Na temelju članka 63

Na temelju članka 63. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/01 - pročišćeni tekst i 10/04), Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, na 154. sjednici, 10. ožujka 2005., donijelo je

 

PROGRAM

sportske rekreacije po gradskim četvrtima u objektima mjesne samouprave

 

Uvod

 

Program Grada Zagreba "SPORT ZA SVE U MJESNOJ SAMOUPRAVI" novi je program kojemu je osnovna namjena organiziranje besplatne rekreacije u objektima mjesne samouprave na područjima gradskih četvrti u Gradu Zagrebu.

Glavni je cilj programa izravno i neizravno pridonijeti aktivnom uključivanju u sportsku rekreaciju, poboljšanju zdravlja te uspješnijoj socijalnoj integraciji građana, posebice mladih, osoba s invaliditetom i starijih osoba, uz korištenje raspoloživih prostornih kapaciteta u objektima mjesne samouprave u gradskim četvrtima.

Program bi se u prvoj fazi provodio u jednom objektu mjesne samouprave, u svakoj gradskoj četvrti, u zatvorenom prostoru. U drugoj bi fazi program obuhvatio i druge objekte mjesne samouprave uz relativno skromna ulaganja u njihovo dodatno uređenje, te vanjske objekte (igrališta), kao i druge oblike rekreacije, kao što su ekipno natjecateljsko bavljenje sportom (nogomet, košarka, odbojka, šah i sl.).

Težišnu programsku aktivnost predstavlja organiziranje stručno vođene sportske rekreacije za mlade, osobe s invaliditetom i starije osobe u prostorima mjesne samouprave, u koju će izravno biti uključeno 1350 - 1500 pripadnika ciljanih skupina. Rekreacija će korisnicima biti dostupna bez naknade.

Rezultati ovoga programa i iskustvo stečeno njegovom provedbom trebali bi biti valjanom osnovom za odlučivanje o nastavku i proširenju programa u idućim godinama.

U Proračunu Grada Zagreba za 2005. za provedbu ovoga programa planirano je 500.000,00 kuna.

Program provodi Služba za mjesnu samoupravu u suradnji sa Zagrebačkim savezom za sportsku rekreaciju "Sport za sve".

Ovaj program dodiruje se i uzajamno podupire s aktivnostima što ih Grad Zagreb provodi ili omogućava realizacijom raznovrsnih drugih programa, poput, primjerice, Gradskog programa djelovanja za mlade Grada Zagreba i Zagrebačke strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u razdoblju 2003. - 2006.

 

1. Opis problema

 

Značenje sportske rekreacije i potrebu za njom u suvremenom gradu jedva da je i potrebno posebno isticati. Poodavno su zamijećene i bezbroj puta dokazane mnogostruke koristi od bavljenja takvim aktivnostima u svim životnim dobima i njihov doprinos tjelesnom i mentalnom zdravlju, radnim i drugim sposobnostima, pospješivanju socijalnih kontakata i međugeneracijskog razumijevanja, te suzbijanju različitih vrsta ovisnosti.

Međutim, objektivni pokazatelji upozoravaju da je velika većina pučanstva Republike Hrvatske još uvijek sportsko-rekreacijski neaktivna. Prema podacima Europske mreže za unapređenje zdravstvene i tjelesne aktivnosti, u 2002. toj je skupini pripadalo više od 80% stanovnika naše zemlje dok se prosječan broj njezinih pripadnika u razvijenim europskim zemljama kretao oko 30%.

Iako je logično pretpostaviti da je u Zagrebu stanje u tom pogledu osjetno bolje od prosjeka, nedvojbeno je da i ovdje još uvijek postoje iznimno velike potrebe za razvojem sportsko-rekreacijskih aktivnosti, posebice onih koje će biti dostupne širokom krugu pripadnika svih dobnih i drugih društvenih skupina, podjednako u svim dijelovima grada. U tom smislu posebno je lako uočiti nedostatak ponude takvih sadržaja znatnom dijelu mlade generacije, osobama s invaliditetom i starijim građanima, pod njima prihvatljivim uvjetima.

Ovaj program trebao bi bitno ubrzati i pospješiti proces zadovoljavanja opisanih potreba i to prvenstveno aktiviranjem već postojećih, zasad nedovoljno iskorištenih resursa: (1) prostornih mogućnosti u objektima mjesne samouprave i (2) kadrovskih potencijala mladih visokoobrazovanih stručnjaka.

 

2. Ciljevi

 

Opći je cilj ovoga programa poboljšanje zdravstvenog stanja i socijalne integriranosti stanovnika Grada Zagreba, posebice mladih, osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi.

Specifični su ciljevi programa:

1. povećanje ukupnoga broja stanovnika Grada Zagreba uključenih u kontinuirane, organizirane i stručno vođene sportsko-rekreacijske aktivnosti;

2. organiziranje primjerenih sportsko-rekreacijskih sadržaja za specifične skupine korisnika - mlade, osobe s invaliditetom i starije osobe;

3. pokretanje, odnosno revitalizacija sportsko-rekreacijskih i drugih društvenih aktivnosti u objektima i prostorima mjesne samouprave i postupno prerastanje tih mjesta u mikrosredišta intenzivnog i raznolikog društvenog života.

Realizacija ovoga programa trebala bi, na posredan način, također pridonijeti:

- povećanju zaposlenosti mladih sportskih stručnjaka,

- aktivnom uključivanju već postojećih športskih udruga u provedbu konkretnih zajedničkih aktivnosti za građane, te

- osnivanju novih udruga za sportsku rekreaciju u gradskim četvrtima.

 

3. Korisnici

 

Primarne ciljane skupine u grupama 20 - 40 korisnika ovoga programa su:

1. mladež i osobe srednje starije dobi

2. umirovljenici

3. osobe s invaliditetom

U svakoj od ovih skupina prema programu u 17 objekata mjesne samouprave i prema grupama 20 - 40 korisnika u programske bi aktivnosti trebalo biti uključeno:

- 450 - 500 mladeži i osoba srednje starije dobi

- 450 - 500 umirovljenika

- 450 - 500 osoba s invaliditetom

UKUPNO : 1350 - 1500 osoba

Ti korisnici redovito će i aktivno sudjelovati u organiziranim oblicima sportske rekreacije u prostorima/objektima mjesne samouprave najmanje dva puta tjedno. Takva aktivnost izravno će pridonositi njihovu psihofizičkom zdravlju i uključivanju u život lokalne zajednice.

Kada je riječ o djeci, potrebno je napomenuti da su djeca u osnovnoškolskom i u srednjoškolskom obrazovanju uglavnom uključena u razne sportske aktivnosti u školi, stoga za sada nisu uključena u ovaj program. Programom se želi utjecati na ciljanu skupinu "mladež", koja obuhvaća korisnike starije od 18 godina, koji nažalost nisu dovoljno zastupljeni u redovitim programima sportske rekreacije. Time se želi ostvariti specifični učinci u pospješivanju njihove socijalizacije i posebice, jačanju otpornosti prema izazovima različitih oblika ovisnosti i asocijalnog ponašanja.

Kod srednje starije dobne populacije sportskom rekreacijom prevenira se pad imuniteta i kardiovaskularne tegobe uzrokovane užurbanim načinom života i obaveza.

Kod starijih i osoba s invaliditetom posebno pak treba spomenuti doprinos takvih aktivnosti postizanju, odnosno održavanju psihofizičkog stanja koje će im omogućiti maksimalnu neovisnost u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba uz istodobno smanjivanje opasnosti od socijalne izolacije.

Kako korisnici neće plaćati nikakvu naknadu za sudjelovanje u sportskoj rekreaciji, realizacija ovoga programa imat će posebno značenje za stanovnike Grada Zagreba kojima njihove materijalne mogućnosti dosad nisu dopuštale zadovoljavanje takvih potreba.

Sekundarnu skupinu korisnika ovoga programa čine članovi obitelji i druge osobe bliske pripadnicima primarnih ciljanih skupina. Pretpostavimo li da svaki polaznik sportske rekreacije održava relativno bliske odnose s prosječno pet osoba, možemo računati da će desetak tisuća ljudi osjetiti posredan pozitivan utjecaj programskih aktivnosti na barem jedan od ovih dvaju načina:

(1) kroz poboljšano opće psihofizičko stanje bliske osobe - sudionika sportske rekreacije, te popratni povoljan utjecaj takva stanja na različite aspekte međuljudskih odnosa u obitelji, grupi prijatelja i sl., te

(2) kroz jačanje vlastite svijesti o korisnosti sportske rekreacije, a time i motivacije za aktivno uključivanje u takve aktivnosti.

Takav utjecaj na pripadnike sekundarne ciljane skupine trebao bi značajno pridonijeti ubrzanom omasovljenju sportske rekreacije u idućim godinama.

 

4. Oblici rekreativnog vježbanja

 

U prvoj fazi provođenja sportske rekreacije u prostorima mjesne samouprave provodit će se različiti oblici rekreativnog vježbanja, prilagođeni pojedinim korisničkim skupinama, i to:

- aerobic (za mladež i srednju dob),

- korektivna gimnastika (za umirovljenike),

- korektivna gimnastika za osobe s invaliditetom.

 

5. Drugi oblici rekreativnih aktivnosti

 

U drugoj fazi provođenja sportske rekreacije, provodit će se drugi oblici rekreativnih aktivnosti:

- šah,

- nogomet,

- odbojka,

- košarka i sl.

 

6. Nositelji aktivnosti

 

Rekreativno vježbanje u prvoj fazi realizirat će Služba za mjesnu samoupravu u suradnji sa Zagrebačkim savezom za sportsku rekreaciju "Sport za sve".

U drugoj fazi rekreativne aktivnosti organizirat će Služba za mjesnu samoupravu u suradnji sa sportskim i drugim savezima, društvima i udrugama.

Služba za mjesnu samoupravu organizirat će cjelokupnu provedbu programa. Osigurat će prostor i neophodnu opremu za održavanje sportske rekreacije, provoditi promidžbene aktivnosti, koordinirati realizaciju programa, te osigurati evaluaciju provedbe, rezultata i utjecaja programskih aktivnosti.

Pročelnica Službe imenovat će voditelja programa i dva njegova pomoćnika, koji će izravno rukovoditi realizacijom programa.

Zagrebački savez za sportsku rekreaciju osigurat će stručno vođenje sportske rekreacije angažiranjem potrebnog broja stručnih osoba za vođenje pojedinih oblika rekreativnog vježbanja.

 

7. Prostor

 

Osnovnu, već osiguranu materijalnu pretpostavku realizacije ovoga programa predstavljaju raspoloživi prostori mjesne samouprave - do 1994. u većini slučajeva vlasništvo tadašnjih mjesnih zajednica, a danas u vlasništvu Grada - prikladni za odvijanje sportske rekreacije.

Temeljitim pregledom, evidentiranjem i analizom stanja svih prostora/objekata mjesne samouprave Služba za mjesnu samoupravu utvrdila je da su 33 prostora u ovom trenutku u potpunosti prikladno za organiziranje sportske rekreacije, te da bi u još 34 prostora bilo moguće provoditi takve aktivnosti uz relativno skromna ulaganja u njihovo dodatno uređivanje. Radi se mahom o prostorima u kojima je već osigurano zagrijavanje i čišćenje u okviru dosadašnje ukupne skrbi o njima od strane Službe za mjesnu samoupravu.

U realizaciji ovoga programa u tijeku 2005. koristit će se po jedan prostor mjesne samouprave u svakoj od 17 gradskih četvrti, ukupne površine 2160 m². (Ovdje su uračunate površine samo onih prostorija koje će se izravno koristiti za rekreaciju, dok vanjski prostori, koji bi se mogli koristiti primjerice za nogomet nisu uračunati.)

Ti su prostori izabrani prema tri kriterija: (1) pogodnosti za održavanje rekreacije, (2) smještaju s obzirom na broj potencijalnih korisnika rekreacije u bližem okruženju i (3) prilagođenosti specifičnim potrebama korisnika rekreacije, prvenstveno osoba s invaliditetom.

Ukoliko ne postoji mogućnost pristupa svim prostorima onih invalidnih osoba koje su manje pokretne, tj. koriste "kolica", rekreacija se organizira za sve druge skupine invalidnih osoba koje su u mogućnosti prostor koristiti.

Preostali pogodni prostori, kako unutarnji, tako i vanjski u međuvremenu će biti dodatno uređeni u okviru realizacije malih komunalnih akcija u gradskim četvrtima, čime će se omogućiti, nastavak i širenje ovoga programa u idućim godinama.

 

8. Oprema

 

Da bi u izabranim prostorima bilo moguće na kvalitetan način provoditi planirane aktivnosti, nužno je nabaviti osnovnu opremu i rekvizite za 1. fazu provođenja sportske rekreacije: prostirke, vijače, lopte za korektivnu gimnastiku, drvene štapove, set bućica (0.5 kg - 3 kg), step klupe, hi-fi opremu, košarkaške lopte, nogometne lopte, odbojkaške lopte, šahovske table i sl.

Učestalost nabave pojedinih vrsta rekvizita prilagođavat će se dinamici stvarnog razvoja programskih aktivnosti, odnosno realnim potrebama za opremom, procijenjenim na osnovi prethodno ostvarenih rezultata.

 

9. Aktivnosti i očekivani rezultati

 

U okviru programa provodit će se sljedeće aktivnosti:

 

9.1. Pregled, izbor i priprema prostora za održavanje sportske rekreacije

 

Ove će aktivnosti provoditi zaposlenici Službe za mjesnu samoupravu na čelu s voditeljem programa. Osim odabira 17 najprikladnijih lokacija za organiziranje programskih aktivnosti u 2005., ovaj će posao rezultirati cjelovitim pregledom podataka o svim prostorima mjesne samouprave, relevantnih za procjenu njihove pogodnosti za provedbu sportske rekreacije i drugih aktivnosti u bližoj budućnosti, te prilagodbu i uređenje prostora.

 

9.2. Javna prezentacija programa i animacija korisnika (promidžba)

 

Nakon donošenja programa, ova skupina aktivnosti obuhvaća:

a) izradu i distribuciju promidžbenih plakata i letaka;

b) organiziranje konferencija za novinare na početku provedbe te u završnoj fazi programa;

c) informiranje vijeća gradskih četvrti o provedbi programa;

d) redovito obavještavanje javnih medija o pripremi i realizaciji programa;

e) kontinuirano publiciranje informacija o programu na Internet stranici Grada Zagreba.

 

9.3. Nabava potrebne opreme i rekvizita

 

Oprema i rekviziti za 17 lokacija na kojima će se realizirati program nabavljat će se sukladno Zakonu o javnoj nabavi, u okviru planiranih sredstava za tu namjenu.

 

9.4. Rekreacijska vježbanja :

 

Glavne programske aktivnosti odvijat će se u ukupno 17 prostora mjesne samouprave, za svaku ciljanu skupinu u grupama 20 - 40 korisnika 2x tjedno.

Detaljan plan ovih aktivnosti po lokacijama dat je u prilogu (koji se ne objavljuje).

Rekreacijsko vježbanje vodit će stručni voditelji koje će osigurati Zagrebački savez za sportsku rekreaciju.

Ovisno o broju zainteresiranih korisnika i o raspoloživim sredstvima, planirani obujam rekreacije moći će se povećavati u tijeku realizacije programa.

 

9.5. Poticanje osnivanja društava za sportsku rekreaciju u gradskim četvrtima

 

U tijeku provedbe programa voditelj programa će poticati voditelje i korisnike rekreacije na zajedničke aktivnosti u cilju osnivanja društava za sportsku rekreaciju koja bi preuzela ulogu nositelja daljnjeg širenja sportske rekreacije u gradskim četvrtima izvan ovoga programa.

 

9.6. Izvještavanje

 

Služba za mjesnu samoupravu izvijestit će o provedbi programa Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, vijeća gradskih četvrti i širu javnost.

Pregledni prikaz plana svih programskih aktivnosti dat je u prilogu (koji se ne objavljuje).

 

Provedba opisanih aktivnosti rezultirat će:

 

- aktivnim uključivanjem u sportsku rekreaciju 1350 - 1500 sudionika, odnosno po 60 - 120 pripadnika ciljanih skupina u svakoj od 17 gradskih četvrti;

- sređenom bazom podataka o stanju i iskoristivosti prostora/objekata mjesne samouprave za sportsku rekreaciju i druge aktivnosti u bližoj budućnosti;

- nabavom opreme i rekvizita za sportsku rekreaciju koji će se moći koristiti tijekom idućih nekoliko godina;

- informiranjem javnosti:

- održavanjem konferencija za novinare,

- objavom vijesti i drugih priloga o programu u javnim medijima tijekom 2005.,

- redovitim publiciranjem relevantnih informacija o programu na Internet stranici Grada Zagreba,

- letcima;

- osnivanjem i aktiviranjem društava za sportsku rekreaciju u idućem razdoblju;

- iskazanim interesom za uključivanje u sportsku rekreaciju i drugih građana.

 

10. Evaluacija

 

Provedbu planiranih aktivnosti kontinuirano će pratiti voditelj programa, u suradnji s pomoćnicima i stručnim voditeljima rekreacije, prvenstveno preciznim evidentiranjem svih aktivnosti i korisnika.

Posebno značenje u procjenjivanju uspješnosti programa imat će evaluacijski upitnici što će ih korisnici programskih aktivnosti popunjavati tri puta u tijeku godine (u travnju, u lipnju i u studenome). Korisnici će, osim ocjenjivanja programskih aktivnosti, moći predlagati poboljšanja u provedbi programa.

Svi elementi evaluacije programa bit će prezentirani u polugodišnjem i završnom izvještaju.

Provedbom redovitih evaluacijskih postupaka osigurat će se valjana osnova za eventualne modifikacije, odnosno poboljšanja u tijeku provedbe programa.

 

11. Sredstva

 

Sredstva za realizaciju ovoga programa u cijelosti se osiguravaju Proračunom Grada Zagreba.

Potrebna sredstva za nabavu sportskih rekvizita i druge opreme, pokrića promidžbenih troškova, te režijski i drugi troškovi planirani su Proračunom Grada Zagreba za 2005., u razdjelu 18 - Služba za mjesnu samoupravu, u ukupnom iznosu 500.000,00 kuna.

Troškove honorara za stručne voditelje rekreacije snosit će Zagrebački savez za sportsku rekreaciju "Sport za sve", u okviru sredstava što se gradskim proračunom osigurava za financiranje djelatnosti Saveza.

 

12. Održivost

 

Uspješna provedba programa "Sport za sve u mjesnoj samoupravi" u 2005. trebala bi značiti tek početak istinskog uzleta organizirane sportske rekreacije u objektima mjesne samouprave Grada Zagreba. Takva očekivanja utemeljena su na nekoliko pretpostavki koje će biti osigurane realizacijom ovoga programa:

a) značajnom porastu interesa građana Grada Zagreba za takav oblik aktivnosti;

b) poboljšanju prostornih i drugih materijalnih uvjeta za uključivanje u rekreacijske aktivnosti više tisuća građana uz minimalne troškove;

c) kreativnom oblikovanju i praktičnoj provjeri najprikladnijih modela organizirane rekreacije za pojedine specifične skupine korisnika;

d) formiranju inicijativne skupine stručnih voditelja rekreacije sa značajnim iskustvom u vođenju takvih aktivnosti;

e) osnivanju i aktiviranju desetak društava za sportsku rekreaciju koja će imati važnu ulogu u daljnjoj promidžbi i organiziranju rekreacijskih aktivnosti.

 

Rezultati i utjecaj ovoga programa trebali bi učiniti gotovo posve izvjesnim njegov nastavak u 2006. na povećanom broju lokacija, s većim brojem korisnika i raznovrsnijim sadržajima.

 

KLASA: 026-01/05-01/7

URBROJ: 251-01-05-05-3

Zagreb, 10. ožujka 2005.

Gradonačelnica

Grada Zagreba

Vlasta Pavić, dipl. iur., v.r.