O b r a z l o ž e n j e

Grad Zagreb, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, što ga zastupa zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika dr. sc. Sandra Švaljek, kao poslodavac,

i

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. broj 2, što ga zastupaju predsjednik Boris Pleša, dipl. politolog, i sindikalni povjerenik Podružnice Sindikata Gradske uprave Grada Zagreba Vlado Korbar, dipl. politolog,

 

zaključili su dana 30. prosinca 2014.

 

II. DODATAK

Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14 i 21/14, u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) iza članka 7. dodaje se novi članak 7.a koji glasi:

 

"Članak 7.a

U slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe, službenici i namještenici su na pisani zahtjev poslodavca dužni raditi duže od punog, odnosno nepunog radnog vremena (prekovremeni rad).

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako priroda prijeke potrebe onemogućava poslodavca da prije početka prekovremenog rada uruči službeniku i namješteniku pisani zahtjev, usmeni zahtjev poslodavac je dužan pisano potvrditi u roku od sedam dana od dana kada je prekovremeni rad naložen.

Ako službenik i namještenik radi prekovremeno, ukupno trajanje rada službenika i namještenika ne smije biti duže od pedeset sati tjedno.

Prekovremeni rad pojedinog službenika i namještenika ne smije trajati duže od dvjesto pedeset sati godišnje."

 

Članak 2.

 

Članak 13. mijenja se i glasi:

"Službenici i namještenici imaju pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki mjesec trajanja radnog odnosa:

- ako u kalendarskoj godini u kojoj su zasnovali radni odnos nisu stekli pravo na godišnji odmor, jer nije proteklo šest mjeseci neprekinutog staža;

- ako im radni odnos prestane tijekom kalendarske godine.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, službenik i namještenik koji odlazi u mirovinu ima pravo na puni godišnji odmor."

 

Članak 3.

 

Članak 28. mijenja se i glasi:

"Službenici i namještenici mogu koristiti plaćeni dopust isključivo u vrijeme nastupa okolnosti na osnovi kojih imaju pravo na plaćeni dopust, osim u slučaju dobrovoljnog davanja krvi."

 

Članak 4.

 

Članak 59. mijenja se glasi:

"Službenici i namještenici imaju pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u krugu od 50 kilometara.

Naknada troškova javnoga mjesnog prijevoza u mjestu rada svim službenicima i namještenicima osigurava se kupnjom godišnje karte za mjesni javni prijevoz.

Naknada troškova međumjesnoga javnog prijevoza svim službenicima i namještenicima osigurava se kupnjom godišnje karte za mjesni javni prijevoz u mjestu rada i isplatom 80% iznosa stvarnih troškova međumjesnog javnog prijevoza, prema cijeni karte međumjesnog javnog prijevoza. Visina troškova prijevoza dokazuje se potvrdom o cijeni koštanja godišnje karte za međumjesni javni prijevoz, odnosno, ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, potvrdom o cijeni koštanja mjesečne karte za međumjesni javni prijevoz.

Iznimno od stavka 1. - 3. ovoga članka, naknada troškova mjesnog i međumjesnog prijevoza za dolazak na posao i s posla ne ostvaruje se za dane godišnjeg odmora, rodiljnog i roditeljskog dopusta, privremene spriječenosti za rad i za druge dane kada službenik i namještenik više od dva dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao.

Ako postoji više mogućnosti prijevoza, o povoljnosti odlučuje poslodavac uzimajući u obzir vremenski najprihvatljiviji prijevoz za službenika i namještenika te poštujući racionalnost troškova.

Službenici i namještenici su dužni na zahtjev poslodavca, a u svrhu utvrđivanja troškova prijevoza, dokazati mjesto stvarnog stanovanja na adresi koju su prijavili poslodavcu.

Na pisani zahtjev službenika i namještenika s 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno službenika i namještenika koji imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto, poslodavac je dužan službeniku i namješteniku isplatiti novčani iznos vrijednosti godišnje karte za mjesni javni prijevoz u mjestu rada, odnosno novčani iznos u visini 80% iznosa stvarnih troškova međumjesnog javnog prijevoza."

 

Članak 5.

 

U članku 64. stavku 1. alineji 7. iza broja: "40", dodaju se riječi: "i 45".

 

Članak 6.

 

Članak 71. briše se.

 

Članak 7.

 

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se u 2015. neće primijeniti odredba članka 36. Kolektivnog ugovora.

 

Članak 8.

 

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se u 2015. neće primjenjivati odredbe Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba kojima se uređuje:

- pravo na pomoć u slučaju nastanka teške invalidnosti na radu službenika i namještenika; nastanka teške invalidnosti službenika i namještenika, djeteta ili supružnika službenika i namještenika; za rođenje djeteta te za uklanjanje posljedica elementarne nepogode utvrđene člankom 53. Kolektivnog ugovora,

- pravo na pomoć za operativne zahvate, liječenje, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala utvrđenu člankom 55. Kolektivnog ugovora i

- pravo na nagradu učenicima i studentima za vrijeme provedeno na praksi utvrđenu člankom 61. Kolektivnog ugovora.

 

Članak 9.

 

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da:

- regres za korištenje godišnjeg odmora iz članka 46. stavka 1. Kolektivnog ugovora, za 2015., iznosi 1.000,00 kuna;

- jednokratni dodatak - božićnica iz članka 48. stavka 1. Kolektivnog ugovora, za 2015. iznosi 500,00 kuna.

 

Članak 10.

 

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da u 2015. obitelj službenika i namještenika, u slučajevima smrti službenika i namještenika iz članka 50. Kolektivnog ugovora, ima pravo na pomoć u visini neoporezivog iznosa i troškove pogreba u visini stvarnih troškova pogreba, ali najviše do visine dvije prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po djelatniku u gospodarstvu Grada Zagreba za razdoblje siječanj - kolovoz prethodne godine.

 

Članak 11.

 

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da u 2015. službeniku i namješteniku, u slučaju smrti supružnika, djeteta ili roditelja, očuha ili maćehe službenika i namještenika iz članka 51. Kolektivnog ugovora, pripada pravo na pomoć u visini neoporezivog iznosa.

 

Članak 12.

 

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se službenicima i namještenicima u 2015. jubilarna nagrada za neprekidni rad u upravnim tijelima Grada Zagreba, iz članka 64. Kolektivnog ugovora, za navršenih 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 i 45 godina isplaćuje u visini neoporezivih iznosa.

 

Članak 13.

 

Ugovorne strane su suglasne da se ostala materijalna prava ostvaruju u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora.

 

Članak 14.

 

Ovaj dodatak Kolektivnom ugovoru primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

Ovaj dodatak Kolektivnom ugovoru bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 112-01/14-03/2

URBROJ: 251-02-01-14-15

Zagreb, 30. prosinca 2014.

 

Za Grad Zagreb

zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost

gradonačelnika Grada Zagreba

dr. sc. Sandra Švaljek, v.r.

Za Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH

predsjednik Sindikata

Boris Pleša, dipl. politolog, v.r.

 

 

 

Za podružnicu Sindikata gradske uprave

Grada Zagreba

Vlado Korbar, dipl. politolog, v.r.