Na temelju članka 92. stavka 3. i članka 105. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 16. sjednici, 13. rujna 2018., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o financiranju mjesne samouprave

 

Članak 1.

 

U Odluci o financiranju mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/16 i 23/16) članak 4. mijenja se i glasi:

"Sredstva za financiranje mjesne samouprave osigurana prema odredbi članka 3. ove odluke raspodjeljuju se gradskim četvrtima na:

1. sredstva za rad vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora do 15% i

2. sredstva za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, nakon odbitka sredstava iz točke 1. ovoga stavka.

Sredstva iz stavka 1. točke 1. ovoga članka raspodjeljuju se pojedinim gradskim četvrtima prema broju članova vijeća gradske četvrti i vijeća mjesnih odbora te odredbama posebne odluke kojom se uređuje visina naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća.

Sredstva iz stavka 1. točke 2. ovoga članka raspodjeljuju se:

1. najmanje 40% za programe redovnog održavanja komunalne infrastrukture na područjima gradskih četvrti,

2. najviše 60% za planove komunalnih aktivnosti gradskih četvrti i planove malih komunalnih akcija mjesnih odbora, odnosno gradnju i investicijsko održavanje javnih objekata i površina.

Sredstva iz stavka 3. točke 1. ovoga članka raspodjeljuju se gradskim četvrtima prema komunalnoj izgrađenosti i opremljenosti njihovih područja, odnosno veličini, stupnju uređenosti i opremljenosti te standardu održavanja i čišćenja javnoprometnih i uređenih zelenih te drugih javnih površina.

Sredstva iz stavka 3. točke 2. ovoga članka raspodjeljuju se gradskim četvrtima prema sljedećim kriterijima:

- 70% prema broju stanovnika gradske četvrti,

- 30% prema površini gradske četvrti.

U okviru gradske četvrti sredstva iz stavka 3. točke 2. ovoga članka raspodjeljuju se u omjeru 50% za komunalne aktivnosti gradske četvrti i 50% za male komunalne akcije mjesnih odbora.

Vijeće gradske četvrti obvezno je najmanje 50% sredstava za komunalne aktivnosti iz prethodnog stavka upotrijebiti za održavanje javnoprometnih i uređenih javnih zelenih površina na području gradske četvrti."

 

Članak 2.

 

Članak 5. mijenja se i glasi:

"Sredstva za male komunalne akcije mjesnih odbora u gradskoj četvrti iz članka 4. stavka 6. ove odluke raspodjeljuju se mjesnim odborima prema sljedećim kriterijima:

- 50% prema površini nerazvrstanih cesta u mjesnom odboru,

- 30% prema veličini održavanih javnih zelenih površina u mjesnom odboru i

- 20% ravnomjerno.

Vijeće mjesnog odbora obvezno je sredstva iz prethodnog stavka upotrijebiti isključivo za održavanje javnoprometnih i uređenih javnih zelenih površina na području mjesnog odbora."

 

Članak 3.

 

Ova će odluka biti objavljena u Službenom glasniku Grada Zagreba, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

 

KLASA: 021-05/18-01/317

URBROJ: 251-01-05-18-6

Zagreb, 13. rujna 2018.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.