Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), Gradska skupština Grada Zagreba, na 34. sjednici, 28. veljače 2012., donijela je

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o najmu stanova

 

Članak 1.

 

U Odluci o najmu s  tanova (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09) u članku 7. stavku 2. alineji 3. točka se zamjenjuje točkom zarez, te se dodaje nova alineja 4., koja glasi:

"- osobe kojima je zbog gluhoće utvrđeno pravo na doplatak za pomoć i njegu."

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/12-01/108

URBROJ: 251-01-06-12-4

Zagreb, 28. veljače 2012.

Predsjednik

Gradske skupštine

Davor Bernardić, dipl. ing. fizike, v.r.