Usporedbom s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zaključku o davanju u zakup športskih objekata neposrednom dodjelom, što je objavljena u Službenom glasniku Grada Zagreba broj 8 od 23. srpnja 1997., te se na temelju članka 33. stavka 4. Privremenog poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/93, 22/93, 7/ 97) daje

ISPRAVAK
Zaključka o davanju u zakup športskih objekata neposrednom dodjelom

            U članku 1. iza 4. točke treba dodati izostavljenu 5. točku koja glasi:
            “5. ŠRC “Sopot”          SAVEZ HVIDR-a
            V. Kovačića bb            Podružnica Novi Zagreb,

            te dosadašnji redni broj “5.” treba ispraviti u redni broj “6”.

KLASA: 620-01/97-01/13
URBROJ: 251-01-03/3-97-3
Zagreb, 10. rujna 1997.

Tajnik
gradskog poglavarstva
Dragica Krpan, dipl. iur., v. r.