Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 41. točke 33. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20), Gradska skupština Grada Zagreba, na 38. sjednici, 10. prosinca 2020., donijela je

 

SMJERNICE

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2024.

 

UVOD

 

Grad Zagreb u okviru svojih ustavnih i zakonskih prava i obveza uređuje, planira, organizira, financira i provodi aktivnosti iz područja civilne zaštite.

Sukladno razmjeru utvrđenih opasnosti, prijetnji i posljedica izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa te ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša i ravnomjernog razvoja sustava civilne zaštite, donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2024. (u daljnjem tekstu: Smjernice).

 

OKVIR I POLAZIŠNE OSNOVE

 

Osnova za izradu Smjernica je Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18 i 31/20, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine 49/17). Smjernice određuju smjer razvoja sustava civilne zaštite u Gradu Zagrebu u okviru jedinstvenog sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. Polazište za razvoj sustava civilne zaštite Grada Zagreba je Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19, u daljnjem tekstu: Procjena), Plan djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/19, u daljnjem tekstu: Plan) i godišnje analize stanja sustava civilne zaštite Grada Zagreba. Smjernice su osnova za izradu financijskih planova za financiranje sustava civilne zaštite na području Grada Zagreba.

 

CILJ SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Cilj Smjernica je na temelju uočenih nedostataka usmjeriti razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Zagreba tako da se nedostaci minimaliziraju ili izbjegnu te da se maksimalno iskoriste suvremene tehnologije u segmentima od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zagreba.

Osobiti naglasak se stavlja na povezivanje postojećih baza podataka i sustava kojima će se omogućiti informiranje stanovništva.

Aktivnosti tijekom četverogodišnjeg razdoblja trebaju biti usklađene s ovim smjernicama, kojima će se provedba pratiti godišnjim analizama stanja sustava civilne zaštite Grada Zagreba.

Ostvarenje zacrtanih ciljeva izravno ovisi o visini financijskih sredstava u proračunu Grada Zagreba i o drugim izvorima financiranja.

 

USTROJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

 

Na području Grada Zagreba operativne snage sustava civilne zaštite čine:

-   Stožer civilne zaštite Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Stožer)

-   stožeri civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: stožeri GČ)

-   operativne snage vatrogastva

-   operativne snage Hrvatskoga Crvenog križa - Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb

-   operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Zagreb

-   udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite

-   postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba

-   postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba

-   pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba

-   povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba.

Zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17, 19/17, 5/18, 14/18, 18/19, 6/20, 7/20, 8/20 i 30/20) osnovan je i imenovan Stožer. Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba o osnivanju Stožera civilne zaštite gradskih četvrti (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/17) osnovani su stožeri civilne zaštite svih 17 gradskih četvrti Grada Zagreba. Vijeća gradskih četvrti (u daljnjem tekstu: VGČ) su imenovala članove stožera GČ.

Temeljne operativne snage sustava civilne zaštite (vatrogastvo, Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb) provode svoje redovne aktivnosti sukladno svojim planovima rada, a aktivacijom sustava civilne zaštite izvršavaju mjere i aktivnosti iz sustava civilne zaštite.

Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba su:

-   Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa (HUOPP) koja se bavi školovanjem pasa i njihovih vodiča radi sudjelovanja u potražnim akcijama za izgubljenim i nestalim osobama

-   Klub za obuku službenih i sportskih pasa - "Zagreb" (KOSSP) koji se bavi školovanjem pasa i njihovih vodiča radi sudjelovanja u potražnim akcijama za izgubljenim i nestalim osobama

-   Zagrebački speleološki savez čiji članovi su osposobljeni za spašavanje iz dubina

-   Zagrebački radioamaterski savez koji osigurava alternativnu komunikaciju u slučaju potrebe.

Gradska skupština Grada Zagreba je Odlukom o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18) osnovala 17 postrojbi civilne zaštite opće namjene.

Gradska skupština Grada Zagreba je Odlukom o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18) osnovala sljedeće postrojbe:

-   postrojbe civilne zaštite za traganje i spašavanje iz ruševina (srednja kategorija)

-   postrojbe civilne zaštite za traganje i spašavanje u poplavama (laka kategorija)

-   postrojbe civilne zaštite za tehničko-taktičku potporu.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba su pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Grada Zagreba. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/20) kojom je određeno 45 pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba, a koje su podijeljene prema sljedećim skupinama zadaća:

-   osiguravanje potrebne mehanizacije

-   osiguravanje kapaciteta za zbrinjavanje i prijevoz stanovništva

-   osiguravanje kapaciteta za prijevoz i skladištenje robe

-   osiguravanje hrane i vode za piće

-   osiguravanje zdravstvenog zbrinjavanja stanovništva

-   osiguravanje komunikacije tijekom otežanih uvjeta s osobitim naglaskom na informiranje stanovništva

-   osiguravanje stručnjaka i mehanizacije potrebne za asanaciju te

-   pružanje stručne i savjetodavne potpore Stožeru tijekom velikih nesreća i katastrofa, posebno u segmentu procjene posljedica.

Gradonačelnik Grada Zagreba donio je Zaključak o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/20). Zaključkom je imenovano 604 povjerenika i 225 zamjenika povjerenika u 17 gradskih četvrti Grada Zagreba. Zadaće povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba su provođenje preventivnih mjera i podizanje svijesti građana u sustavu civilne zaštite, izvršavanje obveza u pripremanju i osposobljavanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađivanje provođenja osobne i uzajamne zaštite.

 

KONCEPT SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Smjernice određuju prioritete organizacije i razvoja sustava civilne zaštite tijekom četiri godine, a godišnji planovi razvoja detaljnije opisuju način provedbe mjera i aktivnosti i potrebna financijska sredstva.

Budući da je sustav civilne zaštite vrlo široko i multidisciplinarno područje potrebno je:

-   provesti analizu radi detektiranja problema

-   predložiti aktivnosti razvoja radi optimalne nadogradnje sustava civilne zaštite i

-   izvršiti praćenje radi kontrole postignutoga tijekom četverogodišnjeg razdoblja.

Djelotvornost sustava civilne zaštite ovisi o broju pripadnika postrojbi civilne zaštite specijalističke i opće namjene koji treba biti optimalno dimenzioniran s obzirom na prisutne rizike i prijetnje, njihovoj dostatnoj opremljenosti i osposobljenosti koja se treba testirati redovitim provođenjem vježbi te dostupnosti relevantnih informacija.

Dostupnost relevantnih informacija bitan je preduvjet uspješne organizacije i razvoja sustava civilne zaštite te je temelj za:

-   izradu kvalitetnih planskih dokumenata

-   točnije predviđanje razvoja prijetnji i saniranja posljedica

-   educiranje stanovništva o optimalnom načinu postupanja u slučaju velikih nesreća i katastrofa

-   dojavu situacija koje bi mogle rezultirati opasnim posljedicama i koje još uvijek mogu biti spriječene

-   promociju dobrovoljnosti i važnost sustava civilne zaštite za čitavu zajednicu.

Područja na kojima se temelji razvoj sustava civilne zaštite su:

1) razvoj ljudskih potencijala

2) oprema

3) dostupnost informacija

4) suradnja sa znanstvenim institucijama.

Iz analize navedenih područja definirat će se smjerovi razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba, predložiti mjere i metode praćenja realizacije.

 

PODRUČJA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

 

1) RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

1.1 Stožer

 

Analiza

Na temelju Zakona i Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 126/19 i 17/20) osnovan je i imenovan Stožer. Načelnik, zamjenik načelnika i članovi Stožera imenovani 2017. završili su osposobljavanje koje je provelo središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite. Članovi Stožera koji su naknadno imenovani na temelju zaključaka nisu osposobljeni.

Grad Zagreb preko Ureda za upravljanje u hitnim situacijama je nakon donošenja planskih dokumenata iz područja civilne zaštite planirao upoznati Stožer s planskim dokumentima iz područja civilne zaštite te načinom operativnog rada u slučaju velikih nesreća i katastrofa sukladno Planu te je navedena aktivnost predviđena i u Planu razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19). Navedeno nije ostvareno zbog proglašenja epidemije na čitavom području Republike Hrvatske i potresa koji se dogodio 22. ožujka 2020. na području grada Zagreba.

Cilj

Provesti osposobljavanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera nakon stupanja na dužnosti sukladno zakonskom roku te kontinuirano provoditi obnavljanje znanja.

Radi unaprjeđenja operativno-zapovjednog sustava mogu se uvesti redovite stožerno-zapovjedne vježbe.

Prijedlog aktivnosti

-   osposobljavanje i edukacija Stožera

-   najmanje jedanput godišnje Stožeru predstaviti sadržaj planskih dokumenata iz područja civilne zaštite

-   najmanje jedanput u dvije godine održati stožerno-zapovjednu vježbu s ciljem provježbavanja jednog ili više postojećih scenarija velike nesreće i katastrofe.

Praćenje rezultata

-   praćenje osposobljavanja i edukacije Stožera

-   broj predstavljanja planskih dokumenata Stožeru

-   broj održanih stožerno-zapovjednih vježbi.

Zaključak

Osposobljenost, uvježbanost i kontinuirano osvježavanje znanja osnovni su preduvjeti uspješnog reagiranja i upravljanja situacijom tijekom velikih nesreća i katastrofa odnosno donošenja pravodobnih i optimalnih odluka sukladno razvoju situacije. Osposobljavanjem i upoznavanjem Stožera sa sadržajem planskih dokumenata postiže se brzina u donošenju operativnih odluka.

 

1.2 Stožeri GČ

 

Analiza

Na temelju Zakona i Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 126/19 i 17/20) osnovani su i imenovani stožeri GČ. Načelnici stožera GČ imenovani 2017. završili su osposobljavanje koje je provelo središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite. Načelnici stožera GČ koji su naknadno imenovani na temelju zaključaka nisu osposobljeni.

Analizom je ustanovljeno da je stožere GČ potrebno upoznati s aktivnostima koje su sukladno Planu dužni provesti.

Cilj

Provesti osposobljavanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera GČ nakon stupanja na dužnosti sukladno zakonskom roku te kontinuirano obnavljati znanja.

Prijedlog aktivnosti

-   osposobljavanje i edukacija stožera GČ

-   najmanje jedanput godišnje stožerima GČ predstaviti sadržaj planskih dokumenata iz područja civilne zaštite

-   inicirati godišnje koordinacijske sastanke Stožera sa stožerima GČ

-   inicirati godišnje koordinacijske sastanke stožera GČ s upravljačkim skupinama postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba.

Praćenje rezultata

-   praćenje osposobljavanja i edukacije stožera GČ

-   broj predstavljanja planskih dokumenata stožerima GČ

-   broj održanih koordinacijskih sastanaka Stožera sa stožerima GČ

-   broj održanih koordinacijskih sastanaka stožera GČ s upravljačkim skupinama postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba.

Zaključak

Osposobljavanjem stožera GČ i održavanjem redovnih koordinacijskih sastanaka Stožera sa stožerima GČ i stožera GČ s upravljačkim skupina postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba ostvarit će se operativna učinkovitost postupanja.

 

1.3 Operativne snage vatrogastva

 

Analiza

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba u velikim nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, Zakona i Plana.

Operativne snage vatrogastva na području Grada Zagreba su Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba i dobrovoljna vatrogasna društva udružena u Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu Zajednica). Zajednica koordinira aktivnosti oko uključivanja vatrogasnih postrojbi u sustav civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19).

Vatrogasci Grada Zagreba su do početka listopada 2020. zabilježili ukupno 8435 intervencija, što je povećanje za oko 94 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Povećanje broja intervencija povezano je s otklanjanjem posljedica potresa. Vatrogasci su na dan potresa 22. ožujka 2020. imali 432 intervencije.

Cilj

Provesti nabavu vatrogasne opreme, zapošljavanje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca kako bi mogli što efikasnije djelovati na terenu u kriznim situacijama.

Prijedlog aktivnosti

-   provedba obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja

-   permanentno ulaganje u opremu i sredstva za gašenje požara (vatrogasna vozila, oprema za gašenje požara)

-   prijam novih vatrogasaca

-   održavanje mobilnosti voznog parka (pregledi, servisi i atestiranja)

-   suradnja s ostalim žurnim službama.

Praćenje rezultata

-   broj provedenih obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja

-   financijska sredstva uložena u opremu i sredstva za gašenje

-   broj novozaposlenih vatrogasaca

-   stupanj mobilnosti voznog parka

-   je li ostvarena suradnja s ostalim žurnim službama?

Zaključak

Operativne snage vatrogastva u Gradu Zagrebu stalnom edukacijom i osposobljavanjem vatrogasaca te nabavom vatrogasne opreme održavaju visoku razinu operativnog djelovanja.

Učinkovitom provedbom vatrogasne djelatnosti, razvojem vatrogasnog sustava temeljenog na gospodarskom i tehnološkom razvoju, provedbom mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom području grada Zagreba te preventivnim djelovanjem u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i velikih nesreća ili katastrofa pruža se pomoć cjelokupnom sustavu civilne zaštite Grada Zagreba.

Redovitim poduzimanjem operativno preventivnih aktivnosti podizat će se svijest građana o važnosti preventivnih mjera zaštite od požara.

 

1.4 Operativne snage Hrvatskoga Crvenog križa - Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb

 

Analiza

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba u izvršavanju obveza iz sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskoga Crvenog križa i planovima donesenim na temelju tih posebnih propisa, odredbama Zakona i Plana.

Operativne snage Gradskog društva Crvenog križa Zagreb su zaposlenici i volonteri Gradskog društva Crvenog križa Zagreb organizirani u krizne stožere, interventne timove i timove podrške.

Od samog početka epidemije Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb aktivno sudjeluje u suzbijanju i sprječavanju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području grada Zagreba. Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb svojim djelovanjem pružilo je značajnu potporu zdravstvenom sustavu Grada Zagreba. Uz provedbu aktivnosti povezanih s epidemijom bolesti COVID-19 Gradsko društvo Crvenog križa Zagreba provodilo je prihvat i distribuciju humanitarne pomoći za stanovništvo pogođeno potresom.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb planiralo je provedbu edukacije za članove interventnog tima te organizaciju pokazne vježbe za sve volontere i zaposlenike. Planirana je uspostava logističkog centra za djelovanje u kriznim situacijama te nabava opreme. Navedeno nije ostvareno zbog proglašenja epidemije na čitavom području Republike Hrvatske i potresa koji se dogodio 22. ožujka 2020. na području grada Zagreba.

Cilj

Provesti osposobljavanje novih članova interventnog tima Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, uspostaviti tim za spašavanje na vodi te aktivno sudjelovati u akcijama spašavanja. Nabaviti opremu za djelovanje u kriznim situacijama te provesti osposobljavanje zaposlenika kako bi mogli još efikasnije djelovati na terenu.

Prijedlog aktivnosti

-   najmanje jedanput godišnje provesti edukaciju i osposobljavanje novih članova interventnog tima

-   najmanje dvaput godišnje provesti pokaznu vježbu svih članova interventnog tima te provjeriti funkcionalnost opreme

-   najmanje dvaput godišnje održati vježbu spašavanja na vodi.

Praćenje rezultata

-   broj realiziranih osposobljavanja i edukacija novih članova interventnog tima

-   broj održanih pokaznih vježbi

-   broj održanih vježbi spašavanja na vodi.

Zaključak

Kontinuiranom edukacijom i osposobljavanjem volontera i zaposlenika za djelovanje u kriznim situacijama Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb održat će razinu spremnosti operativnog djelovanja. Nabavom opreme i uspostavom centralnog mjesta za djelovanje u kriznim situacijama unaprijedit će se način odgovora na krizne situacije te će se stvoriti dobra podloga za pravodoban i pravilan odgovor na buduće krizne situacije.

 

1.5 Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb

 

Analiza

Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba u izvršavanju obveza iz sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja i planovima donesenim na temelju posebnih propisa kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, odredbama Zakona i Plana.

Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb sudjelovala je u saniranju posljedica potresa koji je pogodio grad Zagreb i okolicu.

Cilj

Provesti osposobljavanje i uvježbavanje članova te nabaviti opremu za djelovanje u kriznim situacijama.

Prijedlog aktivnosti

-   osposobljavanje pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb

-   sudjelovanje na vježbama sustava civilne zaštite Grada Zagreba

-   uključivanje novih pripadnika u rad Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb i njihovo osposobljavanje

-   nabava osobne i skupne opreme.

Praćenje rezultata

-   broj provedenih osposobljavanja pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb

-   broj vježbi sustava civilne zaštite Grada Zagreba na kojima su sudjelovali pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb

-   broj novih pripadnika uključenih u rad Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb i provedenih njihovih osposobljavanja

-   broj realiziranih nabava osobne i skupne opreme.

Zaključak

Kontinuiranim osposobljavanjem i uvježbavanjem članova Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb održat će se razina spremnosti operativnog djelovanja. Nabavom opreme unaprijedit će se sustav odgovora na krizne situacije te će se stvoriti dobra podloga za pravodoban i pravilan odgovor na buduće krizne situacije.

 

1.6 Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite

 

Analiza

Udruge građana koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite, pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite Grada Zagreba sukladno odredbama Zakona i Plana.

U sustavu civilne zaštite Grada Zagreba djeluju Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa (HUOPP), Klub za obuku službenih i sportskih pasa - "Zagreb" (KOSSP), Zagrebački speleološki savez i Zagrebački radioamaterski savez.

Navedene udruge građana redovito su sudjelovale u vježbama sustava civilne zaštite Grada Zagreba koje je organizirao Grad Zagreb preko Ureda za upravljanje u hitnim situacijama sukladno godišnjem planu vježbi.

Cilj

Izrada općih kriterija za izbor udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite, analiziranje odabira te preciziranje operativnih kapaciteta udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite sa sjedištem na području grada Zagreba.

Prijedlog aktivnosti

-   izrada općih kriterija za izbor udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite

-   analiziranje odabira te preciziranje operativnih kapaciteta udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite sa sjedištem na području grada Zagreba

-   praćenje broja članova udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite

-   nastavak suradnje s Klubom za obuku službenih i sportskih pasa Zagreb (KOSSP)

-   nastavak suradnje s Hrvatskom udrugom za obuku potražnih pasa (HUOPP)

-   nastavak suradnje sa Zagrebačkim speleološkim savezom

-   nastavak suradnje sa Zagrebačkim radioamaterskim savezom.

Praćenje rezultata

-   jesu li izrađeni opći kriteriji za izbor udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite

-   broj odabranih udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite s obzirom na njihove operativne kapacitete

-   broj članova udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite

-   stupanj ostvarene suradnje s Klubom za obuku službenih i sportskih pasa Zagreb (provedba zajedničkih aktivnosti)

-   stupanj ostvarene suradnje s Hrvatskom udrugom za obuku potražnih pasa (provedba zajedničkih aktivnosti)

-   stupanj ostvarene suradnje sa Zagrebačkim speleološkim savezom (provedba zajedničkih aktivnosti)

-   stupanj ostvarene suradnje sa Zagrebačkim radioamaterskim savezom (provedba zajedničkih aktivnosti).

Zaključak

U sustav civilne zaštite Grada Zagreba potrebno je uključiti sve udruge građana sa sjedištem na području grada Zagreba koje svojim znanjima i vještinama mogu pomoći pri provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Utvrđivanjem jasnih kriterija te analizom odabira udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite ostvarit će se oblik suradnje koji je od obostranog interesa kako za Grad Zagreb tako i za udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite.

Istodobno, potrebno je nastaviti razvijati kvalitetnu suradnju s udrugama građana koje su u proteklom razdoblju sudjelovale na vježbama koje je organizirao Grad Zagreb te jačati njihove operativne kapacitete u skladu s financijskim mogućnostima Grada Zagreba.

 

1.7 Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba

 

Analiza

Člankom 44. Zakona definirano je da su obveznici civilne zaštite hrvatski državljani od navršenih 18 do 65 godina života koji su uvedeni u evidenciju obveznika civilne zaštite jedinica lokalne samouprave. Članak 45. Zakona definira da građanin postaje obveznik civilne zaštite utvrđivanjem rasporeda na određenu dužnost u postrojbi civilne zaštite. Isti članak propisuje i dužnosti obveznika civilne zaštite pa se tako svaki građanin koji je zaprimio poziv mora pozivu nadležnog tijela odazvati radi rješavanja statusa u sustavu civilne zaštite, sudjelovanja u programima obrazovanja i vježbama te sudjelovanja u provođenju mjera civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama od dana mobilizacije do demobilizacije.

Postrojbe civilne zaštite opće namjene popunjavaju se psihofizički sposobnim pojedincima kojima je podijeljena osobna oprema i koji su stečena znanja spremni primijeniti tijekom velikih nesreća i katastrofa.

Obveznici su do sada pozivani prema vojnoj evidenciji, a veliki postotak raspoređenih pripadnika služio je civilni vojni rok. Postrojbe se popunjavaju i obveznicima koji se dobrovoljno prijavljuju u postrojbe civilne zaštite opće namjene.

Grad Zagreb je preko Ureda za upravljanje u hitnim situacijama uputio poziv za dobrovoljno uključivanje u sustav civilne zaštite Grada Zagreba. Tek nakon potresa porastao je interes za dobrovoljno uključivanje. Potrebno je pronaći modalitet kojim će se poticati dobrovoljno uključivanje u sustav civilne zaštite Grada Zagreba i kada se ne radi o aktualnoj kriznoj situaciji. Društveno korisno ponašanje može se poticati kroz odgojno-obrazovne ustanove i medije (reklamnim kampanjama i utjecajem na društvenim mrežama).

Cilj

Potaknuti dobrovoljno pristupanje postrojbama civilne zaštite opće namjene tako da broj dobrovoljaca u odnosu na ukupan broj pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene tijekom četverogodišnjeg razdoblja dosegne najmanje 30 %.

U suradnji s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske potrebno je prikupiti podatke o novim vojnim obveznicima koji bi bili dostupni za popunjavanje postrojbi civilne zaštite opće namjene.

Prijedlog aktivnosti

-   maksimalno iskoristiti prisutnost na društvenim mrežama radi popularizacije, stvaranja imidža i zajedničkog kolektivnog identiteta (povećanja broja pratitelja na facebooku i otvaranje youtube kanala)

-   poticanje uključivanja srednjoškolaca u sustav civilne zaštite na primjeren način (provođenjem vježbi, osmišljavanjem projekata koji će se posebno vrednovati i nagrađivati, a od interesa su za sustav civilne zaštite kao npr. izrada aplikacija, društvenih igara, uređaja za samopomoć i sl.)

-   iniciranje da se pilot-projekt edukacije srednjoškolaca uvrsti u kurikulum redovnog obrazovanja

-   popunjavanje postrojbi civilne zaštite opće namjene

-   sudjelovanje pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene u vježbama sustava civilne zaštite Grada Zagreba sukladno godišnjim planovima vježbi.

Praćenje rezultata

-   broj pokrenutih kampanja popularizacije sustava civilne zaštite i njihov odjek u javnosti

-   broj uključenih srednjoškolaca u sustav civilne zaštite na primjeren način

-   je li pilot-projekt edukacije srednjoškolaca uvršten u kurikulum redovnog obrazovanja

-   broj novih pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene

-   broj održanih vježbi sustava civilne zaštite Grada Zagreba u kojima su sudjelovali pripadnici postrojbi civilne zaštite opće namjene.

Zaključak

Kako bi se zaustavili negativni trendovi (jer se vrlo mali broj građana dobrovoljno prijavljuje u postrojbe civilne zaštite opće namjene) nužno je pokrenuti širu kampanju popularizacije sustava civilne zaštite preko medija i društvenih mreža.

Kako prosječna starost pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene raste jer je povezana s evidencijama vojnih obveznika, potrebno je u suradnji s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske prikupiti podatke o novim vojnim obveznicima koji bi bili dostupni za popunjavanje postrojbi civilne zaštite opće namjene radi njihova pomlađivanja.

 

1.8 Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba

 

Analiza

Osposobljavanje i usavršavanje pripadnika postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba provodi se kontinuirano u obliku predavanja i praktičnih zadataka. Pripadnici specijalističkih postrojbi civilne zaštite provode vježbe na kojima se dodatno provjerava stečeno znanje te procedure postupanja simuliranjem realnih kriznih situacija. Grad Zagreb preko Ureda za upravljanje u hitnim situacijama godišnje organizira vježbe sukladno planu vježbi na kojima sudjeluju operativne snage sustava civilne zaštite Grada Zagreba. Vježbe se, u pravilu, odnose na događaj razornog potresa. Nakon svake vježbe provodi se analiza kako bi se unaprijedilo operativno postupanje.

Masovne vježbe bile bi korisne radi edukacije stanovništva o realnim prijetnjama.

Cilj

Nastaviti s provođenjem vježbi sukladno planu vježbi te organizirati i održati minimalno jednu masovnu vježbu u četverogodišnjem planskom razdoblju uz kontinuirano razvijanje specijalističkih znanja i vještina pripadnika postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba.

Prijedlog aktivnosti

-   osposobljavanje pripadnika specijalističkih postrojbi za traganje i spašavanje iz ruševina

-   osposobljavanje pripadnika specijalističkih postrojbi za traganje i spašavanje u poplavama

-   osposobljavanje pripadnika specijalističkih postrojbi za tehničko-taktičku potporu u intervencijama

-   upućivanje pripadnika specijalističkih postrojbi na specijalističke tečajeve pružanja prve pomoći

-   sudjelovanje na vježbama sustava civilne zaštite Grada Zagreba sukladno planu vježbi

-   organizacija masovne vježbe koja će se održati na području grada Zagreba.

Praćenje rezultata

-   broj pripadnika koji je prošao osposobljavanje za traganje i spašavanje iz ruševina

-   broj pripadnika koji je prošao osposobljavanje za traganje i spašavanje u poplavama

-   broj pripadnika koji je prošao osposobljavanje za tehničko-taktičku potporu u intervencijama

-   broj pripadnika koji je završio specijalistički tečaj pružanja prve pomoći

-   broj pripadnika postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene na održanim vježbama godišnje (sukladno planu vježbi)

-   projektiranje i realizacija masovne vježbe na području grada Zagreba.

Zaključak

Osposobljavanje pripadnika postrojbi specijalističke namjene provodit će se kontinuirano, a glavni naglasak će biti na razvijanju specijalističkih znanja i vještina potrebnih za ostvarivanje određenih zadataka (npr. traganje i spašavanje iz ruševina, traganje i spašavanje u poplavama i sl.). Pripadnici postrojbi specijalističke namjene bit će upućeni na specijalističke tečajeve pružanja prve pomoći.

 

1.9 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba

 

U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zagreba dužne su u svojim operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona i Plana.

Grad Zagreb ne može utjecati na razvoj ljudskih potencijala i operativnih kapaciteta pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba, ali će kontinuirano pratiti razvoj njihovih operativnih kapaciteta i stanje ljudskih potencijala.

 

1.10 Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba

 

Analiza

Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba imenovani za pojedinačnu stambenu građevinu, više stambenih građevina, ulice, dijelove ulica i mjesne odbore dužni su se odazvati na poziv načelnika nadležnog stožera civilne zaštite Grada Zagreba.

Budući da su imenovani Zaključkom o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/20) početkom 2020., zbog epidemiološke situacije nisu prošli osposobljavanje koje provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite pa stoga nisu dovoljno upoznati s obvezama koje su im propisane u velikim nesrećama i katastrofama.

Cilj

Osposobiti povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba, povećati njihov broj te im olakšati djelovanje izradom standardiziranih obrazaca za statističko praćenje rizičnih skupina stanovništva i pojava/stanja te smjernica za procjenu ugroženosti njihovih područja odgovornosti.

Prijedlog aktivnosti

-   osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba

-   tisak i distribucija edukativnih materijala (letaka) za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba

-   izrada standardiziranih obrazaca za statističko praćenje rizičnih skupina stanovništva i pojava/stanja s ciljem olakšavanja izvršenja zadaća povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba

-   izrada smjernica za procjenu ugroženosti njihovih područja odgovornosti

-   ažuriranje popisa povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba i po potrebi imenovanje novih povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba.

Praćenje rezultata

-   broj osposobljenih povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba

-   broj tiskanih i distribuiranih edukativnih materijala (letaka) za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba

-   jesu li izrađeni standardizirani obrasci za statističko praćenje rizičnih skupina stanovništva i pojava/stanja s ciljem olakšavanja izvršenja zadaća povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba

-   jesu li izrađene smjernice za procjenu ugroženosti njihovih područja odgovornosti

-   je li ažuriran popis povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba i jesu li sukladno potrebama imenovani novi povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba.

Zaključak

Zadaće povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba su pripremanje građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađivanje provođenja mjera osobne i uzajamne zaštite, davanje obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite, organiziranje zaštite i spašavanja pripadnika ranjivih skupina i provjeravanje postavljanja/postavljenih obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i obavješćivanje inspekcije civilne zaštite o propustima.

Uz navedeno, povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba dužni su obavljati poslove i zadaće prema nalozima nadležnog stožera civilne zaštite Grada Zagreba u velikoj nesreći i katastrofi.

Kako bi uspješno izvršavali zadaće, potrebno je da su povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba upoznati sa svojim dužnostima, ali i da su osposobljeni za procjenu ugroženosti njihovih područja odgovornosti zbog definiranja prioriteta pri evakuaciji i spašavanju. Uz potrebno osposobljavanje (što uključuje i predstavljanje planskih dokumenata iz područja civilne zaštite u kojima se razrađuje njihova uloga), povjerenicima i zamjenicima povjerenika može se olakšati rad i izradom standardiziranih obrazaca za statističko praćenje rizičnih skupina stanovništva i pojava/stanja s ciljem olakšavanja izvršenja zadaća povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba te smjernica uz pomoć kojih će raditi procjene ugroženosti njihovih područja odgovornosti.

 

2) OPREMA

 

Analiza

Svake godine osigurana su dostatna financijska sredstva za nabavu opreme, a osigurano je i privremeno spremište za podjelu opreme pripadnicima postrojbi civilne zaštite opće i specijalističke namjene Grada Zagreba. Proces nabave osobne opreme za pripadnike postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba zadovoljava. Skupna oprema za postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba nabavljana je sukladno potrebama.

Mogući napredak pri definiranju prioriteta u procesu nabave skupne opreme može se postići na način da postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba krajem svake godine iskažu svoje potrebe za opremom na definiranim obrascima. To omogućava planiranje financijskih sredstava namijenjenih nabavi opreme za specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada Zagreba.

Cilj

Optimalno planiranje potrebnih financijskih sredstava za nabavu osobne i skupne opreme za postrojbe civilne zaštite opće i specijalističke namjene, povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite i suvremenih uređaja/naprava koje pomažu prilikom operativnog djelovanja.

Prijedlog aktivnosti

-   definirati obrasce za iskaz potreba specijalističkih postrojbi

-   kontinuirano praćenje novih tehnoloških rješenja od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zagreba koja se pojavljuju na tržištu

-   nabava osobne i skupne opreme za postrojbe civilne zaštite opće i specijalističke namjene Grada Zagreba koja je potrebna za provođenje mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite u slučaju nastanka izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa

Praćenje rezultata

-   je li definiran obrazac za iskaz potreba specijalističkih postrojbi

-   broj održanih prezentacija novih tehnoloških rješenja od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zagreba

-   broj i vrsta nabavljene osobne i skupne opreme za postrojbe civilne zaštite opće i specijalističke namjene Grada Zagreba

Zaključak

Potrebno je standardizirati postupak iskazivanja potreba za nabavu opreme te provesti koordinaciju na kojoj bi se raspravilo o novim dostignućima, tehnologijama i rješenjima od interesa za sustav civilne zaštite s ciljem da se u okviru realnih financijskih mogućnosti nabavi najbolja oprema koja je dostupna na tržištu. Ovakvim pristupom omogućit će se optimalno planiranje financijskih sredstava za nabavu opreme potrebne tijekom operativnog djelovanja u trenutku aktiviranja Plana.

Praćenje novih tehnoloških dostignuća od interesa za razvoj sustava civilne zaštite treba postati kontinuirana aktivnost, a odluka o nabavi opreme s obzirom na uvijek ograničena financijska sredstva, treba se raspraviti na sastancima s predstavnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba. Navedeno provodi Grad Zagreb preko Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.

 

3) DOSTUPNOST INFORMACIJA

 

Analiza

Informacije su osnovni preduvjet učinkovitosti sustava civilne zaštite. One su potrebne u svim fazama sustava civilne zaštite i u aktivnostima koje se provode pri oporavku i saniranju posljedica. Sposobnost odgovora operativnih snaga sustava civilne zaštite na nesreće i katastrofe uvelike ovisi o mogućnostima efikasne komunikacije jer ona jamči dostupnost potrebnih informacija. Operativne snage sustava civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja upotrebljavaju različite komunikacijske sustave. Time se znatno smanjuje dinamika djelovanja operativnih snaga civilne zaštite pri odgovoru na izvanredne događaje, velike nesreće i katastrofe i pri pružanju pomoći građanima. Stoga je Grad Zagreb preko Ureda za upravljanje u hitnim situacijama proveo nabavu i stavio u funkciju integracijsko-komunikacijsku konzolu za povezivanje žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba koje upotrebljavaju različite sustave veza.

Alternativni sustav veza služi za uspostavu komunikacije u slučajevima velikih nesreća i katastrofa, tj. kada prestanu funkcionirati ili se preopterete redovni sustavi veza. Ured za upravljanje u hitnim situacijama redovito provjerava vezu između operativno-komunikacijskih centara svih žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba sa svrhom utvrđivanja spremnosti sustava u velikim nesrećama i katastrofama. I nadalje će se ostvarivati uspješna suradnja sa Zagrebačkim radioamaterskim savezom s ciljem razvijanja alternativnog sustava veze.

Alternativni komunikacijski sustav veza civilne zaštite Grada Zagreba razvijen je na strateškoj i operativnoj razini. Na strateškoj razini funkcionira BGAN satelitskim sustavom dok se na operativnoj razini odvija na radioamaterskim frekvencijama putem postojećih uređaja. Na operativnoj razini raspoređeni su članovi Zagrebačkog radioamaterskog saveza kao potpora stožerima GČ.

Grad Zagreb preko Ureda za upravljanje u hitnim situacijama zajedno sa Zagrebačkim radioamaterskim savezom utvrdio je plan veza te su određene glavne i alternativne frekvencije za komunikaciju u kriznim situacijama. U tu svrhu uspostavljen je radio-komunikacijski centar, kao ključna točka povezivanja sustava veza, koji je zbog strateških i tehničkih prednosti smješten na lokaciji Doma Crvenog križa na Sljemenu. Ova lokacija je omogućila pokrivanje planiranoga frekvencijskog opsega na području grada Zagreba i šire te neovisnost o gradskoj infrastrukturi.

Djelomično je razvijen back-up komunikacijski sustav za hitne situacije kojim je satelitskim internetom uvezano 35 lokacija žurnih službi i lokacija unutar zdravstvenog sustava Grada Zagreba, koji omogućuje komunikaciju u slučaju pada standardnih komunikacijskih veza.

Do sada su satelitskim internetom uvezane sve vatrogasne postaje, središnja dobrovoljna vatrogasna društva, KB Dubrava, KBC Zagreb, KB "Sveti Duh", Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", domovi zdravlja Grada Zagreba, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", zgrada Gradske uprave, Zagrebački holding d.o.o., ZET d.o.o. i Ured za upravljanje u hitnim situacijama.

Razvija se postojeća GIS baza podataka od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zagreba koju Ured za upravljanje u hitnim situacijama kontinuirano popunjava i ažurira novim podatcima.

Sukladno Zakonu i Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (Narodne novine 75/16) Ured za upravljanje u hitnim situacijama sustavno ažurira i nadopunjava bazu podataka pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba.

Na temelju sporazuma o suradnji s građevinskim tvrtkama u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području grada Zagreba redovito se prikupljaju podaci o resursima građevinskih tvrtki (ljudi i mehanizacija).

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba imaju svoje zadaće tijekom velikih nesreća i katastrofa i obvezne su izraditi operativne planove s ciljem uključivanja svojih resursa kada to od njih zatraži Stožer. Svakoj pravnoj osobi od interesa za sustav civilne zaštite dodijeljene su određene zadaće u obliku materijalnih resursa i broja zaposlenika koje treba staviti na raspolaganje s određenim operativnim ciljem.

Grad Zagreb preko Ureda za upravljanje u hitnim situacijama sustavno komunicira s građanima informirajući ih o svim događajima koji su utjecali na sigurnost građana, izdaje edukativne letke o načinu odgovora na određene prijetnje, tiska i distribuira plakate s prikazom zona za evakuaciju, zbrinjavanje i prihvat stanovništva u slučaju razornog potresa koji su postavljeni na javnim mjestima i u javnom prijevozu. Na web-stranici objavljen je otvoreni poziv za dobrovoljno pristupanje građana postrojbama civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba. Provedene su edukacije djece u vrtićima, osnovnim i srednjim školama o sustavu civilne zaštite.

Grad Zagreb preko operativne snage sustava civilne zaštite Grada Zagreba koriste se suvremenim komunikacijskim kanalima kao platformom za razmjenu informacija i suzbijanje dezinformacija te za komunikaciju sa zainteresiranim javnostima.

Cilj

Unaprijediti protokole razmjene informacija i sustave veza između Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, Stožera, stožera GČ, temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba, pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, udruga građana, znanstvenih institucija i stanovništva koji će rezultirati dostupnošću informacija svima kojima je to potrebno i kada je to potrebno.

Prijedlog aktivnosti

-   nastaviti s dodatnom edukacijom i vježbama uspostave komunikacije kako bi se omogućio prijenos informacija i podataka u trenutku nefunkcionalnosti redovnih sustava komunikacija

-   praćenje izrade i analiza operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

-   praćenje izrade i analiza operativnih planova i procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari

-   tisak i distribucija edukativnih letaka namijenjenih stanovništvu

-   tisak i distribucija plakata namijenjenih javnim ustanovama

-   edukacija djece

-   unaprjeđivanje Geoportala zagrebačke infrastrukture prostornih podataka s prikazom informacija iz područja sustava civilne zaštite i uputama o načinu postupanja tijekom kriznih situacija

-   proširivanje i kontinuirano unaprjeđivanje komunikacije na društvenim mrežama i izrada strategije korištenja društvenih mreža tijekom velikih nesreća i katastrofa

-   redovito testiranje funkcionalnosti komunikacijskog sustava za hitne situacije Grada Zagreba

-   sustavno nadopunjavanje geografsko-informacijskog sustava za hitne situacije

-   redovito ažuriranje i nadopunjavanje baze podataka pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba

-   prikupljanje podataka o resursima građevinskih tvrtki

-   instaliranje potrebne komunikacijske opreme u sjedištima svih gradskih četvrti Grada Zagreba

-   edukacija stožera GČ za korištenje komunikacijskih sustava

-   daljnje proširenje back-up komunikacijskog sustava za hitne situacije sukladno iskazanim potrebama potencijalnih korisnika i financijskim mogućnostima.

Praćenje rezultata

-   broj provedenih edukacija i vježbi uspostave komunikacije

-   broj izrađenih i analiziranih operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

-   broj izrađenih i analiziranih operativnih planova i procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari

-   broj tiskanih i distribuiranih edukativnih letaka namijenjenih stanovništvu

-   broj tiskanih i distribuiranih plakata namijenjenih javnim ustanovama

-   broj održanih edukacija / broj educirane djece

-   broj novih funkcionalnosti Geoportala zagrebačke infrastrukture prostornih podataka s prikazom informacija iz područja sustava civilne zaštite i uputama o načinu postupanja tijekom kriznih situacija

-   intenzitet aktivnosti na društvenim mrežama (broj vlastitih objava i reakcija ciljanih javnosti)

-   je li izrađena strategija korištenja društvenih mreža tijekom velikih nesreća i katastrofa

-   broj održanih testiranja funkcionalnosti komunikacijskog sustava za hitne situacije Grada Zagreba

-   broj novih informacija/podataka upisanih u geografsko-informacijski sustav za hitne situacije

-   broj izmjena u bazi podataka pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba

-   broj prikupljenih podataka o resursima građevinskih tvrtki

-   broj instalirane komunikacijske opreme po sjedištima gradskih četvrti Grada Zagreba

-   broj provedenih edukacija stožera GČ za korištenje komunikacijskih sustava

-   broj novouvezenih lokacija s back-up komunikacijskim sustavom za hitne situacije.

Zaključak

Potrebno je unaprijediti komunikaciju, razmjenu znanja i informacija između Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, Stožera, stožera GČ, temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba, pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, udruga građana, znanstvenih institucija i stanovništva.

Sveukupno jačanje komunikacije i razmjene znanja/informacija rezultirat će kvalitetnom izradom/nadopunom planskih dokumenta iz područja sustava civilne zaštite, optimalnim usmjeravanjem operativnog djelovanja u velikim nesrećama i katastrofama radi lakšeg odlučivanja operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba, smanjivanjem nedovoljne pripremljenosti stanovništva na realne ugroze i efikasnim upravljanjem sustavom civilne zaštite na području grada Zagreba.

 

4) SURADNJA SA ZNANSTVENIM INSTITUCIJAMA

 

Analiza

Grad Zagreb preko Ureda za upravljanje u hitnim situacijama proteklih je godina uspostavio suradnju s više znanstvenih institucija u svrhu prikupljanja podataka od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zagreba. Suradnja je uspostavljena s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu na uspostavi Zagrebačke seizmološke mreže, Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu projektom "Studija za saniranje posljedica potresa", Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom nabavom komunikacijske opreme za potrebe Opservatorija za praćenje klizišta Kostanjek i Geodetskim fakultetom na praćenju geodinamičkih promjena u trusnom prostoru grada Zagreba.

Ugovoren je projekt Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa kojim će se provesti aktivnosti prikupljanja prostornih podataka cijele Republike Hrvatske. U okviru projekta provest će se pilot-projekt Potresni rizik na području grada Zagreba u sklopu kojeg će se izraditi metodologija za procjenu potresnog rizika.

Prepoznat je problem utjecaja klimatskih promjena koje utječu na kvalitetu života u urbanoj zoni Zagreba (pojava toplinskih valova i toplinskih otoka, povećanje intenziteta bujičnih poplava, porast opasnosti od nastanka klizišta u podsljemenskoj zoni itd.).

Cilj

Održavati suradnju sa znanstvenim institucijama, podržati nove ideje i projekte te pratiti rezultate postojećih projekata kako bi došli do novih znanstveno i stručno utemeljenih spoznaja koje će poslužiti Gradu Zagrebu da kao odgovorni donositelj odluka odluči o mjerama koje treba poduzeti u idućem razdoblju da bi se ljudske žrtve i gospodarski gubici u velikim nesrećama i katastrofama sveli na najmanju moguću mjeru.

Prijedlog aktivnosti

-   nastavak izrade Studije za saniranje posljedica potresa

-   ispitivanje utjecaja klimatskih promjena na povećavanje rizika života u urbanoj zoni Zagreba (pokretanje inicijativa, sudjelovanje u projektima, organiziranje konferencija)

-   nastavak suradnje s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom

-   nastavak suradnje s Geodetskim fakultetom

-   nastavak suradnje s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom

-   nastavak suradnje s Građevinskim fakultetom

-   definiranje tipova znanstvenih podataka potrebnih za izradu procjene rizika

-   uspostava suradnje s Fakultetom elektrotehnike i računarstva radi izrade modela simulacije velikih nesreća

-   provedba projekta Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa.

Praćenje rezultata

-   rezultati Studije za saniranje posljedica potresa

-   broj ostvarenih inicijativa/projekata/konferencija s ciljem istraživanja klimatskih promjena i utjecaja na povećavanje prijetnji

-   rezultati suradnje s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom

-   rezultati suradnje s Geodetskim fakultetom

-   rezultati suradnje s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom

-   rezultati suradnje s Građevinskim fakultetom

-   broj definiranih tipova znanstvenih podataka potrebnih za izradu procjene rizika

-   je li ostvarena suradnja s Fakultetom elektrotehnike i računarstva radi izrade modela simulacije velikih nesreća

-   rezultati projekta Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa.

Zaključak

Znanstvene institucije predstavljaju vrijedan izvor informacija za izradu kvalitetne procjene rizika.

Samo multidisciplinarnim pristupom koji uključuje suradnju sa znanstvenim institucijama moguće je doći do novih podataka i spoznaja bitnih za procjenu rizika na temelju koje će se dodatno optimizirati sustav civilne zaštite i planirati kvalitetne preventivne mjere s ciljem smanjenja rizika.

Prije nastanka prijetnji koje nalažu aktiviranje sustava civilne zaštite, veliku važnost imaju znanstvene informacije o pojavama i događajima odnosno procjene o mogućim posljedicama događaja. Stoga je pri planiranju iznimno bitno uspostaviti kvalitetnu suradnju sa znanstvenom zajednicom provedbom znanstvenih projekata.

Fokus suradnje sa znanstvenim institucijama bit će na prikupljanju informacija potrebnih za procjenu posljedica razornog potresa i na smanjivanju ostalih rizika radi podizanja kvalitete života stanovništva na području grada Zagreba.

 

PRIORITETNE PREVENTIVNE MJERE, DINAMIKA I NAČIN NJIHOVA PROVOĐENJA

 

Prioritetne preventivne mjere s obzirom na dostignut stupanj razvoja sustava civilne zaštite na području grada Zagreba možemo podijeliti na:

-   mjere poticanja dobrovoljnog pristupanja postrojbama civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba

-   mjere osposobljavanja i uvježbavanja postrojbi civilne zaštite opće i specijalističke namjene, Stožera, stožera GČ i ostalih operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba

-   mjere unaprjeđenja protokola razmjene informacija između Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, Stožera, stožera GČ i ostalih operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba, znanstvenih institucija i stanovništva koji će rezultirati dostupnošću informacija svima kojima je to potrebno i kada je to potrebno

-   mjere optimalnog planiranja potrebnih financijskih sredstava za nabavu osobne i skupne opreme za postrojbe civilne zaštite opće i specijalističke namjene i suvremenih uređaja/naprava koje pomažu prilikom operativnog djelovanja.

Dinamika i način provođenja mjera prije svega ovisi o dostupnim financijskim sredstvima, ostvarenom stupnju suradnje i kapacitetu promjene koji se njima postiže. Dinamiku provođenja mjera dijelimo na:

-   jednogodišnji ciklus (npr. planiranje i provođenje redovitih vježbi postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba)

-   ciklus od 1 do 4 godine (razvoj metodologija i sudjelovanje u znanstvenim projektima)

-   ciklus duži od 4 godine (npr. promoviranje sustava civilne zaštite kako bi se potaknulo dobrovoljno pristupanje građana postrojbama civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba).

Javne politike upravljanja rizicima temeljit će se na četiri maksime: inicirati suradnju, maksimalno uključiti javnost, biti proaktivan i poticati odgovornost.

Samo multidisciplinarnim pristupom i zajedničkim sudjelovanjem institucija, fizičkih i pravnih osoba mogu se postići značajni rezultati.

Maksimalno uključivanje javnosti podrazumijeva sudjelovanje javnosti u donošenju planskih dokumenata, dostupnost informacija vezanih za područje civilne zaštite na interaktivnom web-pregledniku, prikaz aktivnosti sustava civilne zaštite Grada Zagreba na društvenim mrežama i prikupljanje povratnih informacija.

Biti proaktivan znači reagirati odmah i na vrijeme, tražiti odgovore i prikupljati informacije o prijetnjama kako bi se eskalacija događaja na vrijeme zaustavila (ako je to moguće). Cilj je maksimalno pojačati preventivni pristup te na svim razinama poticati odgovornost radi suzbijanja negativnih događaja i pojava. Neodgovornost građevinara (npr. ugrađivanje neadekvatne gorive fasade, nepridržavanje propisa o protupotresnoj gradnji) i neodgovorne odluke građana (građenje bez građevinske dozvole na klizištima ili u inundacijskim područjima) dovode do porasta rizika u društvu. Stoga će se odgovornost poticati kako vlastitim primjerom tako i medijskim kampanjama.

 

POJEDINAČNI CILJEVI I SVEUKUPNI CILJ, KONKRETNI KORACI, POTREBNE MJERE RADI KOJIH SE TI KORACI UTVRĐUJU PRIORITETNIMA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

 

U Tablici 1. naveden je sveukupni cilj unutar subpodručja civilne zaštite, navedeni su pojedinačni ciljevi koje je potrebno postići kako bi se u potpunosti postigao (odnosno održao) sveukupni cilj te su navedene mjere i koraci sa svrhom postizanja ciljeva.

 

Tablica 1.

 

SUBPODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE

SVEUKUPNI CILJ

POJEDINAČNI CILJEVI

MJERE I KORACI

Normiranje

Ispunjavanje obveza i usvajanje akata sukladno Zakonu i podzakonskim aktima

Osnivanje Stožera, stožera GČ, ažuriranje odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zagreba i popisa povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba,

određivanje udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zagreba

Praćenje promjena u zakonskoj regulativi, sudjelovanje na javnim savjetovanjima, donošenje zaključaka o osnivanju i imenovanju Stožera i stožera GČ, provjeravanje financijske stabilnosti i operativne snage pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zagreba i donošenje nove / ažuriranje postojeće odluke sukladno promjenama, imenovanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba, donošenje odluke o određivanju udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite Grada Zagreba

Preventiva

Prikupljanje znanstvenih informacija radi ažuriranja Procjene, provođenje svih planiranih aktivnosti radi jačanja svijesti stanovništva o svim prijetnjama i povećanju udjela dobrovoljnih pripadnika u postrojbama civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba

Poticanje i ostvarivanje suradnje sa znanstvenom zajednicom omogućit će ažuriranje Procjene s obradom dviju novih prijetnji, promoviranje sustava civilne zaštite radi poticanja dobrovoljnog pristupanja postrojbama civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba

Prikupljanje novih znanstvenih podataka, aktivno sudjelovanje na već pokrenutim znanstvenim projektima i iniciranje novih projekata, rad na unaprjeđenju i uvođenju novih funkcionalnosti Geoportala zagrebačke infrastrukture prostornih podataka u području sustava civilne zaštite, tiskanje i distribucija edukativnih letaka i plakata namijenjenih stanovništvu i javnim ustanovama, provođenje edukacije djece, proširenje i kontinuirano unaprjeđenje komunikacije na društvenim mrežama, izrađivanje strategije korištenja društvenih mreža tijekom velikih nesreća i katastrofa

Planiranje

Ažuriranje planskih dokumenata

Ažuriranje Plana, ažuriranje/izrada Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područja postrojenja TE-TO Zagreb operatera HEP-Proizvodnja d.o.o., Terminal Žitnjak operatera JANAF d.d. i UNP1 Zagreb operatera INA-Industrija nafte d.d. (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/20) sukladno odlukama Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Prikupljanje i obrada podataka, ažuriranje lista za kontakte sudionika, praćenje izrade i analiza operativnih planova pravnih osoba i operativnih planova i procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari

Operativno djelovanje

Održavanje visoke razine operativnog djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba

Administriranje baze podataka pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba, redovito održavanje vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba, nabavljanje opreme

Ažuriranje baze podataka pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba, izrađivanje elaborata vježbi, upoznavanje Stožera i stožera GČ s planskim dokumentima iz područja civilne zaštite, sredstvima rada i načinom rada tijekom velikih nesreća i katastrofa, definiranje obrazaca za iskaz potreba operativnih snaga u sustavu civilne zaštite Grada Zagreba

Financiranje

Osiguranje dostatnih financijskih sredstva za razvoj sustava civilne zaštite Grada Zagreba

Praćenje izvršenja proračuna - aktivnost razvoja sustava civilne zaštite, osiguravanje sredstava za provođenje vježbi sustava civilne zaštite Grada Zagreba, osiguravanje financijskih sredstava za nabavu opreme sukladno planu nabave, osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata udruga od interesa za sustav civilne zaštite iz proračuna Grada Zagreba na temelju javnog natječaja

Izrađivanje prijedloga proračuna, plana nabave i praćenje rashoda aktivnosti razvoja sustava civilne zaštite, predlaganje rebalansa, provedba javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za sustav civilne zaštite iz proračuna Grada Zagreba

 

NAČIN NADZORA PROVOĐENJA SMJERNICA

 

Smjernicama su utvrđeni prioriteti razvoja sustava civilne zaštite kroz četiri godine, a godišnjim planovima razvoja detaljnije će se definirati način kako planirano ostvariti odnosno konkretni projekti i aktivnosti koji doprinose postizanju definiranih ciljeva te potrebna financijska sredstva.

Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite utvrđuju jesu li definirani projekti i aktivnosti provedeni kroz godinu te jesu li doprinijeli postizanju ciljeva definiranih Smjernicama.

U slučaju odstupanja u ostvarivanju sveukupnog ili pojedinačnih ciljeva navedenih u Smjernicama u godišnjim analizama stanja sustava civilne zaštite navodit će se interventne mjere s opisom konkretnih aktivnosti koje je potrebno implementirati u godišnje planove razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba.

 

ZAKLJUČAK

 

Razvojem ljudskih potencijala, nabavom opreme, jačanjem komunikacijskih sposobnosti i suradnjom sa znanstvenim institucijama unaprijedit će se sustav civilne zaštite u cjelini.

Osim navedenih prioriteta, Grad Zagreb će i dalje voditi brigu o poticanju rješavanja problematike povezane sa sustavom civilne zaštite Grada Zagreba i o stvaranju uvjeta za otklanjanje posljedica u velikim nesrećama i katastrofama kontinuiranim praćenjem i analizom dostignutog stupnja razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba.

 

ZAVRŠNA ODREDBA

 

Smjernice će biti objavljene u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/20-01/468

URBROJ: 251-01-03-20-2

Zagreb, 10. prosinca 2020.

Predsjednik

Gradske skupštine

Mislav Herman, dr. med., v. r.