Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst,) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10 i 4/13 i 24/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 15. sjednici, 3. srpnja 2014., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu i utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina

 

Članak 1.

 

U Odluci o građevinskom zemljištu i utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina (Službeni glasnik grada Zagreba 22/13), u naslovu riječi: "i utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina" brišu se.

 

Članak 2.

 

U članku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

"- vođenje registra pomoćnih podataka,".

 

Članak 3.

 

U članku 6. stavku 1. alineji 6. riječ: "neizgrađenoga" briše se.

 

Članak 4.

 

Članak 8. mijenja se i glasi:

"Tržišna vrijednost nekretnine utvrđuje se sukladno Uredbi o procjeni vrijednosti nekretnina kojom se uređuje način procjene vrijednosti nekretnina, način prikupljanja podataka i njihova evaluacija."

 

Članak 5.

 

Članak 10. i naslov iznad članka 10. mijenjaju se i glase:

"Pisane suglasnosti

 

Članak 10.

Grad izdaje pisanu suglasnost za nekretninu koje je vlasnik, suvlasnik, zajednički vlasnik, odnosno izvanknjižni vlasnik i/ili nositelj drugih stvarnih prava, u svrhu dokazivanja pravnog interesa investitora za izdavanje građevinske dozvole.

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka izdaje se na zahtjev investitora i vrijedi godinu dana od izdavanja.

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka mora biti ovjerena kod javnog bilježnika."

 

Članak 6.

 

Iza članka 10. dodaje se članak 10.a koji glasi:

 

"Članak 10.a

Grad izdaje pisanu suglasnost za nekretninu koje je vlasnik, suvlasnik, zajednički vlasnik, odnosno izvanknjižni vlasnik i/ili nositelj drugih stvarnih prava i u ostalim postupcima sukladno posebnom zakonu koji uređuje prostorno uređenje.

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka izdaje se na zahtjev zainteresirane osobe i/ili tijela nadležnog za poslove prostornog uređenja i graditeljstva i vrijedi jednu godinu od dana izdavanja."

 

Članak 7.

 

Članak 11. mijenja se i glasi:

"O izdavanju suglasnosti iz članaka 10. i 10.a ove odluke odlučuje gradonačelnik, na temelju obrazloženog prijedloga nadležnog ureda."

 

Članak 8.

 

Članak 12. briše se.

 

Članak 9.

 

U članku 13. stavku 1. riječi: "Načelne suglasnosti se izdaju u slučaju:" zamjenjuju se riječima: "Suglasnosti iz članaka 10. i 10.a ove odluke se izdaju:".

U alineji 4. riječi: "uz očitovanje o strategijskom interesu Grada" zamjenjuju se riječima: "uz mišljenje Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada na prijedlog osnivanja građevne čestice i očitovanje o strategijskom interesu Grada".

 

Članak 10.

 

Članak 14. mijenja se i glasi:

"Suglasnosti iz članaka 10. i 10.a ove odluke neće se izdati ako zemljište ili dio zemljišta, na kojem je Grad nositelj prava iz članaka 10. i 10.a ove odluke, može biti samostalna građevna čestica.

Suglasnosti iz članaka 10. i 10.a ove odluke neće se izdati ako je za nekretninu podnesen zahtjev za naknadu oduzete imovine od strane prijašnjih vlasnika, sukladno posebnom zakonu.

Suglasnost iz članka 10. ove odluke izdaje se isključivo kao dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole, u smislu odredaba Zakona o gradnji."

 

Članak 11.

 

U članku 15. riječ: "načelna" briše se, a iza riječi: "suglasnost" dodaju se riječi: "iz članaka 10. i 10.a ove odluke".

 

Članak 12.

 

Naziv glave II mijenja se i glasi:

"II. PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA".

 

Članak 13.

 

Članci od 16. do 23. i naslovi iznad njih, brišu se.

 

Članak 14.

 

Članak 24. mijenja se i glasi:

 

"Članak 24.

Registar pomoćnih podataka (u daljnjem tekstu: registar) je evidencija svih pribavljenih podataka o postignutim cijenama na tržištu nekretnina na području Grada Zagreba koji se vodi na temelju isprava o prodaji ili drugom načinu raspolaganja nekretninama koje javni bilježnik dostavlja Gradu te temeljem drugih obilježja koje su od utjecaja na vrijednost nekretnina.

Isprave iz stavka 1. ovog članka mogu se pribavljati i iz zbirki isprava nadležnih općinskih sudova, arhiva nadležnog ureda, ostalih gradskih upravnih tijela i društava u vlasništvu Grada.

Registar pomoćnih podataka uspostavlja i vodi nadležni ured uz stručnu podršku ostalih gradskih upravnih tijela i društava u vlasništvu Grada, vodi se u elektroničkom obliku i sastoji se od zbirke kupoprodajnih cijena, plana približnih vrijednosti zemljišta i nužnih podataka.

Plan približnih vrijednosti i nužni podaci iz stavka 3. ovog članka kojima raspolaže Grad objavit će se na internetskim stranicama Grada."

 

Članak 15.

 

Iza članka 25. dodaje se novi članak 25.a koji glasi:

 

"Članak 25.a

Izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena sadrži podatak o kupoprodajnim cijenama i ugovorenim cijenama zakupa i/ili najma, danu kad je sklopljen kupoprodajni ugovor, broju katastarske čestice, nazivu katastarske općine i površini katastarske čestice, a može sadržavati i druge podatke o mjesno specifičnim obilježjima koja utječu na vrijednost nekretnine.

Ako se radi o izgrađenim katastarskim česticama, izvadak iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o vrsti nekretnine, opisu nekretnine, njenoj površini, nazivu ulice/trga, kućnom broju, katu i godini izgradnje te može sadržavati i druge podatke o mjesno specifičnim obilježjima koja utječu na vrijednost nekretnine.

Izvadci iz stavaka 1. i 2. ovog članka izdaju se pravosudnim i upravnim tijelima te ovlaštenim sudskim vještacima i ovlaštenim sudskim procjeniteljima u svrhu izrade procjembenih elaborata."

 

Članak 16.

 

U članku 26. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Približna vrijednost zemljišta iskazuje se u novčanom iznosu izraženom po metru kvadratnom površine za uzor česticu koja predstavlja katastarsku česticu prevladavajuće kategorije i pretežite vrste i mjere građevinskog korištenja na području cjenovnog bloka."

 

Članak 17.

 

Članak 27. mijenja se i glasi:

"Nužni podaci izvode se evaluacijom podataka iz zbirke kupoprodajnih cijena."

 

Članak 18.

 

Članak 29. mijenja se i glasi:

"Grad uređuje građevinsko zemljište u skladu s programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: program), temeljem sklopljenog ugovora o uređenju građevinskog zemljišta iz članka 39.a i sklopljenih ugovora o financiranju iz članaka 40., 42. i 44. ove odluke."

 

Članak 19.

 

U članku 36. stavku 1. iza riječi: "ugovor o" dodaju se riječi: "uređenju građevinskog zemljišta, odnosno ugovore o".

U stavku 2. riječ: "ugovorom" zamjenjuje se riječju: "ugovorima".

 

Članak 20.

 

U članku 37. stavku 2. alineja 2. mijenja se i glasi:

"- isprave o riješenom imovinsko-pravnom statusu zemljišnih čestica u obuhvatu predloženog zahvata iz alineje 1. ovoga stavka (dokaz da je vlasnik zemljišnih čestica osiguravatelj sredstava, Grad ili Republika Hrvatska, osim u slučaju ako se radi o postupku povrata imovine oduzete prijašnjim vlasnicima);".

Iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

"- predložiti sklapanje ugovora o uređenju građevinskog zemljišta ili ugovora o financiranju;".

Dosadašnje alineje od 4. do 9. postaju alineje od 5. do 10.

U dosadašnjoj alineji 4. koja postaje alineja 5. riječi: "posebna geodetska podloga," i "pogodan za izdavanje lokacijske dozvole" brišu se.

 

Članak 21.

 

U članku 38. stavku 1. iza alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

"- utvrđuju opravdanost uređenja javne površine;".

Dosadašnje alineje od 2. do 10. postaju alineje od 3. do 11.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Iznimno, postupak pregovaranja se ne provodi prilikom sklapanja ugovora o uređenju građevinskog zemljišta."

 

Članak 22.

 

U članku 39. stavku 1. iza riječi: "namjere," dodaju se riječi "posebnim zaključkom".

U stavku 2. iza riječi: "članaka" dodaju se riječi: "39.a,".

 

Članak 23.

 

Iza članka 39. dodaje se naslov i članak 39.a koji glase:

"Ugovor o uređenju građevinskog zemljišta

 

Članak 39.a

Osiguravatelj sredstava čijem zemljištu ili građevini služi nerazvrstana cesta može, uz suglasnost Grada, izgraditi nerazvrstanu cestu i urediti javnu površinu vlastitim sredstvima, kao i cestu koja svojom trasom i kapacitetom premašuje potrebe zemljišta, odnosno građevine osiguravatelja sredstava, ako je ona planirana prostornim planom.

Nakon utvrđenja prihvatljivosti predloženog financiranja uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta iz članka 39. ove odluke gradonačelnik i osiguravatelj sredstava sklopit će ugovor o uređenju građevinskog zemljišta za izgradnju nerazvrstane ceste (dalje u tekstu: ugovor o uređenju građevinskog zemljišta).

Ugovorom o uređenju građevinskog zemljišta Grad će dati suglasnost osiguravatelju sredstava da izgradi nerazvrstanu cestu i uredi javnu površinu vlastitim sredstvima u određenom roku i da izgrađenu nerazvrstanu cestu i uređenu javnu površinu preda u vlasništvo Grada, uz provođenje stručnog nadzora od strane Grada prilikom izvođenja radova, a sve o trošku osiguravatelja sredstava.

Ugovor o uređenju građevinskog zemljišta sklopit će se u roku od 45 dana od dana utvrđivanja prihvatljivosti predloženog financiranja iz članka 39. ove odluke.

Temeljem sklopljenog ugovora o uređenju građevinskog zemljišta osiguravatelj sredstava nema pravo na povrat plaćenih sredstava."

 

Članak 24.

 

U članku 40. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Ugovor mora sadržavati tehničku dokumentaciju i za uređenje javne površine ako je uređenje javne površine obuhvaćeno ugovorom iz stavka 1. ovog članka."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

 

Članak 25.

 

Članak 41. mijenja se i glasi:

"Ugovorom o financiranju izrade tehničke dokumentacije uredit će se odnosi Grada i osiguravatelja sredstava u pogledu obveze osiguravatelja sredstava o financiranju troškova izrade:

- idejnog projekta (ako se uz javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju ceste, odnosno javne površine, predviđa gradnja drugih infrastrukturnih građevina i uređaja, oni moraju biti određeni kao posebne faze izgradnje);

- projekta uređenja javne površine;

- parcelacijskog elaborata;

- glavnog projekta;

- izvedbenog projekta i druge potrebne dokumentacije.

Nakon izrade tehničke dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka osiguravatelj sredstava može je bespovratno donirati i predati Gradu."

 

Članak 26.

 

Članak 44. mijenja se i glasi:

"Nakon utvrđenja prihvatljivosti predloženog financiranja uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta iz članka 39. ove odluke gradonačelnik i osiguravatelj sredstava sklopit će ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju nerazvrstane ceste (dalje u tekstu: ugovor o financiranju izgradnje nerazvrstane ceste).

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka može se ugovoriti uređenje javne površine.

Ugovor o financiranju izgradnje nerazvrstane ceste sklopit će se u roku od 30 dana od dana davanja suglasnosti iz članka 39. stavka 2. ove odluke."

 

Članak 27.

 

U članku 45. alineji 4. riječ: "i" zamjenjuje se točkom sa zarezom.

U alineji 5. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom.

Iza alineje 5. dodaje se alineja 6. koja glasi:

"- uređenje javne površine."

 

Članak 28.

 

Članak 46. mijenja se i glasi:

"Osiguravatelju sredstava čijem zemljištu ili građevini služi komunalna infrastruktura izgradnja koje nije predviđena programom, a koji s jedinicom lokalne samouprave sklopi ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta u pogledu financiranja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, mogu se priznati troškovi koje plaća na temelju ugovora o financiranju uređenja iz članaka 40., 42. i 44. ove odluke do visine komunalnog doprinosa koji se odnosi na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

U slučajevima kada ukupni troškovi uređenja građevinskog zemljišta premašuju iznos komunalnog doprinosa koji će biti utvrđen za gradnju građevina kojima služi ta komunalna infrastruktura izgradnja koje nije predviđena Programom, osiguravatelj sredstava će bespovratno financirati razliku troškova."

 

Članak 29.

 

Članak 48. mijenja se i glasi:

"Ako procijenjena vrijednost troškova radova i usluga utvrđena u postupku pregovaranja ne prelazi iznos od 200.000,00 kuna, osiguravatelj sredstava će prije početka postupka javne nabave o izvođenju konkretnih radova ili usluga, u korist Grada predati bjanko zadužnicu u iznosu od 100 % ugovorenih vrijednosti navedenih radova.

Ako procijenjena vrijednost troškova radova i usluga utvrđena u postupku pregovaranja prelazi iznos od 200.000,00 kuna, osiguravatelj sredstava se obvezuje da će prije početka postupaka javne nabave Gradu dostaviti pismo namjere banke kojim ona izražava spremnost da će u korist Grada predati garanciju u visini procijenjene vrijednosti nabave.

Osiguravatelj sredstava se obvezuje da će prije potpisa ugovora o izvođenju konkretnih radova ili usluga, u korist Grada predati garanciju banke za pokriće troškova prema ugovorima sklopljenim s izvođačima radova i usluga u visini od 50% ugovorenih vrijednosti navedenih radova i bjanko zadužnice za preostali iznos od 50% ugovorenih vrijednosti navedenih radova."

 

Članak 30.

 

U članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Grad pokreće postupak javne nabave za realizaciju ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta iz članaka 40. i 44. ove odluke najkasnije u roku od 30 dana od dostave pisma namjere banke iz članka 48. stavka 2. ove odluke, odnosno dostave bjanko zadužnice iz članka 48. stavka 1. ove odluke."

 

Članak 31.

 

Iza članka 69. dodaje se članak 69.a koji glasi:

 

"Članak 69.a

Iznimno od odredbe članka 68. alineje 1. ove odluke koja se odnosi na rok za plaćanje kupoprodajne cijene, u slučajevima obveze prodaje zemljišta koje čini građevnu česticu zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju temeljem posebnog zakona kojim se uređuje ozakonjenje nezakonitih zgrada, kupcu se na njegov zahtjev može odobriti obročna otplata kupoprodajne cijene u mjesečnim obrocima do najviše 10 godina.

U slučajevima obročne otplate iz stavka 1. ovog članka, prvi obrok dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, a iznos drugog i ostalih obroka uvećavaju se za kamatnu stopu u iznosu od 4,5 %, počevši od dospijeća prvog obroka.

Na dospjeli neplaćeni iznos kupoprodajne cijene plaća se zakonska zatezna kamata.

U slučaju da kupac ne plati četiri uzastopna obroka kupoprodajne cijene iz stavka 1. ovog članka, cjelokupni iznos kupoprodajne cijene dospijeva na naplatu.

Iznimno od odredbe članka 68. alineje 3. ove odluke, Grad će omogućiti kupcu iz stavka 1. ovog članka uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini na temelju kupoprodajnog ugovora, uz istodoban upis založnog prava u korist Grada Zagreba, na nekretnini za koju je izdano rješenje o izvedenom stanju i rješenje o utvrđivanju građevne čestice, u visini kupoprodajne cijene uvećane za pripadajuće kamate.

Po isplati zadnjeg obroka kupoprodajne cijene iz stavka 5. ovog članka, Grad će izdati brisovno očitovanje o brisanju upisanog prava zaloga."

 

Članak 32.

 

Članak 72. mijenja se i glasi:

"Početna je vrijednost naknade za pravo građenja za stambene i komercijalne građevine te druge građevine od gospodarskog i socijalnog značenja tržišna vrijednost prava građenja utvrđena sukladno članku 8. ove odluke.

Naknada za pravo građenja za infrastrukturne građevine utvrdit će se sukladno posebnim propisima."

 

Članak 33.

 

Članak 92. mijenja se i glasi:

"Iznos naknade za osnovanu služnost utvrđuje se sukladno članku 8. ove odluke."

 

Članak 34.

 

U članku 94. stavcima 1. i 2. riječ: "cijeni" zamjenjuje se riječju: "vrijednosti".

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"U slučaju razvrgnuća suvlasničke zajednice isplatom, tržišna vrijednost građevinskog zemljišta koje je predmet razvrgnuća utvrđuje se sukladno članku 8. ove odluke."

 

Članak 35.

 

U članku 95. točki 5. riječ: "parkiranje" zamjenjuje se riječima: "parkirališni prostor".

 

Članak 36.

 

Članak 96. mijenja se i glasi:

"Objektima iz članka 95. stavka 1. točke 4. ove odluke smatraju se građevine izgrađene na zemljištu u vlasništvu ili na upravljanju Grada Zagreba.

Zemljište se daje u zakup za objekte iz stavka 1. ovog članka:

- ako za građevinu nije utvrđena građevna čestica ili zemljište nužno za redovnu uporabu ili

- ako je imovinsko-pravni status zemljišta takav da ono ne može biti predmetom raspolaganja na drugačiji način."

 

Članak 37.

 

Članak 101. mijenja se i glasi:

"O raspisivanju, poništenju ili djelomičnom poništenju natječaja odlučuje gradonačelnik."

 

Članak 38.

 

U članku 103. stavku 1. alinejama 4. i 6., riječ: "godišnje" briše se.

U alineji 11. riječi: "koje se koriste zemljištem u vlasništvu Grada protivno odredbama ove odluke" zamjenjuju se riječima: "protiv kojih Grad vodi parnični ili ovršni postupak radi naplate zakupnine, naknade za korištenje ili predaje zemljišta u posjed."

Alineja 13. mijenja se i glasi:

"- odredbu da će, ako dva ili više ponuditelja s urednom ponudom ponude istu najvišu zakupninu za isto zemljište, Povjerenstvo pozvati ponuditelje da pristupe usmenom nadmetanju;".

 

Članak 39.

 

U članku 104. alineji 2. riječ: "godišnje" briše se.

 

Članak 40.

 

U članku 107. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Jamčevina iznosi trostruki iznos početne mjesečne zakupnine (ako se zakupnina plaća mjesečno), odnosno 30% početnog iznosa godišnje zakupnine (ako se zakupnina plaća godišnje), te se plaća na račun proračuna Grada."

Stavak 4. mijenja se i glasi:

"Ponuditeljima, čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 60 dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja."

 

Članak 41.

 

U članku 109. stavku 2. riječi: "pristupa se usmenom nadmetanju" zamjenjuju se riječima: "Povjerenstvo će ih pozvati da pristupe usmenom nadmetanju."

U stavku 5. riječi: "5 minuta" zamjenjuju se riječima: "2 minute".

 

Članak 42.

 

U članku 110. stavak 5. mijenja se i glasi:

"U povodu preispitivanja zaključka gradonačelnik može zaključak izmijeniti, potvrditi ili uloženi prigovor odbaciti, odnosno odbiti kao neosnovan."

 

Članak 43.

 

U članku 114. riječ: "godišnje" briše se.

 

Članak 44.

 

U članku 115. stavku 1. alineji 2. u zagradi iza riječi: "dozvole," dodaju se riječi: "građevinske dozvole,".

 

Članak 45.

 

U članku 118. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Iznimno Grad može kupiti građevinsko zemljište u svrhu iz članka 117. stavka 1. ove odluke i bez prethodno ishođene lokacijske dozvole ako je zemljište obuhvaćeno ugovorom o uređenju građevinskog zemljišta ili ugovorom o financiranju."

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: "i gradnji" brišu se.

 

Članak 46.

 

Članak 127. mijenja se i glasi:

"Registar pomoćnih podataka u potpunosti će se uspostaviti u roku od 4 (četiri) godine od dana stupanja na snagu ove odluke.

U prijelaznom razdoblju, do potpune uspostave registra iz stavka 1. ovog članka, podnositeljima zahtjeva koji imaju opravdani interes za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena dostavljat će se privremeni izvadci iz zbirke kupoprodajnih cijena.

U prijelaznom razdoblju, do potpune uspostave registra iz stavka 1. ovog članka, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke, objavit će se privremeni plan približnih vrijednosti s prikazom cjenovnih blokova i približnih vrijednosti onih cjenovnih blokova za koje postoji dovoljan broj poredbenih podataka."

 

Članak 47.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/14-01/233

URBROJ: 251-01-05-14-7

Zagreb, 3. srpnja 2014.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.