Na temelju članka 60. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), gradonačelnik Grada Zagreba, 2. listopada 2019., donosi

 

PRAVILNIK

o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se pravilnikom utvrđuju uvjeti, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada Zagreba udrugama s ciljem provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Grada Zagreba.

Odredbe ovog pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja za financiranje programa i projekta udruga ili javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na:

-   financiranje programa i projekata ustanova, udruga i zaklada kojima je osnivač ili suosnivač Grad Zagreb ili Republika Hrvatska ili druga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;

-   financiranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama koje provode udruge koje su upisane u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija a koji vodi Vijeće za elektroničke medije;

-   financiranje programa i projekata javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima;

-   na programe i projekte u kojima Grad Zagreb sudjeluje kao partner ili suorganizator;

-   dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama;

-   sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora;

-   odobravanje financijske potpore udrugama iz razdjela Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba.

Financiranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama koje provode udruge koje su upisane u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koji vodi Vijeće za elektroničke medije, dodjela nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama, sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora i odobravanje financijske potpore udrugama iz razdjela Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba, uređuje se posebnim aktima.

Iz proračuna Grada Zagreba neće se financirati aktivnosti udruga koje se sukladno posebnom zakonu i drugim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.

 

Članak 2.

 

Sredstva za financiranje aktivnosti udruga prema ovom pravilniku, planiraju se u proračunu Grada Zagreba.

 

Članak 3.

 

Aktivnost od interesa za opće dobro u smislu ovog pravilnika je aktivnost koja doprinosi zadovoljenju potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Zagreba i Republike Hrvatske koji se odnose na Grad Zagreb i koja podiže kvalitetu života građana Grada Zagreba u područjima:

1.    zaštite potrošača;

2.    promicanja ljudskih prava;

3.    mladih ili udruga za mlade;

4.    zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva;

5.    sustava civilne zaštite;

6.    održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama;

7.    zaštite okoliša i održivog razvoja;

8.    međugradske i međunarodne suradnje;

9.    branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata;

10.  socijalnog i humanitarnog značenja;

11.  pružanja socijalnih usluga;

12.  prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži;

13.  socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom;

14.  zaštite zdravlja;

15.  obrazovanja, predškolskog odgoja, kulture i tehničke kulture;

16.  sporta;

17.  promicanja poduzetništva i obrta;

18.  promocije inovatorstva na hrvatskom i međunarodnom tržištu;

19.  razvoja turizma.

Prioriteti financiranja u područjima iz stavka 1. ovog članka moraju biti usmjereni postizanju ciljeva definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Zagreba, a utvrđuju se godišnjim programima financiranja udruga i programima javnih potreba u obrazovanju, predškolskom odgoju, kulturi, tehničkoj kulturi i sportu koje donosi Gradska skupština Grada Zagreba uz proračun Grada Zagreba.

 

Članak 4.

 

Odredbe ovoga pravilnika primjenjuju se kada se udrugama odobravaju financijska sredstva za:

-   provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima;

-   provedbu aktivnosti iz područja obrazovanja, predškolskog odgoja, kulture, tehničke kulture i sporta, a koje nisu financirane kroz programe javnih potreba;

-   obavljanje određene javne ovlasti na području Grada Zagreba povjerene posebnim zakonom;

-   pružanje socijalnih usluga na području Grada Zagreba na temelju posebnog propisa, odnosno rada udruga pružatelja socijalnih usluga socijalnim ugovaranjem;

-   podršku institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga;

-   obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;

-   edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

 

Članak 5.

 

Gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) imenuje Koordinaciju Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupaka dodjele financijskih potpora udrugama (u daljnjem tekstu: Koordinacija) za koordiniranje gradskih upravnih tijela nadležnih za financiranje udruga iz područja iz članka 3. stavka 1. ovoga pravilnika (u daljnjem tekstu: područja financiranja).

Zadaće Koordinacije su:

-   koordiniranje i savjetovanje gradskih upravnih tijela s ciljem unapređivanja suradnje Grada Zagreba i udruga, a u svezi s ostvarivanjem financijske potpore;

-   koordiniranje gradskih upravnih tijela u provedbi propisa o načinu, kriterijima i postupcima dodjele financijskih sredstava, pravilima ugovaranja i praćenja provedbe financiranih projekata/programa udruga za područja za koja se potpore daju s ciljem uspostavljanja ujednačenog i transparentnog sustava dodjele javnog novca;

-   informiranje i suradnja u izradi akata o načinu, kriterijima i postupcima dodjele financijskih sredstava, pravilima ugovaranja i praćenja provedbe;

-   praćenje usklađenosti gradskih akata o načinu, kriterijima i postupcima dodjele financijske potpore udrugama, pravilima ugovaranja i praćenja provedbe financiranih projekata/programa udruga s pravnim propisima;

-   razmjena informacija i prakse u vezi sa suradnjom s udrugama s ciljem ujednačavanja prakse;

-   druge aktivnosti s ciljem ujednačavanja i poboljšanja rada gradskih upravnih tijela u vezi s financiranjem udruga iz proračuna Grada Zagreba.

Koordinacija ima predsjednika, zamjenika i trinaest članova koji se imenuju iz gradskih upravnih tijela nadležnih za pojedino područje financiranja, gradskog upravnog tijela nadležnog za financije i gradskog upravnog tijela nadležnog za registraciju udruga.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Koordinaciju te komunikaciju s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za razvoj civilnog društva.

 

Članak 6.

 

Financiranje udruga provodi se na temelju javnog natječaja, javnog poziva i izravnom dodjelom.

Bez objavljivanja javnog natječaja i javnog poziva financijska sredstva dodjeljuju se izravno samo:

-   kada nepredviđeni događaji obvezuju Grad Zagreb da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava;

-   kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnom području za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode;

-   kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti;

-   kada se prema mišljenju povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka, Grad Zagreb i korisnik sredstava dužni su sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva proračuna utrošiti, poštivati osnovne standarde financiranja vezane za planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

Uvjeti za izravnu dodjelu financijskih sredstava udruzi su da:

-   je udruga upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar;

-   je udruga upisana u Registar neprofitnih organizacija;

-   su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu;

-   udruga poštuje načelo transparentnosti u području financijskog izvještavanja na način da, sukladno propisima o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, ima, preko Registra neprofitnih organizacija, javno objavljen godišnji financijski izvještaj ili drugi financijski dokument;

-   udruga uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora i zaključaka o financiranju iz proračuna Grada Zagreba;

-   udruga uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Zagreba;

-   se protiv odgovorne osobe udruge ne vodi kazneni postupak;

-   za aktivnost nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz drugih izvora u tekućoj godini.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 4. alineja od 1. do 5. ovoga članka pribavlja gradsko upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama.

 

Članak 7.

 

Uz zahtjev za izravnu dodjelu financijskih sredstava udruga treba priložiti:

1.   potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;

2.   potvrdu trgovačkog društva Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo d.o.o. o nepostojanju duga s osnove komunalne naknade, zakupa i najma, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, u izvorniku ili preslici;

3.   uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe udruge, u izvorniku ili preslici, ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva;

4.   troškovnik aktivnosti;

5.   izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja iz drugih izvora za istu aktivnost u tekućoj godini;

6.   obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u, izdanu od Državnog zavoda za statistiku;

7.   ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa kod poslovne banke.

 

Članak 8.

 

Za predlaganje dodjele financijskih sredstava iz članka 6. stavka 2. ovog pravilnika gradonačelnik imenuje Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama.

Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama ima predsjednika i šest članova, a sastavljen je od predstavnika gradskih upravnih tijela.

Zadaće Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama su:

-   zaprimanje, razmatranje i procjena obrazloženoga prijedloga za izravnu dodjelu financijskih sredstava i predloženoj visini financijskih sredstava od strane gradskog upravnog tijela u nadležnosti kojega je financiranje aktivnosti za koju se traži izravna dodjela;

-   davanje mišljenja gradonačelniku o opravdanosti izravne dodjele financijskih sredstava i visini financijskih sredstava;

-   izrada izvješća o podnesenim zahtjevima, danim mišljenjima i izravno dodijeljenim financijskim sredstvima.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Ured gradonačelnika.

Odredbe članka 17. ovog pravilnika primjenjuju se i na članove povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 9.

 

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnog poziva (u daljnjem tekstu: Godišnji plan), na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za razvoj civilnog društva, utvrđuje gradonačelnik zaključkom, u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna Grada Zagreba.

Godišnji plan sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava i gradskom upravnom tijelu u djelokrugu kojega je područje financiranja, prioritetima financiranja iz članka 3. stavka 2. ovoga pravilnika, nazivu i planiranom vremenu objave javnih natječaja i javnog poziva, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa, projekta i jednokratne aktivnosti, očekivanom broju programa/projekata/aktivnosti koji će se financirati te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Zagreba namijenjenih financiranju udruga.

Zaključkom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se sadržaj dokumentacije za provedbu javnih natječaja i javnog poziva.

Dokumentacija za provedbu javnih natječaja obvezno sadrži ovaj pravilnik, godišnji program financiranja za područja financiranja, tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje, obrasce za prijavu na javni natječaj i popis priloga koje treba priložiti uz prijavu (obrazac prijave s opisom programa/projekta, obrazac troškovnika, dokaze i dokumente kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta javnog natječaja i drugo), obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta (obrazac procjene s bodovanjem prema kriterijima), obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, obrazac ugovora o financiranju i obrasce za izvještavanje (obrazac financijskog i opisnog izvješća) i drugo.

Dokumentacija za provedbu javnog poziva obvezno sadrži ovaj pravilnik, godišnje programe financiranja i programe javnih potreba za područja financiranja, tekst javnog poziva, upute za prijavitelje, obrasce za prijavu na javni poziv i popis priloga koje treba priložiti uz prijavu (obrazac prijave s opisom aktivnosti, obrazac troškovnika, dokaze i dokumente kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta javnog poziva i drugo), obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, obrazac za ocjenu kvalitete prijave (obrazac procjene s bodovanjem prema kriterijima), obrazac ugovora o financiranju i obrasce za izvještavanje (obrazac financijskog i opisnog izvješća) i drugo.

Godišnji plan se objavljuje na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Obrasci koji su sastavni dio dokumentacije popunjavaju se na računalu prema uputi navedenoj u natječaju i javnom pozivu.

Prijava sadrži obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge.

 

Članak 10.

 

Gradonačelnik odlučuje o raspisivanju i objavi javnih natječaja i javnih poziva.

Obavijest o objavi javnih natječaja ili javnog poziva (u daljnjem tekstu: obavijest) objavljuje se istovremeno za sva područja financiranja. Obavijest se objavljuje u dnevnom tisku, a javni natječaj ili javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom na internetskoj stranici Grada Zagreba, a mogu biti objavljeni i na internetskoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Obavijest sadrži predmet natječaja ili javnog poziva, podatak o tome gdje se tekst javnog natječaja ili javnog poziva objavljuje, rok podnošenja prijave te po potrebi i druge podatke.

 

Članak 11.

 

Grad Zagreb će preko gradskog upravnog tijela nadležnog za područje financiranja osigurati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i vrednovanja rezultata programa i projekata iz svog djelokruga.

Čelnici gradskih upravnih tijela nadležni za područje financiranja omogućit će sustavno izgrađivanje sposobnosti, posebnih znanja i vještina zaposlenika koji rade na poslovima dodjele financijskih sredstava, ugovaranju i praćenju provedbe programa i kontrole namjenskog korištenja sredstava.

Gradsko upravno tijelo nadležno za razvoj civilnog društva organizira, po potrebi, edukacije zaposlenika u suradnji s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Članak 12.

 

Grad Zagreb može postupak javnog natječaja ili javnog poziva i praćenje provedbe i vrednovanja rezultata provoditi i preko odgovarajućeg informacijskog sustava.

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Članak 13.

 

Tekst javnog natječaja sadrži: predmet natječaja, vrstu i visinu financijske potpore, vrijeme trajanja financiranja, uvjete za prijavu na natječaj, sadržaj prijave, način prijave, rok i mjesto podnošenja prijave, obavijest o tome koji se program i projekt neće razmatrati, mjerila za ocjenjivanje (obrazac procjene s bodovanjem prema kriterijima), obavijest o odabiru i načinu procjene programa i projekata, način objave rezultata natječaja, obavijest o potpisivanju ugovora o financiranju te po potrebi i druge podatke.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga (u daljnjem tekstu: Natječaj) raspisuje se za pojedino područje financiranja.

 

Članak 14.

 

Uvjeti Natječaja su da:

1.    je udruga upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar i ima registrirano sjedište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije dana objave natječaja;

2.    je udruga upisana u Registar neprofitnih organizacija;

3.    su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu;

4.    udruga poštuje načelo transparentnosti u području financijskog izvještavanja na način da, sukladno propisima o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, ima, preko Registra neprofitnih organizacija, javno objavljen godišnji financijski izvještaj ili drugi financijski dokument za godinu koja prethodi objavi Natječaja;

5.    udruga uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora i zaključaka o financiranju iz proračuna Grada Zagreba u godini koja prethodi raspisivanju natječaja;

6.    udruga ne smije na natječaj prijaviti više od tri programa ili projekta za sva područja financiranja;

7.    korisnici programa i projekta moraju biti građani Grada Zagreba ili korisnici socijalnih usluga na temelju posebnih propisa, a koji se nalaze na području Grada Zagreba;

8.    udruga uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Zagreba;

9.    udruga ima organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata, obavljanje javne ovlasti i pružanje socijalnih usluga i biti solventna;

10.  se protiv odgovorne osobe udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi kazneni postupak;

11.  za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz drugih izvora u tekućoj godini;

12.  prijava na natječaj sadrži sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene Natječajem.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. točaka od 1. do 5. ovoga članka pribavlja gradsko upravno tijelo koje provodi natječaj.

 

Članak 15.

 

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se na način određen u tekstu natječaja elektroničkim ili iznimno pisanim putem. Pisanim putem prijave se podnose u zatvorenoj omotnici, s naznakom "Ne otvaraj - za Javni natječaj za udruge" preporučeno poštom ili u pisarnici gradskih upravnih tijela.

 

Članak 16.

 

Za provođenje postupaka natječaja gradonačelnik imenuje:

-   Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja;

-   Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata.

 

Članak 17.

 

Članovi Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata potpisuju izjavu o nepristranosti i povjerljivosti kojom potvrđuju da se ni oni ni članovi njihovih obitelji ne nalaze u sukobu interesa, da nemaju osobnih interesa kojima mogu utjecati na nepristranost rada povjerenstva kojega su članovi te da će u obavljanju dužnosti na koju su imenovani postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući povjerljivost podataka i informacija i vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo dužnosti koja im je povjerena od strane Grada Zagreba.

U slučaju saznanja da se nalazi u sukobu interesa, član povjerenstva je obvezan o tome odmah izvijestiti ostale članove te će biti izuzet iz postupka ocjenjivanja prijava. O rješavanju sukoba interesa odlučuje gradonačelnik te članu povjerenstva koji je u sukobu interesa imenuje zamjenu.

 

Članak 18.

 

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja imenuje se za svako pojedino područje financiranja.

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana koji su službenici gradskog upravnog tijela nadležnog za područje financiranja.

Zadaće Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja su:

-   otvaranje zaprimljenih prijava;

-   utvrđivanje je li prijava dostavljena na natječaj iz odgovarajućeg područja i u roku;

-   utvrđivanje sadrži li prijava sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajem i ovim pravilnikom i jesu li svi dokazi, dokumentacija i obrasci čitljivi;

-   utvrđivanje je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju;

-   utvrđivanje jesu li prijavitelji prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje;

-   utvrđivanje jesu li predložene aktivnosti prihvatljive;

-   provjeravanje ispunjavanja drugih propisanih uvjeta natječaja;

-   utvrđivanje popisa prijava koje ispunjavaju / ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja te koje se upućuju na razmatranje i ocjenjivanje.

 

Članak 19.

 

Gradsko upravno tijelo nadležno za pojedino područje financiranja objavit će popis udruga prijave kojih ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja na internetskoj stranici Grada Zagreba u roku od osam dana od dana utvrđivanja popisa.

Udruge mogu u roku od osam dana od dana objavljivanja popisa iz stavka 1. ovoga članka podnijeti prigovor gradonačelniku.

 

Članak 20.

 

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata je nezavisno stručno ocjenjivačko tijelo koje se imenuje prema pojedinom području financiranja.

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata ima predsjednika i šest članova koji su predstavnici Grada Zagreba, znanstvenih i stručnih institucija, nezavisnih stručnjaka i organizacija civilnog društva.

Zadaće Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata su:

-   razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete Natječaja;

-   izrada prijedloga popisa o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstva za programe i projekte.

 

Članak 21.

 

Prijedlog popisa o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava objavljuje gradsko upravno tijelo nadležno za pojedino područje financiranja, u roku od osam dana od dana donošenja, na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Prijedlog popisa o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava sadrži: popis udruga kojima su odobrena financijska sredstva, popis udruga kojima nisu odobrena financijska sredstva, naziv programa ili projekta, razloge neodobravanja financijskih sredstava, ukupno ostvaren broj bodova, obrazloženje ocjene programa i projekta te način plaćanja.

 

Članak 22.

 

Udrugama se može, na njihov zahtjev, u roku od osam dana od dana objave prijedloga popisa o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihova programa ili projekta uz pravo Grada Zagreba da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt.

 

Članak 23.

 

Na prijedlog popisa o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava udruge imaju pravo prigovora.

Prigovor se može podnijeti samo zbog povrede postupka odobravanja financijskih sredstava utvrđenog ovim pravilnikom.

 

Članak 24.

 

Prigovor se podnosi u pisanom obliku preko gradskog upravnog tijela nadležnog za pojedino područje financiranja, u roku od osam dana od dana objave prijedloga popisa o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava, a odluku o prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi gradonačelnik.

 

Članak 25.

 

Konačan popis o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava donosi gradonačelnik.

Konačan popis iz stavka 1. ovoga članka objavljuje na internetskoj stranici Grada Zagreba gradsko upravno tijelo nadležno za pojedino područje financiranja, u roku od osam dana od dana donošenja konačne odluke o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava.

 

Članak 26.

 

Kriteriji za procjenu projekata i programa utvrđuju se godišnjim programima financiranja udruga koje donosi Gradska skupština Grada Zagreba uz proračun Grada Zagreba, po područjima financiranja.

 

JAVNI POZIV

 

Članak 27.

 

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora (u daljnjem tekstu: Javni poziv) raspisuje se za područja financiranja.

Jednokratna financijska potpora odobrava se prema području financiranja za aktivnosti:

-   obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;

-   edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu);

-   podršku institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga;

-   provedbu aktivnosti iz područja obrazovanja, predškolskog odgoja, kulture, tehničke kulture i sporta, a koje nisu financirane kroz programe javnih potreba.

 

Članak 28.

 

Tekst Javnog poziva sadrži predmet i trajanje Javnog poziva, uvjete koje moraju ispunjavati podnositelji prijava, mjerila za ocjenjivanje (obrazac procjene s bodovanjem prema kriterijima), dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz prijavu, način podnošenja prijave te po potrebi i druge podatke.

 

Članak 29.

 

Uvjeti Javnog poziva su da:

1.    je udruga upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar;

2.    je udruga upisana u Registar neprofitnih organizacija;

3.    su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu;

4.    udruga poštuje načelo transparentnosti u području financijskog izvještavanja na način da, sukladno propisima o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, ima, preko Registra neprofitnih organizacija, javno objavljen polugodišnji ili godišnji financijski izvještaj ili drugi financijski dokument za godinu koja prethodi objavi Javnog poziva;

5.    udruga uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora i zaključaka o financiranju iz proračuna Grada Zagreba u godini koja prethodi raspisivanju Javnog poziva;

6.    udruga može za cijelo vrijeme trajanja Javnog poziva prijaviti najviše tri aktivnosti;

7.    udruga uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Zagreba;

8.    se protiv odgovorne osobe udruge i voditelja aktivnosti ne vodi kazneni postupak;

9.    za aktivnost nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz drugih izvora u tekućoj godini;

10.  prijava na Javni poziv sadrži sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene Javnim pozivom.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. točaka od 1. do 5. ovoga članka pribavlja gradsko upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva.

 

Članak 30.

 

Prijava na Javni poziv s propisanom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva na način određen u tekstu Javnog poziva.

 

Članak 31.

 

Za odobravanje jednokratnih financijskih potpora, preko Javnog poziva, gradonačelnik imenuje:

-   Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva;

-   Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na javni poziv.

Odredbe članka 17. ovog pravilnika primjenjuju se i na članove povjerenstava iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 32.

 

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva ima predsjednika i dva člana koji su službenici gradskog upravnog tijela nadležnog za razvoj civilnog društva.

Zadaće povjerenstva su:

-   zaprimanje prijava na javni poziv;

-   utvrđivanje koje prijave ispunjavaju uvjete javnog poziva;

-   upućivanje prijava koje ispunjavaju uvjete javnog poziva povjerenstvima za ocjenjivanje prijava na javni poziv;

-   obavještavanje podnositelja prijave da je prijava nepotpuna;

-   izrada izvješća o podnesenim prijavama;

-   druge aktivnosti u vezi s jednokratnom dodjelom financijske potpore.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava.

 

Članak 33.

 

Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na javni poziv imenuju se za svako područje financiranja.

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koji su predstavnici gradskog upravnog tijela nadležnog za područje financiranja.

Zadaće Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na javni poziv su:

-   razmatranje prijava sukladno kriterijima i ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane uvjete Javnog poziva;

-   predlaganje odobravanja jednokratne financijske potpore.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za područje financiranja.

 

Članak 34.

 

Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja sredstava.

Zaključak o odobravanju jednokratne financijske potpore, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na javni poziv, donosi gradonačelnik.

Zaključak o odobravanju jednokratne financijske potpore mora se donijeti najkasnije u roku od 120 dana od dana zaprimanja prijave koja ispunjava uvjete.

Podnositeljima kojima je odobrena jednokratna financijska potpora bit će dostavljen zaključak gradonačelnika.

Podnositeljima kojima nije odobrena jednokratna financijska potpora bit će dostavljena pisana obavijest o razlozima neodobravanja.

 

Članak 35.

 

Zaključak o odobravanju jednokratne financijske potpore na temelju Javnog poziva objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba u roku od osam dana od dana donošenja.

Grad Zagreb i udruga kojoj je odobrena jednokratna financijska potpora sklapaju ugovor, sukladno ovom pravilniku.

 

Članak 36.

 

Kriteriji za ocjenjivanje prijava na Javni poziv utvrđuju se godišnjim programima financiranja udruga i programima javnih potreba koje donosi Gradska skupština Grada Zagreba uz proračun Grada Zagreba, po područjima financiranja.

 

UGOVOR O FINANCIRANJU

 

Članak 37.

 

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad Zagreb će potpisati ugovor o financiranju najkasnije 30 dana od dana objave odluke o financiranju.

Ako osoba ovlaštena za zastupanje udruge ne pristupi potpisivanju ugovora o financiranju, odnosno svoj izostanak ne opravda u roku od osam dana od primanja poziva, smatrat će se da je udruga odustala od financiranja.

U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa, projekta ili aktivnosti, nadležno gradsko upravno tijelo ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama troškovnika i o aktivnostima u opisnom dijelu koje treba izmijeniti, i u tom slučaju rok za ugovaranje moguće je dodatno produljiti za najviše 30 dana. Tako izmijenjeni obrazac troškovnika postaje sastavni dio ugovora.

Prilikom pregovaranja Grad Zagreb će prioritet financiranja staviti na aktivnosti kojima će se učinkovitije ostvariti ciljevi iz razvojnih i strateških dokumenata Grada Zagreba.

 

Članak 38.

 

Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike u sklopu jednog javnog natječaja i javnog poziva, i posebnog dijela.

Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose na ugovore o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz javnih izvora za program ili projekt te posebni dio ugovora uredit će se na temelju odredbi Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15, u daljnjem tekstu: Uredba), i drugih propisa Republike Hrvatske i Grada Zagreba.

Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava udrugama utvrđuju se opće obveze, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih izvješća, odgovornost, sukob interesa, povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje projekta, izmjene i dopune ugovora, prijenos prava, provedbeno razdoblje, produženje, odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora, opravdani troškovi, računi i tehničke i financijske provjere, konačni iznos financiranja od strane Grada Zagreba te povrat sredstava.

Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv programa, projekta ili aktivnosti, iznos financiranja, model plaćanja, rokovi provedbe, vrijeme trajanja financiranja, rokovi i način dostave izvješća, sredstva za osiguranje povrata sredstva u slučaju nevraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava, rješavanje sporova i slično.

 

Članak 39.

 

Gradsko će upravno tijelo nadležno za područje financiranja u suradnji s korisnikom financiranja, s ciljem poštivanja načela transparentnosti korištenja proračunskih sredstava i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, pratiti provedbu financiranih programa, projekata i aktivnosti udruga, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom pravilniku i drugim propisima.

Kroz postupke praćenja razvijat će se partnerski odnos između Grada Zagreba i udruge kao provoditelja projektnih i programskih aktivnosti, a na temelju praćenja i vrednovanja rezultata pojedinačnih programa, projekata i aktivnosti, s ciljem utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i razine promjena koje su se u lokalnoj zajednici odnosno u društvu dogodile zahvaljujući provedbi potpore, nadležno gradsko upravno tijelo vrednovat će rezultate i učinke cjelokupnog javnog natječaja ili javnog poziva i planirati buduće aktivnosti u pojedinom području financiranja.

 

Članak 40.

 

Gradsko upravno tijelo nadležno za područje financiranja prati provedbu financiranih projektnih i programskih aktivnosti na dva načina: odobravanjem opisnih i financijskih izvješća korisnika sredstava te kontrolom "na licu mjesta" od strane službenika nadležnog gradskog upravnog tijela, u dogovoru s korisnikom sredstava.

 

Članak 41.

 

Izvješća koja je korisnik dužan dostaviti na propisanim obrascima i u propisanim rokovima su opisno i financijsko izvješće.

 

Članak 42.

 

Izvješća se podnose na definiranim obrascima.

Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, videozapisi, fotografije i dr.

U financijskom izvješću navode se cjelokupni troškovi programa, projekta i aktivnosti, neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava Grada Zagreba (preslike faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s njihovim obračunima) te dokazi o njihovu plaćanju (preslika naloga o prijenosu ili izvoda s računa).

 

PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA

 

Članak 43.

 

Odobrene financijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju programa, projekata i aktivnosti, utvrđenih troškovnikom i ugovorom.

Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa, projekta ili aktivnosti utvrđenih ugovorom.

Svako odstupanje od troškovnika bez odobrenja nadležnog gradskog upravnog tijela smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.

 

Članak 44.

 

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

-   nastali su za vrijeme provedbe programa, projekta ili aktivnosti u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora;

-   moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom troškovniku projekta, programa ili aktivnosti;

-   nužni su za provođenje projekta, programa ili aktivnosti koji su predmetom dodjele financijskih sredstava;

-   mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;

-   trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

 

Članak 45.

 

U skladu s opravdanim troškovima iz prethodnog članka ovog pravilnika i kada je to relevantno za poštivanje propisa o javnoj nabavi, opravdanim se smatraju sljedeći izravni troškovi udruge i njezinih partnera:

-   troškovi zaposlenika angažiranih na programu, projektu ili aktivnosti, koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim za plaću, sukladno odredbama ovog pravilnika i Uredbe;

-   putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u programu, projektu ili aktivnosti, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna;

-   troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za program, projekt ili aktivnost, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama;

-   troškovi potrošne robe;

-   troškovi podugovaranja;

-   troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje itd.).

 

Članak 46.

 

Osim izravnih, korisniku sredstava može se odobriti i podmirenje dijela neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani s provedbom programa ili projekta, u maksimalnom iznosu do 25% ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz proračuna Grada Zagreba.

 

Članak 47.

 

Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno navesti u troškovniku programa, projekta ili aktivnosti, ne predstavljaju stvarne izdatke i nisu opravdani troškovi. Ako drugačije nije navedeno u ugovoru o dodjeli financijskih sredstava, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao sufinanciranje od strane udruge.

Troškovi zaposlenika koji rade na projektu, programu ili aktivnosti ne predstavljaju doprinos u naravi i mogu se smatrati kao sufinanciranje u troškovniku programa, projekta ili aktivnosti kada ih plaća korisnik ili njegovi partneri. Ako opis programa, projekta ili aktivnosti predviđa doprinose u naravi, takvi se doprinosi moraju osigurati.

 

Članak 48.

 

Kada se tako utvrdi uvjetima natječaja i ugovorom, doprinos rada volontera može biti priznat kao oblik sufinanciranja.

Ako nije drugačije izračunata vrijednost pojedine vrste usluga, vrijednost volonterskog rada određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne prijavitelje programa, projekata ili aktivnosti u iznosu od 33 kune/sat.

Korisnik koji će na provedbi programa, projekta ili aktivnosti angažirati volontere može odrediti stvarnu vrijednost volonterskog rada koja može biti i veća od navedenog prihvatljivog iznosa, ali za potrebe izvještavanja o pokazateljima provedbe programa, projekata ili aktivnosti, korisnik će izvještavati samo u okvirima u ovom članku navedene vrijednosti volonterskog sata.

 

Članak 49.

 

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se:

-   dugovi i stavke za podmirenje gubitaka ili dugova;

-   dospjele kamate;

-   stavke koje se već financiraju iz javnih izvora;

-   kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa;

-   gubitci na tečajnim razlikama;

-   zajmovi trećim stranama;

-   troškovi reprezentacije, hrane i pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s nadležnim upravnim tijelom Grada Zagreba mogu priznati kao prihvatljiv trošak);

-   troškovi smještaja (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s nadležnim upravnim tijelom Grada Zagreba mogu priznati kao prihvatljiv trošak).

 

Članak 50.

 

Grad Zagreb će svakim pojedinačnim natječajem definirati model, odnosno načine i postupke plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog pravilnika.

U slučaju da Gradu Zagrebu niti jedan od Uredbom predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, može utvrditi i drugačiji model plaćanja, koji u oba primjera mora biti istaknut u javnom pozivu ili natječaju.

 

VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA

 

Članak 51.

 

Financijska sredstva koja Grad Zagreb dodjeljuje natječajem mogu se odnositi na financiranje jednogodišnjih ili višegodišnjih aktivnosti.

Grad Zagreb će svakim pojedinačnim natječajem definirati vrijeme trajanja financiranja aktivnosti, koje ne može biti duže od tri godine.

Jednogodišnje aktivnosti odnose se na aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuje natječaj.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, provođenje dijela aktivnosti može se prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu uz uvjet da se program ili projekt ne provodi dulje od 12 mjeseci.

Za programe ili projekte iz stavka 4. ovoga članka, a za koje su odobrena financijska sredstva u iznosu od najviše 50.000,00 kuna, sredstva će biti isplaćena jednokratno u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora.

U slučaju financiranja višegodišnjih aktivnosti iznos financijskih sredstava za svaku kalendarsku godinu za koju je financiranje odobreno, na prijedlog nadležnog gradskog upravnog tijela, utvrđuje gradonačelnik posebnim zaključkom.

 

KONAČAN IZNOS FINANCIRANJA, NADZOR I POVRAT SREDSTAVA

 

Članak 52.

 

Pored izvještaja navedenih u ovom pravilniku, dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:

-   popis članova i podatke o uplaćenim članarinama;

-   računovodstvenu evidenciju (kompjutorski ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih relevantnih računovodstvenih podataka;

-   dokaze o postupcima nabave poput natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika natječaja i izvještaja o procjenama;

-   dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata;

-   dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvještaja, narudžbenica, prijevoznih karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju na seminarima, konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i dobivene materijale, potvrde) itd.;

-   dokaze o primitku roba, poput potvrda o isporučenoj robi dobavljača;

-   dokaze o završetku radova, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika;

-   dokaze o kupnji, poput računa i priznanica;

-   dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o plaćanju podugovarača;

-   za troškove goriva sažeti prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih vozila, troškove goriva i održavanja;

-   evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista, a za zaposlenike koji su angažirani na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano po stavkama bruto primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i neto primanja.

 

Članak 53.

 

Konačan iznos sredstava koji Grad Zagreb isplaćuje korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan trošak naveden u obrascu troškovnika programa, projekta ili aktivnosti.

Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid ugovora sukladno odredbama Uredbe i ovog pravilnika, Grad Zagreb će, na temelju obrazložene odluke ako se program, projekt ili aktivnost ne provodi ili se provodi neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem, smanjiti bespovratna sredstva prvobitno predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem programa, projekta ili aktivnosti, pod uvjetima sadržanim u ugovoru.

 

Članak 54.

 

Grad Zagreb će od korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenog programa, projekta ili aktivnosti u slučaju kada utvrdi da korisnik financiranja:

-   nije realizirao program, projekt ili aktivnosti utvrđene troškovnikom i ugovorom;

-   nije utrošio sva odobrena sredstva;

-   sredstva nije koristio namjenski;

-   iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

 

Članak 55.

 

Korisnik financiranja će Gradu Zagrebu, najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama Grada Zagreba da to učini, vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.

Ako korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdio Grad Zagreb, Grad Zagreb će povećati dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate.

Iznosi koji se trebaju vratiti Gradu Zagrebu mogu se prebiti bilo kojim potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema Gradu Zagrebu. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka da se dogovore o plaćanju u ratama.

 

Članak 56.

 

U slučaju kada korisnik financiranja nije vratio sredstva sukladno odredbama Uredbe i ovog pravilnika, Grad Zagreb će aktivirati sredstva osiguranja plaćanja koje je korisnik financiranja sukladno uvjetima natječaja dostavio prije potpisivanja ugovora.

Sredstva osiguranja plaćanja koja ne budu realizirana, vraćaju se korisniku financiranja nakon odobrenja konačnog izvještaja o provedbi programa, projekta ili aktivnosti.

 

Članak 57.

 

U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati sredstava Gradu Zagrebu, Grad Zagreb će donijeti odluku da prijave koje na natječaj pristignu od strane tog prijavitelja u idućem razdoblju ne uzme u razmatranje, u kojem slučaju takva odredba mora biti istaknuta u natječaju.

 

Članak 58.

 

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.

 

Članak 59.

 

Nadzor nad izvršenjem ugovora obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za pojedino područje financiranja.

Gradsko upravno tijelo nadležno za razvoj civilnog društva izrađuje, na temelju podataka koje moraju dostaviti gradska upravna tijela, popis o dodijeljenim sredstvima za financiranje udruga u svrhu vođenja cjelovite javne baze podataka o dodijeljenim sredstvima iz proračuna Grada Zagreba.

Popis iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba u roku određenom propisom o pravu na pristup informacijama.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 60.

 

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15, 2/16 i 7/18).

 

Članak 61.

 

Ovaj će pravilnik biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a stupa na snagu 1.1.2020. godine.

 

KLASA: 430-01/19-01/21

URBROJ: 251-03-02-19-2

Zagreb, 2. 10. 2019.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.