Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10 i 4/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 3. sjednici, 18. srpnja 2013., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/12), u članku 2. riječi: "kao posebni dijelovi nekretnine koji su upisani u zemljišnoj knjizi kao vlasništvo Grada Zagreba" zamjenjuju se riječima: "u vlasništvu Grada Zagreba kao posebni dijelovi nekretnine".

 

Članak 2.

 

U članku 8. stavci 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 4. i 5.

 

Članak 3.

 

U članku 10. stavku 1. točka na kraju alineje 19. zamjenjuje se točkom sa zarezom, a iza alineje 19. dodaje se alineja 20. koja glasi:

"- i druge podatke prema posebnim propisima."

 

Članak 4.

 

U članku 25. alineji 2. iza riječi: "bespravnog korisnika stana" dodaje se zarez i riječi: "kao i naknadu eventualne štete koju bi trpio zbog duljine trajanja postupka uknjižbe prava vlasništva na kupljenoj nekretnini ili nemogućnosti uknjižbe".

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/13-01/321

URBROJ: 251-01-06-13-6

Zagreb, 18. srpnja 2013.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.