i ostali elementi uređenja građevne čestice, ne mogu se smjestiti na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice.

Na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice moguće je urediti travnjak, bez sadnje visoke vegetacije, te minimalni potrebni pristup građevini."

 

Članak 19.

 

U članku 36. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Koridori magistralnih elektroenergetskih vodova 110 kV i vodova komunalne infrastrukture prikazani su načelno na kartografskim prikazima 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3b Energetski sustav, pošta i telekomunikacije i 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3c Vodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom. Njihov detaljni položaj odredit će se provedbenim planovima (DPU, UPU) i/ili lokacijskom dozvolom."

Dosadašnji stavci 3. i 4., postaju stavci 4. i 5.

 

Članak 20.

 

Članak 38. mijenja se i glasi:

"Generalnim urbanističkim planom predviđa se gradnja i uređenje osnovne ulične mreže, trgova i drugih nekategoriziranih ulica, tako da se osigura usklađen razvoj javnoga, pješačkog i biciklističkog prometa, te osiguraju uvjeti za afirmaciju postojeće i formiranje nove mreže javnih urbanih prostora.

U planiranju, projektiranju, gradnji i uređenju trgova i ulične mreže osigurat će se propisane mjere zaštite okoliša.

Generalnim urbanističkim planom predviđa se gradnja i uređenje trgova kao važnih fokusa prometnih tokova, te žarišta otvorenoga javnog urbanog prostora.

Generalnim urbanističkim planom predviđa se gradnja mostova kao prometnih građevina i kao građevina iznimnog značenja za formiranje identiteta grada na rijeci.

Uz zadržavanje i rekonstrukciju postojećih, Generalnim se urbanističkim planom predviđa gradnja deset novih mostova, od kojih šest kolno-pješačko-biciklističkih, dva kolno-pješačka i dva pješačko-biciklistička mosta.

Za planiranje, projektiranje, te gradnju i uređenje trgova i mostova mjerama provedbe osigurat će se prostorno-oblikovni kriteriji najvišega urbanog standarda.

Osnovna ulična mreža

Osnovna ulična mreža sastoji se od gradske autoceste (gradska obilaznica), gradskih avenija, glavnih gradskih ulica i gradskih ulica.

Za gradsku autocestu treba osigurati koridor ili rezervirati proširenje postojeće ulice širine, najmanje, 80,0 m, za gradsku aveniju širine, najmanje, 40,0 m, za novu glavnu gradsku ulicu, najmanje, 26,0 m i za gradsku ulicu, najmanje, 18,0 m.

Iznimno, planirana Bliznečka ulica, od Mandlove do Ulice grada Vukovara, širine koridora ili rezervacije proširenja od 35,0 m, Ulica grada Vukovara od Savske do Tratinske, produžena Vrapčanska i Škorpikova ulica uvrštene su u kategoriju gradske avenije.

U podsljemenskom području (sjeverno od linije Aleja Bologne, Ilica, Vlaška, Maksimirska, Avenija G. Šuška, Oporovečka) koridori novih ili rezervacije za proširenje postojećih glavnih gradskih i gradskih ulica mogu biti, ovisno o lokalnim uvjetima, i uži od 26,0 m, odnosno 18,0 m, kao i koridori već postojećih glavnih gradskih ulica i gradskih ulica i u drugim dijelovima grada.

U pravilu, širina prometne trake za gradske avenije i glavne gradske ulice iznosi 3.25 m, za gradske ulice 3,0 m, a za nekategorizirane ulice 2,75 m.

Sva su raskrižja na gradskoj autocesti denivelirana.

Raskrižja na drugim dijelovima osnovne ulične mreže mogu biti denivelirana ako to zahtijevaju prometne potrebe, a dopuštaju prostorne mogućnosti.

Prigodom gradnje gradskih avenija moraju se predvidjeti drvoredi, a drvoredi se mogu planirati i prigodom gradnje glavnih gradskih i gradskih ulica.

Osnovna ulična mreža ucrtana je na kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3a Promet.

Novoplanirane ulice

Novoplanirane ulice ne mogu biti uže od 9,0 metara, osim, iznimno, 7,5 m, ako to zahtijeva konfiguracija terena i ako se uz ulicu grade individualne građevine.

Planirana slijepa ulica može biti najduža do180 m, uz uvjet da na kraju ima obvezno okretište za komunalna i druga vozila.

Planirani pristupni put do građevne čestice je najmanje širine 5,5 m ako se koristi za kolni i pješački promet, s tim da je najduži 75 m i na njega se veže najviše pet individualnih stambenih građevina s najviše tri stana.

Iznimno, planirani pristupni put do građevne čestice je najmanje širine 3,0 m ako se koristi za kolni i pješački promet i najmanje širine 1,5 m ako se koristi za pješački promet, s tim da je najduži 50 m i na njega se mogu priključiti samo dvije individualne stambene građevine s najviše tri stana.

Postojeće ulice

Postojećim ulicama koje nisu u osnovnoj uličnoj mreži ucrtanoj na kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3a Promet, potrebno je osigurati prostor rezervacije proširenja postojeće ulice koji iznosi najmanje 4,5 m od osi prometne površine, iznimno, 3,75 m, ako to zahtijeva konfiguracija terena i ako se uz ulicu grade individualne građevine.

Omogućuje se rješenje priključka građevne čestice na prometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti, uz rezervaciju proširenja postojeće ulice prema prethodnom stavku ili prema kartografskom prikazima, uz uvjet da njena širina u naravi nije manja od:

- 3,5 m za individualne stambene građevine do 400 m2 GBP s najviše tri stana;

- 5,5 m za ostale individualne i niske građevine, osim građevina u zonama G, I, K1, K2;

- 9 m za visoke građevine i građevine u zonama G, I, K1, K2.

U već izgrađenim dijelovima grada s formiranim ulicama, udaljenost regulacijske linije ulice ne može biti manji od 2,75 m od osi prometne površine za dvosmjerni promet, odnosno 1,75 m za jednosmjerni promet.

Iznimno, pristupnim se putom mogu smatrati postojeće pješačke stube.

Iznimno, kod postojećih slijepih ulica može se zadržati postojeća dužina, te postojeća širina ako nije manja od 5,5 m.

Mjere provedbe

Ulice se mogu graditi etapno i po dužini i širini.

Građevna čestica ulice može biti i šira od koridora ulice, zbog prometno - tehničkih uvjeta kao što su: formiranje raskrižja, prilaza raskrižju, autobusnih ugibališta, posebnih traka za javni prijevoz, podzida, nasipa i sl. Građevna čestica ulice može biti uža od planiranog koridora ulice, ukoliko je prometno - tehničko rješenje uklopivo u cjelovito rješenje koridora ulice u punom profilu.

Raspored površina unutar profila ulice određivat će se na temelju potreba i mogućnosti, te prema odredbama ove odluke.

Osim trgova, ulične mreže, prometnih građevina i površina ucrtanih na kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3a Promet omogućuje se gradnja i uređenje i drugih trgova, ulične mreže te prometnih građevina i površina neophodnih za ostvarivanje drugih mjera prostornog uređenja.

Prigodom gradnje trgova, ulične mreže, prometnih građevina i površina iz prethodnog stavka ovoga članka, na prostorima na kojima ovom odlukom postoji obveza donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja potrebno je za njih osigurati u pravilu 25 - 30% površine od površine obuhvata provedbenog dokumenta prostornog uređenja."

 

Članak 21.

 

U članku 39. stavku 2. iza kratice: "PGM-a,", dodaju se riječi: "kada to nije određeno urbanim pravilom ove odluke,".

U stavku 5. oznake: "1.1. i 1.2.", zamjenjuje se oznakama: "1.1., 1.2. i 1.6.".

U stavku 6. oznake: "1.1. i 1.2.", zamjenjuje se oznakama: "1.1., 1.2. i 1.7.".

U stavku 9. riječ: "postojećem", zamjenjuje se riječju: "izvedenom".

U stavku 12. iza riječi: "Uz", dodaju se riječi: "stajališta i".

 

Članak 22.

 

U članku 40. stavak 7. mijenja se i glasi:

"Površina za gradnju autobusnog terminala predviđena je istočno od raskrižja Selske ceste i Savske ceste."

Iza stavka 12. dodaje se novi stavak 13. koji glasi:

"Tehničko-putnički kolodvor gradit će se u Vukomercu."

Dosadašnji stavci 13. i 14. postaju stavci 14. i 15.

 

Članak 23.

 

U članku 43. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Na području II. zone vodozaštite zabranjuje se izgradnja skladišta nafte i naftnih derivata i benzinskih postaja."

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

 

Članak 24.

 

Iza članka 43. dodaje se novi podnaslov i novi članak 43.a koji glase:

"6.1.7. Helidromi

Članak 43.a

 

Omogućuje se gradnja helidroma na površinama svih namjena utvrđenih Generalnim urbanističkim planom, izuzev stambene i mješovite - pretežito stambene namjene, na lokacijama na kojima to dopušta konfiguracija terena, pravci vjetrova, mogućnost prilaza i odleta, sukladno posebnim propisima.

Helidromi se mogu graditi i na ravnim krovovima građevina koje zadovoljavaju spomenute propise."

 

Članak 25.

 

U članku 44. na kraju stavka 2. dodaje se rečenica koja glasi:

"Simboli korišteni u kartografskim prikazima označavaju načelnu lokaciju."

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

"Generalnim urbanističkim planom omogućuje se poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija, u cilju razvoja sustava pokretnih komunikacija.

Postavljanje osnovnih postaja pokretne telekomunikacije na samostojeće antenske stupove omogućuje se unutar zona označenih sa G, K1, K2, I, IS i Z, ali na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najbližu zonu stambene namjene (S) i mješovite namjene (M, M1, M2). Smještaj samostojećih antenskih stupova je moguć i u zonama javne i društvene namjene, osim predškolske i školske.

Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima."

 

Članak 26.

 

U članku 45. na kraju stavka 2. dodaje se rečenica koja glasi:

"Simboli korišteni u kartografskim prikazima označavaju načelnu lokaciju."

 

Članak 27.

 

U članku 50. na kraju stavka 2. dodaje se rečenica koja glasi:

"Simboli korišteni u kartografskim prikazima označavaju načelnu lokaciju."

 

Članak 28.

 

U članku 51. stavku 5. brojevi:"22., 56. i 104.", zamjenjuje se brojevima: "22. i 56."

 

Članak 29.

 

U članku 52. na kraju alineje 7. točka sa zarezom se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi:"energije vjetra i bioplina;".

 

Članak 30.

 

Iza članka 52. u podnaslovu 6.5.3., iza riječi: "opskrbu", dodaje se riječ: "prirodnim".

 

Članak 31.

 

U članku 53. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

"Iznimno, postojeći i planirani plinoopskrbni vodovi, ovisno o lokalnim tehničkim uvjetima, mogu se voditi u pravilu istom trasom u skladu s odredbama članka 22. i. 56. ove odluke."

 

Članak 32.

 

Članak 56. mijenja se i glasi:

"Urbana pravila određena su u skladu s prirodnim i urbanističko-arhitektonskim nasljeđem, lokalnim uvjetima, stupnjem konsolidiranosti područja te s korištenjem i namjenom prostora.

Prema kriterijima prostornog uređenja i stabilnosti urbane matrice razlikuju se tri područja konsolidacije:

- visokokonsolidirana područja;

- konsolidirana područja;

- niskokonsolidirana područja.

Urbanim pravilima se određuju propozicije za uređenje prostora i lokacijski uvjeti za gradnju, osim za prostore gradskih projekata.

Urbana pravila su prikazana na grafičkom prikazu 4. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - 4a Urbana pravila.

Na površinama namjene Z, Z1 i Z2, koje urbanim pravilima nisu posebno izdvojene primjenjuju se urbana pravila iz članaka 66., 67., 78. i 79. ove odluke, ovisno o stupnju konsolidiranosti tih površina. Na površinama namjene R1, R2, IS i groblja koje urbanim pravilima nisu posebno izdvojene primjenjuju se urbana pravila iz članka 77. ove odluke.

Na površinama pod šumom, ne može se graditi, osim infrastrukture i građevina u funkciji šumarstva, a u skladu sa Zakonom o šumama i Zakonom o zaštiti prirode. Iznimno, omogućuje se proširenje Gaja urni prema posebnim uvjetima.

Gradnja reciklažnih dvorišta, manjih komunalnih baza i drugih manjih komunalnih građevina odredit će se tehničkim uvjetima za tu vrstu građevina, bez obzira na propozicije iz urbanih pravila.

Prigodom osnivanja građevne čestice gradnja je moguća i na građevnoj čestici površine do 5% manje od površine propisane urbanim pravilima ove odluke, ako se dio katastarske čestice priključuje planiranoj ulici ili pristupnom putu, s tim da se kvantifikacija odnosi na propisanu česticu.

Na gradnju zamjenske građevine, odnosno nove građevine izgrađene na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, uz uvjet da se ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine te rekonstrukciju građevine kojom se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu, a kojom se ne mijenja usklađenost postojeće građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, namjena kojih je sukladna namjeni utvrđenoj Generalnim urbanističkim planom, ne primjenjuju se ovom odlukom propisani uvjeti pristupa s prometne površine, broja parkirališnih mjesta i odvodnje otpadnih voda.

Ulične ograde i ograde između građevnih čestica za namjene koje nisu stambene određuju se prema normativima osnovne namjene i nije ih moguće smjestiti unutar rezervacije proširenja postojeće ulice.

Unutar prostora rezervacije proširenja postojeće ulice do realizacije proširenja ulice moguće je osigurati pristup građevini i urediti travnjak, bez sadnje visoke vegetacije.

Prostor rezervacija proširenja postojeće ulice na građevnoj čestici ne uključuje se u propisanu površinu prirodnog terena određenu urbanim pravilima ove odluke.

Građevine se mogu graditi samo uz rješenje priključka na prometnu površinu prema članku 38. ove odluke, priključaka na mrežu za opskrbu električnom energijom i vodom, te za odvodnju otpadnih voda i s potrebnim brojem parkirališnih mjesta, u skladu s odredbama ove odluke.

Iznimno, individualne stambene građevine do 400 m2 GBP s najviše tri stana mogu se graditi s rješenjem opskrbe vodom prema mjesnim prilikama te odvodnjom voda u nepropusnu sabirnu jamu, ostalo prema prethodnom stavku.

Smještaj građevine na građevnoj čestici određen je urbanim pravilima ove odluke. Građevine nije moguće smjestiti na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice. Propisane udaljenosti od međa građevne čestice, ne odnose se na među prema javnoj površini ili površini rezerviranoj za proširenje postojeće prometnice i među uz koju je građevina prislonjena.

Visoka građevina mora biti udaljena najmanje polovicu svoje visine od međa pripadajuće građevne čestice, osim od onih međa na koje je prislonjena, javnoprometnih površina (ulica, trg, željeznička pruga), površina rezerviranih za proširenje postojeće prometnice i javnog parka, ako detaljnim urbanim pravilima ove odluke nije određeno drugačije. Provedbenim dokumentima prostornog uređenja odnosno anketnim urbanističko - arhitektonskim natječajem (iz članka 101. ove odluke) može se odrediti drugačija međusobna udaljenost građevina.

U gradnji niskih i individualnih građevina na regulacijskoj liniji ili na rubu rezervacije proširenja prometne površine, balkoni, lođe, istaci i sl. dubine do 1,0 m mogući su iznad javnoprometne površine ili prostora rezervacije, ako je koridor ulice ili prostor rezerviran za proširenje najmanje širine 12,0 m.

U gradnji visokih građevina na regulacijskoj liniji ili na rubu rezervacije proširenja prometne površine, balkoni, lođe, istaci i sl. mogući su iznad javnoprometne površine ili prostora rezervacije, ako je koridor ulice ili prostor rezerviran za proširenje najmanje širine 15,0 m.

Balkoni, lođe, istaci i sl. iz prethodnih stavaka mogu se planirati najniže u razini poda druge nadzemne etaže.

Najveća visina građevine je devet nadzemnih etaža.

Građevine više od devet nadzemnih etaža

Građevina s više od devet nadzemnih etaža ili veće visine može se graditi, ako je to nužno zbog djelatnosti koja se u njoj obavlja (silosi, vodotornjevi, tornjevi odašiljača i prijemnika, industrijski i komunalni uređaji, vjerske građevine i drugo).

Poslovne građevine, hoteli i građevine javne namjene mogu se graditi i s visinama višim od devet nadzemnih etaža kada je to predviđeno provedbenim dokumentima prostornog uređenja odnosno urbanističko-arhitektonskim natječajem iz članka 101. ove odluke, s tim da kin može biti i veći od 3,5. Te građevine trebaju ispuniti sljedeće uvjete:

- smještaj uz gradske avenije ili glavne gradske ulice;

- blizinu sustava javnog prometa;

- zadovoljavajuću prometnu propusnost okolnih ulica;

- poboljšanje gradske infrastrukture u široj zoni;

- uređenje javne površine oko građevine;

- javno korištenje prizemlja.

Stambene građevine više od devet nadzemnih etaža mogu se graditi uz obavezan ki nadzemno maksimalno 2,5 i uz ispunjavanje uvjeta iz prethodnog stavka.

Iznimno veći ki nadzemno od 2,5 omogućuje se na području prostora Zagrepčanke, kao prostora od vitalnog interesa za Grad Zagreb, kompleksa URIHO - zona istočno od planirane prometnice, sjeverno od Avenije Dubrovnik i zapadno od Zagrebačkog velesajma, te uz potez Vukovarske ulice od ulice Svetice do Heinzelove kao već nastalog područja koncentrirane gradnje visokih građevina i na prostoru uz križanje Avenije M. Držića i produžene ulice Prisavlje za potrebe naglašavanja vizure vitalnog ulaza i izlaza u grad novoizgrađenom Sarajevskom ulicom.

Izgradnja građevina viših od devet nadzemnih etaža i većeg ki nadzemno od 3,5 se omogućava posebno tamo gdje takva gradnja sanira neko gradsko područje, gdje se ruše enklave substandardne gradnje ili gdje takva gradnja rješava neki drugi gradski problem.

Građevine više od devet nadzemnih etaža ne mogu se graditi u podsljemenskom predjelu, sjeverno od Aleje Bologne, Karažnika, Bolničke, Ilice, Vlaške, Maksimirske i ulice Dubrava, sjeverno od željezničke pruge između Trga Francuske Republike na zapadu i Heinzelove ulice na istoku, uz iznimku prostora Bloka Badel i prostora kongresnog centra na lokaciji bloka Savska - Jukićeva i prostora poslovno stambenog kompleksa na lokaciji Ilica 212-214.

Građevine više od devet nadzemnih etaža ne mogu se graditi ni unutar prostornih koridora navedenih u članku 91. ove odluke.

Rekonstrukcija i gradnja ulica, trgova, parkova, biciklističkih staza, pješačkih staza, te komunalne infrastrukture omogućuje se na čitavom gradskom području bez obzira na propozicije iz urbanih pravila.

Gradnja poslovnih građevina iz članka 18. i građevina u funkciji osnovne namjene iz članka 20. ove odluke treba biti usklađena s lokalnim uvjetima.

Zaštitne zone površina posebne namjene

Unutar zaštitnih zona površina posebne namjene:

- nije dopuštena izgradnja skladišnih i sličnih prostora za odlaganje goriva, eksplozivnih i sličnih tvari koje mogu izazvati negativne učinke na okoliš;

- za izgradnju građevina bilo koje vrste unutar zaštitne zone potrebno je prethodno pribaviti suglasnost nadležnog ministarstva;

- prilikom izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja koji dijelom ili u cijelosti zahvaćaju zaštitnu zonu potrebno je prije donošenja plana ishoditi suglasnost nadležnog ministarstva;

- za izgradnju svih građevina viših od 25 m potrebno je prethodno pribaviti suglasnost MORH-a."

 

Članak 33.

 

U članku 57. točka 4. se briše.

 

Članak 34.

 

U članku 58. stavku 2. na kraju alineje 14. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom i dodaje se nova alineja 15. koja glasi:

"- iznimno, na lokaciji Palače Jelačić u Demetrovoj ulici za rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju i novu gradnju građevina i sadržaja javne namjene nije potrebno provesti urbanističko-arhitektonski natječaj, uz mogućnost zadržavanja stambene građevine u postojećim gabaritima."

 

Članak 35.

 

U članku 59., stavku 2. alineja 7. mijenja se i glasi:

"- uređenje dvorišta tako da je u unutrašnjosti bloka moguća rekonstrukcija, gradnja zamjenskih građevina, gradnja novih građevina umjesto postojećih i novih građevina i garaža za potrebe bloka, kod gradnje zamjenskih novih građevina umjesto postojećih i novih građevina, u svrhu sanacije i afirmacije vrijednosti bloka u cjelini, obavezno je cjelovito rješenje građevne čestice; moguće je zadržati i planirati više građevina različitih namjena na istoj građevnoj čestici; pristup s javnoprometne površine, u pravilu, preko ulične građevne čestice, odnosno kroz kolni prolaz ulične građevine, uz mogućnost intervencije u niveleti javnoprometnih površina, ako nije moguće na drugačiji način i postoji javni interes;".

U stavku 3., točki 4. DPU Ilica - Frankopanska - Dalmatinska - Medulićeva, iza riječi: "dječjeg", dodaju se riječi: "i košarkaškog".

U stavku 4., podtočki a) u zoni stambene i mješovite namjene:, alineji 11. iza riječi: "kao potkrovlje", dodaju se riječi: "ili uvučeni kat,".

Iza alineje 17. dodaje se nova alineja 18. koja glasi:

"- iznimno, u bloku Baruna Trenka - Trg kralja Tomislava, zadržava se u prostoru zgrada Zagrebačkog kazališta lutaka u izvedenim tlocrtnim i visinskim gabaritima, ostali lokacijski uvjeti nisu propisani;".

Dosadašnja alineja 18. postaje alineja 19.

 

Članak 36.

 

Članak 60. mijenja se i glasi:

"Zaštita, uređenje i dogradnja osobito vrijednoga središnjeg dijela podsljemenskog područja (1.3.) - prostori: Pantovčak - Tuškanac, Pantovčak - Prekrižje, Nova Ves - Medvedgradska, Medveščak - Šalata - Voćarska, Ksaver i drugi prema grafičkom prikazu.

Opća pravila:

- zaštita i uređenje predjela grada koji ima vrijednost zaštićenih prirodnih i graditeljskih cjelina;

- nova gradnja moguća je jedino uz ulicu, iznimno pristupni put;

- prenamjena postojećih građevina u proizvodne i servisne namjene nije moguća, niti je moguća gradnja novih građevina takve namjene;

- onemogućavanje gradnje u parkovima te na drugim javnim zelenim površinama i ispod njih;

- onemogućavanje osnivanja novih građevnih čestica prenamjenom zaštićenih vrtova i zelenih okućnica postojećih građevina;

- kvalitetna pojedinačna stabla obvezno sačuvati;

- intervencije u ovom prostoru moguće su uz detaljne propozicije nadležnog tijela zaštite.

Detaljna pravila

a) u zoni stambene i mješovite namjene:

- gradnja samostojećih građevina, iznimno, samo kao dovršetak postojeće strukture, gradnja poluugrađenih građevina;

- najmanja površina građevne čestice je 700 m2, najmanja širina građevne čestice uz ulicu je 20,0 m;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 25%;

- najveći GBP je 500 m2;

- najveći ki 0,7;

- najmanji prirodni teren je 40% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- najveća visina građevine je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- sva potrebna garažno-parkirališna mjesta osigurati na građevnoj čestici, ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice, i to 2 PGM/1 stan (najmanje 50% u garažama), a za druge namjene prema normativima ove odluke;

- građevni pravac za glavnu i pomoćne građevine, najmanje 5,0 m udaljen od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, iznimno, na strmim terenima garaže se mogu locirati uz rubnu liniju rezervacije proširenja ulice, odnosno uz regulacijsku liniju ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje; u interpolacijama moguće je građevni pravac uskladiti s građevnim pravcem postojećih građevina u ulici;

- najmanja udaljenost glavne građevine od međe susjedne građevne čestice je 4,0 m;

- rekonstrukcija i gradnja novih građevina i interpolacija na česticama jednakim ili većim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju osim širine građevne čestice uz ulicu i udaljenosti od međe susjedne građevne čestice koja je najmanje 3,0 m, s tim da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez povećanja;

- rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija i na građevnim česticama, manjim od 700 m2, uz uvjet da je najveći GBP 500 m2 i najveći ki 0,7; najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; 1 PGM/1 stan; najmanja udaljenost glavne građevine od međe susjedne građevne čestice 3,0 m, iznimno postojeća, osim kod interpolacije; ako je postojeća građevina poluugrađena ili ugrađena i nova građevina može biti kao postojeća, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni; u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojećih, GBP, ki i visina veći od propisanih mogu se zadržati, ali bez povećavanja; u interpolacijama građevna čestica ne može biti manja od 500 m2 za slobodnostojeće, a 400 m2 za poluugrađene građevine, 2 PGM/1 stan, a ostalo prema pravilima za rekonstrukciju, dogradnju i gradnju nove građevine umjesto postojeće;

- iznimno ovisno o lokalnim uvjetima uz ulice u kontaktnoj zoni Ilice, Vlaške i Petrove - Ribnjak, Medveščak, početak Grškovićeve i Voćarske, Medvedgradska, Nova Ves, Radnički dol, Kukuljevićeva, početak Pantovčaka, kao dovršetak tipologije gradnje omogućuje se gradnja novih i rekonstrukcija samostojećih, poluugrađenih i ugrađenih građevina viših, većega GBP-a, TP-a i većega ki, ali ne viših i većih od većine postojećih građevina u ulici; dubinu građevine ili dvorišnih krila u poluugrađenim ili ugrađenim građevinama uskladiti s pretežitom dubinom gradnje poteza; obvezno je smještanje svih potrebnih PGM-a (1 PGM/1 stan) na vlastitoj građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

- iznimno na sjevernom dijelu Pantovčaka, od odvojka Donje Prekrižje prema sjeveru i na Gornjem Prekrižju, od odvojka Jurjevske prema sjeveru, mogu se graditi isključivo samostojeće građevine na građevnim česticama, najmanje površine 1000 m2, najmanje širine građevne čestice uz ulicu 20 m i najvećeg GBP-a 500 m2, najvećeg ki 0,4; najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu je treća etaža potkrovlje bez nadozida; građevni pravac najmanje 10,0 m od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje na Pantovčaku, a najmanje 15,0 m na Gornjem Prekrižju; najmanja udaljenost glavne građevine od međe susjedne građevne čestice je 5,0 m; najveća izgrađenost građevne čestice je 25%; 2 PGM/1 stan (sva vozila u garažama, ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice), obvezno parkovno uređenje predvrta; rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija moguća je i na postojećim manjim građevnim česticama, za interpolacije građevna čestica ne može biti manja od 700 m2, uz najveći ki 0,4 i najveću visinu tri nadzemne etaže, pri čemu je treća etaža potkrovlje bez nadozida; drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni; u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeća izgrađenost građevne čestice, GBP ki i visina, veći od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

- iznimno, u ulici Pantovčak zapadna strana prema grafičkom prikazu, omogućava se zadržavanje izvedene građevine ukoliko je visinom usklađena s urbanim pravilom, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

- iznimno, u Ulici Vladimira Nazora, u Vinkovićevoj ulici i u ulici Pantovčak, sjeverno od Mandekićevih stuba omogućava se zadržavanje u prostoru građevine u zatečenim tlocrtnim i visinskim gabaritima;

- iznimno, u Jurjevskoj ulici - zapadna strana, prema grafičkom prikazu, omogućava se rekonstrukcija građevine ako je visinom usklađena s urbanim pravilom, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni.

Opća i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju građevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni stambene i mješovite namjene.

b) u zoni javne i društvene namjene:

- gradnja novih građevina i rekonstrukcija građevina prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s vrijednostima prostora;

- drugi lokacijski uvjeti (izgrađenost građevne čestice, GBP, ki, visina građevine i prirodni teren) nisu ograničeni;

- gradnja novih građevina prema urbanističko - arhitektonskom natječaju.

c) u zoni ugostiteljsko-turističke namjene i zoni športsko-rekreacijske namjene - šport s gradnjom - R1:

- rekonstrukcija i gradnja novih građevina prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s vrijednostima prostora;

- visinu građevine uskladiti s visinama okolne gradnje, ali ne više od četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 40%;

- najmanji prirodni teren je 30% građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- postojeća izgrađenost građevne čestice i visina veće od propisanih mogu se zadržati, ali bez povećanja;

- ki i GBP nisu uvjetovani;

- gradnja novih građevina prema urbanističko-arhitektonskom natječaju;

- iznimno, na prostoru zone ugostiteljsko - turističke namjene uz Jurjevsku ulicu, najmanji prirodni teren je 20%, visina 4 nadzemne etaže, ostali lokacijski uvjeti nisu ograničeni."

 

Članak 37.

 

Članak 61. mijenja se i glasi:

"Zaštita i uređenje vrijednog prostora individualne gradnje (1.4.) - prostori: Maksimir, Željezničarsko naselje Maksimir, Volovčica, Borongajski lug, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Dubec, Novi Retkovec, Novi Čulinec, Kanal, Cvjetno naselje, Murtersko naselje, naselje Istrana, naselje I. hrvatske štedionice, Ljubljanica i drugi prema grafičkom prikazu.

Opća pravila:

- zaštita vrijednosti predjela kao cjeline, osobito urbane matrice;

- čuvanje, održavanje i uređenje osobito vrijednih građevina, parkova, drvoreda, ulica, trgova i postojećeg oblika i veličine građevnih čestica i tipologije gradnje;

- gradnja građevina na postojećim građevnim česticama interpolacijama i zamjenama trošnih građevina, te rekonstrukcija građevina, uz uvjet usklađenosti s okolnom gradnjom u pogledu gabarita i oblikovnih karakteristika;

- onemogućavanje gradnje građevina gospodarske namjene (bilo kao samostalnih ili u sklopu stambene građevine), osim za dnevnu opskrbu, osobne usluge i manje uredske prostore;

- na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ove odluke.

Detaljna pravila

a) u zoni stambene i mješovite namjene:

- u pravilu se zadržavaju postojeće građevne čestice; ne mogu se dijeliti postojeće građevne čestice radi oblikovanja dviju ili više građevnih čestica;

- izgrađenost građevne čestice određena je postojećom izgrađenošću okolnih građevnih čestica, ali ne može biti veća od 30% za samostojeće, 40% za poluugrađene i 50% za ugrađene građevine; u gradnji interpolacija, rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji dubina tlocrta građevine, osobito poluugrađene i ugrađene, može biti najviše do dubine susjedne građevine u dvorišnom dijelu;

- najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- u rekonstrukciji postojeća izgrađenost građevne čestice i visina, veće od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

- ako se rekonstrukcija planira za poluugrađene građevine ili građevine u nizu, pravilo kojim se definira najveći gabarit odnosi se na sve jedinice koje čine spomenutu cjelinu;

- najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- obvezno zadržavanje postojećeg predvrta;

- najmanje 1 PGM/1 stan, obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice), druge namjene prema normativima ove odluke;

- zadržava se kontinuirani građevni pravac postojećih građevina;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice 3,0 m; postojeća manja udaljenost može se zadržati u rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji;

- arhitektonsko oblikovanje građevine mora biti usklađeno s okolnom gradnjom, osobito kod poluugrađenih građevina i građevina u nizu;

- iznimno, za naselje Dr. Ante Starčević u Dubravi maksimalna dubina građevine iznosi 15,0 m; a za naselje individualne izgradnje sjeverno od Borongajske ceste na Volovčici maksimalna dubina građevina 12 m;

- iznimno, na prostoru Trnja u Murterskom naselju najveća visina građevine je tri nadzemne etaže, pri čemu je treća etaža potkrovlje bez nadozida; u naselju Kanal uz ulični potez na sjevernoj strani Supilove i u Zoranićevoj ulici četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida; na preostalom dijelu Kanala uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog tijela zaštite, četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, izgrađenost 50%, površina prirodnog terena 30%, najmanje 1 PGM/1 stan, najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m; postojeća manja udaljenost može se zadržati u rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji, ostali lokacijski uvjeti nisu ograničeni; obvezno zadržavanje predvrta u Cvjetnom naselju i Murterskom naselju; zadržava se kontinuirani građevni pravac postojećih građevina; najmanje 1 PGM/1 stan; druge namjene prema normativima ove odluke; povećanje broja stanova moguće je samo ukoliko se mogu osigurati parkirališne potrebe na vlastitoj parceli (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice; izgrađenost na građevnim česticama prvi red uz Rapsku ulicu moguća je do 40%;, s tim da udaljenost uglovnih građevina od međa susjedne građevne čestice iznimno može biti i manja, ali ne manja od postojeće najmanje udaljenosti građevine na susjednoj čestici, građevni su pravci u pravilu postojeći;

- iznimno, i za dio naselja I. hrvatske štedionice sjeverno od Krapinske ulice najveća visina je četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida, osim uz ulicu Munjarski put, gdje se omogućava pet nadzemnih etaža pri čemu je peta etaža potkrovlje bez nadozida; ostali parametri prema detaljnim pravilima;

- iznimno, i za naselje I. hrvatske štedionice južno od Krapinske ulice najveća visina je tri nadzemne etaže, s tim da se izvodi kosi krov prema ulici uz zadržavanje izvorne visine sljemena; ostali parametri prema detaljnim pravilima i konzervatorskim uvjetima nadležnog tijela zaštite;

- iznimno, na prostoru Maksimira i Peščenice, sjeverno i južno od Zvonimirove, najveća visina je četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida, iznimno može biti i viša, ali ne viša od izvedene visine četvrte etaže građevine uz koju se prislanja; najveća izgrađenost uglovnih građevnih čestica je do 60%, najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice ako se parkirališne potrebe rješavaju na parceli u potpuno ukopanoj garaži sa ozelenjenim krovom, ostali parametri prema detaljnim pravilima; kod nadogradnji, rekonstrukcija i gradnji građevina umjesto postojećih koje su visinom usklađene s prethodnim uvjetima mogu se zadržati postojeće udaljenosti od međa;

- iznimno, neposredno uz Heinzelovu, Zvonimirovu i Oporovečku ulicu u Dubravi, četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; najveća izgrađenost uglovnih građevnih čestica je 40%, najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice ako se parkirališne potrebe rješavaju na parceli u potpuno ukopanoj garaži sa ozelenjenim krovom, ostali parametri prema detaljnim pravilima; iznimno, uz sjevernu stranu Zvonimirove ulice između Livadićeve i Rusanove moguće je spajanje građevnih čestica uz ulicu i izgrađenost do 60%; iznimno za k.č.br. 4898 k.o. Centar omogućuje se izgradnja potpuno ukopane garaže unutar čitave površine građevne čestice;

- iznimno, na prostoru Ljubljanice i uličnog poteza Baštijanove ulice, primjenjuju se urbana pravila iz članka 74. ove odluke;

- iznimno, za prostor Novog Retkovca urbana pravila se utvrđuju prema elaboratu "Novi Retkovec - propozicije za gradnju i uređenje prostora", Zagreb, siječanj 1999., što ga je izradio Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša;

- iznimno, za prostor zaštićene graditeljske cjeline naselja Istrana omogućuje se rekonstrukcija u postojećim gabaritima;

- iznimno, za naselje Trstik, najveća visina građevina je četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta oblikuje kao potkrovlje, usklađeno s postojećom gradnjom u nizu.

Opća i detaljna pravila primjenjuju se i na gradnju građevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni stambene i mješovite namjene.

b) u zoni javne i društvene namjene i športsko-rekreacijske namjene - šport s gradnjom:

- gradnja novih građevina i rekonstrukcija prema programu i normativima osnovne namjene i vrijednostima prostora;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;

- najveća visina četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida;

- najmanji prirodni teren 40% površine građevne čestice, parkovno uređen, i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- u rekonstrukciji postojeća izgrađenost građevne čestice i visina, veće od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; najmanji prirodni teren može biti postojeći;

- iznimno u zoni športsko-rekreacijske namjene - šport s gradnjom gradnja novih građevina prema urbanističko-arhitektonskom natječaju."

 

Članak 38.

 

U članku 62., stavku 3., podnaslov a) u zoni stambene i mješovite namjene:, alineja 4. mijenja se i glasi:

"- visina građevine određena je pretežitom visinom izgrađenoga uličnog poteza, a najviše do četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; iznimno, u postojećim nizovima u Trnovčici moguća je interpolacija i nadogradnja građevine visine četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;".

U alineji 6. iza riječi: "čestice" briše se točka sa zarezom i dodaju riječi: "i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;".

U alineji 9. iza riječi "čestici" briše se točka sa zarezom i dodaju riječi u zagradi: "(ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice)".

U stavku 5., podnaslov b) u zoni javne i društvene namjene:, u alineji 3. iza riječi: "potkrovlje" briše se točka sa zarezom i dodaju riječi: "ili uvučeni kat;".

U alineji 4., iza riječi:"čestice" briše se zarez i dodaju riječi: "i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice,".

 

Članak 39.

 

U članku 63., stavku 3., podnaslov a) u zoni stambene, mješovite i poslovne namjene:, na kraju alineje 6. dodaju se riječi: "kod rekonstrukcije postojećih građevina za nedostatak parkirališno-garažnih mjesta koja nije moguće osigurati na postojećim parkiralištima, moguće je izvršiti uplatu u skladu s člankom 39. ove odluke;".

U alineji 12., iza riječi: "potkrovlje", dodaju se riječi: "ili uvučeni kat".

 

Članak 40.

 

U članku 65., stavku 3., podnaslov Detaljna pravila:, iza alineje 6. dodaje se nova alineja 7. koja glasi:

"- iznimno, na prostoru zone rekonstrukcije i dogradnje Stadiona u Maksimiru omogućuje se izgradnja i uređenje športskih i pratećih sadržaja (poslovne namjene i trgovački kompleksi, ugostiteljsko-turističke, javne i društvene te druge namjene); pri čemu odnos športskih i pratećih sadržaja nije propisan;".

Dosadašnje alineje 7., 8., 9. i 10., postaju alineje 8., 9., 10. i 11.

 

Članak 41.

 

U članku 67., stavku 2. iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

"- postava skulptura i spomen-obilježja;".

Dosadašnje alineje 4., 5. i 6. postaju alineje 5., 6. i 7.

 

Članak 42.

 

U članku 68., stavku 3., podnaslov a) u zoni stambene i mješovite namjene:, alineje od 6. do 10. mijenjaju se i glase:

"- najmanji prirodni teren je 60% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar prostor rezerviran za proširenje postojeće ulice;

- najveća visina je dvije nadzemne etaže, pri čemu se druga etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- najmanje 2 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice - veći dio u glavnoj građevini ili u izdvojenoj garaži); druge namjene prema normativima ove odluke;

- pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine, iznimno, na strmom terenu, garaža se može graditi na rubnoj liniji rezervacije proširenja ulice, odnosno na regulacijskoj liniji ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje;

- udaljenost građevnog pravca glavne građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje je 5,0 m, iznimno, može i manje u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina;".

U alineji 14. iza riječi: "potkrovlje" dodaju se riječi: "ili uvučeni kat", a riječ: "rekonstrukciji" zamjenjuje se riječju: "gradnji".

U alineji 15. iza riječi: "Krvarić" stavlja se zarez idodaju riječi:"Dugane, Kosinci".

Iza alineje 15. dodaje se nova alineja 16. koja glasi:

"- iznimno, na k.č.br. 1653/1 k.o. Šestine omogućuje se gradnja građevine s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti pristupnog puta, drugi lokacijski uvjeti prema detaljnim pravilima;".

Dosadašnja alineja 16. postaje alineja 17.

U stavku 5., podnaslov b) u zoni javne i društvene i ugostiteljsko-turističke namjene:, u alineji 4. iza riječi: "čestice" briše se zarez i dodaju riječi: "i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice,".

U alineji 9. iza riječi: "potkrovlje" dodaju se riječi: "ili uvučeni kat".

 

Članak 43.

 

Članak 69. mijenja se i glasi:

"Zaštita, uređenje i dogradnja zapadnoga, središnjeg i istočnog dijela podsljemenskog područja (2.2.) - prostori: Podsused, Dubravica, Perjavica, Gornje Vrapče, Donje Vrapče, Bijenik, Fraterščica, Vrhovec - Jelenovac, Šestine, Gračanska, Mirogoj - Remetska, Donje Prekrižje i Kraljevec, Mlinovi, Remete, Bukovac, Požarinje, Jazbina, Štefanovec, Miroševec, Orehovečki brijeg, Dankovec, Degidovec, Granešinski Novaki, Slanovec, Branovec, Oporovec i drugi prema grafičkom prikazu.

Opća pravila:

- zaštita i uređenje vrijednosti predjela kao cjeline, osobito park-šuma, parkova i pejsažnih i zaštitnih zelenih površina;

- čuvanje graditeljskog naslijeđa;

- gradnja pretežito stambenih građevina manjih gabarita i pratećih građevina javne i društvene namjene;

- na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ove odluke;

- uređenje prostora prema UPU Centar - Šestine.

Detaljna pravila

a) u zoni stambene i mješovite namjene:

- gradnja samostojećih i poluugrađenih građevina, a ugrađenih isključivo kao dovršetak postojeće tipologije gradnje;

- najmanja površina građevne čestice je 600 m2;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;

- najveći GBP 400 m2 za samostojeće, a 300 m2 za poluugrađene građevine;

- najveći ki 0,6;

- najmanji prirodni teren je 40% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- najveća visina je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- najmanje 2 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (50% u glavnoj građevini ili u izdvojenoj garaži, ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice), druge namjene prema normativima;

- pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine, iznimno na strmom terenu garaža se može graditi na rubnoj liniji rezervacije proširenja ulice, odnosno na regulacijskoj liniji ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje;

- udaljenost građevnog pravca glavne građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje 5,0 m, iznimno, može i manje u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m;

- obvezno je uređenje predvrta zelenilom;

- rekonstrukcija građevina na česticama jednakim ili većim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez povećanja;

- rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija na građevnim česticama manjim od 600 m2, uz uvjet da je koeficijent iskoristivosti do 0,6, najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je u pravilu 3,0 m, iznimno manje, ali ne manje od 1,0 m, ako je postojeća građevina poluugrađena ili ugrađena i nova građevina umjesto postojeće može biti kao postojeća, najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice i 50% u garaži); u rekonstrukciji, zamjeni i gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeći ki i visina, veći od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

- iznimno, uz ulicu Karažnik i Lašćinsku ulicu gradnja novih građevina i rekonstrukcija najveće visine četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; najveći ki je 1,2; najmanji ozelenjeni prirodni teren je 20% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice; udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je u pravilu 3,0 m, iznimno manje, ali ne manje od 1,0 m; najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici; drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

- iznimno, u ulici II. Gajnički vidikovac, prema grafičkom prikazu omogućava se zadržavanje izvedene građevine s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti ulice, te ukoliko je visinom usklađena s urbanim pravilom, a drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

- iznimno, uz Novačku ulicu, ulicu Čret i ulicu Patačići prema grafičkom prikazu omogućuje se zadržavanje izvedene građevine s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti pristupnog puta i građevina, a drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

- iznimno, uz Kustošijansku ulicu, u drugom redu ulice moguće je priključenje čestice na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti;

- iznimno, uz ulicu Gorice u drugom redu, prema grafičkom prikazu, omogućuje se gradnja na minimalnoj građevnoj čestici prema urbanom pravilu, uz mogućnost priključenja građevinske čestice na javnoprometnu površinu, prema postojećem stanju izvedenosti pristupa;

- iznimno, uz južnu stranu Prišlinove ulice, prema grafičkom prikazu, najveći GBP 600 m2 za samostojeće građevine;

- iznimno, na k.č.br. 3074, k.o. Remete i k.č.br. 1805/7, k.o. Dubrava omogućuje se zadržavanje u prostoru građevine u zatečenim tlocrtnim i visinskim gabaritima i izvedenosti pristupnog puta, ostali lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

- iznimno, za zonu sjeverno od ulice Šestinski vrh prema grafičkom prikazu utvrđuje se obveza provedbe arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izgradnju jedne stambene građevine, najveći ki 0,6, najveći GBP nije propisan, najmanji prirodni teren 50%, broj PGM prema članku 39. Odluke, ostalo prema detaljnim pravilima;

- iznimno na prostorima stambene i mješovite namjene: Branovečina, Lektrščica, Oporovec, prema grafičkom prikazu, omogućuje se izgradnja zgrada stambene namjene prema tlocrtnim gabaritima zatečenim na dan stupanja na snagu ove odluke i ako su visinom usklađene s detaljnim pravilom, s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti pristupnog puta i rezervacijom za proširenje postojeće prometne površine prema prostornim mogućnostima; nova gradnja prema detaljnim pravilima.

Opća i detaljna pravila primjenjuju se i za gradnju građevina svih namjena koje se mogu graditi u zoni stambene i mješovite namjene.

b) u zoni javne i društvene namjene, poslovne namjene K1 i ugostiteljsko - turističke namjene:

- gradnja novih građevina i rekonstrukcija prema programu i normativima osnovne namjene;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 40%;

- najveća visina je četiri nadzemne etaže;

- moguća je izgradnja podzemne etaže;

- iznimno za poslovnu namjenu (K1) građevina može imati više podzemnih etaža ako se koriste samo za garaže;

- najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice, parkovno uređen;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 5,0 m;

- GBP i ki nisu propisani;

- u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeća izgrađenost građevne čestice i visina, veće od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; najmanji prirodni teren je postojeći;

- gradnja novih građevina prema urbanističko - arhitektonskom natječaju;

- iznimno, za dovršenje kompleksa samostana Svete Klare u Kvaternikovoj ulici, gradnjom novih građevina, nije potrebna provedba urbanističko-arhitektonskog natječaja;

- iznimno, za izgradnju i rekonstrukciju vatrogasnog doma DVD Dankovec prema grafičkom prikazu omogućuje se gradnja prema zatečenom stanju izvedenosti pristupnog puta, bez obveze primjene propisane udaljenosti od međa i površine prirodnog terena i provedbe urbanističko-arhitektonskog natječaja, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

- iznimno, za zonu namjene K1 uz Gračansku cestu prema grafičkom prikazu najveća izgrađenost čestice 60%, najmanji prirodni teren 15%, visina građevine četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža djelomično izgrađena paviljonima (kao u susjednom obuhvatu - žičara), drugi lokacijski uvjeti prema detaljnim pravilima."

 

Članak 44.

 

U članku 70., stavku 3. podnaslov a) u zoni stambene i mješovite namjene:, alineje od 6. do 17. mijenjaju se i glase:

"- najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- najveća visina je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- najmanje 2 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice, 50% u glavnoj građevini ili izdvojenoj garaži), druge namjene prema normativima;

- pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine, iznimno, na strmom terenu garaža se može graditi na rubnoj liniji rezervacije proširenja ulice, odnosno na regulacijskoj liniji ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje;

- udaljenost građevnog pravca glavne građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje 5,0 m, iznimno može i manje u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m osim za poluugrađenu građevinu;

- obvezno je uređenje predvrta zelenilom;

- rekonstrukcija građevina i gradnja novih građevina umjesto postojećih na česticama jednakim ili većim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez povećanja;

- rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija i na građevnim česticama manjim od 600 m2, uz uvjet da je najveći koeficijent iskoristivosti 1,0; najveći GBP poluugrađene građevine do 450 m2; najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je u pravilu 3,0 m, iznimno manje, ali ne manje od 1,0 m; ako je postojeća građevina poluugrađena ili ugrađena i nova građevina umjesto postojeće može biti kao postojeća najmanje 1PGM/1 stan uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici u garaži (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni; u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeća GBP, ki i visina veći od propisanih mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

- iznimno, u ulicama Vinogradska, Nad lipom, Mandaličina, Kuniščak i Črnomerec omogućuje se, ovisno o lokalnim uvjetima, gradnja novih, rekonstrukcija i interpolacija samostojećih, poluugrađenih i ugrađenih građevina uz kin do 2,0, s tim da visina i dubina ne prelazi visinu i dubinu uličnog poteza; najmanje 1,0 PGM/1 stan uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice, veći dio u garaži); drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

- iznimno, uz Šestinski dol do Podfuščaka, uz sjevernu stranu Petrove ulice osim između Medovićeve i Kovačevićeve omogućuje se gradnja novih građevina, rekonstrukcija i interpolacija mješovite tipologije (samostojeće, poluugrađene i ugrađene građevine); najveća visina četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; dubina nadzemnih etaža do 16,0 m; najveći kin 1,5; najmanje 1 PGM/1 stan uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

- iznimno, uz ulice Srebrnjak, Zajčeva, Laščinska i Jordanovac omogućuje se gradnja novih građevina i rekonstrukcija mješovite tipologije (samostojeće, poluugrađene i ugrađene građevine); najveća visina četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; najveći kin 1,2; najmanje 1 PGM/1 stan uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;".

Na kraju alineje 20. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom i iza te alineje dodaju se nove alineje 21. i 22. koje glase:

"- iznimno, uz ulicu Bademovac prema grafičkom prikazu omogućuje se zadržavanje u prostoru građevina u zatečenim tlocrtnim i visinskim gabaritima s pristupom na javno-prometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti pristupnog puta i prostorom rezerviranim za proširenje postojeće prometne površine prema prostornim mogućnostima; nova gradnja prema detaljnim pravilima;

- iznimno, uz ulicu Klanjčić i Topničku ulicu prema grafičkom prikazu omogućuje se zadržavanje u prostoru građevine u zatečenim tlocrtnim i visinskim gabaritima s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti pristupnog puta i građevine, ostali lokacijski uvjeti nisu ograničeni."

 

Članak 45.

 

U članku 71., stavak 3. podnaslov a) u zoni stambene i mješovite namjene: mijenja se i glasi:

"- gradnja samostojećih, poluugrađenih i ugrađenih građevina;

- najmanja površina građevne čestice je za samostojeću 350 m2, za poluugrađenu 220 m2, a za ugrađenu građevinu 132 m2;

- najveća izgrađenost građevne čestice je za samostojeću 30%, poluugrađenu 40%, a za ugrađenu građevinu 50%;

- najveći ki za samostojeću građevinu 1,0, za poluugrađenu i ugrađenu 1,2;

- najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja ulice;

- najveća visina je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); druge namjene prema normativima ove odluke;

- pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine; na građevnoj čestici moguća je gradnja samo jedne pomoćne građevine;

- u Novom Zagrebu gradnja samostojećih i poluugrađenih građevina, najveći GBP 400 m2, ostalo prema detaljnim pravilima;

- udaljenost građevnog pravca glavne građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje je 3,0 m, iznimno može i manje u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m;

- rekonstrukcija i gradnja novih građevina na česticama jednakim ili većim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez povećanja;

- rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija moguća je i na građevnim česticama manjim od propisanih za novu gradnju, uz uvjet da je ki 1,0, najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, udaljenost građevina od međe susjedne građevne čestice postojeća, ali ne manje od 1,0 m za nove građevine; potreban broj PGM osigurati na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni; u rekonstrukciji, i gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeći ki i visina, veći od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

- iznimno, uz Ilicu, Zagrebačku, produženu Medarsku, Aleju Bologne, Remetinečku, produženu Ulicu Ivane Brlić-Mažuranić, produženu Šarengradsku ulicu, Branimirovu i Aveniju Dubrava moguća je gradnja novih građevina, rekonstrukcija i interpolacija najveće visine pet nadzemnih etaža, pri čemu se peta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, dubine nadzemnih etaža najviše 16,0 m, najveći kin 2,0, najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

- iznimno, uz ulicu I. Trnava, Resnički put, Vukomeričku, produženu Vukovarsku, ulicu Klin, produženu Jarunsku, Aninu, Jezersku, Rudešku ulicu, produženu Baštijanovu ulicu, produženu Kranjčevićevu ulicu i na području Hrelića; gradnja građevina prema urbanim pravilima iz članka 74. ove odluke;

- iznimno, na području Botinca potrebno je čuvati urbanu matricu, moguća je rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija, uz najveći ki 1,2 sa ciljem povećavanja arhitektonske kvalitete građevine; postojeće građevne čestice ne mogu se dijeliti i spajati; rekonstrukcija ulične mreže uz povećanje PGM-a, ostali parametri prema detaljnim pravilima;

- iznimno, na području Malešnice kao dovršetak poteza gradnje uz Ulicu Ante Topića Mimare i ulicu Malešnica omogućuje se gradnja novih građevina, rekonstrukcija i interpolacija najveće visine pet nadzemnih etaža, pri čemu je peta etaža potkrovlje bez nadozida, najveći ki 1,7, najmanji prirodni teren je 20%; najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

- iznimno, na području Sigečice uz Rapsku ulicu omogućuje se izgrađenost građevnih čestica do 60%; a na zapadnom dijelu križanja Rapske i Ugljanske ulice izgrađenost građevne čestice 80%, ugostiteljsko-turistička namjena, visina podrum, tri etaže i potkrovlje;

- iznimno, uz Ilirsku ulicu prema grafičkom prikazu omogućava se zadržavanje izvedene građevine u skladu s izvedenim stanjem;

- iznimno, uz Bijeljinsku ulicu prema grafičkom prikazu omogućava se zadržavanje izvedene građevine u zatečenim tlocrtnim i visinskim gabaritima, a drugi lokacijski uvjeti nisu propisani;

- iznimno, uz Vojakovačku ulicu prema grafičkom prikazu omogućava se zadržavanje izvedene građevine najveće visine četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, a drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

- iznimno, u ulici Gredice, kao uglovnica Jarunske ulice i ulice Gredice, omogućava se zadržavanje izvedene građevine najveće visine tri etaže, ostali parametri nisu propisani;

- iznimno, uz ulicu 6. Trokut, a prema grafičkom prikazu omogućuje se zadržavanje u prostoru izvedene građevine prema sljedećim uvjetima: smještaj građevine na način kako je evidentirana u katastru i visina prema urbanom pravilu, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

- iznimno, uz južnu stranu Avenije Dubrava, prema grafičkom prikazu, omogućava se zadržavanje izvedene građevine - uglovnice na k.č.br. 6373 k.o. Dubrava, prema postojećem stanju izvedenosti pristupnoga puta i građevine;

- iznimno, na prostorima stambene i mješovite namjene sjeverno od Oporovečke, prema grafičkom prikazu, omogućuje se izgradnja zgrada stambene namjene prema tlocrtnim gabaritima zatečenim na dan stupanja na snagu ove odluke i ako su visinom usklađene s detaljnim pravilom, s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti pristupnog puta i prostorom rezerviranim za proširenje postojeće prometne površine prema prostornim mogućnostima; nova gradnja prema detaljnim pravilima."

U stavku 5., podnaslov b) u zoni javne i društvene namjene:, u alineji 3. iza riječi: "čestice", briše se zarez i dodaju riječi: "i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice,".

U istom stavku, iza posljednje alineje, dodaje se nova alineja koja glasi:

"- iznimno, za izgradnju montažne športske građevine južno od Dugavske ulice u Rudešu, prema kartografskom prikazu, nije propisana izgrađenost građevne čestice, površina prirodnog terena, ne primjenjuje se propisana udaljenost visoke građevine od granica građevne čestice i nije potrebna provedba urbanističko-arhitektonskog natječaja."

 

Članak 46.

 

U članku 72., stavku 3. podnaslov a) u zoni stambene i mješovite namjene:, alineje 5., 6. i 7. mijenjaju se i glase:

"- najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- najveća visina je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice), druge namjene prema normativima ove odluke;".

Alineja 10. mijenja se i glasi:

"- udaljenost građevnog pravca glavne građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje je 3,0 m, iznimno, može i manje u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina;".

Alineja 14. mijenja se i glasi:

"- rekonstrukcija i interpolacija na građevnim česticama manjim od propisanih za novu gradnju, uz uvjet da je najveći ki 1,2, najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat i udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je postojeća, ali ne manje od 1,0 m; potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni; u rekonstrukciji postojeći ki i visina, veći od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;".

Iza alineje 14. dodaje se nova alineja 15. koja glasi:

"- iznimno na prostorima stambene i mješovite namjene: Svete Klare - zvanih Burićevo 2. i Horvatovo naselje, staro naselje Sveta Klara, Blato, Botinec, Vrinice, VII. Retkovec, Kozari bok, Kozari putevi, Struge, Bogdani, Žitnjak i Petruševac, prema grafičkom prikazu, omogućuje se gradnja zgrada stambene namjene prema tlocrtnim gabaritima zatečenim na dan stupanja na snagu ove odluke i ako su visinom usklađene s detaljnim pravilom, s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti pristupnog puta i rezervacije proširenja postojeće prometne površine prema prostornim mogućnostima; nova gradnja prema detaljnim pravilima."

U stavku 5., podnaslov b) u zoni javne i društvene namjene:, u alineji 3. iza riječi: "čestice" briše se zarez i dodaju riječi: "i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice,".

 

Članak 47.

 

U članku 73., stavku 3. podnaslov "a) u zoni stambene i mješovite namjene:", alineje 5., 6. i 7. mijenjaju se i glase:

"- najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar prostora rezerviranog za proširenje ulice;

- najveća visina je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice), druge namjene prema normativima ove odluke;".

Alineja 9. mijenja se i glasi:

"- udaljenost građevnog pravca glavne građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje je 3,0 m, iznimno, može i manje, u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina;".

Alineja 13. mijenja se i glasi:

"- rekonstrukcija i interpolacija na građevnim česticama manjima od propisanih za novu gradnju, uz uvjet da je najveći ki 1,0; najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; udaljenost građevina od međe susjedne građevne čestice je postojeća, ali ne manje od 1,0 m, postojeća udaljenost manja od navedene može se zadržati; udaljenost građevina od međe za interpolaciju i za poslovnu glavnu i pomoćnu građevinu ne može biti manja od 3,0 m; potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice), drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni; u rekonstrukciji postojeći ki i visina, veći od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;".

Alineja 15. mijenja se i glasi:

"- iznimno, na prostoru stambene namjene, južno od Zdihovske ulice u Blatu, veličina čestice za slobodnostojeću građevinu najviše 500 m2, a za poluugrađenu najviše 400 m2, visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, najveći ki 1,0, najveća izgrađenost 30% za slobodnostojeće građevine, 40% za poluugrađene građevine, najmanji prirodni teren hortikulturno uređen 30%, najveći GBP 400 m2, najmanje 1PGM/1 stan, udaljenost građevnog pravca građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje je 3 m, najmanja udaljenost od međe susjedne građevne čestice 3,0 m, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;".

Iza alineje 15. dodaje se nova alineja 16. koja glasi:

"- iznimno, na prostorima stambene i mješovite namjene: Svete Klare - zvanih Burićevo 2. i Horvatovo naselje, staro naselje Sveta Klara, Blato, Botinec, Otok, Jakuševec, Vrinice, VII. Retkovec, Žitnjak i Petruševac, prema grafičkom prikazu, omogućuje se gradnja zgrada stambene namjene prema tlocrtnim gabaritima zatečenim na dan stupanja na snagu ove odluke i ako su visinom usklađene s detaljnim pravilom, s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti pristupnog puta i rezervacijom proširenja postojeće prometne površine prema prostornim mogućnostima; nova gradnja prema detaljnim pravilima."

U stavku 5., podnaslov b) u zoni javne i društvene namjene:, u alineji 3. iza riječi: "čestice" briše se zarez i dodaju se riječi: "i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice,".

 

Članak 48.

 

U članku 74., stavku 3. podnaslov a) u zoni stambene i mješovite namjene:, alineje od 5. do 20. mijenjaju se i glase:

"- najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati na dijelu građevne čestice unutar rezervacije proširenja postojeće ulice, hortikulturno uređen;

- najveća visina je četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice), druge namjene prema normativima ove odluke;

- pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine;

- u mješovitoj pretežito stambenoj namjeni u Novom Zagrebu pomoćne građevine poslovne namjene grade se odvojeno od glavne građevine s time da je najveći ukupni GBP pomoćnih građevina na parceli 150 m2;

- udaljenost građevnog pravca glavne građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje je 3,0 m, iznimno može i manje u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina;

- najmanja udaljenost građevine od međe građevne čestice je 3,0 m;

- rekonstrukcija na česticama jednakim ili većim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez povećanja;

- rekonstrukcija i interpolacija na građevnim česticama manjim od propisanih za novu gradnju, uz uvjet da je najveći ki 1,2, najveća visina četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; udaljenost građevina od međe susjedne građevne čestice je postojeća, ali ne manja od 1,0 m, postojeća udaljenost manja od navedenih može se zadržati; udaljenost građevina od međe za interpolaciju i za poslovnu glavnu i pomoćnu građevinu ne može biti manja od 3,0 m; potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni; u rekonstrukciji postojeći ki i visina, veći od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

- iznimno, na prostoru Kajzerice najmanja površina građevne čestice za slobodnostojeće 350 m2, za poluugrađene 220 m2, a za ugrađene građevine 132 m2; najveća izgrađenost građevne čestice je 40% za slobodnostojeće i poluugrađene, 50% za ugrađene građevine; u rekonstrukciji, dogradnji, nadogradnji, zamjeni, gradnji nove građevine umjesto postojeće i interpolaciji na česticama jednakim ili većim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez povećanja; a na manjim građevnim česticama najveća izgrađenost građevne čestice je 50%; najveća visina građevine je četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, najveći GBP je 650 m2; uz Ulicu R. Cimermana visina građevine je najviše pet nadzemnih etaža, pri čemu se peta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, najveći GBP 800 m2; potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

- iznimno, na potezu mješovite namjene uz produženu Vatikansku ulicu u Klari, uz Ulicu Republike Njemačke u Otoku, uz Sarajevsku i Vatikansku ulicu u Jakuševcu, uz Aveniju V. Holjevca, na prostoru Klare zapadno od Avenije Većeslava Holjevca, te na prostoru Remetinca, Blata i Botinca uz Ulicu dr. Luje Naletilića, najmanja površina građevne čestice je 1000 m2; najveća izgrađenost je 40%, najveći kin 2,0; visina građevine između tri i šest nadzemnih etaža; na zahvate rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje i interpolacija na građevnim česticama manjim od prethodno propisanih primjenjuju se detaljna pravila iz ovog članka;

- iznimno, na prostoru središta Trešnjevke (uz ulične poteze Selske - istok, Sokolgradske, Ozaljske ulice, Dobojske, Krapinske, Trakošćanske, ulice Dužice, Nehajske ulice i produžene Crikveničke, te Ljubljanske avenije) najveća izgrađenost građevne čestice je 50%, najveći kin 3, visina u skladu s visinom poteza; najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice), druge namjene prema normativima ove odluke; na prostoru Trešnjevke uz II. Vrandučku ul. omogućuje se dovršenje gradnje stambeno-poslovne zgrade na k.č.br. 4559, k.o. Trešnjevka u zatečenim gabaritima; na k.č.br. 4286 k.o. Trešnjevka omogućuje se izgradnja poluugrađenog objekta na sjevernoj međi u cijeloj dubini iznimke;

- iznimno, na prostoru Knežije najveća izgrađenost građevne čestice je 50%, kin 2,9; visina u skladu s visinom poteza; najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice), druge namjene prema normativima ove odluke;

- iznimno, na prostoru Ciglenice (uz ulične poteze Zagorske, Klanječke, Selske - zapad, Ul. I. B. Mažuranić - jug i planirane produžene Kranjčevićeve ulice) i Trnave najveća izgrađenost građevne čestice je 50%, najveća visina je pet nadzemnih etaža, pri čemu se peta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, najveći kin je 2,0, najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice), druge namjene prema normativima ove odluke;

- iznimno, na prostoru mješovite namjene u Blatu, južno od Zdihovske ulice, najmanja površina građevne čestice je 500 m2 za samostojeću, 300 m2 za poluugrađenu, 180 m2 za ugrađenu građevinu; najveća visina građevine četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, kin 1,4, a u zoni širine 100 m uz željezničku prugu visina građevine pet nadzemnih etaža, pri čemu se peta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, najveći kin je 1,8, najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice, hortikulturno uređen; najveća izgrađenost 40%, najmanje 1 PGM/1 stan, udaljenost građevnog pravca građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje je 3,0 m, najmanja udaljenost od međe susjedne građevne čestice 3,0 m, a u zoni uz željezničku prugu h/2, na jednoj građevnoj čestici moguće je graditi više građevina; drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

- iznimno, na prostoru mješovite namjene u Botincu, najveća visina građevine četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža izvodi kao potkrovlje ili uvučeni kat, najveći kin je 1,2, najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice, hortikulturno uređen; najveća izgrađenost za slobodnostojeće građevine 30%, za poluugrađene 40%, najmanje 1 PGM/1 stan, udaljenost građevnog pravca građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje je 3,0 m, najmanja udaljenost od međe susjedne građevne čestice 3,0 m, na jednoj građevnoj čestici moguće je graditi više građevina; drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;".

Iza alineje 20. dodaje se nova alineja 21. koja glasi:

"- iznimno, uz Sokolgradsku ulicu, na k.č.br. 4210/1 k.o. Trešnjavka prema grafičkom prikazu omogućuje se zadržavanje u prostoru građevina u zatečenim tlocrtnim i visinskim gabaritima s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju pristupnog puta i građevina; ostali lokacijski uvjeti nisu ograničeni;".

Dosadašnja alineja 21. koja postaje alineja 22., mijenja se i glasi:

„- iznimno, uz Pakoštansku ulicu prema grafičkom prikazu omogućava se zadržavanje u prostoru građevine u zatečenim tlocrtnim i visinskim gabaritima, na postojećoj građevnoj čestici s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju pristupnog puta i građevine; ostali lokacijski uvjeti nisu ograničeni;".

Iza alineje 22. dodaje se nova alineja 23. koja glasi:

"- iznimno na prostorima stambene i mješovite namjene: Svete Klare - zvanih Burićevo 2. i Horvatovo naselje, staro naselje Sveta Klara, Blato, Botinec, Otok, Jakuševec, Vrinice, VII. Retkovec, IV. Trnava, Resnički gaj, Struge, Bogdani, prema grafičkom prikazu, omogućuje se gradnja zgrada stambene namjene prema tlocrtnim gabaritima zatečenim na dan stupanja na snagu ove odluke i ako su visinom usklađene s detaljnim pravilom, s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti pristupnog puta i rezervacijom proširenja postojeće prometne površine prema mogućnostima prostora; nova gradnja prema detaljnim pravilima."

U stavku 5., podnaslov b) u zoni javne i društvene namjene:, u alineji 3. iza riječi: "čestice" briše se zarez i dodaju riječi: "i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice,".

 

Članak 49.

 

U članku 75. stavku 3. podnaslov Detaljna pravila:, alineja 4. zamjenjuje se alinejama 4. i 5. koje glase:

"- iznimno, na križanju Gospodske ulice i Aleje grada Bologne, prema grafičkom prikazu omogućuje se zadržavanje izvedene građevine s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti;

- iznimno, uz ulicu Trebež prema grafičkom prikazu omogućuje se zadržavanje u prostoru građevine u zatečenim tlocrtnim i visinskim gabaritima s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju pristupnog puta i građevine; ostali lokacijski uvjeti nisu ograničeni."

 

Članak 50.

 

U članku 76., stavku 2. podnaslov Opća pravila:, u alineji 5. iza riječi: "Filipovića," dodaju se riječi: "UPU Franck,".

U stavku 3. podnaslov a) u zoni stambene i mješovite namjene, na kraju alineje 3. točka sa zarezom zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: "osim za gradske projekte do 90%;".

Na kraju alineje 6. točka sa zarezom zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: "osim za gradske projekte najmanje 10%;".

U alineji 10. iza riječi: "pravila" dodaju se riječi: "izuzev prostora označenih kao gradski projekti, a".

Alineja 19. mijenja se i glasi:

"- najveća visina dvorišne građevine je četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, ali ne viša od kontaktne ulične građevine; postojeće više dvorišne građevine moguće je zadržati, ali ne i povećavati; iznimno dvorišna građevina može biti i viša, ali ne viša od postojeće dvorišne građevine na koju se prislanja;".

U alineji 20. iza riječi "čestici" briše se zarez i dodaju riječi u zagradi: "(ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice),".

Iza alineje 23. dodaje se nova alineja 24. koja glasi:

"- u ulici Sveti Duh, u kontaktnom prostoru zgrade nekadašnje Mitnice, omogućuje se udaljenost visoke građevine od međe građevne čestice manja od polovice njene visine i dubina gradnje veća od pretežite dubine poteza;".

Dosadašnje alineje od 24. do 28. postaju alineje od 25. do 29.

Na kraju dosadašnje alineje 29. koja postaje alineja 30. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom i iza te alineje dodaju se nove alineje 31.,32. i 33. koje glase:

"- iznimno, uz južnu stranu Petrove ulice najveća visina građevina je pet nadzemnih etaža, pri čemu se peta etaža izvodi kao potkrovlje ili uvučeni kat; u rekonstrukciji i gradnji novih građevina umjesto postojećih može se zadržati postojeća udaljenost od međa manja od propisane, ali ne manja od 3 m, ostali parametri nisu propisani;

- iznimno, za lokaciju Zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala u Božidarevićevoj 1 omogućuju se uvjeti i način gradnje prema pravilima za zonu javne i društvene, poslovne i ugostiteljsko-turističke namjene;

- iznimno, u zoni mješovite-pretežito stambene namjene M1 uz Gospodsku ulicu, a prema grafičkom prikazu, omogućava se zadržavanje izvedene građevine u Gospodskoj 84-86 prema postojećem stanju izvedenosti, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;".

U stavku 5., podnaslov b) u zoni javne i društvene, poslovne i ugostiteljsko-turističke namjene:, iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi:

"- iznimno, za izgradnju kompleksa HZZO u Gradišćanskoj ulici, prema grafičkom prikazu, omogućuje se izgradnja bez obveze primjene propisane udaljenosti visoke građevine od granica građevne čestice, ostali parametri prema detaljnim pravilima."

 

Članak 51.

 

U članku 77., stavku 2. podnaslov Opća pravila:, iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

"- u svim namjenama omogućuje se gradnja više građevina na jednoj građevnoj čestici;".

Iza dosadašnje alineje 3. koja postaje alineja 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi:

"- omogućuje se zadržavanje postojećih građevina kojih namjena nije u skladu s planiranom namjenom i njihova rekonstrukcija u postojećim gabaritima bez mogućnosti povećanja;".

Dosadašnje alineje 4. i 5. postaju alineje 6. i 7.

U stavku 3. podnaslov a) javna i društvena namjena:, alineje 4. i 5. mijenjaju se i glase:

"- najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice, parkovno uređen;

- najveća visina je šest nadzemnih etaža; građevina može imati i veći broj etaža ako je to vezano uz funkciju građevine ili lokalne uvjete;".

U alineji 7. briše se točka sa zarezom na kraju alineje i dodaju se riječi u zagradi: "(ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice)".

U stavku 4. podnaslov b) gospodarska namjena (proizvodna, poslovna i trgovački kompleksi), u alineji 5. briše se točka sa zarezom na kraju alineje i dodaju se riječi: "i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;".

U alineji 8. briše se točka sa zarezom na kraju alineje i dodaju se riječi u zagradi: "(ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);".

U alineji 11. briše se točka sa zarezom na kraju alineje i dodaju se riječi: "ili površine rezervirane za proširenje postojeće ulice;".

Iza alineje 15. dodaje se nova alineja 16. koja glasi:

"- iznimno, na prostoru zone planske oznake I. u Vukomercu, omogućuje se gradnja tehničko-putničkog kolodvora prema detaljnim pravilima za infrastrukturne sustave ovog članka;".

Dosadašnja alineja 16. postaje alineja 17.

U dosadašnjoj alineji 17. koja postaje alineja 18. riječ: "zona", zamjenjuje se riječima: "za novu gradnju u zonama".

U dosadašnjoj alineji 18. koja postaje alineja 19. iza riječi. "Perjasičke ulice," dodaju se riječi: "dio produžene Hermanove ulice,".

Dosadašnje alineje 19., 20. i 21. postaju alineje 20., 21. i 22.

U dosadašnjoj alneji 22. koja postaje alineja 23. točka na kraju alineje zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: "a na preostalom dijelu zone K1 - gradskoga projekta istočno od planirane prometnice, sjeverno od Avenije Dubrovnik i zapadno od Zagrebačkog velesajma, omogućuje se i gradnja stambenih i stambeno-poslovnih građevina."

U stavku 5. podnaslov c) športsko-rekreacijska namjena - šport s gradnjom, u alineji 4., iza riječi: "čestice" briše se zarez i dodaju se riječi: "i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice,".

Iza alineje 9. dodaje se nova alineja 10. koja glasi:

"- iznimno, na prostoru zone rekonstrukcije i dogradnje Doma sportova omogućuje se izgradnja i uređenje športskih i pratećih sadržaja, pri čemu odnos športskih i pratećih sadržaja može biti i drugačiji od propisanoga; ostali lokacijski uvjeti nisu propisani;".

Dosadašnje alineje 10. i 11. postaju 11. i 12.

U stavku 6. podnaslov d) športsko-rekreacijska namjena - šport bez gradnje, u alineji 3., iza riječi "čestice" briše se zarez i dodaju se riječi: "i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice,".

U stavku 8. podnaslov f) infrastrukturni sustavi na kraju stavka točka se zamjenjuje točkom sa zarezom i dodaje nova alineja 6. koja glasi:

"- iznimno, na prostoru Glavnog kolodvora Zagreb omogućuje se realizacija sadržaja sukladno utvrđenoj prometnoj studiji i rezultatima po njoj provedenog urbanističko-arhitektonskog natječaja."

 

Članak 52.

 

U članku 78., stavku 2. podnaslov Parkovi:, u alineji 6. iza riječi: "zadržati" stavlja se točka sa zarezom, a riječi: "te se omogućuje njihova rekonstrukcija u skladu s odredbom članka 103. ove odluke", brišu se.

U alineji 7. istog stavka riječi: "Gradski zavod za prostorno uređenje", zamjenjuje se riječima: "Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada".

Iza alineje 9. dodaje se nova alineja 10. koja glasi:

"- iznimno u zoni Z4 južno od Strossmayerovog šetališta mogu se graditi ugostiteljske i druge prateće građevine u funkciji obnove prostora nestalih poljoprivrednih kultura (vinograda i dr.) uz uvjet da kin zone nije veći od 0,2, uz obavezu izrade krajobrazne studije. Program za izradu krajobrazne studije, odnosno krajobraznu studiju izrađuje ili verificira Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada;".

Dosadašnja alineja 10. postaje alineja 11.

Dosadašnja alineja 11. koja postaje alineja 12. mijenja se i glasi:

"- iznimno omogućuje se podzemna garaža na dijelu površine Trga dr. Franje Tuđmana uz Reljkovićevu ulicu;".

Dosadašnja alineja 12. postaje alineja 13.

 

Članak 53.

 

U članku 79., stavku 2. podnaslov Opća pravila:, u alineji 2. iza riječi: "površine" stavlja se točka sa zarezom, a riječi: "te se omogućuje njihova rekonstrukcija u skladu s odredbama članka 103. ove odluke", brišu se.

Iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi:

"- postava skulptura i spomen-obilježja;".

Alineje 5. i 6. postaju alineje 6. i 7.

Iza dosadašnje alineje 7. koja postaje alineja 8. dodaje se nova alineja 9. koja glasi:

"- iznimno na zaštitnim zelenim površinama podsljemenske zone, osim na klizištima, strminama, vodocrpilištima i uz vodotoke, te u šumi i na šumskom zemljištu, mogu se graditi složene rezidencijalne građevine s pratećim sadržajima proširenoga stambenog standarda, na građevnoj čestici površine najmanje 15.000 m2 uz najveću izgrađenost građevne čestice 20%; najmanji prirodni teren 60% površine građevne čestice, parkovno uređen; najveći kin 0,5 i najveće visine podrum, dvije etaže i potkrovlje ili uvučeni kat; nije moguća gradnja višestambenih građevina, zahvatima prethodi obavezan urbanističko-arhitektonski natječaj i obvezna izrada urbanističkog plana uređenja;".

Dosadašnje alineje 8., 9. i 10. postaju alineje 10., 11. i 12.

 

Članak 54.

 

U članku 80. stavku 2. iza riječi: "potkrovlje", dodaju se riječi: "ili uvučeni kat,".

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Iznimno na Gornjem Prekrižju - sjeverna strana prema grafičkom prikazu, omogućuje se gradnja stambene građevine na građevnoj čestici površine najmanje 2500 m2, visina i GBP prema prethodnom stavku."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

 

Članak 55.

 

U članku 81. stavku 1. iza riječi: "kanala," dodaju se riječi: "vodnih stepenica i dr.", a riječi: "sukladno vodnogospodarskoj osnovi", brišu se.

U stavku 2. riječi: "Vodnogospodarskoj osnovi Grada Zagreba", zamjenjuje se riječima: "posebnim propisima o korištenju vodnog dobra".

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Na površinama vode i vodnog dobra (u riječnom koritu i u inundaciji), u zoni 500 m nizvodno od Mosta mladosti, omogućuje se pristup rijeci i postava plutajućih objekata većih od 35 m, a za brodove do 35 m na tradicionalnim privezištima uz mostove, prema postojećem stanju lokacije i građevine, drugi lokacijski uvjeti nisu propisani."

 

Članak 56.

 

U članku 82., stavku 2. podnaslov Opća pravila:, u alineji 5. riječi: "Gradski zavod za prostorno uređenje", zamjenjuju se riječima "Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada".

U alineji 7. riječi: "člankom 103. te ", brišu se.

U stavku 3. podnaslov Programske smjernice:, u točki 3. alineji 5. točka sa zarezom zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: "očuvanje i uređenje jezera i parka;".

Iza alineje 5. dodaje se nova alineja 6. koja glasi:

"- izgradnja športske - polivalentne dvorane;".

Dosadašnje alineje 6. i 7. postaju 7. i 8.

Točka 8. UPU Središta Trešnjevke briše se.

U nazivu točke 10. iza riječi: "Podsusedu", dodaje se riječ: " - jug".

Alineje 2. i 3. mijenjaju se i glase:

"- omogućiti integraciju stambene namjene visine do 5 etaža, kao i supstituciju objekata cementare javnim i poslovnim sadržajima;

- omogućiti poboljšanje komunalne infrastrukture-osobito odvodnje kao preduvjet sanacije klizišta;".

Iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

"- preispitati mogućnosti dreniranja i korištenje podzmnih voda."

Točka 26. DPU Vrbik - uz Ulicu Ivana Lučića (Sveučilišna aleja), briše se.

U točki 32. iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

"- definiranje lokacije Državnog arhiva;".

Dosadašnje alineje 4. i 5. postaju alineje 5. i 6.

Iza točke 41. dodaju se nove točke 42., 43. i 44. koje glase:

"42. UPU Lašćina

- transformacija studentskog doma u dio stambenog naselja Lašćina;

- zadržavanje postojeće kvalitetne vegetacije i povezivanje u park naselja;

- planiranje dijela naselja poštujući smjernice održivog razvoja i energetske učinkovitosti;

- strukturiranje naselja poštujući konfiguraciju terena;

- planiranje pratećih sadržaja naselja (trg, dječji vrtić, park);

- planiranje drvoreda uz Lašćinsku ulicu i Dobri dol;

- planiranje pješačke veze između Lašćinske ulice i Dobrog dola.

43. UPU Elka

- transformacija industrijske zone u zonu mješovite namjene, s mogućnošću gradnje građevina viših od devet etaža poslovne namjene uz gradske avenije;

- povezivanje s okolnim prostorom u homogenu cjelinu;

- zadržavanje postojeće kvalitetne vegetacije.

44. UPU Zagorska, Selska, Meršićeva

- površina mješovite - pretežito stambene namjene;

- gradnja i uređenje prema interpretaciji i zaštiti postojeće urbane matrice, mogućnost gradnje samostojećih građevina;

- uređenje prostora planiranjem visoke i niske gradnje;

- afirmacija prostora uz prugu;

- intervencije u prostoru prema propozicijama nadležnog tijela zaštite."

 

Članak 57.

 

U članku 83., stavku 2. podnaslov Opća pravila:, alineji 5. riječi: "Gradski zavod za prostorno uređenje", zamjenjuju se riječima: "Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada".

U alineji 7. riječi: "člancima 103. i" zamjenjuju se riječima: "člankom".

U stavku 3. podnaslov Programske smjernice:, iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

"4. UPU Stara Loza - Donje Prečko I.

- definiranje potreba za sadržajima javne i društvene namjene širega gravitirajućeg područja i UPU-a Stara Loza - Donje Prečko II. prema kapacitetima zone i posebnim propisima kojima se određuje standard sadržaja javne i društvene namjene."

Naziv dosadašnje točke 4. koja postaje točka 4.a mijenja se i glasi:" "4.a UPU Stara Loza - Donje Prečko II.".

U istoj točki, iza prve alineje dodaje se nova alineja koja glasi:

"- gradnja infrastrukturnih građevina;".

U točki 9. iza alineje 1. dodaju se nove alineje 2. i 3. koje glase:

"- omogućiti prometno povezivanje, kolno i pješačko, prostora u obuhvatu plana i prostora Kajzerice (na istoku, izvan obuhvata plana) povezivanjem postojećih prometnih koridora i planiranjem novih;

- planirati postaju putničkoga prigradskog i gradskog prometa s prostorom 'park and ride' terminala i intermodalnu stanicu;".

Dosadašnja alineja 2. postaje alineja 4.

Točka 18. UPU Zagrebački velesajam - zapad, briše se.

U točki 37. alineji 1. riječi: "novog dijela naselja mješovite", zamjenjuju se riječima: "zone javne".

Iza točke 41. dodaje se nova točka 41a. koja glasi:

"41a. UPU Trnava II.

- uređenje novog dijela naselja mješovite namjene u cilju podizanja urbanog standarda, povezivanja i dovršenja postojećeg naselja kao homogene cjeline;

- definiranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje u skladu s okolnom izgradnjom;

- uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture."

U točki "48.", alineja 4. briše se.

Dosadašnja alineja 5. postaje alineja 4.

Točka 53. UPU Slavonska avenija - sjever, briše se.

Naziv točke 54. UPU Zabavni park - istok, mijenja se i glasi:

"54. UPU Branovečina I.".

U točki 54. iza alineje 1. dodaju se nove alineje 2., 3. i 4. koje glase:

"- uređenje novog dijela naselja mješovite namjene u cilju podizanja urbanog standarda, povezivanja i dovršenja postojećeg naselja kao homogene cjeline;

- uređenje zona javne i društvene namjene - predškolske i školske i zone rekreacijske namjene sjeverno od zone javnog parka;

- uređenje zone mješovite namjene uz Oporovečku ulicu visokoga urbanog i oblikovnog standarda;".

Iza dosadašnje alineje 2. koja postaje alineja 5. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom i dodaje se nova alineja 6. koja glasi:

"- izradi plana prethodi obveza provedbe anketnoga urbanističko-arhitektonskog natječaja."

Iza točke 54. dodaje se nova točka 54.a koja glasi:

"54.a Branovečina II.

- planiranje i definiranje sadržaja uz maksimalno respektiranje zatečenih prirodnih vrijednosti, osobito vrijednog krajolika potoka Čučerska reka i livada Oporovca na kontaktnom području dubravske visoravni i podbrežja Medvednice;

- uređenje novog dijela naselja mješovite namjene u cilju podizanja urbanog standarda, povezivanja i dovršenja postojećeg naselja kao homogene cjeline;

- uređenje zone javne i društvene namjene - predškolske i školske;

- definiranje intenziteta uređenja."

Iza točke 63. dodaju se nove točke 64., 65., 66. i 67. koje glase:

"64. UPU Melinište

- planiranje javnih sadržaja, planiranje dijela naselja poštujući smjernice održivog razvoja i energetske učinkovitosti;

- planiranje rahle strukture paviljonskoga tipa u parkovnom okruženju;

- poštivanje konfiguracije terena i postojeće vegetacije;

- minimiziranje kolnog prometa osobnim vozilima.

65. UPU područja nekadašnje Tvornice cementa u Podsusedu - sjever

- u širem području nekadašnje Tvornice cementa, planirati površine gospodarske, stambene, mješovite, športsko - rekreacijske namjene i društvene namjene;

- preduvjet gradnje u zoni klizišta je provedena sanacija klizišta;

- uređenje reciklažnog dvorišta za građevni otpad i odlaganje zemlje, u funkciji sanacije klizišta;

- tipologiju gradnje sjeverno od planirane ulice Karažnik prilagoditi gradnji u kontaktnoj zoni.

66. UPU Resnik - Krčevine

- uređenje novog dijela naselja mješovite namjene u cilju podizanja urbanog standarda, povezivanja i dovršenja postojećeg naselja kao homogene cjeline;

- definiranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje;

- uređenje novih javnih prostora, ustanove društvenog standarda i gradske infrastrukture poštujući i potrebe kontaktnoga substandardnog prostora stambene gradnje;

- planiranje naselja poštujući smjernice održivog razvoja i energetske učinkovitosti.

67. UPU Jamine - Orešje

- izgradnja novoga stambenog naselja individualnih građevina uz mogućnost planiranja poteza niskih višestambenih građevina u cilju formiranja novih javnih otvorenih prostora s pratećim sadržajima;

- definiranje mreže javnih prostora, posebno poveznice ulica Jamine-Orešje te pristupa okolnim parkovnim površinama;

- evidentiranje i valoriziranje zatečenog zelenila i određivanje mjera zaštite.”

 

Članak 58.

 

Iza članka 83. naslov "8.2.4. SANACIJA DEGRADIRANIH PODRUČJA" i članak 84. brišu se.

 

Članak 59.

 

U članku 86., stavku 1. iza riječi "značajnih krajobraza" veznik " i " zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: "arhitekture", dodaju se riječi: "i područja ekološke mreže,".

Iza točke "A Prirodne vrijednosti zaštićene na temelju Zakona o zaštiti prirode:", dodaje se nova točka A2 koja glasi:

"A2 Područja ekološke mreže, odnosno područja važna za divlje svojte i stanišne tipove na temelju Uredbe o proglašenju ekološke mreže".

U stavku 3. iza riječi: "o zaštiti prirode", dodaju se riječi: "i Uredbe o proglašenju ekološke mreže", a iza riječi: "ishoditi", dodaju se riječi: "mjere i".

 

Članak 60.

 

U članku 87. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

"A2 Područja ekološke mreže, odnosno područja važna za divlje svojte i stanišne tipove na temelju Uredbe o proglašenju ekološke mreže:

1. Medvednica;

2. termalni izvori kod Podsuseda;

3. livada Vrhovec;

4. šuma Maksimir;

5. Sava;

6. Savica.

Za područja ekološke mreže propisuju se sljedeće mjere i uvjeti zaštite prirode:

1. Medvednica

- očuvati vodena staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi revitalizirati ih;

- osigurati povoljnu količinu vode u vodenim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;

- gospodareći šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove, izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava ('control agents'), te osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice;

- u svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala, osobito stabala s dupljama.

2. Termalni izvori kod Podsuseda

- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;

- sanirati izvore onečišćenja koji ugrožavaju nadzemne i podzemne krške vode;

- sanirati odlagališta otpada na slivnim područjima speleoloških objekata;

- očuvati povoljne uvjete (tama, vlažnost, prozračnost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u speleološkim objektima;

- očuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, količinu vode i vodni režim ili ih poboljšati ako su nepovoljni;

- očuvati sigovine, živi svijet speleoloških objekata, fosilne, arheološke i druge nalaze;

- ne mijenjati stanišne uvjete u speleološkim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini.

3. Livada Vrhovec

- održavati stanište;

- zaštititi područje u kategoriji posebnog rezervata.

4. Šuma Maksimir

- osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala, osobito stabala s dupljama.

5. Savica

- očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi ih revitalizirati;

- osigurati povoljnu količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;

- očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ako su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;

- održavati povoljni režim voda za očuvanje močvarnih staništa;

- očuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu močvarnih staništa;

- pažljivo provoditi turističko-rekreacijske aktivnosti.

6. Rijeka Sava

- osigurati pročišćavanje otpadnih voda;

- očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi ih revitalizirati;

- osigurati povoljnu količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;

- očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ako su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;

- očuvati povezanost vodnoga toka;

- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;

- izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ako to nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja;

- održavati povoljni režim voda za očuvanje močvarnih staništa;

- očuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu močvarnih staništa."

 

Članak 61.

 

Članak 91. mijenja se i glasi:

"1. Povijesne graditeljske cjeline

Ova kategorija kulturnih dobara uključuje Povijesnu urbanu cjelinu Grad Zagreb, te graditeljske cjeline gradskih i povijesnih seoskih naselja, upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, koje se nalaze na području grada Zagreba.

Na područje Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb kao i na područja drugih zaštićenih graditeljskih cjelina, odnose se odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Graditeljski sklopovi i pojedinačna kulturna dobra koja se nalaze na području povijesnih graditeljskih cjelina štite se mjerama zaštite određenim za tu cjelinu kao i mjerama zaštite određenim za tu vrstu kulturnih dobara koje su navedene u posebnom poglavlju.

Za područja povijesnih graditeljskih cjelina obvezna je izrada detaljnije konzervatorske dokumentacije, kojom će se odrediti - inventarizirati posebno vrijedni prostori i objekti koji se štite kao pojedinačna kulturna dobra na tim područjima.

Za zaštićene kulturno - povijesne cjeline i građevine na području tih cjelina u konzervatorskoj podlozi sukcesivno će se ugrađivati detaljna dokumentacija o kulturnim dobrima.

1.a. Povijesna urbana cjelina Grad Zagreb

Povijesnu urbanu cjelina Grad Zagreb kao kulturno dobro karakterizira povijesna slojevitost i različitost morfoloških, tipoloških, prostornih i ambijentalnih obilježja pojedinih predjela, te različitost stupnja vrijednosti i očuvanosti povijesne strukture.

S obzirom na navedena obilježja zonirana je Povijesna urbana cjelina Grad Zagreb, te su određeni sustavi zaštite:

'A'- Područje iznimno dobro očuvane i osobito vrijedne povijesne strukture

- primjenjuje se na prostorne i građevne strukture izraženih urbanističko-arhitektonskih, kulturno-povijesnih, pejsažnih ili ambijentalnih vrijednosti, naglašenog značenja za sliku grada, te s građevnom supstancom visoke spomeničke vrijednosti, koja kao graditeljsko naslijeđe Zagreba definira njegovu povijesnu urbanu matricu.

Ovim sustavom zaštite obuhvaćeni su:

- povijesna jezgra Gornjeg grada i Kaptola s povijesnim podgrađima i središnjim gradskim trgom, područje Nova Ves - Medvedgradska, područje Donjeg grada planirano i pretežno dovršeno do kraja 19. st., područja planske rezidencijalne izgradnje na podsljemenskom pobrežju nastala krajem 19. stoljeća te između dvaju svjetskih ratova, područja nastala širenjem grada na istok krajem 19. i početkom 20. stoljeća te između dvaju svjetskih ratova, prostorna cjelina središnjega gradskog groblja Mirogoj, te prostorna cjelina Predsjednički dvori - vila Weiss.

Ovoj zoni odgovara režim potpune konzervatorske zaštite povijesne urbane strukture, pejsažnih obilježja te pojedinačnih građevina, unutar koje je potrebno očuvati sva bitna obilježja prostorne i građevne strukture, određene topografijom, povijesnom građevnom supstancom, te raznolikošću namjena i sadržaja.

Zaštitu koja proizlazi iz spomeničkih svojstava povijesne urbane strukture, pejsažnih i ambijentalnih vrijednosti, te pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara, potrebno je provoditi cjelovito, što podrazumijeva očuvanje i obnovu izvornih karakteristika, uklanjanje uzroka i posljedica ugroženosti te osiguranje optimalne spomeničke prezentacije kulturnog dobra.

Opći uvjeti zaštite:

- sanacija i održavanje u povijesnom kontinuitetu očuvane urbane matrice, mjerila i slike naselja, povijesne graditeljske strukture, posebno vrijednih objekata i poteza, te postojeće - očuvane povijesne parcelacije;

- sanacija i održavanje svake zgrade koja je sačuvala izvorna graditeljska obilježja;

- održavanje i uređivanje neizgrađenih površina i pripadajuće urbane opreme, vodeći računa o njezinim autentičnim elementima, kao što su javna rasvjeta, zelenilo i hortikulturna rješenja, oblikovanje i opremanje parkovnih površina, uređivanje parcela, te predvrtova i karakterističnih ograda;

- sprečavanje nadogradnje ili dogradnje pojedinih zgrada ili pak neprimjerenih adaptacija kojima se bitno mijenja izvorna arhitektonska zamisao;

- očuvanje karakterističnih rješenja krovova i sprečavanje bitnih promjena gabarita i oblikovanja, budući da su dio autentičnoga arhitektonskog rješenja i mjerodavni kao peta fasada u karakterističnoj slici naselja;

- postojeću kvalitetnu gradnju u dvorištu bloka ili parcele, koja je izgrađena sukladno ranijim propisima, moguće je zadržati, a principom postupnosti treba omogućiti odgovarajuću rekonstrukciju i uklanjanje degradirajućih elemenata i sadržaja;

- nije dopuštena ugradnja graditeljskih elemenata i opreme koja nije u skladu s autentičnim elementima gradnje;

- u naseljima ili dijelovima naselja, kao i u potezima koji su zatečeni kao devastirani, moguća je interpolacija i gradnja objekata, uz poštivanje mjerila i ostalih lokalnih uvjeta te uz prethodnu valorizaciju lokacije.

Posebni uvjeti zaštite:

Radi zaštite i očuvanja sveukupnih kulturno-povijesnih vrijednosti, povijesne matrice i identiteta prostora te povijesnih građevina na području za koje je utvrđen sustav zaštite 'A', s ciljem stvaranja uvjeta za obnovu i afirmaciju tih vrijednosti, utvrđuje se:

I. Kategorizacija građevnog fonda

Kategorija Z/A - povijesne građevine koje su pojedinačno zaštićena kulturna dobra i građevine za koje će se provesti postupak utvrđivanja svojstva kulturnog dobra.

Kategorija B0 - povijesne građevine visoke arhitektonske kvalitete i stupnja očuvanosti izvornih obilježja, a koje u bitnome određuju povijesnu fizionomiju i sliku, te ambijentalne karakteristike neposredne okoline i grada u cjelini.

Kategorija B1

Povijesne građevine određene arhitektonske kvalitete i stupnja očuvanosti izvornih obilježja, građevine koje utječu na povijesnu fizionomiju ili ambijentalnost predjela i interpolacije novijeg vremena koje su slijedile mjerilo i arhitektonsko-tipološke osobitosti pripadajuće sredine.

Kategorija B2

Povijesne građevine djelomičnog stupnja očuvanosti i izraženosti izvornih obilježja, građevine određenoga povijesnog sloja gradnje koje u određenoj mjeri upotpunjuju povijesnu fizionomiju prostora i tvore segmente specifične ambijentalnosti; građevine bez osobitih arhitektonskih vrijednosti.

Kategorija C

Povijesne građevine kojima su bitno izmijenjena izvorna obilježja, bez osobitih su arhitektonsko-graditeljskih obilježja i vrijednosti, kasnije gradnje i dogradnje, odnosno gradnja koja ne posjeduje ambijentalno ili funkcionalno značenje u povijesnoj strukturi Donjega grada i koja nije formativna komponenta cjeline.

Kategorija D - Recentna produkcija koja ne podliježe konzervatorskom vrednovanju građevine sagrađene od 70-tih godina 20. stoljeća.

Za navedenu kategorizaciju povijesnih građevina detaljne mjere zaštite sadržane su u konzervatorskoj podlozi.

Kategorizacija građevnog fonda u zoni 'A' sustavno će se ugrađivati u konzervatorsku podlogu.

II. - Odredbe za provođenje

Na području povijesnoga gradskog središta (Gornji grad, Kaptol, Donji grad) kao potpuno morfološki i strukturalno definiranom prostoru, svi zahvati u prostoru i graditeljskoj strukturi uvjetovani su obvezom poštivanja karakterističnih elemenata urbanog koncepta i povijesne matrice, očuvanih vrijednosti prostora i uklapanja u takav povijesno uvjetovani ambijent, uz obvezu očuvanja:

- prostornih i funkcionalnih žarišta i simbola kontinuiteta života, te povijesne organizacije prostora;

- karakterističnih, do danas očuvanih, prostornih jedinica - insula i blokova, očuvanjem njihova formata, morfologije, dimenzije, građevne linije, karakteristične parcelacije i organizacije prostora, mjerila i dispozicije objekata, parternog uređenja slobodnih površina i kvalitetnog zelenila;

- karakterističnog mjerila - visine izgradnje, u cilju očuvanja homogenosti strukture i povijesne slike grada, posebno raznolikosti visina uličnih građevina, što pretpostavlja da se prilikom interpolacija i rekonstrukcija treba slijediti pretežito/karakteristično mjerilo područja odnosno ambijenata, te uklapanja u određeni povijesni ambijent tako da se održi čitljivost povijesne matrice;

- pojedinačnih kulturnih dobara i povijesne graditeljske strukture koja po svojim arhitektonsko-oblikovnim, graditeljskim, kulturno-povijesnim, morfološkim i tipološkim obilježjima, predstavlja povijesni sloj izgradnje koji je nositelj i prezentant povijesnih obilježja i ambijentalnih osobitosti, te u bitnome određuje fizionomiju prostora, a prema mjerama zaštite utvrđenim za svaku od kategorija povijesnih građevina.

Mogućnost i obveza uklanjanja građevina određena je za one građevine koje ne posjeduju arhitektonsko-graditeljsku vrijednost i bez bitnog su funkcionalnog ili ambijentalnog značenja u povijesnoj strukturi Donjeg grada, odnosno za građevine koje izrazito degradiraju povijesne i ambijentalne vrijednosti prostora.

Rekonstrukcije, adaptacije i prenamjene potrebne su radi sanacije, uređenja, afirmacije i optimalne prezentacije izvornih povijesnih, ambijentalnih, morfoloških i strukturalnih obilježja prostora i graditeljske strukture; mjerila i očuvane karakteristične povijesne parcelacije, uklanjanja degradirajućih elemenata sadržaja; maksimalnog očuvanja izvorne stambene namjene; te uspostave onih namjena koji pridonose revitalizaciji ambijenta; a prema specifičnim obilježjima svake pojedine lokacije. Razina dopuštene rekonstrukcije definirana je kategorizacijom građevina.

Pri rekonstrukcijskim zahvatima koji zadiru u konstruktivni sustav povijesnih građevina, posebno onih spomeničke vrijednosti, obvezna je provedba detaljnijih istražnih radova (konzervatorskih, restauratorskih, arheoloških) i statička ekspertiza građevinsko-konstruktivnog stanja i ugroženosti od vlage.

Nisu dopuštene adaptacije i prenamjene u poslovne prostore namjena kojih nije primjerena spomeničkoj i ambijentalnoj vrijednosti prostora (skladišta, autolimarije, građevinske bravarije i sl.).

Nije dopušteno rastvaranje uličnih pročelja kao i intervencije u plohu pločnika - pješačkih površina (usjecanja, gradnja pristupnog stubišta) radi izvedbe ulaza u te prostore.

Detaljnije mjere zaštite dopuštenih intervencija definirane su u konzervatorskoj podlozi koja je prilog plana.

Gradnja novih objekata kao interpolacija u definiranome povijesnom tkivu, odnosno mogućnost zamjenske gradnje, uz očuvanje karakteristične povijesne parcelacije, ograničena je isključivo na lokacije za koje se detaljnijom konzervatorskom obradom i kategorizacijom građevina utvrdi da postojeća graditeljska strukture ne posjeduje spomeničku, kulturno-povijesnu, ambijentalnu i graditeljsku vrijednost, odnosno ne posjeduje obilježja graditeljske strukture vrijedne očuvanja kao povijesni sloj izgradnje koji upotpunjuje povijesnu fizionomiju prostora ili tvori segmente specifične ambijentalnosti, s obzirom na arhitektonske, građevinske, graditeljsko-tipološke karakteristike, značajne povijesne funkcije i namjene.

Nova odnosno zamjenska izgradnja kao interpolacija u potezu definiranom povijesnom graditeljskom strukturom koja posjeduje spomenička obilježja, odnosno koja kao povijesni sloj izgradnje upotpunjuje povijesnu fizionomiju prostora ili tvori segmente specifične ambijentalnosti, treba u svim elementima - morfološki, mjerilom i gabaritima biti u skladu s povijesnim i ambijentalnim obilježjima lokacije i kvalitetno arhitektonsko ostvarenje.

Iznimno, na prostoru Donjeg grada, unutar blokova označenih u grafičkom prikazu (Blok Badel, Branimirova - Domagojeva - Ul. kneza Borne - Erdödyjeva, Martićeva - Smičiklasova - Trg žrtava fašizma - Tomašićeva, blok Cesarčeva, Preradovićeva - Hebrangova - Gajeva - Berislavićeva, Žerjavićeva - Gundulićeva - Hebrangova - Preradovićeva, Ilica - Frankopanska - Prilaz Gj. Deželića - Medulićeva, Ilica - Kačićeva - Prilaz Gj. Deželića - Medulićeva, Ul. J. Kršnjavoga - Savska - Jukićeva, Klaićeva - Krajiška - Prilaz Gj. Deželića - Primorska), uređenje prostora i opseg mogućeg zahvata definirat će se detaljnim konzervatorskim propozicijama za izradu provedbenog dokumenta prostornog uređenja. Grafički prikaz - Kategorizacija građevnog fonda za navedene blokove, za koje je određena izrada DPU-a, sastavni je dio konzervatorske podloge.

Gradnja visokih objekata (viših od devet nadzemnih etaža) nije dopuštena:

- na prostoru sjeverno od željezničke pruge, između Trga Francuske Republike na zapadu i Heinzelove na istoku, uz iznimku prostora Bloka Badel i prostora kongresnog centra na lokaciji bloka Savska - Jukićeva;

- unutar prostornog koridora središnje osi, između zgrade NSK i Trnjanske ulice, odnosno unutar vizurnih linija Most slobode, crkva sv. Marka i Most slobode, Katedrala;

- unutar vizurnog koridora Savske ceste, odnosno između vizurnih pravaca Jadranski most, crkva Krista Kralja na Mirogoju, te Jadranski most i Ilički neboder;

sukladno propozicijama definiranim u Konzervatorskoj podlozi za provedbene dokumente prostornog uređenja središnjeg prostora Trnja (ožujak 2004).

U preostalom prostoru omogućava se gradnja visokih objekata pozicioniranih u pravilu uvučeno od postojećih građevnih pravaca, s time da je s obzirom na mogući utjecaj na okolnu izgradnju i vizure na središnji dio povijesne jezgre, pozicija, format i volumen takve izgradnje uvjetovan obvezom prethodne detaljnije analize svake pojedine lokacije.

Promet - u cilju prometnog rasterećenja prostora potrebno je maksimalno reducirati mogućnost parkiranja na javnim površinama, posebno tamo gdje je onemogućeno pješačko komuniciranje, oko glavnih povijesnih žarišta, reprezentativnih građevina i prostora, koji su nositelji identiteta prostora, te, osim na prostoru Gornjeg grada i Kaptola, omogućiti gradnju odgovarajućeg broja garažno-parkirališnih mjesta.

Gradnju garaža za potrebe postojeće, odnosno nove gradnje, moguće je predvidjeti unutar bloka.

Na području rezidencijalne izgradnje planski regulirane i oblikovane do polovice prošlog stoljeća, prema grafičkom prikazu:

- obveza očuvanja karakterističnih elemenata urbanog koncepta, povijesne matrice i fizionomije;

- obveza očuvanja karakterističnih morfoloških i strukturalnih prostornih obilježja, mjerila i tipologije gradnje, ambijentalnih i prirodnih vrijednosti predjela, te prirodne konfiguracije terena;

- obveza očuvanja i sanacije pojedinačnih kulturnih dobara;

- obveza očuvanja, obnove i sanacije objekata povijesne graditeljske strukture koja su po svojim arhitektonsko-oblikovnim, graditeljskim, kulturno-povijesnim, morfološkim i tipološkim obilježjima, povijesni sloj izgradnje koji je nositelj i prezentant specifičnih ambijentalnih osobitosti, te u bitnome određuje fizionomiju prostora;

- mogućnost rekonstrukcije i sanacije objekata koji nemaju navedena obilježja povijesne graditeljske strukture vrijedne očuvanja, u svrhu povećanja kvalitete objekata i njihove uklopljenosti u povijesni ambijent;

- nije dopušteno uklanjanje pojedinačnih kulturnih dobara te građevina koje su po svojim arhitektonsko-oblikovnim, graditeljskim, kulturno-povijesnim, morfološkim i tipološkim obilježjima, povijesni sloj gradnje vrijedan očuvanja kao nositelj i prezentant prostornih obilježja i ambijentalnih osobitosti, te u bitnome određuje fizionomiju prostora. Iznimno, takav zahvat moguć je isključivo prema uvjetima iz članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, te uz detaljnu valorizaciju arhitektonsko-oblikovnih i graditeljskih obilježja građevina;

- mogućnost uklanjanja objekata bez arhitektonskih vrijednosti i bez bitnoga ambijentalnog ili funkcionalnog značenja u povijesnoj strukturi predjela, odnosno koji izrazito degradiraju povijesne i ambijentalne vrijednosti prostora;

- nova ili zamjenska gradnja treba u svim elementima - morfološki, mjerilom, gabaritima i namjenom, biti u skladu s kulturno-povijesnim i ambijentalnim obilježjima lokacije, te kvalitetno arhitektonsko ostvarenje;

- kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih građevina, u cilju očuvanja homogenosti i ambijentalnih vrijednosti predjela, potrebno je omogućiti uklapanje novog volumena u određeni povijesni ambijent na način da se održi čitljivost povijesne matrice, omogući oblikovanje i hortikulturno uređenje slobodnih površina (predvrtova i vrtova) i očuvanje kvalitetnog zelenila; te sukladno tom maksimalno prilagoditi način rješavanja prometa u mirovanju; nije dopušteno ukupne garažno-parkirališne površine predvidjeti izvan gabarita osnovne građevine.

Za dijelove područja kulturnog dobra - Povijesna urbana cjelina Grad Zagreb, za koja je utvrđen sustav zaštite 'B' i 'C', kod planiranja uređenja prostora, gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih građevina, navedene mjere zaštite primjenjuju se adekvatno stupnju vrijednosti i očuvanosti prostorne i graditeljske strukture.

Navedene mjere zaštite odnose se i na naselja (gradska i povijesna seoska), odnosno dijelove naselja, koja su kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

'B' - Područje različitog stupnja očuvanosti povijesne strukture

Primjenjuje se na graditeljske cjeline s vrijednom prostornom i građevnom strukturom te pretežno očuvanom kvalitetnom građevnom supstancom, odnosno gradske predjele unutar kojih su cjelovito zaokružene njegove temeljne prostorno-urbane i arhitektonsko-graditeljske značajke.

Ovim sustavom zaštite obuhvaćeni su:

- obodno područje Donjeg grada u granicama njegovog planskog širenja na zapad, uključujući prostorne cjeline iličkih vojarni, te na istok između Zvonimirove i Petrove ulice, prostor južno od željezničke pruge uključujući područja paleoindustrijskih postrojenja na Zavrtnici i Kanalu, središnji prostor Trnja, prostorni okvir magistralne gradske arterije Ulice grada Vukovara i povijesni pravac Savske ceste s Podgradom Sava, te sjeverni predjeli između Jelenovca, Pantovčaka, Prekrižja, Okrugljaka i Lašćine.

Opći uvjeti zaštite

Ovoj zoni odgovara režim zaštite osnovnih elemenata povijesne urbane strukture i pejsažnih vrijednosti, te pojedinih skupina i pojedinačnih povijesnih građevina, unutar koje je potrebno očuvati sva bitna obilježja te strukture.

Mjere zaštite odnose se posebice na naselja koja su realizirana kao dovršene cjeline i na cjeline u kojima je očuvana povijesna matrica i mjerilo.

Posebni uvjeti zaštite:

- potpuna zaštita odnosi se na očuvanje fizionomije, gabarita izgradnje, urbanih interijera i sl., uz mogućnost nužnog prilagođavanja postojeće supstance suvremenim potrebama;

- u slučaju gradnje ili pojedinačne interpolacije, kao i kod rekonstrukcije postojećih zgrada, svi elementi relevantni za određivanje zahvata u prostoru - oblik i veličina građevinske parcele, namjena, veličina i oblikovanje građevine te njezin smještaj na parceli, uređenje parcele, način priključenja parcele i objekta na javnoprometnu površinu i komunalnu infrastrukturu - moraju se podrediti ograničenjima i obvezama koje proizlaze iz urbanističkih i arhitektonskih specifičnosti svakoga pojedinog naselja, odnosno lokalnim uvjetima;

'C' - Područje sačuvanih pojedinačnih elemenata povijesne strukture

Primjenjuje se na prostorne i građevne strukture koje čine integralni prostorni okvir i zaokružuju središnje gradsko područje kao kvalitetnu, urbanistički definiranu i prepoznatljivu povijesno-urbanu cjelinu Zagreba.

Ovim sustavom zaštite obuhvaćeni su rubni dijelovi Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb.

Uvjeti zaštite:

- zaštita pojedinih sačuvanih elemenata osnovne povijesne strukture naselja ponajprije radi zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti, očuvanje kompozicijskih vrijednosti naselja (dominante, ekspozicije), zaštita vizura, panorama, urbanih slika i obrisa te drugih vrijednosti krajolika, uz očuvanje karaktera gradnje i pojedinačnih očuvanih primjera građevne supstance.

Sustav zaštite određen je i za zaštićene graditeljske cjeline gradskih i povijesnih seoskih naselja s očuvanim pojedinačnim elementima povijesne strukture - morfologije, matrice, mjerila, tipologije ili ambijentalnih karakteristika.

1.b. Gradska naselja

Gradska naselja kao prepoznatljive prostorne cjeline iskazana su na području zaštićene Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb kao i izvan tog područja.

Zaštićena i evidentirana gradska naselja u najvećoj su mjeri dovršena urbanističko-arhitektonska djela, te se intervencije u njima ponajprije odnose na sanaciju i održavanje, kako prostora u cjelini tako i svake pojedine građevine koja je sagrađena u skladu s izvornom idejom, uz očuvanje i maksimalno poštivanje autentične urbanističke i arhitektonske zamisli.

Izgradnja novih zgrada u takvim dovršenim naseljima ne može biti pravilo jer utječe na integritet izvorne koncepcije. Nove sadržaje treba rješavati u sklopu postojeće građevne strukture, dok eventualne pojedinačne interpolacije podliježu odgovarajućim ograničenjima. Osnovni je uvjet odgovarajuća prilagodba i akceptiranje oblikovnih karakteristika, mjerila, tehnologije i materijala postojećih naselja u koje se novo zdanje mora uklopiti.

Uvjeti zaštite primjenjuju se sukladno određenom sustavu zaštite - 'A', 'B' i 'C', uz obvezu:

- očuvanja i stvaranja prostornih cezura prema postojećim vrijednim naseljima i sprječavanje njihova pretvaranja u amorfnu preizgrađenost gradskog prostora;

- očuvanja urbane matrice i slike naselja, te cjelovitosti pojedinačnih očuvanih primjera arhitektonske i stilske izvornosti;

- mogućnost rekonstrukcije i nove gradnje, uz poštivanje mjerila, u skladu s utvrđenim urbanim pravilima;

- za sve zahvate unutar prostornih međa evidentiranih naselja radi očuvanja vrijednosti te cjeline preporuča se primjena navedenih mjera zaštite.

1.c. Povijesna seoska naselja i župe

Povijesna središta nekadašnjih sela - seoskih župa

Na području obuhvata plana evidentirana su središta povijesnih seoskih župa: Šestine, Gračani-Isce, Remete, koja su dio Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb, te Gornje Vrapče, Stenjevec, Markuševec, Čučerje, Granešina i Resnik.

Zaštita ovih područja temelji se na očuvanju povijesne matrice naselja, njegove prostorne organizacije, smještaja u prirodnom okolišu, kao i na očuvanje tradicijske građevne strukture i karakteristične slike naselja. Nova izgradnja mora se mjerilom, tipologijom, rasporedom u prostoru i materijalima građenja uskladiti s tradicionalnim načinom izgradnje naselja.

Povijesna sela i zaseoci

Na području plana evidentirana su povijesna sela i zaseoci: Mikulići, Štefanovec, Remetinec, Budaki, Ćuki, Novoselec Granešinski, Čulinec, Trnava, Vukomerec i Petruševec, te Kraljevec koji je dio Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb.

Izdvojeni su najvredniji primjeri povijesnih seoskih cjelina sa sačuvanim obilježjima tradicijskog načina življenja i njegova kontinuiteta u vremenu i prostoru.

U ostalim su naseljima evidentirane manje grupe ili pojedinačni sačuvani vrijedni primjeri tradicijskog graditeljstva, te su ova naselja ili pojedine zgrade upisani u klasifikaciju kao etnološka područja.

Jedna od bitnih komponenata identiteta i prepoznavanja ovih naselja njihovo je prirodno okruženje s reljefno-pejsažnim karakteristikama.

Način organizacije prostora svakog naselja vezan je uz specifične osobine pripadajućeg krajolika. Tako su naselja zagrebačkog kraja u većini slučajeva locirana uz medvedničke vodotoke ili uz Savu, te su sukladno konfiguraciji terena grupirana ili razvedena uz glavnu komunikaciju i lokalne putove. Uz navedene vodotoke sastavni dio pejsaža naselja obično je šuma, livada, te kultivirani prostori oranica, voćnjaka i povrtnjaka.

Postojeće stanje pejsaža upućuje na potrebu afirmacije autohtonih pejsažnih elemenata i vrsta, te stimuliranje njihove sadnje i njegovanja.

Potoci kao bitni element tradicionalnog krajolika sve su više ugroženi, dijelom zapušteni i zagađeni, a dijelom već uništeni. I u ovom je slučaju potrebno poduzeti odgovarajuće mjere kojima će se sačuvati i sanirati postojeći vodotoci.

Važna komponenta osobitosti i vrijednosti tradicijskih seoskih ambijenata su njihove prostorno-organizacijske i graditeljsko-tipološke karakteristike.

Uvjeti zaštite s uvjetima za rekonstrukciju ili novu izgradnju na zaštićenim područjima mijenjaju se ovisno o karakterističnoj tipologiji izgradnje i konfiguraciji terena.

Sustav mjera zaštite i odredbe za provedbu primjenjuju se sukladno određenom sustavu zaštite - 'A', 'B', 'C', uz obvezu:

- zaštita slike naselja, njegove matrice i karakterističnog mjerila;

- zaštita reljefa i specifičnih osobina pripadajućeg krajobraza;

- očuvanje autohtonih elemenata pejsaža - šuma, livada, oranica, voćnjaka;

- afirmiranje sadnje i njegovanja autohtonih pejsažnih vrsta;

- zaštita i sanacija vodotoka i karakterističnih krajobraznih obilježja u sastavu naselja ili njihovoj blizini, te sprečavanje njihova zagađivanja i degradacije njihova prirodnog toka;

- održavanje karakteristične topografske forme i prostorne organizacije naselja;

- očuvanje prostornih detalja, uličnih ograda, pratećega visokog i niskog zelenila, mostića, prilaza zgradama odnosno parcelama, zdenaca, raspela i ostalih elementa opreme vanjskih prostora;

- čuvanje preostalih etnoloških građevina i sklopova, što podrazumijeva sanaciju, restituciju i eventualno rekonstrukciju prema propozicijama službe zaštite kulturnih dobara;

- sprječavanje unošenja stranih oblikovnih i građevinskih elemenata i njegovanje tradicijskog načina oblikovanja i građenja;

- zadržavanje visine izgradnje u granicama postojećeg mjerila naselja, u pravilu s uporabom kosog krova oblikovno usklađenog s karakterističnim postojećim krovovima naselja;

- ograničavanje širenja naselja i zadržavanje zelenih prirodnih cezura među naseljima kako bi se zadržala njihova samosvojnost i povijesni identitet;

- za sve zahvate unutar granice evidentiranog naselja preporuča se primjena navedenih mjera zaštite."

 

Članak 62.

 

U članku 97. stavku 1. iza riječi: "gospodarske namjene", dodaje se riječi: "- G (proizvodne - I, poslovne - K1 i trgovačkih kompleksa - K2)".

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

"Osim reciklažnih dvorišta, u namjenama navedenim u prethodnom stavku omogućuje se gradnja i uređenje manjih komunalnih baza i drugih manjih komunalnih građevina nužnih za učinkovito postupanje s otpadom.

Iznimno, omogućuje se gradnja i uređenje reciklažnih dvorišta, manjih komunalnih baza i drugih manjih komunalnih građevina na lokacijama: Prečko, Utrine, Jakuševec i Maksimir, prema kartografskom prikazu."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Iza dosadašnjeg stavka 3. koji postaje stavak 5.dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

"Unutar obuhvata UPU područja nekadašnje Tvornice cementa u Podsusedu - sjever, na lokaciji koja će se precizno utvrditi provedbenim dokumentom prostornog uređenja, omogućuje se uređenje reciklažnog dvorišta za građevni otpad i odlaganje zemlje, u funkciji sanacije klizišta."

U dosadašnjiem stavku 4. koji postaje 7. na kraju stavka briše se točka i dodaju se riječi: "pri čemu se lokacije za sakupljanje, obradu i gospodarenje otpadom, sukladno Zakonu o otpadu, realiziraju na postojećim lokacijama za koje su prethodno pribavljeni uvjeti prema posebnim propisima u odnosu na navedeni zakon."

 

Članak 63.

 

U članku 98., stavku 2. iza riječi: "Mjere", dodaju se riječi: "smanjivanja i".

Pod podnaslovom Čuvanje i poboljšanje kvalitete voda:, iza alineje 9. dodaje se nova alneja 10. koja glasi:

"- na razini cijeloga vodonosnoga sustava provoditi mjere zaštite koje će osigurati da kakvoća podzemne vode ne prelazi standarde za pitku vodu, kao ni granične vrijednosti koncentracija tvari;"

Dosadašnja alineja 10. postaje alineja 11.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Vodozaštitno područje izvorišta vode podijeljeno je na tri zone zaštite za koje se propisuju smjernice za zaštitu:

I. zona zaštite izvorišta - zona strogog režima zaštite:

- obuhvaća područje u granicama najmanje 10 m od izvora;

- mora se ograditi i zaštititi od neovlaštenih ulazaka, a namjenjeno je isključivo crpljenju vode, odnosno drugim sadržajima u funkciji vodoopskrbe.

U I. zoni zabranjuju se sve aktivnosti koje nisu vezane uz eksploataciju, kondicioniranje i transport vode u javni vodoopskrbni sustav.

U okviru aktivnosti iz prethodnog stavka zabranjuje se postojanje i izgradnja bilo kakvih građevina osim onih koje su potrebne za pogon, održavanje i očuvanje zahvata vode, a osobito:

- izgradnja taložnica, garaža i radionica,

- skladištenje i korištenje nafte i naftnih derivata,

- skladištenje i korištenje opasnih i radioaktivnih tvari,

- skladištenje i korištenje kemijskih sredstava osim onih koja se koriste za kondicioniranje vode za piće,

- skladištenje i korištenje sredstava za bonifikaciju tla i zaštitu bilja,

- izgradnja i korištenje stanova za čuvare i njihove obitelji,

- izgradnja drenaže i upojnih zdenaca,

- izgradnja i korištenje prometnica za prolaz vozila i pješaka preko izvorišta.

II. zona zaštite izvorišta - zona strogog ograničenja:

- određuje se na temelju hidrogeoloških karakteristika vodonosnika (područje izvan I. zone do linije od koje podzemna voda ima minimalno vrijeme zadržavanja u podzemlju od 50 dana prije ulaska u vodozahvatni objekt),

- mora se obilježiti odgovarajućim natpisima, te osigurati primjena mjera zaštite od onečišćenja i zagađivanja patogenim mikroorganizmima.

Na području II. zone zabranjuje se:

- ispuštanje otpadnih voda (sanitarnih, tehnoloških, procjednih i oborinskih s prometnih površina) na tlo i u podzemlje,

- gradnja građevina za gospodarenje opasnim otpadom i građevina za odlaganje i obradu ostalih vrsta otpada,

- gradnja novih industrijskih postrojenja i uvođenje djelatnosti u kojima se upotrebljavaju opasne tvari ili one nastaju kao otpad,

- skladištenje i oporaba opasnog otpada te obrada i odlaganje svih vrsta otpada, izgradnja skladišta nafte i naftnih derivata i benzinskih postaja,

- gradnja pogona za proizvodnju, skladištenje opasnih i radioaktivnih tvari, te cjevovoda za transport opasnih tvari,

- gradnja lokalnih prometnica bez oborinske odvodnje s odvođenjem izvan II. zone, građenje autocesta, magistralnih cesta i željezničkih pruga, gradnja groblja i proširenje postojećih, osim u svrhu polaganja urni,

- površinska i podzemna eksploatacija mineralnih sirovina,

- skidanje i odvoz pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina najdublje 1 m iznad najviše kote visoke podzemne vode,

- poljodjelska proizvodnja osim u skladu s propisima o ekološkoj proizvodnji, upotreba herbicida na bazi atrazina,

- stočarska i peradarska proizvodnja osim za potrebe seljačkog gospodarstva po propisima ekološke proizvodnje,

- prijevoz opasnih tvari lokalnim cestama, autocestama i magistralnim cestama (državnim i županijskim cestama) i željezničkim prugama bez provođenja propisanih mjera zaštite u skladu s propisom o prijevozu opasnih tvari i izvan odobrenih koridora te dobivenih odobrenja i suglasnosti,

- izgradnja zdenaca izvan sustava javne opskrbe vodom,

- proširenje postojećih građevinskih područja osim iznimno interpolacije uz formirane prometnice i izvedenu infrastrukturu.

III. zona zaštite izvorišta - zona ograničenja i kontrole:

- obuhvaća područje izvan granica II. zone, a prostire se do granice izračunatog područja napajanja;

- treba se obilježiti odgovarajućim natpisima te osigurati zaštitu od teško razgradivih kemijskih ili radioaktivnih onečišćenja.

Na području III. zone zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda (sanitarnih, tehnoloških, procjednih i oborinskih prometnih površina) na tlo i u podzemlje,

- gradnja građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada, gradnja kemijskih industrijskih postrojenja,

- gradnja prometnica bez oborinske odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja prije ispuštanja u najbliži vodotok na područjima bez izgrađenoga javnoga sustava odvodnje,

- gradnja prometnica bez sustava oborinske odvodnje i priključenja na javni sustav odvodnje na područjima gdje je taj sustav izgrađen,

- obavljanje poslova oporabe, obrade i odlaganja opasnog otpada,

- izgradnja pogona za proizvodnju i skladištenje opasnih tvari i radioaktivnih tvari, te cjevovoda za transport opasnih tvari, izuzev uskladištenja nafte i naftnih derivata uz odgovarajući režim zaštite,

- izgradnja industrijskih postrojenja i otvaranje djelatnosti u kojima se upotrebljavaju opasne tvari ili one nastaju kao otpad bez priključenja na javni sustav odvodnje,

- površinska i podzemna eksploatacija mineralnih sirovina,

- skidanje i odvoz pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina,

- prijevoz opasnih tvari lokalnim cestama, autocestama i magistralnim cestama (državnih i županijskih cesta) i željezničkim prugama bez provođenja odgovarajućih mjera zaštite u skladu s propisom o prijevozu opasnih tvari i izvan odobrenih koridora,

- upotreba herbicida na bazi atrazina."

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. podnaslov Zaštita i poboljšanje kakvoće zraka:, iza alineje 3. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom i dodaju se nove alineje 4. i 5. koje glase:

"- unapređenjem i proširenjem lokalne mreže za trajno praćenje kakvoće zraka - pri odabiru lokacija mjernih postaja primjenjuju se mjerila posebnih propisa i normativa koji uređuju područje zaštite zraka;

- vođenjem informacijskog sustava o kakvoći zraka."

Dosadašnji stavci od 5. do 10. postaju stavci od 6. do 11.

 

Članak 64.

 

U cijelom članku 99., riječi: "Gradski zavod za prostorno uređenje", zamjenjuju se riječima: "Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada" u odgovarajućem padežu.

U stavku 5. iza riječi: "arhitektonski", dodaju se riječi:"i arhitektonsko-urbanistički".

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

"Provoditelj natječaja dužan je Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada dostaviti protokol o provedenom natječaju i nagrađene radove u digitalnom formatu prema općim uvjetima provedenog natječaja, a u svrhu trajnog praćenja stanja u području prostornog uređenja."

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. iza riječi: "ustanova" dodaju se riječi: "odnosno 'montažnih' dječjih ustanova te dječjih ustanova kao fiksnih građevina u gabaritima prema istim uvjetima za 'montažne' dječje ustanove uz prethodnu potvrdu takvih uvjeta od strane Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport".

Iza dosadašnjeg stavka 8. koji postaje stavak 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

"Iznimno od stavka 5. ovoga članka, za postavu kioska za trgovinu na malo i uslužnu djelatnost u zonama i građevnim česticama javne i društvene namjene nije obvezna provedba urbanističko-arhitektonskog natječaja."

Dosadašnji stavci od 9. do 13. postaju stavci od 11. i 15.

 

Članak 65.

 

U članku 101., stavku 3. riječi: "Gradski zavod za prostorno uređenje", zamjenjuju se riječima: "Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada".

U stavku 5. iza riječi: "Dubrovnik-zona" oznaka: "M1" zamjenjuje se riječima: "istočno od planirane prometnice, sjeverno od Avenije Dubrovnik i zapadno od Zagrebačkog velesajma", iza riječi: "Gavellinoj ulici" dodaju se riječi:" južno od UPU-a Borovje-sjeverna zona," a iza riječi: "lokacija Trga maršala Tita", dodaju se riječi: "potez Vlaške između Vončinine i Jurkovićeve, Tržnica Kustošija, zona mještovite namjene M2 uz Strojarsku ulicu, ugao Unske i Koturaške ulice, ugao Miramarske i Bednjanske ulice, 'Lipa Mill' uz Ivekovićevu ulicu, Müllerov breg, Ciglana, Struga-Bogdani, šporski centar u parku Orlovac, zona robne kuće NAMA u Dubravi, prostor središta Trešnjevke, prostor Glavnog kolodvora Zagreb, zona namjene M2 uz Zagrebačku aveniju na Vrbanima, Podsused - centar, zona južno od Autobusnog kolodvora ".

Stavak 6. mijenja se i glasi:

"Osim gradskih projekata navedenih u stavku 5. ovoga članka, izrada gradskog projekta u smislu ove odluke omogućuje se na svim površinama većim od 1 hektar, a u vlasništvu države ili Grada Zagreba, odnosno trgovačkih društava i javnih ustanova u vlasništvu Grada."

Stavak 7. briše se.

Dosadašnji stavak 8. postaje 7.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 8. riječi: "Gradski zavod za prostorno uređenje," brišu se, a iza tog stavka dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

"Provoditelj natječaja dužan je Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada dostaviti protokol o provedenom natječaju i nagrađene radove u digitalnom formatu prema općim uvjetima provedenog natječaja, a u svrhu trajnog praćenja stanja u području prostornog uređenja."

U stavku 10. riječi: "Gradski zavod za prostorno uređenje," brišu se.

Iza stavka 16. dodaju se novi stavci 17., 18. i 19. koji glase:

"Na površinama iz stavaka 5. i 6. ovog članka mogu se realizirati zahvati u prostoru prema pravilima ovog članka uz uvjet da se u zonama planirane namjene oznake (S), (M1) i (M2) osigura obavezna primjena urbanim pravilom propisanog postotka izgrađenosti građevne čestice.

Na područjima koja su ovim člankom određena gradskim projektima, do provedbe javnoga urbanističko-arhitektonskog natječaja ili drugoga stručnog natječaja, omogućuje se rekonstrukcija postojećih građevina u zatečenim gabaritima te nadogradnja i dogradnja do 10 m2 GBP jednokratno, a u svrhu funkcionalno-oblikovnog poboljšanja građevine.

Na području gradskog projekta prostora Save, na površinama vode i vodnog dobra, u zoni 500 m nizvodno od Mosta mladosti, do provedbe javnoga urbanističko-arhitektonskog natječaja ili drugoga stručnog natječaja, omogućuje se pristup rijeci, privez brodova i postava plutajućih objekata za što nije obvezna provedba urbanističko-arhitektonskog natječaja. Provedba urbanističko-arhitektonskog natječaja nije obvezna ni za postavu plutajućih objekata dužine do 35 m na tradicionalnim privezištima uz preostale mostove."

 

Članak 66.

 

U članku 102., stavku 4. iza riječi: "nivelete," dodaju se riječi: "razgraničenje namjena površina,", a iza riječi "pruge" dodaje se tekst "i u njenom neposrednom kontaktnom prostoru".

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

"Izradit će se urbanističko-prometne studije dovršenih naselja pretežito visoke stambene gradnje, s ciljem oblikovno-funkcionalnih poboljšanja naselja, posebno u pogledu zadovoljenja povećanih parkirališnih potreba."

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

 

Članak 67.

 

Iznad članka 103. podnaslov 12.3. Rekonstrukcija građevina namjena kojih je protivna planiranoj namjeni ili urbanim pravilima i članak 103. brišu se.

Dosadašnji podnaslov 12.4. postaje podnaslov 12.3., a podnaslov 12.5. postaje podnaslov 12.4.

 

Članak 68.

 

U članku 104., stavku 1., točki 1. alineji 2. riječ: "interpolacija" zamjenjuje se riječima: "zamjenska gradnja te gradnja".

U točki 2. alineji 1. riječi: "a iznimno više" brišu se.

U stavku 2. iza riječi: "moguća je rekonstrukcija", dodaju se riječi: "i zamjenska gradnja ulica i infrastrukturnih građevina".

U stavku 3. iza riječi: "moguća je rekonstrukcija", dodaje se riječ: "postojećih", riječi: "koje su građene u skladu s propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju a namjena kojih je protivna namjeni utvrđenoj Generalnim urbanističkim planom" brišu se, a broj "103" zamjenjuje brojem "56".

 

Članak 69.

 

U članku 107., riječi: "Gradski zavod za prostorno uređenje", zamjenjuju se riječima: "Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada".

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 70.

 

Generalni urbanistički plan grada Zagreba (Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Grada Zagreba - Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 2/08 - ispr., 6/08 - ispr., 8/08 - ispr., 10/08 - ispr., 15/08 - ispr. i 19/08 - ispr.) primjenjivat će se u postupcima izdavanja upravnih akata pokrenutih prije stupanja na snagu ove odluke.

 

Članak 71.

 

Provedbeni dokumenti prostornog uređenja kojima je reguliran prostorni razvoj na području Grada Zagreba uskladit će se s ovom odlukom u roku od tri godine od njezina stupanja na snagu.

Odredbe planova iz stavka 1. ovoga članka koje nisu u skladu s ovom odlukom prestaju važiti danom stupanja na snagu ove odluke, a do isteka roka iz stavka 1. primjenjuju se odredbe ove odluke.

Iznimno od prethodnog stavka, odredbe donesenih provedbenih dokumenata prostornog uređenja, izrađenih na temelju prethodnoga Generalnoga urbanističkog plana, a koje se odnose na broj etaža građevina, tumače se na sljedeći način:

- potkrovlje se tumači u smislu ove odluke kao najviša etaža koja se oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- podrum se tumači u smislu ove odluke kao podzemna etaža (podrum ili pretežito ukopana etaža).

 

Članak 72.

 

Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba.

Izvornici Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba čuvaju se u Dokumentaciji prostora.

 

Članak 73.

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/09).

 

Članak 74.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 350-02/09-01/24

URBROJ: 251-01-04-09-4

Zagreb, 16. ožujka 2009.

Predsjednica

Gradske skupštine

Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r.