Na temelju članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) i članka 38. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 35. sjednici, 22. prosinca 2015., donijela je

 

PROGRAM

financiranja udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije u 2016.

 

I. UVOD

 

Financiranje udruga uređeno je Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/149) i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba).

Uredbom su utvrđeni osnovni standardi planiranja i provedbe financiranja, praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja te kriteriji, mjerila i postupci financiranja udruga iz javnih izvora koje moraju primjenjivati davatelji sredstava iz državnog proračuna i drugih javnih izvora, a na odgovarajući način i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno Uredbi temeljni dokumenti planiranja financiranja su programi financiranja udruga za proračunsku godinu kojim se utvrđuju prioriteti financiranja unutar područja od interesa za Grad Zagreb, a na temelju procjene potreba u određenom području i mjera za ostvarivanje ciljeva iz strateških dokumenata Grada Zagreba i Republike Hrvatske za provedbu kojih je odgovoran Grad Zagreb.

Područja od interesa za Grad Zagreb navedena su u Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15 i 24/15) i to su: zaštita potrošača, promicanje ljudskih prava, mladi ili udruge za mlade, zaštita životinja, poljoprivreda, šumarstvo i lovstvo, zaštita i spašavanje, održiva energetska politika te suzbijanje posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama, zaštita okoliša i održivog razvoja, europske integracije i fondovi Europske unije, međugradska i međunarodna suradnja, branitelji iz Domovinskog rata i njihove obitelji, borci II. svjetskog rata i civilni invalidi rata, područje od socijalnog i humanitarnog značenja, pružanje socijalnih usluga, prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, područje od socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, zaštita zdravlja, obrazovanje, predškolski odgoj sport, kultura i tehnička kultura, koji nisu obuhvaćeni financiranjem na temelju posebnog propisa o financiranju javnih potreba, promicanje poduzetništva i obrta, promocija inovatorstva na hrvatskom i međunarodnom tržištu i razvoj turizma.

Ovim se programom utvrđuju prioriteti financiranja na godišnjoj razini i kriteriji za procjenu projekata i programa koji se prijavljuju na javni natječaj za financiranje udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije.

 

II. CILJEVI I PRIORITETI FINANCIRANJA

 

Referentni okvir za ciljeve i prioritete financiranja u području europskih integracija i fondova Europske unije su, prije svega, propisi te nacionalni i gradski strateški dokumenti koji se odnose na unapređenje i promicanje osnaživanje kapaciteta za korištenje sredstava iz programa i fondova Europske unije, a koje provodi i Grad Zagreb. Grad Zagreb će, sukladno ciljevima iz nacionalnih i gradskih strateških dokumenata, koristiti kapacitete za informiranje i podizanje javne svijesti građana Zagreba o važnosti poznavanja i ostvarivanja mogućnosti korištenja sredstava, pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije.

Prioriteti financiranja udruga u području europskih integracija i fondova Europske unije utvrđuju se za 2016. na temelju procjene potreba u ovom području i mjera za ostvarivanje ciljeva za provedbu kojih je odgovoran Grad Zagreb temeljem sljedećih strateških dokumenata:

Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020., Prioritetna os 10. Tehnička pomoć, Specifični ciljevi TA 1 Osiguravanje pripremljenih i učinkovitih ljudskih resursa za provedbu operativnih programa, TA 2 Potpora učinkovitoj provedbi, praćenju i procjeni programa i TA 3 Potpora informacijama, promidžbi i izgradnji kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu i provedbu projekata,

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020. Tematski cilj 11, Investicijski prioritet 11i: Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobroga upravljanja i Investicijski prioritet 11ii: Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje i zapošljavanje i socijalne politike, uključujući sektorske i teritorijalne sporazume radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,

Razvojna strategija Grada Zagreba - ZAGREBPLAN, Strateški cilj C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem, Prioritet C6.P1-M2: Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU i drugih fondova.

Ciljevi financiranja udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije su:

1. unapređenje i promicanje korištenja sredstava iz programa i fondova Europske unije;

2. razvoj partnerstva s udrugama civilnog društva.

U skladu s postavljenim ciljevima, prioriteti financiranja su:

-  informiranje i educiranje o pripremi i provedbi projekta sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije;

-  informiranje i educiranje o mogućnostima korištenja sredstava iz programa i fondova Europske unije s obzirom na specifične potrebe građana i Grada Zagreba;

-  informiranje o najboljoj praksi i pozitivnim primjerima projekata zemalja članica Europske unije sufinanciranih iz programa i fondova Europske unije.

 

III. POSTUPAK FINANCIRANJA

 

Postupak financiranja udruga iz proračuna Grada Zagreba, sukladno Uredbi, uređen je Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba.

Financiranje se provodi na temelju javnog natječaja, javnog poziva i izravnom dodjelom.

U roku od 30 dana od dana usvajanja Proračuna Grada Zagreba za 2016. gradonačelnik Grada Zagreba utvrđuje i objavljuje na internetskoj stranici Grada Zagreba godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva na temelju kojih se provodi financiranje udruga. Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, podatke o prioritetima financiranja iz ovoga programa, nazivu i planiranom vremenu objave, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa, odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke. Postupak financiranja na odgovarajući se način primjenjuje i u odnosu na druge organizacije civilnog društva kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili javnog poziva, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora udrugama iz područja europskih integracija i fondova Europske unije raspisuje se za sufinanciranje aktivnosti prema prioritetima financiranja iz točke II. ovoga programa.

Javni poziv za financiranje udruga objavljuje se za dodjelu jednokratnih financijskih potpora za donacije i sponzorstva, obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično, jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično), edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu) te podršku institucijskom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada Zagreba. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a o odobravanju jednokratne financijske potpore udrugama koje ispunjavaju propisane uvjete odlučuje gradonačelnik.

Bez objavljivanja javnog natječaja i javnog poziva financijska sredstva dodjeljuju se izravno samo iznimno i u slučajevima određenima člankom 6. stavkom 3. Uredbe.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad Zagreb sklapa ugovor o financiranju, sadržaj kojega je propisan Uredbom.

 

IV. KRITERIJI ZA PROCJENU PROJEKTA I PROGRAMA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ

 

Kriteriji za procjenu projekta i programa prijavljenih na javni natječaj su:

-  procjena usklađenosti ciljeva programa i projekta s ciljevima i prioritetnim područjima strateških dokumenata razvoja sektora u kojem se projekt provodi;

-  kvaliteta i sadržajna inovativnost prijavljenog programa i projekta;

-  kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa i projekta udruge;

-  neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva;

-  financijska, organizacijska i stručna sposobnost za provedbu programa i projekta;

-  realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa/projekta;

-  procjena proračuna programa i projekta;

-  održivost programa i projekta;

-  referencije u provođenju programa i projekata Europske unije.

Posebni kriteriji za odabir programa i projekata prijavljenih na javni natječaj su:

-  kvaliteta prepoznavanja rizika u provedbi projekta i prijedlozi mjera za njihovo ublažavanje;

-  dosadašnje iskustvo u provedbi EU projekata;

-  dosadašnja suradnja s Gradom Zagrebom u provedbi EU projekata.

Program i projekt procjenjuje Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata prema kriterijima iz ovoga programa, i to bodovanjem pojedinog kriterija od 0 do najviše 50 bodova.

Ako dvije ili više udruga za prijavljeni program i projekt, ostvare jednak broj bodova, prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju udruge koje su prethodno uspješno realizirale programe i projekte Europske unije, odnosno koristile financijsku potporu iz proračuna Europske unije ili državnog proračuna iz područja europskih integracija i fondova Europske unije.

 

V. SREDSTVA ZA FINANCIRANJE UDRUGA

 

Za financiranje udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije sredstva su planirana u Proračunu Grada Zagreba za 2016. u Razdjelu 015. Ureda za programe i projekte Europske unije, Aktivnost A100020 Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava Europske unije.

Sredstva osigurana u Proračunu Grada Zagreba za 2016. za područje europskih integracija i fondova Europske unije, rasporedit će se aktom o načinu raspodjele raspoloživih proračunskih sredstava koji donosi gradonačelnik Grada Zagreba na prijedlog gradskog upravnog tijela u djelokrugu kojega je područje europskih integracija i fondova Europske unije.

 

KLASA: 400-06/15-01/70

URBROJ: 251-01-05-15-43

Zagreb, 22. prosinca 2015.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.