Na temelju članka 41. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 52. sjednici, 19. travnja 2017., donijela je

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba  6/10, 12/10, 5/11, 15/11, 22/15, 25/15 i 2/17) u KATEGORIZACIJI SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA ZAGREBA, u IV. KATEGORIJI, iza rednog broja: "124. Taekwondo centar Dubrava, Koledinečka 3/A" dodaje se redni broj: "125. Sportsko-rekreacijski centar Požarinje, VIII. Požarinje 2a".

U V. KATEGORIJI redni brojevi od 125. do 162. postaju redni brojevi od 126. do 163.

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/17-01/150

URBROJ: 251-01-05-17-6

Zagreb, 19. travnja 2017.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.