Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 126/19 i 17/20), gradonačelnik Grada Zagreba, 4. veljače 2022., donosi

 

ZAKLJUČAK

o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba i razrješenju i imenovanju člana

 

1. U Zaključku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17, 19/17, 5/18, 14/18, 18/19, 6/20, 7/20, 8/20, 30/20, 32/20, 33/20, 7/21, 10/21, 16/21, 18/21, 22/21, 26/21 i 3/22, u daljnjem tekstu: Stožer) u članku 2. riječi: "pomoćnica pročelnika" zamjenjuju se riječima: "zamjenica pročelnika".

 

2. Dužnosti člana Stožera razrješuje se:

- Milan Rendulić, dipl. ing.

 

3. Za članicu Stožera imenuje se:

- Tatjana Operta, dipl. iur., pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.

 

4. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 240-01/22-02/3

URBROJ: 251-01-02-22-2

Zagreb, 4. 2. 2022.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Tomislav Tomašević, mag. pol., v. r.