Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i članka 38. točka 7. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06,7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 42. sjednici, 16. lipnja 2016., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U cijelom tekstu Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09 i 7/13) riječi: "provedbeni dokumenti prostornog" u određenom padežu zamjenjuju se riječima: "urbanistički plan" u odgovarajućem padežu, riječ: "šport" i sve njezine izvedenice u određenom padežu zamjenjuju se riječju: "sport" i njezinim izvedenicama u odgovarajućem padežu, a kratica: "DPU" u određenom padežu zamjenjuje se kraticom: "UPU" u odgovarajućem padežu.

 

Članak 2.

 

U članku 1. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Donose se Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (u nastavku teksta: Izmjene i dopune GUP-a Zagreba), što ih je izradio Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet i Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada, 2016. godine."

 

Članak 3.

 

U članku 5. stavku 3. riječ: "Izmjena" zamjenjuje se riječju: "Izmjene", a godina: "2013." zamjenjuje se godinom: "2016.".

U stavku 4. riječi: "stavka 2." zamjenjuju se riječima: "stavka 3.", riječ: "ovjeren" zamjenjuje se riječju: "ovjerene", a riječ: "je" zamjenjuje se riječju: "su".

U stavku 5. iza alineje 2. dodaju se nove alineje 3. i 4. koje glase:

"-  GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, KONZERVATORSKA PODLOGA, Opći i posebni uvjeti zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, izmjena i dopuna 2015.;

-    MJERE ZAŠTITE PRIRODE (prijedlozi zahtjeva zaštite prirode) za izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba - stručna podloga, Državni zavod za zaštitu prirode, 2013.;"

Dosadašnje alineje 3. i 4. postaju alineje 5. i 6.

 

Članak 4.

 

U članku 6. točka 3.2. mijenja se i glasi:

"3.2. nadzemne etaže - su suteren (S), prizemlje (P), kat (K), potkrovlje (Pk), uvučeni kat:

-    suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,

-    prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),

-    kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja,

-    potkrovlje (Pk) oblikovano kosim ili zaobljenim krovom može imati najveću visinu nadozida 120 cm. Potkrovlje oblikovano kosim krovom može imati maksimalni nagib 35o,

-    uvučeni kat je najviši kat oblikovan ravnim krovom čiji zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviše 75% površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova građevine;".

Točka 12. mijenja se i glasi:

"12. građevinska (bruto) površina (GBP) zgrade - zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk i uvučeni kat) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama u koje se ne uračunava površina dijela potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje od 2,00 m te se ne uračunava površina lođa, vanjskih stubišta, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade;".

 

Točka 13. mijenja se i glasi:

"13. građevna čestica je u načelu jedna katastarska čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru, veličina i pristup na prometnu površinu sukladan prostornom planu, odnosno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje;".

Točka 21. mijenja se i glasi:

"21. koridor ulice:

-    za gradsku autocestu i gradske avenije, prema kartografskim prikazima: prostor unutar kojeg se osniva građevna čestica ulice, čije se regulacijske linije, u pravilu, poklapaju s linijama koridora,

-    za planirane ulice osnovne ulične mreže: prostor, u pravilu, unutar kojeg se osniva građevna čestica ulice, a u skladu s odredbama ove odluke,

-    za postojeće ulice osnovne ulične mreže: postojeće stanje izvedenosti prometne površine;".

Točka 29.a mijenja se i glasi:

"29.a nositelj izrade - stručno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za obavljanje stručnih i administrativnih poslova u vezi s izradom nacrta prijedloga i nacrta konačnog prijedloga prostornog plana, osim same izrade tih nacrta, te administrativne poslove u vezi s izradom i donošenjem prostornog plana i sudjeluje u provođenju mjera provedbe plana određenih ovom odlukom;".

U točki 33. riječi: "Zakonu o prostornom uređenju i gradnji " zamjenjuju se riječima: "posebnom zakonu".

U točki 34.b riječi: "nerazvrstana cesta," brišu se.

 

Članak 5.

 

U članku 10. stavku 2. riječ: "se" briše se, a iza riječi: "određuje " dodaje se riječ: "se".

U stavku 5. riječ: "transformacije" zamjenjuje se riječju: "urbane preobrazbe".

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

"Iznimno, javna i društvena namjena može biti prevladavajuća unutar pojedinih područja sukladno smjernicama za izradu urbanističkog plana uređenja."

Dosadašnji stavci od 6. do 12. postaju stavci od 7. do 13.

U dosadašnjem stavku 10. koji postaje stavak 11. iza riječi: "zelene površine" dodaju riječi: "i tržnice (uređenje u skladu s osnovnom namjenom i u skladu s vrijednostima lokacije, odnosno utvrđenim sustavom zaštite)".

 

Članak 6.

 

U članku 11. stavku 1. iza riječi: "građevine su" dodaju se riječi: "u pravilu".

U stavku 2. iza riječi: "namjene)" dodaju se riječi: "i uređivati prostori iz stavka 3. ovog članka."

U stavku 3. iza riječi: "graditi" dodaje se riječ: "građevine".

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Zone tržnica uređuju se u skladu s osnovnom namjenom i u skladu s vrijednostima lokacije, odnosno utvrđenim sustavom zaštite."

Dosadašnji stavci od 4. do 6. postaju stavci od 5. do 7.

 

Članak 7.

 

U članku 12. stavku 2. alineji 9. iza riječi: "dvorane" dodaje se zarez i riječi: "vatrogasne postaje".

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

"Iznimno, unutar površina javne i društvene namjene Studentskog kampusa Borongaj omogućava se gradnja pratećih uslužnih sadržaja na zasebnim česticama."

Dosadašnji stavci od 6. do 9. postaju stavci od 7. do 10.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 10. riječ: "koje" zamjenjuje se riječju: "koji".

 

Članak 8.

 

U članku 13. stavku 3. riječi: "željezničku tehničku putnu stanicu" zamjenjuju se riječima: "željeznički tehničko-putnički kolodvor".

Iza stavka 11. dodaju se stavci 12. i 13. koji glase:

"Iznimno, u zoni gospodarske namjene jugoistočno od sajma automobila u Jakuševcu do zatvaranja odlagališta Prudinec omogućuje se gospodarenje otpadom sukladno odredbama plana višeg reda.

Iznimno, u visokokonsolidiranim područjima utvrđenim ovom odlukom u zonama K1 omogućava se gradnja i/ili smještaj sadržaja javne i društvene namjene kao isključive namjene."

 

Članak 9.

 

U članku 14. stavak 8. mijenja se i glasi:

"Iznimno, omogućuje se gradnja javne podzemne garaže i pratećih sadržaja te funkcionalno i sadržajno povezivanje okolnih sadržaja (bolnica, muzeja, fakulteta, škola i sl.) na lokaciji Srednjoškolskog igrališta u Klaićevoj ulici. Prateći sadržaji mogu biti smješteni isključivo u podzemnim etažama, a mogu biti sportski i trgovačko-uslužni."

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

"Iznimno, u visokokonsolidiranim područjima u zonama R1, odnosno u sklopu sportskih građevina, omogućava se smještaj sadržaja javne i društvene namjene (dječji vrtić i sl.)."

 

Članak 10.

 

U članku 15. dodaje se stavak 11. koji glasi:

"Iznimno, u zoni Z4 ugao Plitvičke i Ulice grada Vukovara omogućuje se gradnja podzemne garaže za potrebe FER-a."

 

Članak 11.

 

U članku 16. dodaje se stavak 6. koji glasi:

"Iznimno, na prostoru odlagališta Prudinec do zatvaranja odlagališta omogućuje se gospodarenje otpadom sukladno odredbama plana višeg reda."

 

Članak 12.

 

U članku 18. stavku 2. alineji 4. riječi: "trafostanice 380/110 kV" zamjenjuju se riječima: "transformatorske stanice 400/220/110 kV, 400/110 kV".

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Iznimno, na prostoru odlagališta Prudinec do zatvaranja odlagališta omogućuje se gospodarenje otpadom sukladno odredbama plana višeg reda."

Dosadašnji stavci od 3. do 6. postaju stavci od 4. do 7.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. u alineji 8. iza riječi: "pješačke" dodaju se riječi: "i parkovne".

U alineji 13. iza riječi: "zone" točka se zamjenjuje točkom sa zarezom.

Iza alineje 13. dodaje se alineja 14. koja glasi:

"-  tržnice (uređenje u skladu s osnovnom namjenom i u skladu s vrijednostima lokacije, odnosno utvrđenim sustavom zaštite)."

Dosadašnji stavak 7. koji postaje stavak 8. mijenja se i glasi:

"Za donju stanicu žičare na kartografskom prikazu 3a Promet prikazana je planirana i alternativna trasa žičare, a detaljna trasa utvrdit će se aktom prostornog uređenja u skladu s posebnim propisima."

 

Članak 13.

 

U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Na površinama svih namjena što su utvrđene Generalnim urbanističkim planom mogu se graditi ulice, trgovi, dječja igrališta, biciklističke staze, pješačke staze, pješačko-biciklistički mostovi, parkovi, infrastrukturna mreža, manje infrastrukturne građevine (elektrodistribucijske trafostanice 10(20)/0,4 kV, punionica za motorna vozila na električni pogon i sl.) i vatrogasne postaje te uređaji i mjerne postaje za praćenje kakvoće zraka."

 

Članak 14.

 

U članku 24. stavku 2. iza riječi: "dobra" briše se zarez i riječi: "na površinama za budući razvoj".

 

Članak 15.

 

Članak 27. stavak 5. mijenja se i glasi:

"Predškolske ustanove se grade kao jednoetažne, dvoetažne, iznimno kao troetažne uz mogućnost gradnje podzemne etaže. Iznimno, predškolske ustanove mogu biti zasebne cjeline u okviru stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih građevina i sportskih građevina u visokokonsolidiranom prostoru, prema posebnim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela, te za koje je potrebno osigurati minimalno 15 m² vanjskog prostora po djetetu na udaljenosti ne većoj od 100 m."

 

Članak 16.

 

U članku 36. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Koridori magistralnih elektroenergetskih vodova 110 kV i vodova komunalne infrastrukture prikazani su načelno na kartografskim prikazima 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3b Energetski sustav, pošta i telekomunikacije i 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3c Vodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom. Trase prometne, komunalne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture, pošte i koridori posebnog režima dalekovoda i potoka, određeni su u mjerilu 1:5000, točan položaj istih provjerava se tijekom provedbe plana (UPU, lokacijska dozvola i drugi akti) u suradnji s nadležnim javnopravnim tijelima. Za sve zahvate i zadržavanje građevina unutar koridora posebnog režima, trasa vodova komunalne infrastrukture i telekomunikacije, potrebno je ishoditi posebne uvjete, odnosno potvrdu nadležnog javnopravnog tijela koje raspolaže podacima o točnom položaju trase, da je građevina izgrađena u skladu s posebnim uvjetima iz nadležnosti tog javnopravnog tijela."

 

Članak 17.

 

U članku 37. stavak 3. mijenja se i glasi:

"U kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3a Promet, koridori i ulična i željezničko-ulična čvorišta, određeni su načelno, a dispozicija, detaljni visinski odnosi te funkcionalna širina određivat će se urbanističkim planovima uređenja, odnosno lokacijskim dozvolama, te drugim aktima prema posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za promet."

 

Članak 18.

 

Članak 38. mijenja se i glasi:

"Generalnim urbanističkim planom predviđa se gradnja i uređenje osnovne ulične mreže, trgova i drugih nekategoriziranih ulica, tako da se osigura usklađen razvoj javnoga, pješačkog i biciklističkog prometa, te osiguraju uvjeti za afirmaciju postojeće i formiranje nove mreže javnih urbanih prostora.

U planiranju, projektiranju, gradnji i uređenju trgova i ulične mreže osigurat će se propisane mjere zaštite okoliša.

Generalnim urbanističkim planom predviđa se gradnja i uređenje trgova kao važnih fokusa prometnih tokova, te žarišta otvorenoga javnog urbanog prostora.

Generalnim urbanističkim planom predviđa se gradnja mostova kao prometnih građevina i kao građevina iznimnog značenja za formiranje identiteta grada na rijeci.

Uz zadržavanje i rekonstrukciju postojećih, Generalnim se urbanističkim planom predviđa gradnja deset novih mostova, od kojih šest kolno-pješačko-biciklističkih, dva kolno-pješačka i dva pješačko-biciklistička mosta. Pored navedenih, pješačko-biciklističke mostove moguće je graditi i na drugim lokacijama u skladu s lokalnim uvjetima.

Osnovna ulična mreža

Osnovna ulična mreža sastoji se od gradske autoceste (gradska obilaznica), gradskih avenija, glavnih gradskih ulica i gradskih ulica.

Za gradsku autocestu treba osigurati koridor ili rezervirati proširenje postojeće ulice širine, najmanje, 80,0 m, za gradsku aveniju širine, najmanje, 40,0 m, za novu glavnu gradsku ulicu, najmanje, 26,0 m i za gradsku ulicu, najmanje, 18,0 m.

Iznimno, planirana Bliznečka ulica, od Mandlove do Ulice grada Vukovara, širine koridora ili rezervacije proširenja od 35,0 m, Ulica grada Vukovara od Savske do Tratinske, produžena Vrapčanska i Škorpikova ulica uvrštene su u kategoriju gradske avenije.

U podsljemenskom području (sjeverno od linije Aleja grada Bolonje, Ilica, Vlaška, Maksimirska, Avenija G. Šuška, Oporovečka) koridori novih ili rezervacije za proširenje postojećih glavnih gradskih i gradskih ulica mogu biti, ovisno o lokalnim uvjetima, i uži od 26,0 m, odnosno 18,0 m, kao i koridori već postojećih glavnih gradskih ulica i gradskih ulica i u drugim dijelovima grada.

U pravilu, širina prometne trake za gradske avenije i glavne gradske ulice iznosi 3,25 m, za gradske ulice 3,0 m, a za nekategorizirane ulice 2,75 m.

Sva su raskrižja na gradskoj autocesti denivelirana.

Raskrižja na drugim dijelovima osnovne ulične mreže mogu biti denivelirana ako to zahtijevaju prometne potrebe, a dopuštaju prostorne mogućnosti.

Prigodom gradnje gradskih avenija moraju se predvidjeti drvoredi, a drvoredi se mogu planirati i prigodom gradnje glavnih gradskih i gradskih ulica.

Osnovna ulična mreža ucrtana je na kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3a Promet.

Nove ulice

Nove ulice ne mogu biti uže od 9,0 metara, osim, iznimno, 7,5 m, ako to zahtijeva konfiguracija terena i ako se uz ulicu grade individualne građevine.

Planirana slijepa ulica može biti najduža do 180 m, uz uvjet da na kraju ima obvezno okretište za komunalna i druga vozila.

Planirana pristupna cesta do građevne čestice je najmanje širine 5,5 m ako se koristi za kolni i pješački promet, s tim da je najduža 75 m i na nju se veže najviše pet individualnih stambenih građevina s najviše po tri stana.

Iznimno, planirana pristupna cesta do građevne čestice je najmanje širine 3,5 m ako se koristi za kolni i pješački promet i najmanje širine 1,5 m ako se koristi za pješački promet, s tim da je najduža 50 m i na nju se mogu priključiti samo dvije individualne stambene građevine s najviše po tri stana.

 

Postojeće ulice

Postojećim ulicama koje nisu u osnovnoj uličnoj mreži ucrtanoj na kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3a Promet, potrebno je osigurati prostor rezervacije proširenja postojeće ulice koji iznosi najmanje 4,5 m od osi prometne površine, iznimno, 3,75 m, ako to zahtijeva konfiguracija terena i ako se uz ulicu grade individualne građevine.

Omogućuje se rješenje priključka građevne čestice na prometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti, uz rezervaciju proširenja postojeće ulice prema prethodnom stavku ili prema kartografskom prikazima, uz uvjet da njena širina u naravi nije manja od:

3,5 m za individualne stambene građevine do 400 m2 GBP s najviše tri stana;

5,5 m za ostale individualne i niske građevine, osim građevina u zonama G, I, K1, K2;

9 m za visoke građevine i građevine u zonama G, I, K1, K2.

U već izgrađenim dijelovima grada s formiranim ulicama, udaljenost regulacijske linije ulice ne može biti manji od 2,75 m od osi prometne površine za dvosmjerni promet, odnosno 1,75 m za jednosmjerni promet.

Iznimno, pristupnim se putom mogu smatrati postojeće pješačke stube.

Iznimno, kod postojećih slijepih ulica može se zadržati postojeća dužina te postojeća širina ako nije manja od 5,5 m.

 

Mjere provedbe

Na koridore ulica, koji su GUP-om grada Zagreba određeni u izvornom mjerilu 1:5000, preklapa se katastarska podloga u mjerilu 1:1000, pritom točnost i ograničenja izvornog mjerila ostaju u pravilu nepromijenjeni. Koridori ulica određuju načelnu, ukupnu širinu i položaj javnoprometne površine, dok se njena funkcionalna širina, s rasporedom i širinama pojedinih dijelova uličnog profila, definira prema posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za promet.

Ulice se mogu graditi etapno i po dužini i širini. Etapna širina ograničavajući je faktor za izgradnju građevina i u odnosu na nju odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove odluke koje određuju maksimalnu visinu i kapacitet građevina.

Građevna čestica ulice može biti i šira od koridora ulice, zbog prometno-tehničkih uvjeta kao što su: formiranje raskrižja, prilaza raskrižju, autobusnih ugibališta, posebnih traka za javni prijevoz, podzida, nasipa i sl. Građevna čestica ulice može biti uža od planiranog koridora ulice.

Raspored površina unutar profila ulice određivat će se na temelju potreba i mogućnosti te prema odredbama ove odluke.

Osim trgova, ulične mreže, prometnih građevina i površina ucrtanih na kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3a Promet omogućuje se gradnja i uređenje i drugih trgova, ulične mreže te prometnih građevina i površina neophodnih za ostvarivanje drugih mjera prostornog uređenja.

Prigodom gradnje trgova, ulične mreže, prometnih građevina i površina iz prethodnog stavka ovoga članka, na prostorima na kojima ovom odlukom postoji obveza donošenja urbanističkog plana uređenja potrebno je za njih osigurati u pravilu 25 - 30% površine od površine obuhvata urbanističkog plana uređenja tako da se osigura širenje mreže gradskih trgova koji slijede glavne pješačke putanje gradskog područja na udaljenostima u pravilu, od 500 - 900 m ovisno o namjeni i tipologiji gradnje.

Uređenje kolnih ulaza u blok, građevinu, garaže i parking osigurati, u pravilu, bez mijenjanja nivelete i širine nogostupa, bez uklanjanja poteza drvoreda ili drugog zelenila te bez ugrožavanja sigurnosti pješaka i biciklista arhitektonskim barijerama."

 

Članak 19.

 

U članku 39. stavku 6. iza oznake: "1.2." riječ: "i" zamjenjuje se zarezom, a iza oznake: "1.7." dodaju se riječi: "i 1.8."

U stavku 7. podstavak a) mijenja se i glasi:

"u središnjem dijelu grada i u već sagrađenim dijelovima grada, vodeći pri tom računa o vrijednostima i ograničenim mogućnostima prostora, pod uvjetom da se pri određivanju broja PGM može predvidjeti isti PGM za različite vrste i namjene objekata i različito vrijeme njihova korištenja,"

Stavak 10. mijenja se i glasi:

"U toj je zoni moguća gradnja garaža isključivo za potrebe stanovanja, i to prema normativu najviše 1 PGM/1 stan, osim ako u programskim smjernicama za izradu plana u članku 59. ove odluke nije određeno drugačije i/ili je za lokaciju određena procedura gradskog projekta."

U stavku 11. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "sukladno uvjetima iz članka 14. ove odluke."

Iza stavka 12. dodaje se novi stavak 13. koji glasi:

"Iznimno, za garažu u građevini Zagreb Arene na lokaciji u Blatu, omogućuje se prenamjena dijela prostora garaže prema prometnoj studiji koja će utvrditi postotak preklapanja korištenja sa susjednim javnim parkiralištima, a s obzirom na vrijeme njihova korištenja te različitost namjene građevina."

Dosadašnji stavci od 13. do 16. postaju stavci od 14. do 17.

U dosadašnjem stavku 16. koji postaje stavak 17. iza riječi: "gradnja" dodaju se riječi: "park and ride", iza riječi: "parkirališta" stavlja se točka, a riječi: "za "park and ride" brišu se.

 

Članak 20.

 

U članku 40. stavcima 1. 2. i 5. riječ: "lakotračnička" u određenom padežu zamjenjuje se riječju: "lakošinska" u odgovarajućem padežu.

U stavku 6. riječi: "Savskoj Opatovini" zamjenjuju se riječju: "Jankomiru".

Stavak 15. mijenja se i glasi:

"Planira se rekonstrukcija i produživanje sljemenske žičare do tramvajskog okretišta na Dolju."

Iza stavka 15. dodaje se novi stavak 16. koji glasi:

"Iznad načelnih podzemnih trasa lakošinske željeznice omogućava se rekonstrukcija i gradnja građevina."

 

Članak 21.

 

U članku 42. stavku 5. riječi: "provedbenih planova" zamjenjuju se riječima: "urbanističkih planova uređenja", a iza oznake: "2,25" dodaje se oznaka: "m".

 

Članak 22.

 

U članku 43. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Rekonstrukcija, izmještanje i gradnja novih benzinskih postaja u koridorima prometnica, moguća je uz mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba."

 

Članak 23.

 

Članak 44. mijenja se i glasi:

"Generalnim urbanističkim planom određene su površine i koridori za rekonstrukciju i gradnju:

-  distributivne kanalizacije;

-  telefonskih centrala;

-  građevine Udaljenog pretplatničkog stupnja (UPS-a);

-  radioodašiljačkih postaja i koridora;

-  mikrovalnih veza HRT-a, TV pretvarača, odašiljača i veza HRT-a;

-  poštanskih ureda.

Postojeće i planirane građevine i mreže telekomunikacije prikazane su na kartografskom prikazu 3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - 3b Energetski sustav, pošta i telekomunikacije. Simboli korišteni u kartografskim prikazima označavaju načelnu lokaciju.

Generalnim urbanističkim planom omogućuje se poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija, u cilju razvoja sustava pokretnih komunikacija, ali pod uvjetom da nemaju štetan utjecaj na zdravlje stanovništva.

U cilju preventivne zaštite stanovništva, a primarno djece kao naročito osjetljive skupine, jakost električnog polja (E) ne smije premašivati 6,1 V/m, a ukupna gustoća toka snage (S) 66 mW/m2na čitavom području obuhvata Plana.

Postavljanje osnovnih postaja pokretne telekomunikacije na samostojeće antenske stupove omogućuje se unutar zona označenih sa G, K1, K2, I, IS i Z, ali na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najbližu zonu stambene (S), mješovite (M, M1, M2) i javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5). Smještaj samostojećih antenskih stupova moguć je i u zonama javne i društvene namjene, osim socijalne, predškolske i školske.

Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija antenskim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene (S), mješovite (M, M1, M2) i javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5), na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s antenskim prihvatom (mjereno do najviše točke krovnog antenskog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih.

Odredbe iz prethodne alineje ne primjenjuju se na građevine javne i društvene namjene koje, radi obavljanja temeljne djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja.

Antenski prihvat ne može se postaviti ako bi njegovim djelovanjem jakost električnog polja ili ukupna gustoća toka snage porasli iznad vrijednosti navedenih u st. 4 ovoga članka.

Antenski prihvat mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.

Gradnja i postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i antenskih prihvata, odredit će se imajući u vidu ograničenja u odnosu na MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA.

Generalnim urbanističkim planom omogućuje se ubrzanje tehnološkog razvoja nepokretne širokopojasne mreže na području Grada Zagreba izgradnjom svjetlovodnih distribucijskih mreža.

Omogućuje se smještaj distribucijskih čvorova - samostojećih vanjskih kabineta u skladu sa zakonskom regulativom, pravilima struke i odredbama ove odluke.

Za sve visoke građevine unutar radijskih koridora potrebno je ishoditi posebne uvjete nadležnog tijela."

 

Članak 24.

 

U članku 47. alineji 5. riječi: "planira se nadsvoditi" zamjenjuje se riječima: "je nadsvođen".

 

Članak 25.

 

Članak 49. mijenja se i glasi:

"Osnova cjelovitog sustava gospodarenja otpadom za Grad Zagreb ima težište na sprečavanju nastajanja otpada i u što većoj reciklaži kako bi se smanjila količina otpada kojeg je potrebno obraditi.

Iz Prostornog plana Grada Zagreba preuzimaju se sastavnice Plana gospodarenja otpadom koje se nalaze unutar obuhvata ovog Plana, i to: dio Centra za gospodarenje otpadom na Resniku, čije će se mogućnosti uređenja preispitati u posebnom postupku te odlagalište Prudinec gdje se omogućuje sanacija i zaštita okolnog prostora do privođenja novoj namjeni. Tehnološki procesi, lokacije građevina i opreme provjeravaju se i utvrđuju u posebnim postupcima temeljem stručnih podloga."

 

Članak 26.

 

U članku 52. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

"Distribucijska mreža centralnog toplinskog sustava (vrelovodi i parovodi) polažu se podzemno prema posebnim propisima.

Potreban koridor za polaganje distribucijske mreže centralnog toplinskog sustava (vrelovod i parovod), ovisno o profilu cjevovoda, iznosi od 2 m do 4 m.

Iznimno, rekonstrukcija i dijelovi nove distribucijske mreže centralnog toplinskog sustava (vrelovodi i parovodi) mogu se voditi, na površinama svih namjena, ovisno o lokalnim tehničkim uvjetima, u skladu s odredbama članaka 22. i 56. ove odluke."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 5.

 

Članak 27.

 

Članak 53. mijenja se i glasi:

"Generalnim urbanističkim planom određene su površine i koridori za gradnju:

-  magistralnoga visokotlačnog plinovoda DN 600, tlaka 75 bara, koji će se graditi za potrebe plinskoga transportnog sustava, uz postojeći VT plinovod duž gradske obilaznice, od Lučkog do nove PPMRS - istok, Ivanja Reka, za koji treba osigurati koridor od 30 m obostrano od osi plinovoda;

-  plinskih primopredajnih mjerno-redukcijskih stanica;

-  magistralnoga visokotlačnog plinovoda DN 500/600, tlaka 50 bara, Ivanja Reka - TE-TO Zagreb u nadležnosti HEP-PROIZVODNJA d.o.o. od Ivanje Reke do PPMRS Istok, a Gradske plinare Zagreb d.o.o. od PPMRS Istok do TE-TO Zagreb;

-  distribucijskih visokotlačnih plinovoda;

-  plinskih regulacijskih stanica (PRS), te razdjelnih (RS) i blokadnih stanica (BS).

Plinske regulacijske stanice (PRS) su nadzemne ili podzemne građevine. Oko njih se po potrebi izvan zone ugroženosti od eksplozije postavlja zaštitna ograda. Do njih se polažu visokotlačni plinovodi (VTP) ili srednjotlačni plinovodi (STP), a iz njih do krajnjih kupaca vode srednjotlačni plinovodi (STP) ili niskotlačni plinovodi (NTP). Lokacija PRS mora imati pristupni put s javnoprometne površine s jednim parkirališnim mjestom za povremeno parkiranje osobnog ili teretnog vozila.

Razdjelne (RS) i blokadne stanice (BS) se grade nadzemno. Oko njih se po potrebi izvan zone ugroženosti od eksplozije postavlja zaštitna ograda. Lokacija RS i BS mora imati pristupni put s javnoprometne površine s jednim parkirališnim mjestom za povremeno parkiranje osobnog ili teretnog vozila.

Plinovodi se polažu u javnoprometne površine: zeleni pojas, pješački hodnik ili eventualno u kolnik, podzemno, na dubini s nadslojem do kote uređenog terena, u načelu minimalno 1 m.

Minimalne sigurnosne udaljenosti od susjednih osjetljivih građevina iznosi za:

- magistralni plinovod Ivanja Reka - TE-TO Zagreb 30 m od osi plinovoda;

- RS, BS, PRS 10 m, a do javnoprometne površine 3 m;

- VTP 10 m;

- STP 2 m;

- NTP 1 m.

Minimalne sigurnosne udaljenosti od susjednih osjetljivih građevina za VTP, STP i NTP mogu se u iznimnim i opravdanim slučajevima smanjiti uz primjenu posebnih mjera zaštite i suglasnost nadležne ustanove (Gradske plinare Zagreb d.o.o.).

U dijelovima grada gdje uz distribucijsku plinsku mrežu postoje ili se planiraju i drugi izvori energije, upotrebljavat će se izvor energije koji je prihvatljiviji za potrošača.

Minimalne sigurnosne udaljenosti plinovoda od drugih komunalnih instalacija i građevina određene su posebnim propisima ovisno o vrsti druge instalacije i građevine.

Iznimno, rekonstrukcija i dijelovi nove plinoopskrbne mreže mogu se voditi na površinama svih namjena, ovisno o lokalnim tehničkim uvjetima, u skladu s odredbama članaka 22. i. 56. ove odluke."

 

Članak 28.

 

U članku 54. stavak 2. pod podnaslovom: "Posebno vrijedni dijelovi prirode", mijenja se i glasi:

"Gradske park-šume, krajobrazi i krajobrazne cjeline te parkovna arhitektura:"

U stavku 3. pod podnaslovom "Gradske park - šume", iza riječi: "Novoselčina" dodaje se zarez i riječ: "Granešina".

U stavku 4. pod podnaslovom: "Krajobrazi", iza riječi: "(potok Črnomerec) s livadama" dodaje se riječ: "Mikulići,".

U stavku 6. pod podnaslovom "Zapad", iza riječi: "Dvoriček" dodaju se riječi: "(vila Hüter);".

U stavku 7. pod podnaslovom: "Centar" riječi: "restauracije Zagorac" brišu se.

Stavak 9. pod podnaslovom: "Jug" mijenja se i glasi:

"Ulica Savezne Republike Njemačke, Park Vjekoslava Majera; Avenija Dubrovnik; Avenija V. Holjevca 15, Geodetska tehnička škola i Graditeljska tehnička škola, drvored srebrnolisnog javora; Avenija V. Holjevca 20, Brodarski institut; Trnsko - Siget, Park mladenaca; Trnsko 25, 30, OŠ Trnsko; Sv. Klara, Mrkšina ul. 67, crkva sv. Klare, tri stabla jasena."

 

Članak 29.

 

U članku 56. stavak 34. mijenja se i glasi:

"Građevine više od devet nadzemnih etaža ne mogu se graditi u podsljemenskom predjelu, sjeverno od Aleje grada Bolonje, Karažnika, Bolničke, Ilice, Vlaške, Maksimirske i ulice Dubrava, sjeverno od željezničke pruge između Trga Francuske Republike na zapadu i Heinzelove ulice na istoku, uz iznimku prostora Bloka Badel i bloka Kršnjavoga-Savska-Jukićeva."

U stavku 36. iza riječi: "biciklističkih staza" dodaju se riječi: "parkirališta za bicikle,".

 

Članak 30.

 

U članku 57. pod podtočkom: "3. NISKOKONSOLIDIRANA GRADSKA PODRUČJA" riječ: "obnova" zamjenjuje se riječju: "preobrazba".

 

Članak 31.

 

U članku 58. stavku 2. alineja 16. mijenja se i glasi:

"-  iznimno, omogućuje se realizacija javne namjene 'Muzej osjeta Zagreb' (revitalizacija postojećeg tunela Grič), uz uvjet da se realizira unutar obuhvata tunela Grič, bez kompleksnijih zahvata i izgradnje, osobito na prostoru Vranicanijeve poljane koja je arheološki lokalitet;"

Iza alineje 16. dodaje se nova alineja 17. koja glasi:

"-  iznimno, omogućuje se realizacija Projekta Dolac;"

Dosadašnja alineja 17. postaje alineja 18.

 

Članak 32.

 

Članak 59. mijenja se i glasi:

"Zaštita, uređenje i dogradnja u povijesnim graditeljskim cjelinama (1.2.) - prostori: Donji grad - zapad, Donji grad - istok, Ilica - Britanski trg, Vlaška - Petrova, Maksimirska - Petrova i drugi prema grafičkom prikazu.

Opća pravila:

-  zaštita, održavanje, uređenje i dogradnja povijesnih cjelina;

-  zadržavanje postojeće urbane matrice i tipologije gradnje bez dijeljenja blokova novim ulicama;

-  zadržavanje postojeće raznolikosti visina uličnih građevina, posebno imajući u vidu vrijednost i oblikovnu dovršenost građevina;

-  onemogućavanje gradnje u parkovima i na drugim kvalitetnim javnim zelenim površinama i ispod njih;

-  čuvanje i obnova postojećih drvoreda; mogućnost sadnje novih drvoreda;

-  neizgrađene kvalitetne zelene površine i kvalitetna pojedinačna stabla obvezno sačuvati;

-  uređenje dvorišta tako da je u unutrašnjosti bloka moguća rekonstrukcija, gradnja zamjenskih građevina, i gradnja novih građevina i garaža za potrebe bloka, kod gradnje zamjenskih i novih građevina, u svrhu sanacije i afirmacije vrijednosti bloka u cjelini, obvezno je cjelovito rješenje građevne čestice; moguće je zadržati i planirati više građevina različitih namjena na istoj građevnoj čestici; pristup s javnoprometne površine preko ulične građevne čestice, odnosno kroz kolni prolaz ulične građevine;

-  gradnja javnih garaža nije moguća na prostoru Gornjeg grada i Kaptola i na prostoru omeđenom ulicama: Vlaškom, Bauerovom, Trgom Petra Krešimira IV., Hrvojevom, Borninom, Domagojevom, Branimirovom, Ul. Grgura Ninskog, južnim rubom Botaničkog vrta, Runjaninovom, Vodnikovom, Savskom, Ul. I. Kršnjavoga, Kačićevom i Ilicom, radi ograničenja motornog prometa u središtu grada. U toj zoni moguća je gradnja garaža isključivo za potrebe stanovanja, i to prema normativu najviše 1 GPM/1 stan. Iznimno, omogućuje se gradnja javne podzemne garaže s pratećim sadržajima na lokaciji Srednjoškolskog igrališta sukladno uvjetima iz članka 14. ove odluke;

-  unutar blokova Donjeg grada moguća je izgradnja garaža samo za potrebe stanovnika bloka kapaciteta do maksimalno 100 PM (osim za prostore obuhvata UPU-a kada je u programskim smjernicama određeno drugačije), maksimalne dubine 2 (dvije) podzemne etaže, i to prema normativu najviše 1 PGM/1 stan. Odobravanju gradnje garaža, prethodi izrada prometne studije kojom se utvrđuje prometna usklađenost s užom (blok) i širom zonom obuhvata (kontaktni blokovi);

-  za novu uličnu gradnju na čitavom prostoru od Zapadnog kolodvora do Heinzelove ulice na istoku, te na objema stranama uz Maksimirsku ulicu i zapadnu stranu Bukovačke ulice obvezan je javni natječaj, kao i za cjelovito uređenje javnih prostora (trgova, parkova i pješačke zone);

-  iznimno, za blokove označene na grafičkom prikazu 4a) Urbana pravila, 4b) Procedure urbano prostornog uređenja i 4d) Nepokretna kulturna dobra, prostorno rješenje odredit će se urbanističkim planom uređenja. Za te se blokove omogućuje razrada prostornih rješenja detaljnijom valorizacijom - detaljna konzervatorska podloga za cjelinu bloka, koju izrađuje nadležno tijelo zaštite (članak 92. ove odluke) uz uvjet zadržavanja pretežite visine u odnosu na blok tako da kin ne bude veći od 3,0. odnosno postojeći ukoliko je veći. Za sve blokove Donjeg grada na kojima se planiraju kompleksni zahvati uređenja kojima se bitno mijenja njihova postojeća prostorna i građevinska struktura / morfologija bloka potrebno je izraditi urbanistički plan uređenja, uz uvjet da kin ne bude veći od 3,0, odnosno postojeći ukoliko je veći;

-  do donošenja urbanističkog plana uređenja moguća je gradnja samo pojedinačne ulične interpolacije i rekonstrukcija uličnih građevina prema odredbama ovog članka, a u dvorištima rekonstrukcija građevina, koje su prema namjeni u skladu s namjenom utvrđenom GUP-om, prema pravilima za dvorišnu gradnju iz ovog članka;

-  urbanistički planovi uređenja izrađuju se prema općim pravilima ovog članka, detaljnim konzervatorskim podlogama i programskim smjernicama za svaki od navedenih blokova. Uređenje prostora i opseg mogućeg zahvata definirat će se detaljnim konzervatorskim propozicijama za izradu urbanističkog plana uređenja, a grafički prikaz - kategorizacija građevnog fonda sastavni je dio konzervatorske podloge za izradu urbanističkog plana uređenja;

-  na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA ove odluke.

Programske smjernice:

1. UPU Ilica - Medulićeva - Deželićeva - Kačićeva

Zadržavanje mješovite pretežito poslovne namjene sjevernog dijela bloka i mješovite pretežito stambene namjene južnog dijela; visina prema detaljnim pravilima ovog članka; revitalizacija dvorišta; prenamjene u prostore javnog korištenja - trgovine, ugostiteljstvo, kultura i slično; rekonstrukcije, rušenje i nova gradnja uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina; pješački prolazi - otvoreni i natkriveni osobito u sjevernom dijelu unutrašnjosti bloka; zaštita i uređenje dječje ustanove s igralištima i postojećeg zelenila u južnom dijelu bloka; najveći ki uskladiti s pretežitim ki bloka; uz obveznu i prioritetnu izradu detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka.

2. UPU Ilica - Frankopanska - Dalmatinska - Medulićeva

Zadržavanje mješovite pretežito poslovne namjene bloka; zadržavanje i uređenje kazališta i okolnog prostora s pješačkom vezom prema Ilici; revitalizacija dvorišta prenamjenom u prostore javnog korištenja - trgovine, ugostiteljstvo, kultura i slično; rekonstrukcije, rušenje i nova gradnja uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina; prolazi kroz blok - otvoreni i natkriveni; zaštita dječjeg i košarkaškog igrališta i kvalitetne zelene površine jugozapadnog dijela bloka; najveći ki uskladiti s pretežitim ki bloka; visina prema detaljnim pravilima ovog članka; uz obveznu i prioritetnu izradu detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka.

3. UPU Ilica - Gundulićeva - Varšavska - Frankopanska

Zadržavanje mješovite pretežito poslovne namjene bloka; revitalizacija dvorišta prenamjenom u prostore javnog korištenja - trgovine, ugostiteljstvo, kultura i slično; zadržavanje škole i uređenje vanjskog prostora škole s proširenjem prema sjeveru; zadržavanje i uređenje Satiričkog kazališta, Glazbenog zavoda i Muzičke škole; očuvanje specifične ambijentalnosti i zaštita kvalitetnog zelenila u dvorištu uglovnice Frankopanska -Varšavska; rekonstrukcije, rušenje i nova gradnja uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina; pješački prolazi kroz blok - otvoreni i natkriveni; najveći ki uskladiti s pretežitim ki bloka; visina prema detaljnim pravilima ovog članka; uz obveznu i prioritetnu izradu detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka.

4. UPU Ilica - Preobraženska - Preradovićev trg - Varšavska - Gundulićeva

Zadržavanje mješovite pretežito poslovne namjene bloka; rekonstrukcija dvorišne gradnje uz rušenje i novu gradnju uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina; prenamjene u prostore javnog korištenja - kultura, trgovine, ugostiteljstvo, hoteli i slično, otvaranje pješačkih prolaza kroz blok i stvaranje kvalitetnih mikroprostora; najveći ki uskladiti s pretežitim ki bloka; visinu građevine uskladiti s pretežitom visinom gradnje u bloku; uz obveznu i prioritetnu izradu detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka.

5. UPU Berislavićeva - Gajeva - Hebrangova - Preradovićeva

Zadržavanje mješovite pretežito poslovne namjene bloka; revitalizacija dvorišta; prenamjena; rekonstrukcija, rušenje, nova gradnja uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina; prolazi kroz blok - otkriveni i natkriveni; zaštita kvalitetnog zelenila i parkovne arhitekture u dvorištima uz Hebrangovu, Gajevu i Berislavićevu ulicu; uređenje dječjeg igrališta u Berislavićevoj; najveći ki uskladiti s pretežitim ki bloka; visina i izgrađenost prema detaljnim pravilima ovog članka; uz obveznu i prioritetnu izradu detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka.

6. UPU Trg bana Jelačića - Petrinjska - Amruševa - Trg. N. Š. Zrinskoga - Praška

Zadržavanje mješovite pretežito poslovne namjene bloka; definiranje lokacije javne i društvene namjene u Praškoj; revitalizacija dvorišta; prenamjene u prostore javnog korištenja - trgovine, ugostiteljstvo, kultura i slično; u dvorištu rekonstrukcije, rušenje i nova gradnja uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina, djelomično natkrivanje dvorišta i povezivanje s okolnim ulicama prolazima kroz blok - otkrivenim i natkrivenim; najveći ki uskladiti s pretežitim ki bloka; visina prema detaljnim pravilima ovog članka; uz obveznu i prioritetnu izradu detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka.

Kapacitet garaže može biti veći od propisanog u stavku 2. alineji 9. ovog članka, ali ne veći od 200 PGM, za potrebe stanovnika i korisnika bloka.

7. UPU Kršnjavoga - Kačićeva - Pierottijeva - Jukićeva

Zadržavanje mješovite pretežito poslovne namjene bloka i dovršenje bloka novom gradnjom uz Kačićevu ulicu; rušenje i nova gradnja uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina stambeno-poslovnih, ili poslovnih građevina u istočnom dijelu bloka; obvezno planirati drvored uz zapadnu stranu Kačićeve; najveći ki uskladiti s pretežitim ki bloka; visinu građevine uskladiti s pretežitom visinom gradnje u bloku; uz obveznu i prioritetnu izradu detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka.

8. UPU Hebrangova - Preradovićeva - Žerjavićeva - Gundulićeva - Trg Petra Svačića

Mješovita pretežito poslovna namjena bloka revitalizacija dvorišta; prenamjena; rekonstrukcije, rušenje i nova gradnja uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina; prolazi kroz blok - otkriveni i natkriveni; zaštita zelenila - vrtova u Žerjavićevoj i Preradovićevoj i parkovne arhitekture u Hebrangovoj 19; najveći ki uskladiti s pretežitim ki bloka; visina i izgrađenost prema detaljnim pravilima ovog članka; uz obveznu i prioritetnu izradu detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka.

9. UPU Vlaška - Šubićeva - Martićeva - Derenčinova

Zadržavanje mješovite namjene; uređenje i dovršenje, uz rušenje i novu gradnju uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina; zaštita i obnova zgrada bivše tvornice Badel iz doba razvoja zagrebačke industrije; prenamjena u poslovno-prodajne prostore i prostore kulture, primjerene gradskom središtu; nova gradnja javne, stambene, trgovačke, poslovne namjene; najveći ki uskladiti s pretežitim ki bloka; uz obveznu i prioritetnu izradu detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka; uređenje prostora prema gradskom projektu.

10. UPU Bornina - Erdödyjeva - Branimirova - Domagojeva

Zadržavanje postojeće pretežito stambene namjene; uređenje i dovršenje i nova gradnja uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina; nova gradnja uz Borninu i Branimirovu i u središnjem dijelu bloka, stambene, javne, ugostiteljsko-turističke i poslovne namjene primjerene stanovanju; najveći ki uskladiti s pretežitim ki bloka; visinu građevine uskladiti s pretežitom visinom gradnje u bloku; uz obveznu i prioritetnu izradu detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka. Kapacitet garaže može biti veći od propisanog u stavku 2. alineji 9. ovog članka, ali ne veći od 200 PGM, za potrebe stanovnika i korisnika bloka.

Detaljna pravila

a) u zoni stambene i mješovite namjene:

-  gradnja ugrađenih, poluugrađenih i samostojećih građevina;

-  površina ulične građevne čestice u pravilu je postojeća;

-  u granicama Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba sustava zaštite A, ne mogu se spajati građevne čestice uz ulicu, osim za javnu i društvenu namjenu;

-  u sklopu cjelovitog rješenja uređenja i sanacije prostora bloka omogućava se promjena oblika i veličine, odnosno dubine uličnih građevnih čestica ("skraćivanje" ili "produženje");

-  u unutrašnjosti bloka moguća je promjena oblika i veličine građevne čestice;

-  najveća izgrađenost ulične građevne čestice je 60%, a na uglovima 80%, najveća izgrađenost dvorišne građevne čestice je 30%, osim za građevine javne i društvene namjene; u blokovima najužega gradskog središta (označeno na grafičkom prikazu 4a Urbana pravila) moguća je i veća izgrađenost građevne čestice, ali ne veća od 80%, u cilju javnog korištenja unutrašnjosti bloka i stvaranja javnih pješačkih površina i prolaza;

-  najveći GBP ulične gradnje uskladiti s pretežitim GBP uličnog poteza;

-  najveći ki ulične građevne čestice uskladiti s pretežitim ki poteza ili bloka, ali ne može biti veći od 3,0 nadzemno, osim za javnu i društvenu namjenu prema članku 8. ove odluke;

-  dubinu ulične građevine ili dvorišnih krila uskladiti s pretežitom dubinom gradnje poteza; dvorišna krila ugrađenih građevina ne mogu biti udaljena manje od međe postojećih dvorišnih udaljenosti krila susjedne građevine, ali ne manje od 3 m;

-  najveću visinu ulične građevine uskladiti s pretežitom visinom u ulici;

-  najveća visina dvorišne građevine je četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida; iznimno, za građevine javne i društvene namjene četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, uz uvjet zadržavanja pretežite visine u odnosu na blok;

-  iznimno dvorišna građevina može biti i viša, ali ne viša od postojeće dvorišne građevine uz koju se prislanja;

-  parkirališna mjesta za stambenu uličnu i dvorišnu gradnju osigurati, u pravilu, u bloku, prioritet podzemno, i to najviše1 PGM/1 stan;

-  građevni pravac ulične građevine je postojeći, osim kad se zadržava postojeće kvalitetno zelenilo;

-  ulične građevine su ugrađene, osim, iznimno, ako je razmak potreban prema lokalnim uvjetima; razmak između ulične i nove dvorišne građevine ne može biti manji od zbroja polovica njihovih visina do vijenca;

-  rekonstrukcija se izvodi prema pravilima za novu gradnju;

-  prigodom rekonstrukcije i gradnje nove građevine umjesto postojeće, postojeći parametri veći od propisanih mogu se zadržati, ali bez povećavanja, osim za izgradnju dizala;

-  iznimno, u bloku Ulica baruna Trenka - Trg kralja Tomislava, zadržava se u prostoru zgrada Zagrebačkog kazališta lutaka u izvedenim tlocrtnim i visinskim gabaritima, ostali lokacijski uvjeti nisu propisani;

-  iznimno, sjeverozapadni ugao Martićeve i Derenčinove ulice omogućava se gradnja stambeno-poslovne građevine, najveća izgrađenost do 90%, najveća visina sedam nadzemnih etaža, kin 6,0, promet u mirovanju na građevnoj čestici minimalno 35%;

-  iznimno, na prostoru omeđenom Valdecovom, Božidarevićevom i Klovićevom ulicom omogućava se preparcelacija u sklopu rješenja uređenja i sanacije prostora, izgradnja po tipologiji otvorenog bloka, unutrašnjost bloka osigurati za javno korištenje i stvaranje pješačkih površina i prolaza, osigurati pješačku vezu u istočnom dijelu zahvata između Božidarevićeve i Klovićeve, maksimalni građevni pravac uskladiti s kontinuiranim građevnim pravcem u Božidarevićevoj i Klovićevoj ulici, osigurati minimalno 20% prirodnog terena, maksimalna nadzemna izgrađenost građevne čestice je 60%, najveća visina devet nadzemnih etaža, najveći kin je 2.5, parkirališna mjesta osigurati na građevnoj čestici, za stanovanje 1 PGM/stanu. Omogućava se zadržavanje i rekonstrukcija stanice za tehnički pregled vozila na postojećoj lokaciji.

b)   u zoni javne i društvene namjene, ugostiteljsko-turističke namjene i u zoni infrastrukturnih sustava:

-  gradnja novih građevina i rekonstrukcija prema programu i normativima osnovne namjene;

-  urbanističke parametre uskladiti s vrijednostima prostora;

-  gradnja novih građevina prema javnom natječaju."

 

Članak 33.

 

U članku 60. stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" u alineji 14. riječi: "u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće, postojeća izgrađenost građevne čestice, GBP ki i visina, veći od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;" zamjenjuju se riječima: "u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće, postojeća se izgrađenost građevne čestice, GBP, ki i visina, veći od propisanih, mogu zadržati, ali bez povećavanja;".

Alineja 17. briše se.

 

Članak 34.

 

U članku 61. stavku 3. tekst pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" mijenja se i glasi:

"-  u pravilu se zadržavaju postojeće građevne čestice; ne mogu se dijeliti postojeće građevne čestice radi oblikovanja dviju ili više građevnih čestica;

-    izgrađenost građevne čestice određena je postojećom izgrađenošću okolnih građevnih čestica, ali ne može biti veća od 30% za samostojeće, 40% za poluugrađene i 50% za ugrađene građevine; u gradnji interpolacija, rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji dubina tlocrta građevine, osobito poluugrađene i ugrađene, može biti najviše do dubine susjedne građevine u dvorišnom dijelu;

-    najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

-    u rekonstrukciji i gradnji zamjenske građevine postojeća izgrađenost građevne čestice i visina, veće od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

-    ako se rekonstrukcija planira za poluugrađene građevine ili građevine u nizu, pravilo kojim se definira najveći gabarit odnosi se na sve jedinice koje čine spomenutu cjelinu;

-    najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

-    obvezno zadržavanje postojećeg predvrta;

-    najmanje 1 PGM/1 stan, obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice), druge namjene prema normativima ove odluke;

-    zadržava se kontinuirani građevni pravac postojećih građevina;

-    najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice 3,0 m; postojeća manja udaljenost može se zadržati u rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji;

-    arhitektonsko oblikovanje građevine mora biti usklađeno s okolnom gradnjom, osobito kod poluugrađenih građevina i građevina u nizu;

-    iznimno, za naselje Dr. Ante Starčević u Dubravi maksimalna dubina građevine iznosi 15,0 m, za naselje individualne izgradnje sjeverno od Borongajske ceste na Volovčici maksimalna dubina građevina je 12,0 m, a za područje Šćitarjevske ulice maksimalna dubina građevina je 16,0 m;

-    iznimno, na prostoru Trnja u Murterskom naselju najveća visina građevine je tri nadzemne etaže, pri čemu je treća etaža potkrovlje bez nadozida; u naselju Kanal uz ulični potez na sjevernoj strani Supilove i u Zoranićevoj ulici četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida; na preostalom dijelu Kanala četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, izgrađenost 50%, površina prirodnog terena 30%, najmanje 1 PGM/1 stan, najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m; postojeća manja udaljenost može se zadržati u rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji, ostali lokacijski uvjeti nisu ograničeni; obvezno zadržavanje transparetne ograde, predvrta i postojeće parcelacije u Cvjetnom naselju, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog tijela zaštite, te predvrta u Murterskom naselju; zadržava se kontinuirani građevni pravac postojećih građevina; najmanje 1 PGM/1 stan; druge namjene prema normativima ove odluke; povećanje broja stanova moguće je samo ukoliko se mogu osigurati parkirališne potrebe na vlastitoj parceli (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice; izgrađenost na građevnim česticama prvi red uz Rapsku ulicu moguća je do 40%, s tim da udaljenost uglovnih građevina od međa susjedne građevne čestice iznimno može biti i manja, ali ne manja od postojeće najmanje udaljenosti građevine na susjednoj čestici, građevni su pravci, u pravilu, postojeći;

-    iznimno, za dio naselja I. hrvatske štedionice sjeverno od Krapinske ulice najveća visina je četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida, osim uz ulicu Munjarski put, gdje se omogućava pet nadzemnih etaža pri čemu je peta etaža potkrovlje bez nadozida; ostali parametri prema detaljnim pravilima;

-    iznimno, za naselje I. hrvatske štedionice južno od Krapinske ulice najveća visina je tri nadzemne etaže, s tim da se izvodi kosi krov prema ulici uz zadržavanje izvorne visine sljemena; ostali parametri prema detaljnim pravilima i konzervatorskim uvjetima nadležnog tijela zaštite;

-    iznimno, na prostoru Maksimira i Peščenice, sjeverno i južno od Zvonimirove, obavezno zadržavanje predvrta i postojeće parcelacije, najveća visina je četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida, iznimno može biti i viša, ali ne viša od izvedene visine četvrte etaže građevine uz koju se prislanja; najveća izgrađenost uglovnih građevnih čestica je do 60%, najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice ako se parkirališne potrebe rješavaju na parceli u potpuno ukopanoj garaži s ozelenjenim krovom, ostali parametri prema detaljnim pravilima i uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog tijela zaštite; kod nadogradnji, rekonstrukcija i gradnji novih građevina umjesto postojećih koje su visinom usklađene s prethodnim uvjetima, mogu se zadržati postojeće udaljenosti od međa;

-    iznimno, neposredno uz Heinzelovu, Zvonimirovu i Oporovečku ulicu u Dubravi, četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; najveća izgrađenost uglovnih građevnih čestica je 40%, najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice ako se parkirališne potrebe rješavaju na parceli u potpuno ukopanoj garaži s ozelenjenim krovom, ostali parametri prema detaljnim pravilima; iznimno za k.č.br. 4898 k.o. Centar omogućuje se izgradnja potpuno ukopane garaže unutar čitave površine građevne čestice;

-    iznimno, na prostoru Ljubljanice i uličnog poteza Baštijanove ulice, primjenjuju se urbana pravila iz članka 74. ove odluke;

-    iznimno, za prostor Novog Retkovca urbana pravila se utvrđuju prema elaboratu "Novi Retkovec - propozicije za gradnju i uređenje prostora", Zagreb, siječanj 1999., što ga je izradio Gradski zavod za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša;

-    iznimno, za prostor zaštićene graditeljske cjeline naselja Istrana omogućuje se rekonstrukcija u postojećim gabaritima;

-    iznimno, za naselje Trstik, najveća visina građevina je četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta oblikuje kao potkrovlje, usklađeno s postojećom gradnjom u nizu."

 

Članak 35.

 

U članku 62. stavku 5. pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene namjene:" alineji 6. riječ: "javnog" zamjenjuje se riječju: "javnom".

 

Članak 36.

 

U članku 63. stavku 2. alineja 2. mijenja se i glasi:

"-  poboljšavanje kvalitete stanovanja dovršetkom postojećih i uvođenjem novih sadržaja u skladu s pravilima urbanističke struke uvažavajući koncepciju urbanističkog rješenja po kojoj je pretežiti dio naselja izgrađen;"

U stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene, mješovite i poslovne namjene:" alineja 8. mijenja se i glasi:

"- uređenje javnih zelenih površina i igrališta za potrebe naselja u skladu s pravilima struke;".

U alineji 12. iza riječi: "odluke, " dodaje se riječ: "a".

 

Članak 37.

 

U članku 65. stavku 2. alineja 3. mijenja se i glasi:

"-  na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode, na kulturnim dobrima i na nalazištima strogo zaštićenih i ugroženih biljnih vrsta na ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ove odluke;".

U stavku 3. alineji 4. riječ: "autokampa" zamjenjuje se riječju: "Autokampa", a riječi: "na RŠC Jarun" brišu se.

Alineja 10. mijenja se i glasi:

"-  iznimno, zapadno od RŠC Jarun moguće je uređenje Autokampa "Jarun", kapaciteta do 1000 posjetilaca, a sve prema posebnim propisima za gradnju autokampa, uz prethodnu valorizaciju i maksimalno zadržavanje postojećeg zelenila;".

 

Članak 38.

 

U članku 66. stavku 2. pod podnaslovom: "Parkovi: "u alineji 6. iza riječi: "Tuškancu" dodaju se riječi: "i rekonstrukcije garaže sjeverno od zgrade Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića koja uključuje izgradnju podzemne etaže".

U stavku 3. riječi: "s pravnim statusom" brišu se.

 

Članak 39.

 

U članku 68. stavku 2. alineja 4. mijenja se i glasi:

"-  na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode, na kulturnim dobrima i na nalazištima strogo zaštićenih i ugroženih biljnih vrsta na ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ove odluke."

U stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" u alineji 6. riječi: "prostor rezerviran" zamjenjuju se riječima: "prostora rezerviranog".

U alineji 9. iza riječi: "građevine" zarez se zamjenjuje točkom sa zarezom.

U alineji 10. iza riječi: "iznimno" briše se zarez.

U stavku 5. pod podnaslovom "b) u zoni javne i društvene i ugostiteljsko-turističke namjene:" alineja 8. mijenja se i glasi.

"-  gradnja novih građevina prema javnom natječaju osim ako člankom 99. ove odluke nije određeno drugačije;"

U alineji 9. iza riječi:"kat" dodaje se zarez.

 

Članak 40.

 

U članku 69. u stavku 2. na kraju alineje 4. točka sa zarezom zamjenjuje se točkom.

U stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" alineja 23. briše se.

Dosadašnja alineja 24. postaje alineja 23.

Pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene namjene, poslovne namjene K1 i ugostiteljsko - turističke namjene:" u alineji 10. iza riječi: "natječaju" dodaju se riječi: "osim ako člankom 99. ove odluke nije određeno drugačije".

U alineji 13. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom.

Iza alineje 13. dodaje se alineja 14. koja glasi:

"-  iznimno, na lokalitetu "Aralica" (k.č.br. 1111, k.o. Podsused) prema grafičkom prikazu najveća izgrađenost čestice 50%, najveća visina je tri nadzemne etaže."

 

Članak 41.

 

U članku 70. stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" u alineji 10. iza riječi: "najmanje" dodaje se riječ: "je".

U stavku 4. pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene namjene:" u alineji 3. iza riječi: "natječaju" dodaju se riječi: "osim ako člankom 99. ove odluke nije određeno drugačije".

 

Članak 42.

 

U članku 71. stavku 2. na kraju alineje 4. točka sa zarezom zamjenjuje se točkom.

U stavku 3. tekst pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" mijenja se i glasi:

"-  gradnja samostojećih, poluugrađenih i ugrađenih građevina;

-    najmanja površina građevne čestice je za samostojeću 350 m2, za poluugrađenu 220 m2, a za ugrađenu građevinu 132 m2;

-    najveća izgrađenost građevne čestice je za samostojeću 30%, poluugrađenu 40%, a za ugrađenu građevinu 50%;

-    najveći ki za samostojeću građevinu 1,0, za poluugrađenu i ugrađenu 1,2;

-    najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja ulice;

-    najveća visina je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

-    najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); druge namjene prema normativima ove odluke;

-    pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine; na građevnoj čestici moguća je gradnja samo jedne pomoćne građevine;

-    u Novom Zagrebu gradnja samostojećih i poluugrađenih građevina, najveći GBP 400 m2, ostalo prema detaljnim pravilima;

-    udaljenost građevnog pravca glavne građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje je 3,0 m, iznimno može i manje u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina;

-    najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m;

-    rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih na česticama jednakim ili većim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez povećanja;

-    rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija moguća je i na građevnim česticama manjim od propisanih za novu gradnju, uz uvjet da je ki 1,0, najveća visina tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, udaljenost građevina od međe susjedne građevne čestice postojeća, ali ne manje od 1,0 m za nove građevine; potreban broj PGM osigurati na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni; u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeći ki i visina, veći od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

-    iznimno, uz Ilicu, Zagrebačku, produženu Medarsku, Aleju grada Bolonje, Remetinečku, produženu Ulicu Ivane Brlić-Mažuranić, produženu Šarengradsku ulicu, Branimirovu i ulicu Dubrava moguća je gradnja novih građevina, rekonstrukcija i interpolacija najveće visine pet nadzemnih etaža, pri čemu se peta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, dubine nadzemnih etaža najviše 16,0 m, najveći kin 2,0, najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

-    iznimno, uz ulicu I. Trnava, Resnički put, Vukomeričku, produženu Vukovarsku, ulicu Klin, produženu Jarunsku, Aninu, Jezersku, Rudešku ulicu, produženu Baštijanovu ulicu, produženu Kranjčevićevu ulicu i na području Hrelića; gradnja građevina prema urbanim pravilima iz članka 74. ove odluke;

-    iznimno, na području Botinca potrebno je čuvati urbanu matricu, moguća je rekonstrukcija i gradnja novih građevina umjesto postojećih i interpolacija, uz najveći ki 1,2 sa ciljem povećavanja arhitektonske kvalitete građevine; postojeće građevne čestice ne mogu se dijeliti i spajati; rekonstrukcija ulične mreže uz povećanje PGM-a, ostali parametri prema detaljnim pravilima;

-    iznimno, na području Malešnice kao dovršetak poteza gradnje uz Ulicu Ante Topića Mimare i ulicu Malešnica omogućuje se gradnja novih građevina, rekonstrukcija i interpolacija najveće visine pet nadzemnih etaža, pri čemu se peta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, najveći ki 1,7, najmanji prirodni teren je 20%; najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

-    iznimno, na području Sigečice uz Rapsku ulicu omogućuje se izgrađenost građevnih čestica do 60%; na zapadnom dijelu križanja Rapske i Ugljanske ulice izgrađenost građevne čestice 80%, ugostiteljsko-turistička namjena, visina podrum, tri etaže i potkrovlje (bez bučnih sadržaja i povećanog prometa u odnosu na okolnu gradnju, tako da sadržaj ne ometa stanovanje);

-    iznimno, uz Ilirsku ulicu prema grafičkom prikazu omogućava se zadržavanje izvedene građevine u skladu s izvedenim stanjem;

-    iznimno, uz Bijeljinsku ulicu prema grafičkom prikazu omogućava se zadržavanje izvedene građevine u zatečenim tlocrtnim i visinskim gabaritima, a drugi lokacijski uvjeti nisu propisani;

-    iznimno, uz Vojakovačku ulicu prema grafičkom prikazu omogućava se zadržavanje izvedene građevine najveće visine četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, a drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

-    iznimno, u ulici Gredice, kao uglovnica Jarunske ulice i ulice Gredice, omogućava se zadržavanje izvedene građevine najveće visine tri etaže, ostali parametri nisu propisani;

-    iznimno, uz ulicu 6. Trokut, a prema grafičkom prikazu, omogućuje se zadržavanje u prostoru izvedene građevine prema sljedećim uvjetima: smještaj građevine na način kako je evidentirana u katastru i visina prema urbanom pravilu, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

-    iznimno, uz zapadnu stranu Anićeve ulice u naselju Trokut, prema grafičkom prikazu, najveći GBP za građevinu ugostiteljsko-turističke namjene, hotel, nije propisan, ostalo prema detaljnim pravilima;

-    iznimno, uz južnu stranu ulice Dubrava i uz Trpanjsku ulicu, prema grafičkom prikazu, omogućava se zadržavanje izvedene građevine - uglovnice na k.č.br. 6373 k.o. Dubrava i na k.č.br. 4101/16 k.o. Rudeš, prema postojećem stanju izvedenosti pristupnoga puta i građevine."

U stavku 4. pod podnaslovom:"b) u zoni javne i društvene namjene:" u alineji 7. iza riječi: "natječaju" dodaju se riječi: "osim ako člankom 99. ove odluke nije određeno drugačije".

U alineji 8. iza riječi: "čestice" zarez se zamjenjuje riječju: "i".

 

Članak 43.

 

U članku 72. stavku 1. iza riječi: "uređenje i" dodaje se riječ: "urbana".

U stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" na kraju alineje 14. točka sa zarezom zamjenjuje se točkom.

Alineja 15. briše se.

 

Članak 44.

 

U članku 73. stavku 1. iza riječi: "Uređenje i" dodaje se riječ: "urbana".

U stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" na kraju alineje 15. točka sa zarezom zamjenjuje se točkom.

Alineja 16. briše se.

Pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene namjene:" u alineji 8. iza riječi: "natječaj" dodaju se riječi: "osim ako člankom 99. ove odluke nije određeno drugačije".

 

Članak 45.

 

U članku 74. stavku 1. iza riječi: "Uređenje i" dodaje se riječ: "urbana".

U stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene:" u alineji 4. riječ: "ki " zamjenjuje se riječju: "kin".

Na kraju alineje 22. točka sa zarezom zamjenjuje se točkom.

Alineja 23. briše se.

U stavku 5. pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene namjene:" u alineji 7. iza riječi: "natječaju" dodaju se riječi: "osim ako člankom 99. ove odluke nije određeno drugačije".

Pod podnaslovom: "c) u zoni poslovne namjene:" u alineji 1. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom.

 

Članak 46.

 

U članku 75. stavku 1. iza riječi: "Uređenje i" dodaje se riječ: "urbana".

 

Članak 47.

 

U članku 76. stavku 1. iza riječi: "Uređenje i" dodaje se riječ: "urbana", a riječ: "Avenija" zamjenjuje se riječju: "ulica".

U stavku 3. pod podnaslovom: "a) u zoni stambene i mješovite namjene" alineja 35. briše se.

Stavak 5. pod podnaslovom: "b) u zoni javne i društvene, poslovne i ugostiteljsko-turističke namjene:" mijenja se i glasi:

"- gradnja i rekonstrukcija moguća je prema programu osnovne namjene;

-  drugi lokacijski uvjeti (izgrađenost građevne čestice, GBP, ki, visina građevine i prirodni teren) nisu ograničeni;

-  gradnja novih građevina prema javnom natječaju osim ako člankom 99. ove odluke nije određeno drugačije;

-  iznimno, za postavljanje montažnog kazališta "Baraka" nije potrebno provesti javni natječaj;

-  iznimno, za izgradnju kompleksa HZZO-a u Gradišćanskoj ulici, prema grafičkom prikazu, omogućuje se izgradnja bez obveze primjene propisane udaljenosti visoke građevine od granica građevne čestice, ostali parametri prema detaljnim pravilima;

-  iznimno, na prostoru Trnja, istočno od ogranka Radničke ceste u zoni K1 označenom na kartografskom prikazu 4a. Urbana pravila, udaljenost nove visoke građevine od međe pripadajuće građevne čestice može biti i manja od h/2, ali ne manja od 6,0 m, osim od onih međa na koje je prislonjena i javnoprometnih površina. Ostali parametri prema detaljnim pravilima ovog članaka. Na jugoistočnom dijelu prostora omogućava se zadržavanje, rekonstrukcija i zamjena ugrađene građevine, prema detaljnim pravilima ovog članka."

 

Članak 48.

 

Članak 77. mijenja se i glasi:

"Uređenje, zaštita i urbana obnova kompleksa jedne namjene (2.10.) - prostori javne i društvene namjene (Aleja G. Šuška, Klin, Jankomir, bolnice), zona gospodarske namjene (Klara, Radnička cesta, Žitnjak, Slavonska avenija - sjever, Ravnice, Oporovečka ulica, Prilaz baruna Filipovića, Ilica, Šanci, Dugave - jug, Sloboština - jug, Blato - Lanište, URIHO, Avenija Većeslava Holjevca - zapad, istok, Delci, Jakuševec - jug, Novi Petruševec i Jankomir), malo poduzetništvo (Servisna zona Retkovec, Savica - Šanci, Melištice), sportsko-rekreacijska namjena s gradnjom (ŠRC Veslačka, ŠRC Chromos - Savica, Kruge, Cvjetno, Hipodrom, Termalno kupalište Blato, ŠRC Jakuševec, ŠRC Siget, ŠRC Sloboština), sportsko-rekreacijska namjena bez gradnje (Mrzlo polje, dolina potoka Bliznec, dolina potoka Štefanovec, Trokut, Otočec, Klara, Dugave, Jakuševec, Golf centar Zagreb), posebna namjena, infrastrukturni sustavi (Resnik, TE-TO, Petruševec, Autobusni kolodvor), groblja i drugi prema grafičkom prikazu.

Opća pravila:

-  uređenje cjelina, vrijednih građevina i zelenih površina te komunalne opreme;

-  dovršetak prostora novom gradnjom i uređenje otvorenih površina u funkciji osnovne namjene;

-  u svim namjenama omogućuje se gradnja više građevina na jednoj građevnoj čestici;

-  na površinama javne i društvene, gospodarske, sportsko-rekreacijske, posebne namjene te na površinama infrastrukturnih sustava i groblja ograde se mogu graditi i više od 1,50 m radi zaštite građevine ili načina njezina korištenja;

-  omogućuje se zadržavanje postojećih građevina kojih namjena nije u skladu s planiranom namjenom i njihova rekonstrukcija u postojećim gabaritima bez mogućnosti povećanja;

-  na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode, na kulturnim dobrima i na nalazištima strogo zaštićenih i ugroženih biljnih vrsta na ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ove odluke;

-  obvezno je uređenje prostora prema: UPU proširenje groblja Mirogoj, UPU Groblje Miroševec - jug i UPU Groblje Miroševec - istok, UPU Groblje Sv. Klara, UPU Groblje Čučerje, UPU Groblje Šestine, UPU Groblje Stenjevec, UPU Groblje Jakuševec, UPU Termalno kupalište Blato.

Detaljna pravila

a) javna i društvena namjena:

-  gradnja novih građevina;

-  građevna čestica oblikuje se prema normativima za određenu namjenu (škole, dječje ustanove i sl.);

-  najveća izgrađenost građevne čestice je 40%;

-  najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice, parkovno uređen;

-  najveća visina je šest nadzemnih etaža; građevina može imati i veći broj etaža ako je to vezano uz funkciju građevine ili lokalne uvjete; novu gradnju nije moguće planirati na postojećim hortikulturno-uređenim površinama;

-  obvezan je smještaj vozila na građevnoj čestici prema normativima ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

-  najmanja udaljenost građevine od međa građevne čestice je h/2 (polovica visina), osim od postojeće ili planirane javnoprometne površine;

-  za gradnju novih građevina obvezan je javni natječaj osim ako člankom 99. ove odluke nije određeno drugačije;

-  rekonstrukcija i interpolacija moguća je prema pravilima za novu gradnju, bez obaveze natječaja; u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeća izgrađenost građevne čestice i visina, veće od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; najmanji prirodni teren je postojeći.

b)   gospodarska namjena (proizvodna, poslovna, trgovački kompleksi i ugostiteljsko-turistička namjena)

-  gradnja novih i rekonstrukcija postojećih građevina;

-  najmanja građevna čestica je 1000 m2, osim prigodom rekonstrukcija i interpolacija na postojećim manjim građevnim česticama;

-  omogućuje se gradnja slobodnostojećih, poluugrađenih i ugrađenih građevina;

-  najveća izgrađenost građevne čestice je 50%;

-  najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja ulice;

-  najveći kin za proizvodnu namjenu i trgovačke komplekse 1,2, a 2,0 za poslovnu i ugostiteljsko-turističku namjenu; kin može biti i veći ako je to rezultat razrade prostora urbanističkim planom uređenja;

-  visina i broj etaža građevine određuje se ovisno o tehnologiji i namjeni;

-  obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici prema normativima ove odluke za određenu namjenu(ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

-  građevni pravac u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina;

-  najmanja udaljenost građevine od međa građevne čestice je h/2, ali ne manje od 3,0 m, osim od javnoprometne površine ili površine rezervirane za proširenje postojeće ulice;

-  za proizvodnu namjenu i trgovačke komplekse planirati zelenu tampon-zonu širine minimalno 10 m prema ostalim namjenama, osim prema javnoprometnim površinama;

-  u gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeća izgrađenost građevne čestice, ki i visina veći od propisanih mogu se zadržati, ali bez povećavanja; najmanji prirodni teren je postojeći;

-  arhitektonska kompozicija i oblikovanje građevina moraju biti primjereni karakteru zone, osobito na potezima uz gradske avenije koji definiraju ulaz u grad;

-  prigodom prenamjene (restrukturiranja) i promjene prostorne organizacije većih postojećih radnih kompleksa moguća je prenamjena dijela ili cjeline u različite prostore uredskog poslovanja, trgovine, kulture, znanosti, zabave, rekreacije i hotele; na lokacijama postojećih industrijskih pogona mogu se smjestiti i trgovački centri koji moraju biti prilagođeni urbanom prostoru tipologijom i ponudom "gradske robne kuće" (trgovački kompleksi K2 su isključeni), te s parkiralištem na površini terena koje osigurava najviše trećinu potreba za parkiranjem (ostatak potrebnih PGM-a podzemno ili u sklopu građevine); eventualno, dijeljenje na manje cjeline moguće u skladu s propozicijama za gradnju novih i rekonstrukciju postojećih građevina, uz uvjet da se ne može graditi na uređenim zelenim površinama;

-  iznimno, na prostoru zone planske oznake I. u Vukomercu, omogućuje se gradnja tehničko-putničkog kolodvora prema detaljnim pravilima za infrastrukturne sustave ovog članka;

-  iznimno, na prostorima određenima za malo poduzetništvo (Servisna zona Retkovec, Savica - Šanci i Melištica) najmanja površina građevne čestice je 500 m2, a najveća 3.000 m2; najveća visina građevine je četiri nadzemne etaže, pri čemu je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida; na istoj građevnoj čestici moguće je planirati jedan stan najveće bruto stambene površine do 150 m2; ostalo prema detaljnim pravilima;

-  iznimno, za novu gradnju u zonama poslovne namjene uz Ulicu Republike Njemačke, Heinzelovu, Slavonsku aveniju, Ulicu grada Gospića i Aveniju V. Holjevca najmanje je visine pet nadzemnih etaža,ostalo prema detaljnim pravilima;

-  iznimno u zoni gospodarske namjene dio Perjasičke ulice, dio produžene Hermanove ulice, dio Sisačke ceste I. odvojka i dio Saljske ulice određen je za malo poduzetništvo, namjene pretežno uslužne djelatnosti, najmanja površina parcele 350 m2; najveća visina građevine je četiri nadzemne etaže. Na istoj građevnoj čestici moguće je planirati jedan stan najveće bruto površine 150 m2, najmanja udaljenost od međe h/2, iznimno 1,0 m, ostalo prema detaljnim pravilima;

-  iznimno, za gradnju građevine Zagreb arene u prostoru planske namjene oznake K2 u Laništu, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;

-  iznimno, na preostalom dijelu površine u području prostora Blato - Lanište, prema lokalnim uvjetima Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, omogućuje se gradnja stambeno-poslovnih, javnih i društvenih građevina i viših od devet nadzemnih etaža bez obaveze primjene članka 101. ove odluke, te trgovačkog centra, s tim da je najveća izgrađenost građevne čestice 60%; najveći kin je 2,2 za sve namjene; a najmanji prirodni teren 15%;

-  iznimno, između Zagrebačke avenije i Ulice hrvatskih branitelja, prema grafičkom prikazu, omogućuje se najveća izgrađenost građevne čestice 70% i najveće kin 2,2, ostalo prema detaljnim pravilima;

-  iznimno, na lokaciji zatvorenih industrijskih krugova u Jankomiru, Borongaju i Fallerovom šetalištu prema grafičkom prikazu, omogućuje se najveća izgrađenost građevne čestice 70%, najveće kin 2,2 i rješenje priključka građevne čestice na prometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti osim za gradnju visoke građevine, ostalo prema detaljnim pravilima;

-  iznimno na prostoru zone K1 na Kajzerici, istočno od željezničke pruge omogućuje se gradnja kompleksa URIHO-a, što uključuje polivalentni rehabilitacijski centar i proizvodni pogon, dom za osobe s invaliditetom, te ostale prateće sadržaje, a na preostalom dijelu zone K1 - gradskoga projekta istočno od planirane prometnice, sjeverno od Avenije Dubrovnik i zapadno od Zagrebačkog velesajma, omogućuje se gradnja i stambenih i stambeno-poslovnih građevina;

-  iznimno, za gradnju građevina javne i društvene namjene na prostoru Kozari puteva, unutar zone K1, lokacijski uvjeti nisu propisani, obvezna je provedba javnog natječaja;

-  na prostoru gospodarske namjene jugoistočno od sajma automobila u Jakuševcu gradnja i uređenje na temelju provedbe javnog natječaja;

-  iznimno, na istom prostoru omogućuje se građenje komunalnih građevina i uređaja infrastrukturnog sustava u svrhu realizacije Plana gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu, prema detaljnim urbanim pravilima za infrastrukturne sustave određene u ovome članku, a bez obaveze provedbe procedure određene u članku 99. i članku 101. ove odluke.

c) sportsko-rekreacijska namjena - sport s gradnjom

-  gradnja novih građevina i rekonstrukcija;

-  građevna čestica površine, u pravilu, najmanje 5.000 m2; iznimno, može se zadržati manja površina ako je građevna čestica cijela u zoni određenoj kartografskim prikazom 1) KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, ali ne manja od 2.000 m2;

-  najveća izgrađenost građevne čestice 40%;

-  najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja ulice, osim u kontaktnom području priobalja rijeke Save i u podsljemenskoj zoni, gdje najmanje 50% građevne čestice mora biti prirodno tlo (uređena zelena površina);

-  visina građevine uvjetovana je specifičnim zahtjevima vrste sporta; građevina (ili njezin dio) u kojoj je smješten prateći sadržaj može biti viša od građevine osnovne namjene;

-  u ukupnom GBP-u sportski sadržaji moraju biti zastupljeni s najmanje 70%, drugo mogu biti prateći sadržaji, osim za stadione gdje udio pratećih sadržaja može biti i veći;

-  iznimno, za gradnju i uređenje prostora Hipodroma obvezna je prethodna izrada krajobrazne studije; ostali parametri prema detaljnim pravilima;

-  iznimno, za gradnju u priobalju Save uz Veslačko naselje, najmanja građevna čestica je 4000 m2, a rekonstrukcije su moguće na postojećim manjim česticama;

-  iznimno, na području Nova bolnica - zapad (termalno kupalište Blato) omogućuje se izgradnja i uređenje turističkih i javnih sadržaja; odnos sportskih i pratećih sadržaja može biti i drugačiji od propisanoga kao rezultat razrade prostora UPU-om Termalno kupalište Blato;

-  iznimno, na prostoru zone rekonstrukcije i dogradnje Doma sportova omogućuje se izgradnja i uređenje sportskih i pratećih sadržaja, pri čemu odnos sportskih i pratećih sadržaja može biti i drugačiji od propisanoga; ostali lokacijski uvjeti nisu propisani;

-  u rekonstrukciji, nadogradnji i gradnji novih građevina umjesto postojećih postojeća izgrađenost građevne čestice veća od propisane može se zadržati, ali bez povećavanja; najmanji prirodni teren je postojeći;

-  za gradnju građevina sportsko-rekreacijske namjene na istaknutim lokacijama površine veće od 1,0 ha obvezan javni natječaj.

d) sportsko-rekreacijska namjena - sport bez gradnje

-  građevna čestica površine, u pravilu, najmanje 5000 m2; iznimno, može se zadržati manja površina ako obuhvaća cijelu zonu određenu kartografskim prikazom: 1) KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA;

-  na ovim se prostorima mogu uređivati otvorena igrališta te graditi manje prateće građevine koje upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti (garderobe, sanitarije, manji ugostiteljski sadržaji i sl.), ukupan GBP do 1000 m2/ha cjelovite uređene sportsko-rekreacijske površine - građevne čestice, a proporcionalno manje na manjima; ukupni GBP ne može biti veći od 5000 m2; otvorena igrališta mogu se sezonski natkriti; prateći se sadržaji mogu graditi istodobno ili nakon uređenja otvorenih sportsko-rekreacijskih igrališta;

-  najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja ulice, osim u kontaktnom području priobalja rijeke Save i u podsljemenskoj zoni, gdje najmanje 50% građevne čestice mora biti prirodno tlo (uređena zelena površina).

e) posebna namjena

-  površine posebne namjene uređuju se prema posebnim propisima;

-  unutar površina posebne namjene mogu se graditi i rekonstruirati građevine i postavljati uređaji koji služe osnovnoj namjeni;

-  visina građevina uvjetovana je specifičnim zahtjevima osnovne namjene uz obvezu poštivanja lokalnih uvjeta.

f) infrastrukturni sustavi

-  gradnja novih građevina i rekonstrukcija;

-  veličina građevne čestice, građevine i pratećih sadržaja određeni su tehnološkim zahtjevima i posebnim propisima;

-  poštovati mjere zaštite okoliša; što je moguće više sadržaja smjestiti podzemno; neizgrađene dijelove građevne čestice hortikulturno urediti;

-  rubove građevnih čestica prema drugim namjenama treba urediti kao zaštitni vegetacijski pojas najmanje širine 10 m, iznimno i manje za donju stanicu žičare;

-  gradnja i uređenje tramvajskih, autobusnih i željezničkih terminala s pratećim sadržajima prema javnom natječaju;

-  iznimno, na prostoru Glavnog kolodvora Zagreb omogućuje se realizacija sadržaja sukladno utvrđenoj prometnoj studiji i rezultatima po njoj provedenog javnog natječaja;

-  iznimno, na prostoru sanitarnog odlagališta Prudinec omogućuje se građenje komunalnih građevina i uređaja infrastrukturnog sustava u svrhu sanacije odlagališta.

g) groblje

-  prostore groblja oblikovati kao zelene parkovne površine kvalitetnim parkovno-pejsažnim rješenjima i osiguravanjem standarda najmanje površine po grobnom mjestu u skladu s Pravilnikom o grobljima;

-  na prostorima groblja mogu se graditi prateće građevine, tj. građevine koje služe osnovnoj funkciji groblja (crkve, kapele, obredne dvorane, mrtvačnice i sl.), te komunalna infrastruktura;

-  uređenje svih groblja, gradnja pratećih građevina, te oblikovanje opreme što se na groblju postavlja, mora biti primjereno oblikovanju, uređenosti i tradiciji takvih prostora;

-  uz granicu groblja, a unutar površine groblja, treba osigurati zaštitni vegetacijski pojas najmanje širine 10,0 m;

-  uređenje groblja uskladiti sa Zakonom o grobljima i drugim posebnim propisima;

-  gradnja novih groblja prema javnom natječaju uz obavezu izrade UPU-a."

 

Članak 49.

 

U članku 79. u stavku 2. na kraju alineje 11. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom.

Iza alineje 11. dodaje se alineja 12. koja glasi:

"-  iznimno, za prostor sanitarnog odlagališta Prudinec omogućuje se građenje komunalnih građevina i uređaja infrastrukturnog sustava u svrhu realizacije Plana gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu, prema detaljnim urbanim pravilima za infrastrukturne sustave određene u članku 77. ove odluke."

 

Članak 50.

 

Članak 82. mijenja se i glasi:

"Urbana preobrazba (3.1.) - prostori: Sv. Duh, Heinzelova, Ferenščica, Branimirova, Njivice - Pile, Martinovka, Kruge, Brezje, Staro Trnje, Sigečica, Vrbik (Ul. I. Lučića), središnji dio Savice (Ujevićeva - Jeđutova), industrijska baština u Trnju (Paromlin, bivša industrija uz Radničku cestu), Cvjetno naselje (istočno od HRT-a), prostor između Save i ulice Prisavlje, Istočni kolodvor, Tvornica autobusa, Ulica grada Gospića, Ciglana, područje Glavnog kolodvora s kontaktnim prostorom Trnja, Ul. kneza Lj. Posavskog - Heinzelova - Branimirova, Kruge, Tvornica cementa u Podsusedu, Oranice, Savska - Šarengradska, središte Trešnjevke, NK Zagreb Kranjčevićeva, Klanječka - Tomislavova, Studentski kampus Borongaj i drugi prema grafičkom prikazu.

Opća pravila:

-  uklanjanje i zamjena gradskog tkiva stanje i namjena kojega nisu adekvatni položaju u gradu;

-  promjena postojeće namjene i morfologije te definiranje nove ulične mreže i urbane strukture;

-  obvezno je donošenje urbanističkog plana uređenja;

-  programom za izradu urbanističkog plana uređenja definirat će se osnovni urbanistički parametri za korištenje prostora, način korištenja i uređenja površina, sukladno planiranoj namjeni, javnim i društvenim potrebama, poštujući vrijednosti i specifičnosti područja za koje se izrađuje urbanistički plan uređenja;

-  na javnim gradskim površinama - tematskim zonama (Z4) mogu se graditi građevine za kulturu, znanost, rekreaciju, ugostiteljske i vjerske građevine, uz uvjet da kin zone nije veći od 0,2 i podzemne garaže kojim GBP ne ulazi u obračun ki, udaljenost građevine od susjedne međe nije propisana;

-  do donošenja urbanističkog plana uređenja mogući su zahvati u skladu s člankom 104. ove odluke osim ako programskim smjernicama ovog članka nije određeno drugačije;

-  na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ove odluke.

Programske smjernice:

1. UPU Ulica Lj. Posavskog - Zavrtnica - Branimirova - Crvenog križa

-  transformacija u prostor visokoga urbanog standarda stambeno-poslovne namjene;

-  gradnja i uređenje prema interpretaciji urbane matrice i tipologije Donjeg grada uz mogućnost gradnje i samostojećih visokih građevina; uređenje javnog parka i otvorenih sportskih igrališta, uređenje i dopuna ulične mreže i javnih prostora.

2. UPU Banjavčićeva - Heinzelova - Branimirova - Zavrtnica

-  transformacija u prostor pretežito poslovne namjene visokoga urbanog standarda;

-  prostor visoke gradnje interpretacijom urbane matrice i tipologije Donjeg grada uz mogućnost gradnje i samostojećih građevina;

-  uređenje i dopuna ulične mreže, javnih prostora i zelenila.

3. UPU Ciglana

-  transformacija zone "stare industrije" u prostor visokoga urbanog standarda;

-  uređenje novih zona mješovite i poslovne namjene, javnih parkova, te uređenje terminala javnog prijevoza;

-  uređenje i dopuna ulične mreže, javnih prostora i sustava gradske infrastrukture;

-  nova gradnja visokih, odnosno niskih građevina, ovisno o usklađenju s postojećom okolnom izgrađenom strukturom;

-  očuvanje prostora posebnih prirodnih i graditeljskih vrijednosti;

-  afirmacija poteza uz Ilicu;

-  studija prostornih i prometnih mogućnosti užeg i šireg područja (povezivanje s okolnom mrežom - Ilica, Kustošijanska, ulica Črnomerec, Prilaz baruna Filipovića...).

4. UPU Sveti Duh

-  zaštita, uređenje i dogradnja zapadnog dijela podsljemenskog predjela kao cjeline, osobito pejsažnih i zaštitnih zelenih površina i komunalne opreme;

-  u zoni mješovite namjene, gradnja pretežito stambenih građevina manjih gabarita;

-  u zoni javne i društvene namjene gradnja prema programu i normativima osnovne namjene i u skladu s okolnom gradnjom, a prema javnom natječaju, dio terena parkovno uređen;

-  osigurati poprečne pješačke veze.

5. UPU Savska - Šarengradska - jug

-  uređenje prostora mješovite namjene pretežito visokom gradnjom i sportsko-rekreacijske zone; uređenje prostora u kontekstu povezivanja gradskog tkiva sa sjeverne i južne strane rijeke;

-  preispitat će se mogućnost gradnje građevina viših od 9 etaža;

-  uređenje prostora od važnosti za čitav grad;

-  transformacija postojeće izgrađene strukture u prostor visokoga urbanog standarda,

-  definiranje fizionomijskih elemenata slike grada;

-  afirmacija prostora ispod pruge i uz nju.

6. UPU Savska - Šarengradska - sjever

-  površine mješovite namjene;

-  uređenje prostora pretežito visoke gradnje;

-  preispitat će se mogućnost gradnje građevina viših od 9 etaža;

-  uređenje prostora od važnosti za čitav grad;

-  studija mogućnosti poprečnog povezivanja s ostalim prostorom Trešnjevke pješačkim i kolnim prolazima ispod pruge.

7. UPU Savska ulica - Prisavlje

-  uređenje prostora mješovite namjene i planiranje pretežito visoke gradnje;

-  transformacija postojeće izgrađene strukture u prostor visokoga urbanog standarda;

-  sadržajno, funkcionalno i oblikovno usklađenje s okolnim visokokonsolidiranim prostorom.

8. UPU NK Zagreb

-  površine mješovite i sportsko-rekreacijske namjene;

-  uređenje prostora pretežito visoke gradnje; uređenje prostora gradskog značaja;

-  transformacija u prostor visokoga urbanog standarda;

-  prometno, sadržajno i funkcionalno povezivanje s prostorom Donjeg grada.

9. UPU područja nekadašnje Tvornice cementa u Podsusedu

a)   Za površinu poslovne namjene te javne i društvene namjene između planirane ulice Karažnik i Aleje grada Bolonje (južni dio) predviđa se:

-  transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, oblikovanjem i sadržajima prilagođen značenju zapadnog ulaza u grad;

-  omogućiti integraciju stambene namjene visine do 5 etaža, kao i supstituciju objekata cementare javnim i poslovnim sadržajima;

-  omogućiti poboljšanje komunalne infrastrukture - osobito odvodnje kao preduvjeta sanacije klizišta;

-  preispitati mogućnosti dreniranja i korištenje podzemnih voda;

-  preispitati mogućnosti uređenja reciklažnog dvorišta na jugozapadnom dijelu prostora.

b)   U širem području nekadašnje Tvornice cementa, sjeverno od planirane ulice Karažnik (sjeverni dio plana):

-  planirati površine gospodarske, stambene, mješovite, sportsko-rekreacijske namjene i društvene namjene;

-  preduvjet gradnje u utjecajnoj zoni klizišta je provedena sanacija klizišta;

-  uređenje reciklažnog dvorišta za građevni otpad i odlaganje zemlje, u funkciji sanacije klizišta;

-  tipologiju gradnje sjeverno od planirane ulice Karažnik prilagoditi gradnji u kontaktnoj zoni.

10. UPU Oranice - TEP - Tematski park

-  uređenje prostora uz transformaciju postojeće izgrađene strukture;

-  artikuliranje poteza uz planiranu gradsku aveniju ulicu Oranice;

-  uređenje prostora mješovitom gradnjom, u pravilu visokom, niskom, uz mogućnost individualne gradnje;

-  afirmacija vodotoka kao prirodnog elementa u urbanoj matrici;

-  uređenje prostora javne zelene površine - tematskog parka kao sportsko-rekreacijske zone u skladu s važnošću prostora za budući gradski identitet te u skladu s očekivanom transformacijom i prenamjenom okolnog prostora;

-  obvezan javni natječaj za područje tematskog parka.

11. DPU uređenja stambenog naselja na lokaciji bivše vojarne Špansko - Oranice

-  površina mješovite - pretežito stambene namjene;

-  transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, uz poštivanje postojeće vegetacije i afirmaciju vodotoka.

12. UPU Tvornica autobusa

-  transformacija nekadašnje industrijske strukture u novu stambeno-poslovnu zonu visokoga urbanog standarda;

-  uređenje prostora uz mogućnost planiranja pretežito visoke gradnje;

-  preispitat će se mogućnost gradnje građevina viših od 9 etaža;

-  uređenje novih javnih prostora, gradske infrastrukture i odgovarajućih pratećih sadržaja;

-  povezivanje s okolnim stanovanjem u homogenu cjelinu.

13. UPU Ferenščica - zapad

-  transformacija postojeće strukture uz glavne gradske prometnice u zonu mješovite stambeno-poslovne namjene visokoga urbanog standarda;

-  uređenje prostora uz mogućnost planiranja pretežito visoke gradnje;

-  mogućnost sanacije dijela postojeće gusto izgrađene strukture odabirom odgovarajuće tipologije (niska i individualna gradnja);

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture;

-  afirmacija poteza uz Ulicu grada Vukovara i Donje Svetice.

14. UPU Ferenščica - istok

-  transformacija postojeće strukture u zonu mješovite stambeno-poslovne namjene visokoga urbanog standarda;

-  uređenje prostora planiranjem visoke i niske gradnje;

-  mogućnost sanacije dijela postojeće gusto izgrađene strukture odabirom odgovarajuće tipologije (niska i individualna gradnja);

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture.

15. UPU Istočni kolodvor:

-  transformacija nekadašnje industrijske zone u prostor mješovite namjene visokoga urbanog standarda;

-  uređenje prostora planiranjem visoke i niske gradnje;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture;

-  afirmacija prostora uz Heinzelovu ulicu i ulicu Svetice;

-  istraživanje mogućnosti povezivanja s prostorom sjeverno od željezničke pruge.

16. UPU Studentski kampus Borongaj

-  transformacija zone bivše vojarne Borongaj u zonu javne i društvene namjene - Studentski kampus, obrazovno-znanstveno-istraživački centar sa svim pratećim sadržajima;

-  očuvanje postojećeg kvalitetnoga visokog zelenila i postojećeg vodotoka;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture;

-  planiranje parkovnih površina;

-  planiranje sportsko-rekreacijskih površina i sadržaja.

17. UPU Ulica grada Gospića - sjeveroistok

-  transformacija industrijske zone u prostor mješovite namjene visokoga urbanog standarda;

-  uređenje nove stambeno-poslovne zone;

-  uređenje prostora planiranjem pretežito visoke gradnje uz respektiranje kvalitetne parkovne vegetacije;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture;

-  afirmacija poteza uz Ulicu grada Gospića;

-  u obuhvatu plana omogućiti gradnju stambenih i poslovnih građevina viših od devet nadzemnih etaža, tlocrtne izgrađenosti nadzemnih etaža do 40%, uz osiguranje prirodnog terena minimalno 30%, drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni.

18. UPU Ulica grada Gospića - jugozapad:

-  transformacija industrijske zone i zone postojeće individualne gradnje u prostor mješovite namjene;

-  uređenje nove stambeno-poslovne zone;

-  uređenje prostora planiranjem pretežito visoke gradnje;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture;

-  mogućnost sanacije dijela postojeće gusto izgrađene strukture odabirom odgovarajuće tipologije (niska i individualna gradnja);

-  afirmacija poteza uz Ulicu grada Gospića.

19. UPU Peščenica sjever - Štrigina

-  transformacija postojeće strukture u prostor mješovite namjene;

-  uređenje nove stambeno-poslovne zone planiranjem visoke i niske gradnje;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture;

-  povezivanje planirane strukture s kvalitetnom stambenom gradnjom uz Zvonimirovu i Bužanovu ulicu u homogenu cjelinu.

20. UPU - Svetice

-  strukturalna i sadržajna preobrazba prostora;

-  uređenje zona stambene i mješovite namjene;

-  dovršenje i oblikovanje naselja u mjerilu usklađenom s postojećom kvalitetnom gradnjom (visokom, niskom i individualnom);

-  povezivanje ulica u gradsku mrežu;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture.

21. UPU Radnička - Domovinski most

-  strukturalno-funkcionalna transformacija u poslovnu zonu visokoga urbanog standarda;

-  uređenje prostora planiranjem visoke gradnje;

-  afirmacija prostora na jugoistočnom ulasku u grad, odabirom primjerenih volumena kvalitetnog oblikovanja;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture.

22. UPU Heinzelova - Radnička - željeznička pruga

-  transformacija postojeće izgrađene strukture vodeći računa o zaštićenome kulturnom dobru;

-  uređenje površine mješovite namjene planiranjem pretežito visoke gradnje;

-  preispitat će se mogućnost gradnje građevina viših od 9 etaža;

-  uređenje novih javnih prostora.

23. UPU Martinovka - zona istok

-  površine mješovite i javne namjene te javne gradske površine - tematske zone;

-  uređenje prostora planiranjem pretežito visoke gradnje;

-  preispitat će se mogućnost gradnje građevina viših od 9 etaža;

-  preispitat će se opcije realizacije projekta Sveučilišna aleja;

-  transformacija u prostor visokoga urbanog standarda.

24. UPU Martinovka - zona zapad

-  uređenje prostora mješovite namjene;

-  transformacija postojeće izgrađene strukture;

-  promjena postojeće parcelacije;

-  uređenje prostora i planiranje pretežito visoke gradnje.

25. UPU Potez uz Savu južno od ulice Prisavlje

-  uređenje površina mješovite namjene;

-  uređenje prostora i planiranje niske i visoke gradnje uz obvezno planiranje većih otvorenih javnih površina, a uređenje javne gradske površine - prema općim pravilima za niskokonsolidirana gradska područja;

-  omogućiti gradnju građevina društvene i javne namjene od važnosti za grad i državu-koja treba biti prevladavajuća;

-  transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, važnog za identitet grada;

-  osigurati kontinuitet zelene površine uz rijeku Savu;

-  nisu mogući zahvati iz članka 104. ove odluke;

-  planiranje zone za sport i rekreaciju - sport s gradnjom - R1 na potezu istočno od Mosta slobode.

26. UPU Središnjeg prostora Brezja

-  uređenje prostora i planiranje pretežito visoke gradnje u zonama mješovite i društvene namjene, a uređenje javne gradske površine - tematske zone prema općim pravilima za niskokonsolidirana gradska područja;

-  radi zaštite vizura s Mosta slobode prema sjeveru, uz Ulicu Hrvatske bratske zajednice, građevine ne mogu biti više od visine vijenca Nacionalne i sveučilišne knjižnice;

-  transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, važnog za identitet grada;

-  nisu mogući zahvati iz članka 104. ove odluke.

27. UPU Kruge

-  površina mješovite namjene;

-  uređenje prostora i planiranje visoke i niske gradnje;

-  radi zaštite vizura s Mosta slobode prema sjeveru, objekti uz Ulicu Hrvatske bratske zajednice ne mogu biti viši od visine vijenca Nacionalne i sveučilišne knjižnice;

-  transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, važnog za identitet grada.

28. UPU Njivice

-  površina mješovite namjene i javne gradske površine - tematske zone;

-  uređenje prostora i planiranje pretežito visoke gradnje, a uređenje javne gradske površine - tematske zone prema općim pravilima za niskokonsolidirana gradska područja;

-  nisu mogući zahvati iz članka 104. ove odluke.

29. UPU Sigečica

-  površina mješovite namjene;

-  uređenje prostora i planiranje pretežito visoke gradnje;

-  transformacija industrijske zone u prostor visokoga urbanog standarda.

30. UPU Cvjetno naselje za zonu istočno od HRT-a

-  površina mješovite namjene;

-  uređenje prostora i planiranje pretežito visoke gradnje;

-  transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, s interpolacijom javnih i društvenih sadržaja koji trebaju biti prevladavajući;

-  definiranje lokacije Državnog arhiva, definiranje potreba HRT-a;

-  radi zaštite vizura s Mosta slobode prema sjeveru, uz Ulicu Hrvatske bratske zajednice, građevine ne mogu biti više od visine vijenca Nacionalne i sveučilišne knjižnice;

-  nisu mogući zahvati iz članka 104. ove odluke.

31. UPU Staro Trnje, Savica, za zonu Prisavlje - Ulica V. Ruždjaka - planirana Strojarska

-  površina mješovite namjene i mješovite - pretežito poslovne namjene;

-  uređenje prostora i planiranje visoke, niske i individualne gradnje;

-  radi zaštite vizura s Mosta slobode prema sjeveru, uz Ulicu Hrvatske bratske zajednice, građevine ne mogu biti više od visine vijenca Nacionalne i sveučilišne knjižnice;

-  transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, važna za identitet grada;

-  zaštita identiteta i strukture Starog Trnja.

32. UPU Savica - središnja zona

-  površina mješovite namjene;

-  uređenje prostora i planiranje pretežito visoke gradnje;

-  transformacija u prostor visokoga urbanog standarda.

33. UPU Klanječka - Tomislavova

-  površine mješovite i stambene namjene;

-  uređenje prostora niske i visoke gradnje;

-  preispitat će se mogućnost gradnje građevina viših od 9 etaža;

-  uređenje nove stambeno-poslovne zone;

-  komunalno opremanje zemljišta i uvođenje prometne mreže.

34. UPU Prečko - istok

-  površine mješovite namjene;

-  uređenje prostora pretežito visoke gradnje;

-  preispitat će se mogućnost gradnje građevina viših od 9 etaža;

-  transformacija izgrađene strukture u prostor višega urbanog standarda.

35. UPU Rudeš

-  površine mješovite namjene;

-  uređenje prostora visoke gradnje;

-  komunalno opremanje zemljišta i uvođenje prometne mreže.

36. UPU Munja

-  transformacija industrijske zone u prostor mješovite namjene visokoga urbanog standarda;

-  preispitat će se mogućnost gradnje građevina viših od 9 etaža;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture;

-  uređenje prostora planiranjem javnih sadržaja.

37. UPU Vukomerec

-  transformacija zone u prostor mješovite namjene visokoga urbanog standarda;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture;

-  uređenje prostora planiranjem javnih sadržaja;

38. UPU "TOZ"

-  planiranje novoga stambenog naselja s pratećim sadržajima;

-  definiranje interne prometne mreže koja će zajedno s postojećim i planiranim prometnim pravcima izvan područja obuhvata činiti funkcionalnu prometnu mrežu ovog dijela grada;

-  osmišljavanje prostornog koncepta naselja kao područja visokog urbaniteta, u okviru kojega će se definirati mreža javnih prostora (trgovi i pješačke površine, parkovi, dječja igrališta i dr., te obavezno prostor za gradnju dječje ustanove).

39. UPU Radnička - Slavonska avenija

-  uređenje nove zone gospodarske namjene;

-  preispitat će se mogućnost gradnje građevina viših od 9 etaža radi stvaranja i oblikovanja poteza otvorenih gradskih prostora koji su sastavni dio veze naselja park Maksimir, kampus Borongaj do naselja Savica - Šanci, osobito do nove sportsko-rekreacijske zone uz jezera Savica;

-  afirmacija prostora uz Slavonsku aveniju i Radničku cestu.

40. UPU Lašćina

-  transformacija studentskog doma u dio stambenog naselja Lašćina;

-  zadržavanje postojeće kvalitetne vegetacije i povezivanje u park naselja;

-  planiranje dijela naselja poštujući smjernice održivog razvoja i energetske

učinkovitosti;

-  strukturiranje naselja poštujući konfiguraciju terena;

-  planiranje pratećih sadržaja naselja (trg, dječji vrtić, park);

-  planiranje drvoreda uz Lašćinsku ulicu i Dobri dol;

-  planiranje pješačke veze između Lašćinske ulice i Dobrog dola.

41. UPU Zagorska, Selska, Meršićeva

-  površina mješovite - pretežito stambene namjene;

-  gradnja i uređenje prema interpretaciji i zaštiti postojeće urbane matrice, mogućnost gradnje samostojećih građevina;

-  uređenje prostora planiranjem visoke i niske gradnje;

-  afirmacija prostora uz prugu;

-  intervencije u prostoru prema propozicijama nadležnog tijela zaštite.

42. UPU Cvjetno naselje za zonu zapadno od HRT-a

-  površina mješovite namjene;

-  uređenje prostora i planiranje pretežito visoke gradnje;

-  transformacija u prostor visokoga urbanog standarda, s interpolacijom javnih i društvenih sadržaja, posebno u odnosu na potrebe HRT-a;

-  nisu mogući zahvati iz članka 104. ove odluke.

43. UPU Savska - Jukićeva - Brozova - Tratinska

-  uređenje površina javne i društvene namjene te površina mješovite namjene;

-  preispitati mogućnosti transformacije i uređenje postojeće izgrađene strukture, u zonu visoke i niske gradnje, visokoga urbanog standarda vodeći računa o Tehničkom muzeju kao zaštićenome kulturnom dobru;

-  u zoni mješovite namjene omogućiti gradnju građevina javne i društvene namjene koja treba biti prevladavajuća;

-  osiguranje i uređenje javnih prostora, zelenih površina i površine infrastrukturnog sustava za potrebe elektroopskrbe prema posebnim uvjetima;

-  preispitivanje racionalnoga pješačkog povezivanja s Brozovom i Jukićevom ulicom.

44. UPU Remetinec - zona Ventilator

-  uređenje i transformacija prostora niskoga urbanog standarda u područje visokoga urbanog standarda iznimne važnosti za identitet grada, u dijelu mješovite-pretežito poslovne namjene;

-  preispitati će se mogućnost gradnje građevina viših od 9 etaža;

-  omogućiti prometno povezivanje, kolno i pješačko, prostora u obuhvatu plana i prostora Kajzerice (na istoku, izvan obuhvata plana) povezivanjem postojećih prometnih koridora i planiranjem novih."

 

Članak 51.

 

Članak 83. mijenja se i glasi:

"Nova regulacija na neizgrađenom prostoru (3.2.) - prostori: Trnava, Gajnice - zapad, Škorpikova ulica - istok, Jankomir, Oranice, Savska Opatovina, Prečko, Vrbani, Grmoščica, Degidovec, Dankovec, Slanovec, Oporovec, Zabavni park - istok, Dubrava - centar, Slavonska - sjever, Čulinečka - zapad, Resnik, Savica - Šanci, Borovje, Savica - Petruševec, Grana, RC Granešina, Mladoles I, Mladoles II, petlja Lučko - sjever, petlja Lučko - jug, Blato - jug, Botinec - zapad, Savski park - istok, Savski park - zapad, Remetinec rotor - istok, Remetinec rotor - zapad, Zagrebački velesajam - zapad, Otočec - istok, Klara, Podbrežje, Buzinski Krči, Dugave - jug, Savski park - istok (Sanitarno odlagalište Jakuševec), Jakuševec, park Novi Zagreb, Racinjak (Zapruđe - sjever), Središće - zapad i drugo prema grafičkom prikazu.

Opća pravila:

-  gradnja ulične mreže, mreže javnih prostora i građevina te uređenje neizgrađenih površina prema urbanističkom planu uređenja;

-  obvezno je donošenje urbanističkog plana uređenja;

-  programom za izradu urbanističkog plana uređenja definirat će se osnovni urbanistički parametri za korištenje prostora, način korištenja i uređenja površina, sukladno planiranoj namjeni, javnim i društvenim potrebama, poštujući vrijednosti i specifičnosti područja za koje se izrađuje urbanistički plan uređenja;

-  potrebno je osigurati minimalno 3 m2 javne parkovne površine po stanovniku na područjima gdje se planira stambena gradnja ukoliko postotak zelenila nije definiran u pojedinom urbanom pravilu koje se primjenjuje za konkretno područje;

-  u zonama javnih gradskih površina - tematskim zonama (Z4) mogu se graditi građevine za kulturu, rekreaciju, ugostiteljske i vjerske građevine, uz uvjet da kin zone nije veći od 0,2 i podzemne garaže kojih GBP ne ulazi u obračun ki;

-  do donošenja urbanističkog plana uređenja mogući su zahvati u skladu s člankom 104. ove odluke, osim ako programskim smjernicama ovog članka nije određeno drugačije;

-  na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode, na kulturnim dobrima i na nalazištima strogo zaštićenih i ugroženih biljnih vrsta na ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ove odluke.

Programske smjernice:

1. UPU Dubrava - centar

-  artikuliranje središnjeg prostora Dubrave;

-  definiranje odgovarajućeg mjerila i tipologije gradnje u skladu s lokalnim uvjetima;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture;

-  povezivanje postojećih i planiranih sadržaja u homogenu cjelinu.

2. UPU Prečko - jug

-  površine stambene namjene;

-  uređenje prostora visoke gradnje;

-  uređenje neizgrađenoga komunalno neuređenog prostora u novu stambenu zonu.

3. UPU Stara Loza - Donje Prečko I

-  definiranje potreba za sadržajima javne i društvene namjene širega gravitirajućeg područja i UPU-a Stara Loza - Donje Prečko II. prema kapacitetima zone i posebnim propisima kojima se određuje standard sadržaja javne i društvene namjene.

4. UPU Stara Loza - Donje Prečko II

-  javne zelene površine - tematski park;

-  gradnja infrastrukturnih građevina;

-  uređenje (sadržajna struktura, opremljenost građevinama i drugo) u skladu s obilježjima prirodnog krajolika i karakteristikama ekološkog sustava, ograničenjima prostora - vodocrpilište i važnošću prostora - Savski park;

-  teme parka planirati kao nastavak srodnih sportsko-rekreacijskih sadržaja na potezu prema Jarunskom jezeru;

-  intervencije u ovom prostoru prema propozicijama nadležnog tijela zaštite.

5. UPU Sportski park Jarun

-  javne zelene površine - tematski park;

-  uređenje prostora tematskog parka kao sportsko-rekreacijske površine, odnosno kao nastavak i sadržajnu dopunu RŠC Jarun;

6. UPU Vrbani III.

-  površine mješovite namjene i sportsko-rekreacijske namjene;

-  uređenje prostora pretežito visoke gradnje i sportsko-rekreacijska namjena prema pravilima za uređenje, zaštitu i urbanu obnovu kompleksa jedne namjene;

-  preispitat će se mogućnost gradnje građevina viših od 9 etaža;

-  uređenje komunalno neopremljenoga i pretežno neizgrađenoga osobito vrijednoga kontaktnog prostora s RŠC Jarun;

-  preispitat će se mogućnost gradnje pratećih sadržaja za stanovnike naselja, infrastrukturnih građevina (javne garaže i građevina za potrebe ZET-a) te građevina za potrebe smještaja sportaša.

7. UPU Savska Opatovina

-  površine mješovite namjene;

-  uređenje prostora pretežito visoke gradnje;

-  uređenje komunalno neopremljenoga i pretežno neuređenoga prostora uz gradsku aveniju;

-  uređenje nove poslovne-stambeno zone.

8. UPU Dubravica - Karažnik

-  organizacija prostora i razgraničenje namjene između površina sporta i rekreacije i mješovite namjene;

-  udio površine mješovite namjene do 60% površine područja;

-  uz ulicu Karažnik predviđa se dopunjavanje poteza individualne gradnje, a za novo naselje tipologija visoke gradnje prilagođena prirodnim karakteristikama prostora i potezu zapadnog ulaza u grad;

-  uređenje površina za sport i rekreaciju prema urbanim pravilima za uređenje kompleksa jedne namjene;

-  definiranje nove prometne mreže te njeno povezivanje s postojećom mrežom naselja Gajnice i mrežom na prostoru nekadašnje Tvornice cementa u Podsusedu.

9. UPU Remetinec rotor - istok

-  uređenje i transformacija prostora niskoga urbanog standarda u područje visokoga urbanog standarda iznimne važnosti za identitet grada, u dijelu mješovite-pretežito poslovne namjene;

-  preispitat će se mogućnost gradnje građevina viših od 9 etaža;

-  omogućiti prometno povezivanje, kolno i pješačko, prostora u obuhvatu plana i prostora Kajzerice (na istoku, izvan obuhvata plana) povezivanjem postojećih prometnih koridora i planiranjem novih;

-  planirati postaju putničkoga prigradskog i gradskog prometa s prostorom 'park and ride' terminala i intermodalnu stanicu.

10. UPU Remetinec rotor - zapad

-  uređenje i transformacija prostora u područje visokoga urbanog standarda iznimne važnosti za identitet grada, u dijelu mješovita - pretežito poslovna namjena;

-  uređenje gospodarske namjene - poslovne, visokom i niskom gradnjom, uređenjem, zaštitom i urbanom obnovom kompleksa jedne namjene;

-  preispitat će se mogućnost gradnje građevina viših od 9 etaža;

-  uređenje javne zelene površine u skladu s osnovnim hidrotehničkim obilježjima, obilježjima prirodnog krajolika, karakteristikama ekološkog sustava.

11. UPU Savski park -istok

-  uređenje i transformacija prostora za budući razvoj u područje visokoga urbanog standarda iznimne važnosti za identitet grada na Savi;

-  preispitat će se mogućnost gradnje građevina viših od 9 etaža;

-  uređenje mješovitom - pretežito stambenom namjenom orijentiranom prema rijeci Savi i poslovnom namjenom orijentiranom prema Jadranskoj aveniji. Uređenje i oblikovanje savske šetnice, osiguranje pješačkih veza s naseljem Lanište preko (ispod) Jadranske avenije, afirmacija prostora inundacije za urbane funkcije.

12. UPU Savski park - zapad

-  uređenje i transformacija prostora za budući razvoj u područje visokoga urbanog standarda iznimne važnosti za identitet grada na Savi;

-  preispitat će se mogućnost gradnje građevina viših od 9 etaža;

-  uređenje mješovitom - pretežito stambenom namjenom orijentiranom prema rijeci Savi i poslovnom namjenom orijentiranom prema Jadranskoj aveniji. Uređenje i oblikovanje savske šetnice, osiguranje pješačkih veza s naseljem Lanište preko (ispod) Jadranske avenije, afirmacija prostora inundacije za urbane funkcije.

13. UPU Slobodne carinske zone Jankomir

-  organizacija prostora gospodarske namjene i detaljnije razgraničenje između podvrsta gospodarske namjene;

-  uređenje komunalno neopremljenoga i pretežito neizgrađenoga prostora i njegovo povezivanje s gradskom prometnom mrežom;

-  preispitat će se mogućnost gradnje građevina viših od 9 etaža.

14. UPU Jankomir - Malešnica

-  plansko uređenje i komunalno opremanje pretežito neizgrađenog prostora uz transformaciju u prostor visokoga urbanog standarda, s posebnim naglaskom na površine u javnoj upotrebi;

-  uređenje površina mješovite namjene u pravilu tipologijom visoke gradnje;

-  u zonama javne i društvene namjene planirati površine za dječju ustanovu, osnovnu školu i policijsku postaju.

15. UPU Jankomir - Prisavišće

-  konsolidacija neizgrađenoga prisavskog prostora definiranjem namjene, načina gradnje i uređenja prostora, uz respektiranje prirodnih obilježja krajolika i definiranje odnosa prema Savi.

16. UPU Mladoles I

-  javna zelena površina - tematski park;

-  uređenje (sadržajna struktura, opremljenost građevinama i drugo) u skladu s osnovnim hidrotehničkim obilježjima, obilježjima prirodnoga krajolika, karakteristikama ekološkog sustava;

-  obavezna izrada krajobrazne studije;

-  obavezna izrada studije utjecaja na okoliš.

17. UPU Mladoles II

-  javna zelena površina - tematski park;

-  uređenje (sadržajna struktura, opremljenost građevinama i drugo) u skladu s osnovnim hidrotehničkim obilježjima, obilježjima prirodnoga krajolika, karakteristikama ekološkog sustava.

18. UPU Središće - zapad

-  afirmacija središnjeg područja Novog Zagreba mješovite i javne namjene u prostor najvišega urbanog standarda;

-  uređenje i urbana obnova prostora pretežito visoke gradnje.

19. UPU Park Novi Zagreb

-  uređenje javne zelene površine - javni park u središnji otvoreni prostor Novog Zagreba, u skladu sa važnošću prostora za identitet grada, na način uređenja javnih zelenih površina;

-  iznimno, u dijelu prostora južno od Islandske ulice i istočno od Avenije Većeslava Holjevca, omogućuje se uređenje tematskog parka "Hrvatska u malom", a temeljem strateških propozicija za urbana pravila uređenja predmetne lokacije definiranih studijom arhitektonskih tipologija hrvatskog tradicijskog graditeljstva i prijedloga koncepta tematskog parka "Hrvatska u malom", a prije izrade UPU-a, sukladno programskim smjernicama Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada;

-  sadržajna struktura, opremljenost građevinama i dr. u skladu s važnošću prostora za identitet grada;

-  u sklopu razrade cjelovite zone Parka Novi Zagreb provjera mogućnosti organizacije prostora na način pozicioniranja građevina uz koridore osnovne ulične mreže te parkovno uređenog prostora u unutrašnjosti zone zahvata.

20. UPU Petlja Lučko

-  uređenje komunalno neopremljenoga, djelomično izgrađenog područja infrastrukturnih sustava.

21. UPU Petlja Lučko - sjever

-  uređenje komunalno neopremljenoga, iznimno prometno dostupnoga, neizgrađenog područja gospodarske namjene - proizvodna namjena uređenje, zaštita i urbana obnova kompleksa jedne namjene.

22. UPU Petlja Lučko - jug

-  uređenje komunalno neopremljenoga, iznimno prometno dostupnoga, neizgrađenog područja gospodarske namjene - proizvodna namjena uređenje, zaštita i urbana obnova kompleksa jedne namjene.

23. UPU Blato - jug

-  plansko aktiviranje neizgrađenoga rubnog područja naselja - konsolidacija urbanog teritorija definiranjem namjene, načina gradnje i uređenja prostora.

24. UPU Botinec - zapad

-  uređenje i plansko aktiviranje neizgrađenoga rubnog područja naselja - konsolidacija urbanog teritorija mješovite namjene, načina gradnje i uređenja prostora;

-  unutar obuhvata potrebno je planirati površine društvenih (zdravstvenih, školskih, predškolskih i kulturnih), javnih (javni park) i sportsko-rekreacijskih sadržaja.

25. UPU Otočec - istok

-  plansko aktiviranje novoga stambenog naselja;

-  uređenje i urbana obnova rubnih prostora individualne gradnje i uređenje i urbana obnova prostora niske gradnje.

26. UPU Klara

-  plansko aktiviranje neizgrađenoga rubnog područja naselja Sv. Klara;

-  konsolidacija urbanog teritorija definiranjem namjene, načina gradnje i uređenja prostora.

27. UPU Podbrežje

-  plansko aktiviranje neizgrađenog prostora mješovite - pretežito stambene namjene uređenjem prostora visoke gradnje;

-  preispitat će se mogućnost gradnje građevina viših od 9 etaža.

28. UPU Dugave - jug

-  plansko aktiviranje atraktivno pozicioniranog područja poslovne namjene;

-  uređenje, zaštita i urbana obnova kompleksa jedne namjene.

29. UPU Buzinski Krči - Ranžirni kolodvor jug

-  plansko aktiviranje rubnoga neizgrađenoga gradskog područja omeđenog jakim infrastrukturnim koridorima, uz naglasak na kvalitetno oblikovanje primjereno položaju;

-  uređenje i urbana obnova prostora visoke, niske i individualne gradnje, uređenje javnih zelenih površina;

-  preispitat će se mogućnost gradnje građevina viših od 9 etaža.

30. UPU Jakuševec

-  plansko aktiviranje zone poslovne namjene s naglaskom na definiranje odnosa prema Vatikanskoj aveniji;

-  plansko aktiviranje mješovite namjene s naglaskom na definiranje odnosa prema naselju Jakuševec;

-  uređenje, zaštita i urbana obnova kompleksa jedne namjene, uređenje i urbana obnova prostora niske i visoke gradnje.

31. UPU Sajam automobila

-  formiranje fizionomijski i identitetski raspoznatljive zone poslovne namjene, uvođenjem visokih sadržajnih i oblikovnih standarda građenja, uređenja i opremanja prostora;

-  preispitat će se mogućnost gradnje građevina viših od 9 etaža;

-  osmišljavanje zone javnog korištenja s naglaskom na definiranje odnosa i pristupačnosti rijeci Savi.

32. UPU Slanovec

-  uređenje novog dijela naselja uz poštivanje ambijentalnih posebnosti krajobraza karakterističnog za podsljemenski prostor;

-  uređenje prostora uz mogućnost planiranja gradnje individualnih stambenih građevina, osim uz Slanovečku i Miroševečku cestu, gdje je moguće planirati gradnju niskih stambenih građevina;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture;

-  uz postojeće ulice, do donošenja plana, moguća je rekonstrukcija i interpolacija prema urbanim pravilima iz članka 68. i članka 69. ove odluke.

33. UPU Degidovec

-  uređenje novog dijela naselja uz poštivanje ambijentalnih posebnosti krajobraza karakterističnog za podsljemenski prostor;

-  uređenje prostora uz mogućnost planiranja gradnje individualnih stambenih građevina, osim uz Čučersku cestu, gdje je moguće planirati gradnju niskih stambenih građevina;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture;

-  uz postojeće ulice, do donošenja plana, moguća je rekonstrukcija i interpolacija prema urbanim pravilima iz članka 68. i članka 69. ove odluke.

34. UPU Dankovec

-  uređenje novog dijela naselja uz poštivanje ambijentalnih posebnosti krajobraza karakterističnog za podsljemenski prostor;

-  uređenje prostora uz mogućnost planiranja gradnje individualnih stambenih građevina;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture;

-  uz postojeće ulice, do donošenja plana, moguća je rekonstrukcija i interpolacija prema urbanim pravilima iz članka 68. ove odluke.

35. UPU Oporovec - jug

-  uređenje zone javne namjene uz poštivanje ambijentalnih posebnosti krajobraza karakterističnog za podsljemenski prostor;

-  definiranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture.

36. UPU Čulinec - Trnava

-  uređenje novog dijela naselja mješovite namjene u cilju podizanja urbanog standarda, povezivanja i dovršenja postojećeg naselja kao homogene cjeline;

-  definiranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture.

37. UPU Čulinečka - zapad

-  uređenje nove zone gospodarske namjene;

-  afirmacija prostora uz Čulinečku ulicu.

38. UPU Čulinečka cesta - produžena Vukovarska

-  uređenje nove zone poslovne namjene na križanju glavnih gradskih ulica;

-  mogućnost uređenje prostora za razvoj malog poduzetništva.

39. UPU Trnava

-  uređenje novog dijela naselja mješovite namjene u cilju podizanja urbanog standarda, povezivanja i dovršenja postojećeg naselja kao homogene cjeline;

-  definiranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture.

40. UPU Trnava II

-  uređenje novog dijela naselja mješovite namjene u cilju podizanja urbanog standarda,povezivanja i dovršenja postojećeg naselja kao homogene cjeline;

-  definiranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje u skladu s okolnom izgradnjom;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture.

41 UPU Trnava III

-  uređenje novog dijela naselja mješovite namjene radi podizanja urbanog standarda,

povezivanja i dovršenja postojećeg naselja kao homogene cjeline;

-  definiranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje u skladu s okolnom izgradnjom;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture.

42. UPU Trnava IV

-  uređenje novog dijela naselja mješovite namjene radi podizanja urbanog standarda, povezivanja i dovršenja postojećeg naselja kao homogene cjeline;

-  definiranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje u skladu s okolnom izgradnjom;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture.

43. UPU Resnik I

-  uređenje novog dijela naselja mješovite namjene u cilju podizanja urbanog standarda, povezivanja i dovršenja postojećeg naselja kao homogene cjeline;

-  definiranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture;

-  uz postojeće ulice do donošenja plana, moguća je rekonstrukcija i interpolacija prema urbanim pravilima iz članka 71. ove odluke.

44. UPU Resnik II

-  organizacija prostora gospodarske namjene i detaljnije razgraničenje između podvrsta gospodarske namjene;

-  uređenje komunalno neopremljenog i neizgrađenog prostora i njegovo povezivanje s gradskom prometnom mrežom.

45. UPU Resnik III

-  uređenje novog dijela naselja mješovite namjene u cilju podizanja urbanog standarda, povezivanja i dovršenja postojećeg naselja kao homogene cjeline;

-  definiranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture;

-  uz postojeće ulice do donošenja plana, moguća je rekonstrukcija i interpolacija prema urbanim pravilima iz članka 71. ove odluke.

46. UPU Savica - Šanci istok

-  konsolidacija neizgrađenoga prisavskog prostora definiranjem namjene, načina gradnje i uređenja prostora, uz respektiranje prirodnih obilježja i krajolika i definiranje odnosa prema Savici;

-  definiranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje u skladu s lokalnim uvjetima;

-  definiranje nove prometne mreže i prelaska preko Savice.

47. UPU Savica - Šanci središnja zona

-  planiranje građevina mješovite - pretežito stambene namjene i mješovite - pretežito poslovne namjene;

-  obvezno je planiranje osnovne škole i dječjeg vrtića;

-  moguće je planiranje individualne i niske stambene građevine;

-  omogućavanje zadržavanja postojećih građevina i izgrađenosti;

-  definiranje nove prometne mreže;

-  definiranje uređenja i sadržaja javnog parka;

-  promjena postojeće parcelacije.

48. UPU Borovje - istok

-  uređenje novog dijela naselja u cilju podizanja urbanog standarda te povezivanja i dovršenja postojećeg naselja kao homogene cjeline;

-  uređenje prostora planiranjem gradnje pretežito visokih građevina;

-  definiranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture.

49. UPU Borovje - sjeverna zona

-  plansko aktiviranje zone mješovite namjene u zonu mješovite - pretežito stambene namjene;

-  planiranje otvorenoga javnog prostora parkova i veće pješačke površine;

-  definiranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje (visine građevina do devet nadzemnih etaža);

-  definiranje nove prometne mreže.

50. UPU Borovje - zona jug

-  plansko aktiviranje prostora mješovite - pretežito stambene namjene;

-  definiranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje (visine građevina do devet nadzemnih etaža);

-  planiranje zone sporta i rekreacijske;

-  planiranje većih parkovnih površina;

-  definiranje nove prometne mreže.

51. UPU Grana

-  uređenje nove zone poslovne namjene;

-  mogućnost uređenje prostora za razvoj malog poduzetništva;

-  uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture.

52. UPU Savišće

-  uređenje prostora za nove gradske programe;

-  definiranje sadržaja, tipologije i formata gradnje.

53. UPU Žitnjak

-  uređenje prostora za nove gradske programe;

-  definiranje sadržaja, tipologije i formata gradnje.

54. UPU Branovečina I

-  planiranje i definiranje sadržaja uz maksimalno respektiranje zatečenih prirodnih vrijednosti, osobito vrijednog krajolika potoka Čučerska reka i livada Oporovca na kontaktnom području dubravske visoravni i podbrežja Medvednice;

-  područje krajobraza potoka Čučerska reka formira se kao cjelovita zona javnog parka koja se uređuje prema urbanim pravilima iz članka 78. ove odluke;

-  uređenje novog dijela naselja mješovite namjene u cilju podizanja urbanog standarda, povezivanja i dovršenja postojećeg naselja kao homogene cjeline;

-  uređenje zona javne i društvene namjene - predškolske i školske i zone rekreacijske namjene sjeverno od zone javnog parka;

-  uređenje zone mješovite namjene uz Oporovečku ulicu visokoga urbanog i oblikovnog standarda;

-  definiranje sadržaja i intenziteta uređenja.

55. Branovečina II

-  planiranje i definiranje sadržaja uz maksimalno respektiranje zatečenih prirodnih vrijednosti, osobito vrijednog krajolika potoka Čučerska reka i livada Oporovca na kontaktnom području dubravske visoravni i podbrežja Medvednice;

-  područje krajobraza potoka Čučerska reka formira se kao cjelovita zona javnog parka koja se uređuje prema urbanim pravilima iz članka 78. ove odluke;

-  uređenje novog dijela naselja mješovite namjene u cilju podizanja urbanog standarda, povezivanja i dovršenja postojećeg naselja kao homogene cjeline;

-  uređenje zone javne i društvene namjene - predškolske i školske;

-  definiranje intenziteta uređenja.

56. UPU Eko park Savica - Petruševec - jug

-  očuvanje prirodnih vrijednosti prostora, a osobito u odnosu na zaštitu vodocrpilišta;

-  uređenje tematskog parka u cilju promoviranja edukacije o zaštiti okoliša;

-  formiranje krajolika u skladu s fizionomijom ravničarskoga prisavskog prostora i kontaktne zaštićene zone Savice.

57. UPU Eko park Savica - Petruševec - sjever

-  uređenje tematskog parka s ciljem ponude kvalitetnih programa vezanih uz kulturu korištenja slobodnog vremena, promociju zagrebačke i hrvatske graditeljske i prirodne baštine i zaštitu okoliša (edukacija, sport i rekreacija i drugi kompatibilni sadržaji);

-  očuvanje prirodnih vrijednosti prostora i zaštita vodocrpilišta;

-  formiranje kvalitetno oblikovanoga kultiviranog krajolika s elementima kulturnog u skladu s fizionomijom ravničarskoga prisavskog prostora i kontaktne zaštićene zone Savice.

58.UPU Park Granešina sa sportsko - rekreacijskom zonom

-  uređenje parka i rekreacijskog centra u dolini potoka Trnava u cilju povećanja kvalitete stanovanja u okolnim naseljima;

-  uređenje prostora uz respektiranje zatečenih prirodnih vrijednosti.

59. UPU Sportsko-rekreacijski centar Kosničko

-  očuvanje prirodnih vrijednosti prostora;

-  uređenje sportsko-rekreacijskog parka kao dijela Savskog parka.

60. UPU Grmoščica

-  uređenje centra sporta i rekreacije i javnog parka od važnosti za čitav grad;

-  nova gradnja zatvorenih i otvorenih sportskih građevina, s gledalištem ili bez njega, i drugih prostora što služe osnovnoj djelatnosti, odnosno parka;

-  zaštita ambijentalnih i prirodnih vrijednosti i posebnosti.

61. UPU Müllerov breg

-  konsolidacija neizgrađenog prostora Müllerova brega stambenom izgradnjom uz poštivanje prirodnih obilježja krajolika;

-  definiranje novih javnih prostora i pratećih sadržaja naselja (sportska dvorana, dvorana za kulturu), osigurati transformaciju u prostor visokog urbaniteta;

-  poboljšati prometnu integraciju ovog dijela grada.

62. UPU "Prečko - zapad"

-  planiranje novoga stambenog naselja s pratećim sadržajima;

-  osmišljavanje prostornog koncepta naselja kao područja visokog urbaniteta, u okviru kojega će se definirati mreža javnih prostora (trgovi i pješačke površine, parkovi, dječja igrališta i dr., te površine za gradnju građevina javne namjene).

63. UPU Šimunska

-  balansiranje društvene namjene s mješovitom namjenom prema konzervatorskoj podlozi nadležnog tijela zaštite.

64. UPU Stara Loza - zapad

-  usklađivanje razvoja s prirodnim resursima i ograničenjima, poštujući položajnu vrijednost.

65. UPU Melinište

-  planiranje javnih sadržaja, planiranje dijela naselja poštujući smjernice održivog razvoja i energetske učinkovitosti;

-  planiranje rahle strukture paviljonskoga tipa u parkovnom okruženju;

-  poštivanje konfiguracije terena i postojeće vegetacije;

-  minimiziranje kolnog prometa osobnim vozilima.

66. UPU Resnik - Krčevine

-  uređenje novog dijela naselja mješovite namjene u cilju podizanja urbanog standarda, povezivanja i dovršenja postojećeg naselja kao homogene cjeline;

-  definiranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje;

-  uređenje novih javnih prostora, ustanove društvenog standarda i gradske infrastrukture poštujući i potrebe kontaktnoga substandardnog prostora stambene gradnje;

-  planiranje naselja poštujući smjernice održivog razvoja i energetske učinkovitosti.

67. UPU Jamine - Orešje

-  izgradnja novoga stambenog naselja individualnih građevina uz mogućnost planiranja poteza niskih višestambenih građevina u cilju formiranja novih javnih otvorenih prostora s pratećim sadržajima;

-  definiranje mreže javnih prostora, posebno poveznice ulica Jamine - Orešje te pristupa okolnim parkovnim površinama;

-  evidentiranje i valoriziranje zatečenog zelenila i određivanje mjera zaštite."

 

Članak 52.

 

Članak 85. mijenja se i glasi:

"Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara propisane su zakonom i drugim propisima te odredbama ove odluke, a sadržane su u elaboratima GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA, KONZERVATORSKA PODLOGA, Opći i posebni uvjeti zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, Izmjena i dopuna 2015. i Mjere zaštite prirode (prijedlozi zahtjeva zaštite prirode) za izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba - stručna podloga, 2013., iz članka 5. ove odluke."

 

Članak 53.

 

Članak 86. mijenja se i glasi:

"Za potrebe Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba izrađen je popis prirodnih vrijednosti zaštićenih na temelju Zakona o zaštiti prirode. Obavljena je sistematizacija i prikaz u tabelama za dijelove prirode po kategorijama te kartografski prikaz.

Djelatnost zaštite prirode u Hrvatskoj zasniva se na odredbama Zakona o zaštiti prirode. Prema odredbama tog zakona priroda je kao cjelina pod zaštitom, samo određeni dijelovi žive i nežive prirode, koji su zbog znanstvene, kulturno-obrazovne, povijesne ili estetske vrijednosti od posebnog značenja za Hrvatsku, stavljaju se pod posebnu zaštitu.

Zakonom o zaštiti prirode uređen je sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode kao sveukupnosti biološke i krajobrazne raznolikosti.

Suvremeni pristup zaštite temelji se na očuvanju prirodnih, krajobraznih i kulturno-povijesnih vrijednosti polazeći od pretpostavke sveobuhvatne, tj. integralne zaštite nedjeljivih elemenata graditeljske i prirodne, odnosno prostorne baštine.

 

A   Zaštićeni dijelovi prirode

A1   Zaštićena područja temeljem Zakona o zaštiti prirode na području obuhvata plana:

1. posebni rezervat šumske vegetacije;

2. značajni krajobraz;

3. spomenik parkovne arhitekture.

A2   Strogo zaštićene vrste

A3   Područja ekološke mreže, odnosno područja važna za ugrožene vrste i stanišne tipove na temelju Uredbe o ekološkoj mreži.

 

B   Prirodna područja preporučena za zaštitu:

1. krajobraz (značajni krajobraz);

2. šume (park-šume);

3. parkovna arhitektura (spomenik parkovne arhitekture).

 

C   Dijelovi prirode koji se štite mjerama Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba:

1. gradske park-šume;

2. krajobrazi i krajobrazne cjeline;

3. parkovna arhitektura.

 

Uređenje i zaštita dijelova prirode koji se štite mjerama GUP-a određeni su člankom 54. ove odluke.

Za sve zahvate i radove unutar područja zaštićenih na temelju Zakona o zaštiti prirode i Uredbe o ekološkoj mreži potrebno je ishoditi mjere i uvjete zaštite prirode od nadležnog tijela."

 

Članak 54.

 

Iznad članka 87. dodaje se podnaslov koji glasi:

"9.1.1. Zaštićeni dijelovi prirode (A)"

 

Članak 55.

 

Članak 87. mijenja se i glasi:

"A1 ZAŠTIĆENA PODRUČJA TEMELJEM ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE NA PODRUČJU OBUHVATA PLANA

 

POSEBNI REZERVAT ŠUMSKE VEGETACIJE

- Gračec - Lukovica - Rebar (1963.) termofilne šume hrasta medunca i crnog graba na Medvednici

 

ZNAČAJNI KRAJOBRAZ

- Savica

 

SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE

- Junkovićev put 2, Dvorac Junković, park (650)*

- Jurjevska ulica 27, vrt (26)*

- Jurjevska ulica 30 (630)*

- Trg N. Š. Zrinskog (634)*

- Trg J. J. Strossmayera (636)*

- Trg kralja Tomislava (635)*

- botanički vrt PMF-a (647)*

- botanički vrt FBF-a (591)*

- Park Ribnjak (628)*

- Mlinovi 72, Leustekov park (92)*

- Mallinov park (31)*

- park Maksimir (172)*

- Prilaz Gj. Deželića 14, VRT (881)*

- Paunovac 7, stablo obalnog mamutovca (880)*

- Perivoj srpanjskih žrtava (904)*

- park Opatovina (911)*

- Trg kralja Petra Krešimira IV. (910)*

- Trg kralja Petra Svačića (912)*

 

A2 STROGO ZAŠTIĆENE VRSTE

1.   Carex echinata Murray/Zvjezdasti šaš - Blato (Sveučilišna bolnica u izgradnji); Maksimir

2.   Carex ripario Curtis/ Obalni šaš - Maksimir

3.   Carex vesicaria L / Mjehurasti šaš - Maksimir

4.   Carex fuscus L./Smeđi šilj - Jarun; Savica

5.   Cyperus glomeratus L./ Klupčasti oštrik - Savica

6.   Cyperus serotinus Rotth./Kasni oštrik - Savica

7.   Equisetum hyemale L./Zimska preslica - Blato (Sveučilišna bolnica u izgradnji)

8.   Helleborus niger L. ssp.macranhus (Freyn) Schiffner /Velecvjetni kukurijek - Bizek, Borčec

9.   Ophrys apifera Huds./ Pčelina kokica - Markuševačka Dubrava

10.  Ophrys fuciflora Haller/Bumbarova kokica - Miroševec - Cesari; Markuševačka Dubrava

11.  Orchis militaris L./Kacigasti kaćun Miroševec - Cesari; Markuševačka Dubrava; Slanovec - Mihovići

12.  Orchis purpurea Huds./Grimizni kaćun - Miroševec - Cesari

 

A3 PODRUČJE ekološke mreže odnosno područje važno za ugrožene vrste i stanišne tipove na temelju Uredbe o ekološkoj mreži je:

- potok Dolje;

 

POSEBNI REZERVAT

Posebni rezervat je područje od osobitog značenja zbog jedinstvenih, rijetkih ili reprezentativnih prirodnih vrijednosti, ili je ugroženo stanište ili stanište ugrožene divlje vrste, a prvenstveno je namijenjen očuvanju tih vrijednosti.

Za zaštićena područja u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije donosi se program zaštite šuma koji sadrži mjere njihove zaštite i sastavni je dio šumskogospodarskog plana te se izrađuje i provodi u sklopu šumskogospodarskog plana.

Za sve eventualne zahvate u posebnom rezervatu potrebno je ishoditi dopuštenje i utvrditi uvjete zaštite prirode nadležnog tijela.

U posebnom rezervatu dopušteni su zahvati i djelatnosti kojima se održavaju ili poboljšavaju uvjeti važni za očuvanje svojstava zbog kojih je proglašen rezervatom.

Na području i u neposrednoj okolici posebnih rezervata šumske vegetacije nisu dopušteni zahvati i radnje koje mogu negativno utjecati na očuvanje povoljnih uvjeta staništa i očuvanje stabilnosti šumske fitocenoze, a to su, ponajprije, bilo kakvi zahvati sječe u rezervatu i intenzivnija sječa u okolnom prostoru, izgradnja prometnica, eksploatacija mineralnih sirovina, hidrotehnički zahvati i dr.

 

ZNAČAJNI KRAJOBRAZ

Značajni krajobraz je prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i bioraznolikosti i/ili georaznolikosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje.

U značajnom krajobrazu dopušteni su zahvati i djelatnosti koje ne narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen.

Na području i u neposrednoj okolici područja proglašenih značajnih krajobraza nisu prihvatljivi zahvati i radnje koji mogu negativno utjecati na očuvanje povoljnih uvjeta staništa i očuvanje stabilnosti biljnih i/ili životinjskih populacija, a to su: intenzivniji zahvati sječe; izgradnja elektrana (uključujući i one na obnovljive izvore energije); eksploatacija mineralnih sirovina; hidrotehnički zahvati i melioracija zemljišta; prenamjena zemljišta; izgradnja golf igrališta; postavljanje antenskih stupova; onečišćenje nadzemlja i podzemlja; unošenje stranih (alohtonih) vrsta.

Elemente krajobraza u zaštićenim područjima, ali i ostalim krajobrazno vrijednim područjima, treba štititi u cijelosti, pri čemu posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekološki sustavi i stanišni tipovi, u kombinaciji s elementima ruralnog krajobraza, formiranima u uvjetima lokalnih tradicija korištenja prostora u različitim gospodarskim i povijesnim okolnostima. U planiranju je potrebno provoditi interdisciplinarna istraživanja temeljena na vrednovanju svih krajobraznih sastavnica, naročito prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti unutar granica obuhvata plana. Uređenje postojećih i širenje građevinskih područja planirati na način da se očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti. U planiranju vodnogospodarskih zahvata treba voditi računa o krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu.

Za sve eventualne zahvate na zaštićenom spomeniku prirode potrebno je ishoditi uvjete zaštite prirode nadležnog tijela.

Mjere zaštite i uređenja temelje se na odrednicama:

-  zadržati postojeći prostorni odnos prirodnih zajednica šuma, vodotoka, livada, vlažnih staništa u odnosu na poljodjelske površine oranica, voćnjaka, vinograda i manjih površina vrtova,

-  prema mogućnostima i načinu gospodarenja obnoviti nekadašnje površine livada koje nestaju zbog širenja izgradnje ili zbog promjene načina života u prigradskim selima i naseljima,

-  izraditi detaljnu valorizaciju bioloških, geoloških, kulturnih i estetskih svojstava svakoga pojedinog krajolika,

-  kartirati prirodne i kultivirane biocenoze krajobraza i istaknuti specifičnost u odnosu na biljne zajednice, floru i faunu,

-  prilikom uređivanja korita vodotoka očuvati prirodne tokove s pratećom vegetacijom,

-  spriječiti daljnje onečišćenje medvedničkih vodotokova od otpadnih i fekalnih voda izgradnjom kanalizacijske mreže,

-  očuvanje karakterističnih i vrijednih vizura,

-  objekti se mogu graditi i dograđivati samo unutar građevinskog područja, nova izgradnja ne smije prelaziti karakteristične gabarite naselja, odnosno njegove povijesne strukture,

-  treba izbjegavati unošenje volumena, oblika i građevinskog materijala koji nisu primjereni ambijentu i tradiciji gradnje,

-  nova izgradnja i sadržaji svojim volumenom i funkcijom ne smiju utjecati na degradaciju i zagađenje krajobraza tako da mijenjaju njegova obilježja zbog kojih je zaštićen,

-  udoline potoka treba očuvati u cijelosti s maksimalnom zaštitom od izgradnje,

-  mogućnosti izgradnje u zaštićenom krajoliku treba prethoditi izrada krajobrazne studije.

 

SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE

Spomenik parkovne arhitekture je umjetno oblikovani prostor (perivoj, botanički vrt, arboretum, gradski park, drvored, skupina i pojedinačno stablo) koji ima estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu, i odgojno-obrazovnu vrijednost.

Na spomeniku parkovne arhitekture dopušteni su zahvati i djelatnosti kojima se ne narušavaju vrijednosti zbog kojih je zaštićen.

Temeljni kriteriji za zaštitu i utvrđivanje spomeničkih vrijednosti pojedinog objekta parkovne arhitekture su očuvanost objekta, povijesno-stilska prepoznatljivost, cjelovitost i izvornost povijesnog prostora vrta, perivoja, parka, drvoreda ili kojega drugog oblika parkovnog oblikovanja, estetska očuvanost i vrijeme nastanka.

Temeljni cilj i zadatak evidentiranja objekata parkovne arhitekture je da se zaštite i očuvaju autentični prostori kao dokaz razvoja parkovne misli kroz razna povijesna razdoblja i događanja. Parkovno oblikovani prostori su integralna cjelina sa spomenicima arhitekture i dio su kulturno povijesne baštine.

Mjere zaštite i uređenja:

-  zaštićene parkove i botaničke vrtove treba redovito održavati i po potrebi obnavljati sukladno povijesnoj matrici, odnosno smjernicama usklađenosti očuvanja bioloških komponenti i prostornog rasporeda elemenata parkovne arhitekture;

-  uzgojno-sanitarnim zahvatima dendrofloru treba održavati u povoljnom stanju vitaliteta. Za pojedina stabla ovisno o njihovom stanju preporučljivo je izraditi studije vitaliteta kojima će se utvrditi detaljnije smjernice njihova očuvanja;

-  povijesne perivoje, vrtove, drvorede, groblja treba očuvati u cijelosti, a dopušteni su samo oni zahvati koji ne narušavaju i ne mijenjaju njihove estetske, kulturno-povijesne vrijednosti;

-  perivoji, parkovi, vrtovi i dr. ne mogu se smanjivati niti prenamijeniti za druge potrebe;

-  obnova spomenika parkovne arhitekture temelji se na povijesnoj matrici, izvornim biljnim vrstama drveća i grmlja na temelju prethodno izrađene povijesne studije, koja će odrediti metode obnove parka, perivoja, vrta;

-  nužno je ukloniti sve sadržaje koju su interpolirani unutar parkovne površine, a narušavaju povijesnu kompoziciju prostora.

Za sve eventualne zahvate potrebno je ishoditi uvjete zaštite prirode nadležnog tijela.

 

STROGO ZAŠTIĆENE VRSTE

Strogo zaštićene vrste su zavičajne divlje vrste koje su ugrožene ili su usko rasprostranjeni endemi ili divlje vrste za koje je takav način zaštite propisan propisima Europske unije kojima se uređuje očuvanje divljih biljnih i životinjskih vrsta ili međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka.

Zabranjeno je branje, rezanje, sječa, iskopavanje, sakupljanje ili uništavanje jedinki strogo zaštićenih biljaka, gljiva, lišajeva i algi iz prirode u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti.

Uz očuvanje temeljnih vrijednosti zaštićenih područja i očuvanje ciljnih vrsta i staništa područja ekološke mreže od eventualne ugroze zbog neprikladne namjene na tim prostorima (i u njihovoj kontaktnoj zoni), važno je očuvati i nalazišta ugroženih i strogo zaštićenih vrsta flore.

Za sve eventualne zahvate potrebno je ishoditi uvjete zaštite prirode nadležnog tijela.

Na području obuhvata Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba su sljedeća evidentirana i potvrđena nalazišta strogo zaštićenih vrsta flore, proglašenih Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama (Narodne novine br. 144/2013), te se nalaze u Crvenoj knjizi vaskularne flore Hrvatske (Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode 2005.): Blato (Sveučilišna bolnica u izgradnji), Maksimir, Jarun, Savica, Bizek, Borčec, Miroševec -Cesari, Markuševečka Dubrava, Slanovec - Mihovići.

 

EKOLOŠKA MREŽA

Ekološka mreža Republike Hrvatske proglašena je Uredbom o ekološkoj mreži, te predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000.

Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Njezin cilj je doprinijeti očuvanju povoljnog stanja više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova.

Ekološku mrežu RH (mrežu Natura 2000) prema Uredbi o ekološkoj mreži čine područja očuvanja značajna za ptice - POP i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS.

Mjere zaštite:

Za sve planove, programe i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljne vrste i staništa te cjelovitost područja ekološke mreže, potrebno je provesti postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Od zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na područja ekološke mreže posebice treba izdvojiti eventualno planirane radove regulacije vodotoka, hidroelektrane, bioplinska postrojenja, centre za gospodarenje otpadom, intenzivno širenje i/ili formiranje novih građevinskih područja, obuhvatne infrastrukturne projekte/koridore, hidrotehničke i melioracijske zahvate, golf igrališta i razvoj turističkih zona."

 

Članak 56.

 

Iznad članka 88. dodaje se podnaslov koji glasi:

"9.1.2. Dijelovi prirode preporučeni za zaštitu (B)"

 

Članak 57.

 

Članak 88. mijenja se i glasi:

"U prostoru su evidentirana prirodna područja koja po svojim biološkim, ekološkim, estetskim, stilskim te umjetničkim i kulturno-povijesnim odlikama predstavljaju kvalitetu za zaštitu. Navedena područja preporučuju se za zaštitu u kategorijama: značajnog krajobraza, park-šuma i spomenika parkovne arhitekture.

 

KRAJOBRAZ (ZNAČAJNI KRAJOBRAZ)

- dolina potoka Branovec s vinogradima sjeverno od Oporovca i Novoselca,

- dolina potoka Ribnjak i Okrugljak;

 

ŠUMA (PARK-ŠUMA)

- Jelenovac - Vrhovec,

- park-šume centra,

- Tuškanac - Dubravkin put - Cmrok,

- Zelengaj, Kraljevec, Pantovčak, Prekrižje;

 

PARKOVNA ARHITEKTURA (SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE)

- park Grič,

- Strossmayerovo šetalište,

- Ul. M. Jandrića 21, perivoj crkve sv. Franje Ksaverskog,

- Laščinska cesta 77, vrt Očić,

- Trg maršala Tita,

- Trg I., A. i V. Mažuranića,

- Trg Marka Marulića,

- Trg Ante Starčevića,

- groblje Mirogoj s krematorijem.

 

PARK-ŠUME

Park-šuma je prirodna ili sađena šuma veće pejsažne vrijednosti, a namijenjena je odmoru i rekreaciji. U park-šumi dopuštene su samo radnje i mjere potrebne za održavanje i uređenje, tj. radovi koji su u skladu s njenom namjenom.

Park-šume su logičan slijed prirodnih šumskih zajednica koje se rasprostiru na odgovarajućim staništima i, što je vrlo važno, one su prirodne klimatogene zajednice koje trebaju imati poseban postupak i zaštitu.

Zagrebačke park-šume sastoje se od više šumskih zajednica. Najrasprostranjenija je šuma hrasta kitnjaka s običnim grabom. Tu šumu nalazimo u svim park-šumama pribrežja od Podsuseda do Sesveta. U nešto višim položajima hrastu kitnjaku i običnome grabu pridružuje se obična bukva tvoreći submontansku šumu s trepavičastim šašem. U zagrebačkoj nizini nalazimo u park-šumama šumu hrasta lužnjaka i običnog graba te šumu hrasta lužnjaka i velike žutilovke dok uz Savu nalazimo šumu vrba i topola.

Park-šume svojim položajem i izgledom zadovoljavaju naziv općekorisne funkcije svrstane u ekološke (zaštitne) i društvene (socijalne) funkcije. Ekološke funkcije šuma možemo diferencirati na hidrološke, protuerozijske, klimatske, protuimisijske, vjetrobrane i za zaštitu prometnica, kao i šume različitih izvora zaštite. Ekološku funkciju ima šuma integriranih zaštitnih funkcija, koja zbog toga stječe veću vrijednost sa socijalnog stajališta jer je značajno ekološko uporište koje uvjetuje stabilnost prostora.

Društvene (socijalne) funkcije diferenciraju se na turističke, estetske, rekreacijske i zdravstvene.

Estetska funkcija šuma uvjetuje u krajoliku sklad i ljepotu. Ta funkcija dolazi najviše do izražaja u urbanim zonama, tj. samim naseljima ili neposredno u njihovu okruženju. Rekreacijska funkcija šume je veća što je bliža urbanim zonama jer je pristupačnija te je i njezina upotrebna vrijednost veća.

S obzirom na zagađenja neposred