Na temelju članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) i članka 41. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 29. sjednici, 10. prosinca 2019., donijela je

 

PROGRAM

financiranja udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom u 2020.

 

I. UVOD

 

Financiranje udruga uređeno je Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17 i 98/19) i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15, u daljnjem tekstu: Uredba).

Uredbom su utvrđeni osnovni standardi planiranja i provedbe financiranja, praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja te kriteriji, mjerila i postupci financiranja udruga iz javnih izvora koje moraju primjenjivati davatelji sredstava iz državnog proračuna i drugih javnih izvora, a na odgovarajući način i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno Uredbi, temeljni dokumenti planiranja financiranja su programi financiranja udruga za proračunsku godinu kojim se utvrđuju prioriteti financiranja unutar područja od interesa za Grad Zagreb, a na temelju procjene potreba u određenom području i mjera za ostvarivanje ciljeva iz strateških dokumenata Grada Zagreba i Republike Hrvatske za provedbu kojih je odgovoran Grad Zagreb.

Područja od interesa za Grad Zagreb navedena su u Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik), a to su: zaštita potrošača, promicanje ljudskih prava, mladi ili udruge za mlade, zaštita životinja, poljoprivreda, šumarstvo i lovstvo, sustav civilne zaštite, održiva energetska politika te suzbijanje posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama, zaštita okoliša i održivog razvoja, međugradska i međunarodna suradnja, branitelji iz Domovinskog rata i njihove obitelji, borci II. svjetskog rata i civilni invalidi rata, područje od socijalnog i humanitarnog značenja, pružanje socijalnih usluga, prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, područje od socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, zaštita zdravlja, zatim obrazovanje, predškolski odgoj, sport, kultura i tehnička kultura u dijelu u kojem nisu financirani kroz programe javnih potreba, promicanje poduzetništva i obrta, promocija inovatorstva na hrvatskom i međunarodnom tržištu i razvoj turizma.

Ovim se programom utvrđuju prioriteti financiranja na godišnjoj i trogodišnjoj razini i kriteriji za procjenu programa i projekata koji se prijavljuju na:

- javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom i

- javni natječaj za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz pružanje izvaninstitucionalnih usluga.

Nadalje, ovim se programom utvrđuju i kriteriji za ocjenjivanje prijava na javni poziv za financiranje udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom.

 

II. CILJEVI I PRIORITETI FINANCIRANJA

 

Ovim se programom utvrđuju prioriteti financiranja u području socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom koji su usmjereni postizanju ciljeva definiranih Zagrebačkom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/16 i 10/18) i Socijalnim planom Grada Zagreba za 2014. - 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14 i 23/16), a to su:

1. Izvaninstitucionalni oblici skrbi za osiguravanje potpune uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u lokalnu/društvenu zajednicu (jačanje kompetencija i potpora djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji, službe podrške i organizacija mobilnih timova, edukacija i savjetodavni rad, prevencija institucionalizacije, rehabilitacija te osnaživanje za neovisno življenje)

Programi i projekti iz ove skupine odnose se na resocijalizaciju i integraciju osoba s invaliditetom u svakodnevni život; različite grupe potpore roditeljima, skrbnicima i članovima obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom; organiziranje izvaninstitucionalnih oblika skrbi, poludnevnog i dnevnog boravka te samostalnog stanovanja, provođenje programa rehabilitacije i jačanje kompetencija te osnaživanje za neovisno življenje; na provođenje različitih programa za edukaciju osoba s invaliditetom, članova obitelji i svih drugih sudionika u sustavima zaštite i ostvarivanju prava osoba s invaliditetom.

Ciljevi:

-   odgajati i obrazovati djecu s teškoćama u razvoju i mlade osobe s invaliditetom za partnerske i obiteljske uloge

-   osigurati dostupnost informacija djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima

-   organizirati i unaprijediti izvaninstitucionalne oblike skrbi, poludnevni i dnevni boravak te samostalno stanovanje

-   provoditi programe rehabilitacije, jačati kompetencije te osnaživati osobe s invaliditetom za neovisno življenje.

Pokazatelji uspješnosti:

-   broj sufinanciranih programa i projekata

-   broj korisnika financiranih programa i projekata

-   broj održanih edukacija.

2. Poticanje cjelovite integracije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Programi i projekti iz ove skupine odnose se na poticanje integracije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u svakodnevni život; na dodatne programe i projekte kojima se dopunjuju redovni programi u školama, vrtićima i ustanovama koje skrbe o osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju.

Ciljevi:

-   osigurati podršku učenicima integriranim u redovno obrazovanje uz zajedničko djelovanje specijaliziranih ustanova

-   povećati integraciju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u svakodnevni život.

Pokazatelji uspješnosti:

-   broj sufinanciranih programa i projekata

-   broj korisnika financiranih programa i projekata.

3. Mobilnost djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Mobilnost djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom jedan je od osnovnih preduvjeta za uključivanje u aktivnosti svakodnevnog življenja. Programi i projekti iz ove skupine odnose se na dodatne ili inovativne programe i projekte kojima se dopunjuju redoviti programi Grada Zagreba te omogućavaju djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom uključivanje u aktivnosti svakodnevnog života.

Ciljevi:

-   postupno uspostaviti okruženje pristupačno osobama s invaliditetom primjenom načela univerzalnog dizajna, izbjegavajući tako stvaranje novih zapreka

-   omogućiti dostupnost prijevoza za sve osobe s invaliditetom

-   razviti edukacijske programe povezano s univerzalnim dizajnom

-   osigurati pristup informacijama i komunikacijama svim osobama s invaliditetom

-   osigurati primjenu suvremenih tehnologija.

Pokazatelji uspješnosti:

-   broj sufinanciranih programa i projekata

-   broj korisnika financiranih programa i projekata.

4. Unapređenje zdravlja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Programi i projekti iz ove skupine odnose se na dodatne programe i projekte kojima se dopunjuju redovni zdravstveni programi u zdravstvenim ustanovama, programi i projekti usmjereni na prevenciju bolesti te promicanje zdravih stilova života.

Ciljevi:

-   osigurati zadovoljavanje zdravstvenih potreba osoba s invaliditetom, poštujući specifičnosti bez obzira na spol, dob, podrijetlo, narav ili stupanj invaliditeta, jednak pristup uslugama zdravstvene zaštite, pristup raspoloživim specijaliziranim uslugama i potpunu uključenost u donošenje odluka o osobnoj zdravstvenoj skrbi

-   osigurati sustavno informiranje u vezi s individualnim zdravstvenim potrebama ili uslugama, u obliku razumljivom osobama s invaliditetom

-   osigurati informiranje o invaliditetu, bez obzira na to dogodi li se prije ili poslije rođenja, nakon bolesti ili nesreće, provoditi ga u uvjetima koji jamče poštivanje osobe s invaliditetom i njezine obitelji, s ciljem pružanja jasne, sveobuhvatne informacije i podrške

-   obrazovati zdravstvene radnike razvijanjem svijesti o invaliditetu kako bi koristeći svoje znanje i metode bili u najboljoj mjeri osposobljeni za zadovoljavanje konkretnih potreba osoba s invaliditetom

-   prepoznati potrebu rane intervencije i tako ustanoviti učinkovite mjere otkrivanja, dijagnosticiranja i liječenja invaliditeta u ranim fazama, te razvijati djelotvorne smjernice za mjere ranog otkrivanja i intervencije.

Pokazatelji uspješnosti:

-   broj sufinanciranih programa i projekata

-   broj korisnika financiranih programa i projekata.

5. Poticanje zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom

Programi i projekti iz ove skupine odnose se na dodatne ili inovativne aktivnosti za osposobljavanje, podizanje kapaciteta, znanja i vještina osoba s invaliditetom da bi se lakše zaposlili na otvorenom tržištu rada te na dodatne programe i projekte profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom.

Ciljevi:

-   promicati aktivnu participaciju osoba s invaliditetom u području profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja i rada

-   poticati stjecanje znanja, vještina i navika potrebnih za zapošljavanje i zadržavanje posla

-   poticati zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada i alternativne oblike rada

-   poticati uključivanje u rad u radnim centrima

-   razvijati partnerstvo odgojno-obrazovnih ustanova s obitelji, lokalnom zajednicom, civilnim sektorom i tržištem rada.

Pokazatelji uspješnosti:

-   broj sufinanciranih programa i projekata

-   broj korisnika financiranih programa i projekata

-   broj održanih edukacija.

6. Promicanje zaštite prava, zaštite od nasilja i diskriminacije osoba s invaliditetom

Programi i projekti iz ove skupine odnose se na zaštitu prava, zaštitu od nasilja i diskriminacije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te na osiguravanje dostupnosti pravne regulative za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda svim osobama s invaliditetom, a osobito ženama s invaliditetom koje su najčešće žrtve nasilja.

Da bi se spriječila diskriminacija osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, njihovo izdvajanje, isključivanje ili ograničavanje zbog postojećeg invaliditeta, cjelokupna aktivnost ovih projekata usmjerena je prema mjerama za prepoznavanje i zaštitu njihovih prava i unapređivanje kvalitete života socijalnom integracijom.

Ciljevi:

-   osigurati stručnu i pravnu pomoć te dostupnost pravne regulative za zaštitu i promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda osobama s invaliditetom na ravnopravnoj osnovi s drugim osobama

-   osigurati djelotvoran i ravnopravan pristup svim sustavima zaštite u zajednici

-   uspostaviti učinkovitu zaštitu osoba s invaliditetom od svih oblika nasilja i zlostavljanja.

Pokazatelji uspješnosti:

-   broj sufinanciranih programa i projekata

-   broj korisnika financiranih programa i projekata

-   broj održanih edukacija, kampanja.

7. Sudjelovanje osoba s invaliditetom u javnom životu, kulturi i sportu

Programi i projekti iz ove skupine odnose se na organizaciju sportskih, kulturnih i drugih druženja, manifestacija, festivala, predstava, natjecanja itd. Sport i razonoda značajne su aktivnosti koje su za osobe s invaliditetom ponekad nužna terapijska nadopuna. Također, omogućavanje sudjelovanja osoba s invaliditetom u kulturi od iznimne je važnosti za integraciju osoba s invaliditetom u zajednicu i omogućavanje njihova izražavanja na području kulture i umjetnosti.

Ciljevi:

-   uključivati osobe s invaliditetom u kulturni život i aktivnosti

-   omogućiti razvitak i afirmaciju kreativnih mogućnosti osoba s invaliditetom te im omogućiti ravnopravno uključivanje u kulturni život, zajedno s drugim sudionicima

-   omogućiti osobama s invaliditetom pristup i/ili stručnu informaciju, odnosno doživljaj kulturne baštine: povijesnih građevina, lokaliteta, umjetnina, tradicijske materijalne i nematerijalne baštine

-   osigurati osobama s invaliditetom izjednačene mogućnosti sudjelovanja u rekreativnim, sportskim aktivnostima i razonodi

-   osigurati osobama s invaliditetom odgovarajuće informacije, obrazovanje i sredstva potrebna za sudjelovanje u rekreativnim, sportskim aktivnostima i razonodi

-   osigurati stručnu i financijsku potporu programima i projektima osoba s invaliditetom s područja kulture

-   sustavno pratiti rad i dostignuća osoba s invaliditetom u kulturi

-   omogućiti pristup osoba s invaliditetom ustanovama u kulturi (muzeji, galerije, kazališta, kina, koncertne dvorane i drugo) te praćenje njihovih programa uz uporabu suvremenih tehničkih dostignuća.

Pokazatelji uspješnosti:

-   broj sufinanciranih programa i projekata

-   broj korisnika financiranih programa i projekata.

8. Informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom

Programi i projekti iz ove skupine usmjereni su informiranju, komunikaciji i podizanju razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom organizacijom različitih kampanja, okruglih stolova, tribina, edukacija u vezi s uporabom različitih suvremenih medija (internet, web, društvene mreže), obilježavanja važnijih datuma i dr. da bi se podigla razina svijesti o pravima osoba s invaliditetom.

Ciljevi:

-   osigurati dostupnost primanja i odašiljanja informacija u skladu sa specifičnostima potreba i mogućnosti osoba s invaliditetom

-   povećati neovisnost u komuniciranju i informiranju osoba s invaliditetom, a time i samostalnost i kvalitetu života općenito

-   stvarati pretpostavke za okruženje u kojemu će osobe s invaliditetom moći sudjelovati u političkom životu kao ravnopravni građani

-   promicati sudjelovanje osoba s invaliditetom u svim oblicima javnog života i svim procesima političkog odlučivanja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini

-   uključivati osobe s invaliditetom i udruge osoba s invaliditetom u pripremanje mjera javnih politika koje se odnose na osobe s invaliditetom

-   sustavno podizati razinu svijesti javnosti o značenju udruga osoba s invaliditetom

-   poticati aktivno djelovanje žena s invaliditetom

-   poticati suradnju udruga osoba s invaliditetom s ostalim organizacijama civilnog društva

-   omogućiti osobama s invaliditetom korištenje novih tehnologija radi povećanja njihove neovisnosti i poboljšanja kvalitete života.

Pokazatelji uspješnosti:

-   broj sufinanciranih programa i projekata

-   broj korisnika financiranih programa i projekata

-   broj održanih okruglih stolova, tribina, edukacija.

9. Podrška institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga

Programi i projekti iz ove skupine usmjereni su inicijalnoj pomoći udrugama osoba s invaliditetom za razvoj aktivnosti, projekata i programa u lokalnoj zajednici, osnaživanju udruga osoba s invaliditetom koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga u smislu povećanja broja i kvalitete usluga udruga osoba s invaliditetom za osobe s invaliditetom u lokalnoj zajednici, broja korisnika tih usluga te stručnjaka za pružanje tih usluga.

Ciljevi:

-   osnažiti kapacitete udruga osoba s invaliditetom koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici

-   povećati broj i kvalitetu usluga udruga osoba s invaliditetom za osobe s invaliditetom u lokalnoj zajednici, broj korisnika tih usluga te stručnjaka za pružanje tih usluga

-   osigurati održivost kvalitetnih programa i projekata institucijskom pomoći razvoju udruga osoba s invaliditetom

-   razvoj organizacijskih i financijskih kapaciteta udruga osoba s invaliditetom, posebice ljudskih resursa.

Pokazatelji uspješnosti:

-   broj sufinanciranih programa i projekata

-   broj korisnika financiranih programa i projekata.

 

III. POSTUPAK FINANCIRANJA

 

Postupak financiranja udruga iz proračuna Grada Zagreba sukladno Uredbi, uređen je Pravilnikom.

Financiranje se provodi na temelju javnog natječaja, javnog poziva i izravnom dodjelom.

U roku od 30 dana od dana donošenja Proračuna Grada Zagreba za 2020. gradonačelnik Grada Zagreba utvrđuje i objavljuje na internetskoj stranici Grada Zagreba godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnog poziva na temelju kojih se provodi financiranje udruga. Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnog poziva sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, podatke o prioritetima financiranja, nazivu i planiranom vremenu objave, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa, projekta i jednokratne aktivnosti, očekivanom broju programa, projekata i aktivnosti koji će se financirati te o načinu raspodjele raspoloživih sredstava.

Postupak financiranja na odgovarajući se način primjenjuje i u odnosu na druge organizacije civilnog društva kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili javnog poziva, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom raspisuje se za sufinanciranje aktivnosti prema prioritetima financiranja od rednog broja 1. do rednog broja 8. definiranima u točki II. ovoga programa.

Javni natječaj za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz pružanje izvaninstitucionalnih usluga raspisuje se za sufinanciranje aktivnosti prema prioritetu financiranja pod rednim brojem 1. definiranom u točki II. ovoga programa.

Javni poziv za financiranje udruga objavljuje se za dodjelu jednokratnih financijskih potpora za obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično, edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu), podršku institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga te provedbu aktivnosti iz područja obrazovanja, predškolskog odgoja, kulture, tehničke kulture i sporta, a koje nisu financirane kroz programe javnih potreba. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a o odobravanju jednokratne financijske potpore udrugama koje ispunjavaju propisane uvjete odlučuje gradonačelnik.

Bez objavljivanja javnog natječaja i javnog poziva financijska sredstva dodjeljuju se izravno samo iznimno i u slučajevima određenima člankom 6. Pravilnika.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad Zagreb sklapa ugovor o financiranju, sadržaj kojega je propisan Pravilnikom.

 

IV. KRITERIJI ZA PROCJENU PROGRAMA I PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA JAVNE NATJEČAJE I ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

 

1) Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom

 

Program i projekt prijavljen na javni natječaj procjenjuje i boduje Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata prema kriterijima.

Opći kriteriji i bodovi za procjenu programa i projekata su:

-   usklađenost ciljeva programa i projekta s ciljevima i prioritetnim područjima strateških dokumenata iz područja javnog natječaja za koje je projekt prijavljen (0 - 10 bodova);

-   kvaliteta i sadržajna inovativnost prijavljenog programa i projekta (0 - 5 bodova);

-   kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa i projekta udruge (0 - 5 bodova);

-   neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva (0 - 50 bodova);

-   financijska, organizacijska i stručna sposobnost za provedbu programa i projekta (0 - 10 bodova);

-   realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa i projekta (0 - 5 bodova);

-   procjena proračuna programa i projekta (0 - 5 bodova);

-   održivost programa i projekta (0 - 5 bodova);

-   referencije u provođenju programa i projekata Europske unije (0 - 5 bodova).

Posebni kriteriji i bodovi za procjenu programa i projekata za javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom

Uz navedene opće kriterije, u svrhu procjene programa i projekata prijavljenih na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, utvrđeni su i posebni kriteriji:

-   uključenost partnera u program i projekt (0 - 5 bodova);

-   uključenost volontera u program i projekt (0 - 5 bodova);

-   prijavitelj ima Operativni plan za 2020. godinu prihvaćen od strane Skupštine. (0 - 5 bodova);

Programi i projekti udruga koji prilikom postupka procjenjivanja ne ostvare minimalno 69 bodova neće se financirati.

2) Javni natječaj za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom pružanjem izvaninstitucionalnih usluga

 

Program prijavljen na javni natječaj procjenjuje i boduje Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa prema kriterijima.

Opći kriteriji i bodovi za procjenu programa su:

-   usklađenost ciljeva programa s ciljevima i prioritetnim područjima strateških dokumenata iz područja javnog natječaja za koje je projekt prijavljen (0 - 10 bodova);

-   kvaliteta i sadržajna inovativnost prijavljenog programa (0 - 5 bodova);

-   kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa udruge (0 - 5 bodova);

-   neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva (0 - 50 bodova);

-   financijska, organizacijska i stručna sposobnost za provedbu programa (0 - 10 bodova);

-   realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa (0 - 5 bodova);

-   procjena proračuna programa (0 - 5 bodova);

-   održivost programa (0 - 5 bodova);

-   referencije u provođenju programa i projekata Europske unije (0-5 bodova).

Posebni kriteriji i bodovi za procjenu programa za javni natječaj za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz pružanje izvaninstitucionalnih usluga

Uz navedene opće kriterije, u svrhu procjene programa prijavljenih na javni natječaj za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom pružanjem izvaninstitucionalnih usluga, utvrđeni su i posebni kriteriji:

-   udruga je pravna osoba registrirana u Gradu Zagrebu čiji su članovi većina populacije osoba s invaliditetom iste vrste oštećenja (0 - 5 bodova);

-   udruga radi najmanje pet dana u tjednu, najmanje 6 sati dnevno (0 - 5 bodova);

-   udruga ima najmanje jednu stalno zaposlenu osobu (0 - 5 bodova);

-   udruga kontinuirano djeluje najmanje 10 godina (0 - 5 bodova);

-   udruga je do sada ostvarila kontinuirano sufinanciranje aktivnosti koje prijavljuje za navedeni program (0 - 5 bodova);

-   udruga će kroz program koji prijavljuje pružati usluge za najmanje 20 korisnika (0 - 5 bodova);

-   uključenost partnera u program (0 - 5 bodova);

-   uključenost volontera u program (0 - 5 bodova);

-   prijavitelj ima Strateški plan djelovanja za razdoblje od najmanje 3 (tri) godine koje obuhvaća i 2020. godinu i Operativni plan za 2020. godinu (0 - 5 bodova);

Programi udruga koji prilikom postupka procjenjivanja ne ostvare minimalno 87 bodova neće se financirati.

Prijave na javni poziv ocjenjuje i boduje Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv prema kriterijima.

Kriteriji i bodovi za ocjenjivanje prijava na javni poziv su:

-   usklađenost ciljeva, svrhe i područja djelovanja udruge s ciljevima i prioritetima financiranja iz ovog programa (0-5 bodova);

-   prethodno iskustvo udruge u provedbi programa i projekata (0-5 bodova);

-   koliko udruga svojim djelovanjem doprinosi razvoju civilnog društva i promjenama u društvu u području svog djelovanja (0 - 5 bodova);

-   važnost prijavljenih aktivnosti za provođenje ciljeva i prioriteta utvrđenih ovim programom (0 - 10 bodova);

-   opravdanost i usklađenost troškova s opisanim potrebama za financijskom podrškom (0 - 10 bodova).

Prijave koje prilikom postupka ocjenjivanja ne ostvare minimalno 20 bodova neće se financirati.

 

V. SREDSTVA ZA FINANCIRANJE UDRUGA

 

Za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom sredstva su planirana u Proračunu Grada Zagreba za 2020. u Razdjelu 021 Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Program 1002. Skrb za osobe s invaliditetom, Aktivnost A100003. Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom.

Sredstva osigurana u Proračunu Grada Zagreba za 2020. za područje socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, rasporedit će se aktom o načinu raspodjele raspoloživih proračunskih sredstava koji donosi gradonačelnik Grada Zagreba na prijedlog gradskog upravnog tijela u djelokrugu kojega je unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom.

 

KLASA: 400-06/19-01/112

URBROJ: 251-01-03-19-59

Zagreb, 10. prosinca 2019.

Predsjednik

Gradske skupštine

prof. dr. sc. Drago Prgomet, v. r.