Na temelju članka 60. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), gradonačelnik Grada Zagreba, 24. srpnja 2019., donosi

 

PRAVILNIK

o izmjenama Pravilnika o korištenju službenih vozila

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o korištenju službenih vozila (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/16) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Ovim se pravilnikom uređuje korištenje službenih vozila sa službenim vozačima ili bez njih te prava i obveze gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine, službenika i namještenika u vezi s korištenjem službenih vozila."

 

Članak 2.

 

Članak 2. mijenja se i glasi:

"Osobe iz članka 1. stavka 1. ovog pravilnika, radi ostvarivanja prava iz ovog pravilnika, dijele se u tri skupine:

I. skupina:

- gradonačelnik,

- predsjednik Gradske skupštine,

- zamjenik gradonačelnika,

- potpredsjednik Gradske skupštine koji dužnost obavlja profesionalno,

II. skupina:

- potpredsjednik Gradske skupštine koji dužnost ne obavlja profesionalno,

- pročelnik,

- zamjenik pročelnika,

- voditelj Kabineta gradonačelnika,

- voditelj Kabineta predsjednika Gradske skupštine,

III. skupina:

- pomoćnik pročelnika,

- savjetnik predsjednika Gradske skupštine,

- savjetnik gradonačelnika,

- ostali službenici i namještenici."

 

Članak 3.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Osobe iz I. skupine imaju pravo na korištenje službenog vozila sa službenim vozačem 24 sata dnevno, što se smatra korištenjem vozila u službene svrhe.

Osobe iz II. skupine mogu koristiti službeno vozilo sa službenim vozačem ili bez njega, ovisno o raspoloživosti službenih vozila i vozača, isključivo za potrebe obavljanja dužnosti odnosno službe.

Osobe iz III. skupine mogu koristiti službeno vozilo sa službenim vozačem ili bez njega, ovisno o raspoloživosti službenih vozila i vozača, uz prethodno odobrenje osobe iz I. ili II. skupine, isključivo za potrebe obavljanja službe.

Iznimno, gradonačelnik može pisanom odlukom osobama iz II. i III. skupine odobriti korištenje službenog vozila 24 sata dnevno, što se smatra korištenjem vozila u privatne svrhe.

Iznimno, gradonačelnik može pisanom odlukom odobriti korištenje službenog vozila i drugim osobama kada obavljaju poslove za Grad Zagreb."

 

Članak 4.

 

U članku 4. stavku 1. iza riječi: "tijela" briše se zarez, a riječi: "dužnosnici, službenici i namještenici" zamjenjuju se riječima: "i osobe iz članka 1. stavka 1. ovog pravilnika".

 

Članak 5.

 

U članku 11. stavku 1. riječi: "dužnosnika, službenika ili namještenika" zamjenjuju se riječima: "osobe iz članka 1. stavka 1. ovog pravilnika".

U stavku 2. riječi: "Dužnosnik, službenik ili namještenik, koji" zamjenjuje se riječima: "Osoba iz članka 1. stavka 1. ovog pravilnika, koja".

 

Članak 6.

 

Članak 18. briše se.

 

Članak 7.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 030-02/19-01/65

URBROJ: 251-03-02-19-2

Zagreb, 24. 7. 2019.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.