Na temelju članka 38. točke 2., članka 86. stavka 3. i članka 96.a stavka 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13 i 24/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 14. sjednici, 31. svibnja 2014., donijela je

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora

 

Članak 1.

 

U Odluci o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09) članak 3. mijenja se i glasi:

"Predsjednici, potpredsjednici i članovi vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu, i to u iznosu:

1. predsjednik vijeća gradske četvrti 7.181,00 bruto,

2. potpredsjednik vijeća gradske četvrti 3.591,00 bruto,

3. član vijeća gradske četvrti 2.426,00 bruto,

4. predsjednik vijeća mjesnog odbora 1.602,00 bruto,

5. potpredsjednik vijeća mjesnog odbora 801,00 bruto,

6. član vijeća mjesnog odbora 486,00 bruto.

Ako je obnašatelj neke od dužnosti iz prethodnog stavka umirovljenik u smislu zakona kojim se propisuje obveza plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja, visina mjesečne naknade iznosi:

1. za predsjednika vijeća gradske četvrti 5.745,00 bruto,

2. za potpredsjednika vijeća gradske četvrti 2.873,00 bruto,

3. za člana vijeća gradske četvrti 1.941,00 bruto,

4. za predsjednika vijeća mjesnog odbora 1.282,00 bruto,

5. za potpredsjednika vijeća mjesnog odbora 641,00 bruto,

6. za člana vijeća mjesnog odbora 389,00 bruto."

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/14-01/159

URBROJ: 251-01-05-14-10

Zagreb, 31. svibnja 2014.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.