Na temelju članka 27. i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13 i 24/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 11. sjednici, 6. veljače 2014., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09 i 3/10) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

 

"Članak 1.a

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, osim naziv 'Nagrada Zagrepčanka godine'."

 

Članak 2.

 

U članku 12. stavku 1. riječ: "inicijative" zamjenjuje se riječju: "prijedloga", a riječi: "i predlaganja dodjele" brišu se.

 

Članak 3.

 

U članku 14. stavku 1. riječi: "dvije godine" zamjenjuju se riječima: "mandatno razdoblje gradskih zastupnika".

 

Članak 4.

 

U članku 15. stavku 2. riječi: "pristigle inicijative, odnosno" zamjenjuju se riječju: "pristigli".

U stavku 3. riječi: "podnesenoj inicijativi, odnosno" zamjenjuju se riječju: "podnesenom".

 

Članak 5.

 

Iza članka 15. dodaju se članci 15.a i 15.b koji glase:

 

"Članak 15.a

Odbor razmatra mišljenja stručnih radnih skupina, utvrđuje prijedlog kandidata za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, prijedlog kandidatkinje za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine, odnosno prijedlog kandidata za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost i upućuje ga Gradskoj skupštini.

Iznimno, Odbor može predložiti kandidata za dodjelu Nagrade Grada Zagreba koji nije predložen u postupku javnog pozivnog natječaja.

Prijedlog iz stavka 2. ovog članka ne ulazi u broj nagrada iz članka 20. stavka 3. ove odluke ako Odbor utvrdi 15 prijedloga na temelju javnog pozivnog natječaja.

 

Članak 15.b

Na temelju akta Gradske skupštine o proglašenju počasnog građanina Grada Zagreba, o dodjeli Nagrade Grada Zagreba, o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine, odnosno o dodjeli Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, gradonačelnik predaje javno priznanje osobi koja je to priznanje dobila.

Proglašavanje i uručivanje javnih priznanja iz stavka 1. ovoga članka obavlja se, u pravilu, na svečanoj sjednici.

Iznimno, ako osoba kojoj je javno priznanje dodijeljeno ne može priznanje preuzeti, ono se može uručiti i na drugi primjeren način."

 

Članak 6.

 

U članku 16. stavak 1. briše se.

 

Članak 7.

 

U članku 17. stavku 1. riječ: "Inicijativa" zamjenjuje se riječju: "Prijedlog", iza riječi: "obliku" stavlja se točka, a riječ u zagradi: "(podnesak.)" briše se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"Prijedlog mora sadržavati podatke o podnositeljima prijedloga, potpis podnositelja, odnosno ovlaštene osobe podnositelja, i podatke o osobi za koju je podnesen prijedlog za proglašenje počasnim građaninom Grada Zagreba, odnosno podatke o događaju (priredbi, manifestaciji) za koji je podnesen prijedlog da se prihvati pokroviteljstvo i obrazloženje s dokumentacijom kojom se potkrepljuje prijedlog."

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Korisnik sredstava dodijeljenih za pokroviteljstvo dužan je Gradskoj skupštini dostaviti u roku od 30 dana od dana završetka manifestacije/priredbe/skupa izvješće i vjerodostojnu dokumentaciju (specifikaciju troškova s preslikama računa i dr.) kojom potvrđuje da su doznačena sredstva utrošena namjenski."

 

Članak 8.

 

Članak 18. mijenja se i glasi:

"Odbor razmatra prijedlog, ocjenjuje opravdanost i to jesu li ispunjeni uvjeti za proglašenje počasnoga građanina, odnosno za prihvaćanje pokroviteljstva, te utvrđuje prijedlog kandidata, odnosno zaključka i upućuje ga Gradskoj skupštini."

 

Članak 9.

 

U članku 19. u stavku 2. iza riječi: "obliku" stavlja se točka, a riječi: "i sadrže što i inicijativa." brišu se.

 

Članak 10.

 

U članku 22.a stavak 2. mijenja se i glasi:

"O danu dodjele Nagrade Zagrepčanka godine odlučuje Gradska skupština na prijedlog Odbora."

 

Članak 11.

 

U članku 22.b stavku 3. riječi: "jednogodišnje stipendije" zamjenjuju se riječima: "u novčanom iznosu visinu kojega određuje Odbor".

Stavak 4. briše se.

 

Članak 12.

 

Članak 23. mijenja se i glasi:

"Postupak za dodjelu Nagrade Grada Zagreba pokreće, svake godine, Odbor raspisivanjem javnog pozivnog natječaja.

Natječaj se objavljuje u dnevnim novinama koje odredi Odbor.

Odbor upućuje poziv radi podnošenja prijedloga relevantnim institucijama, trgovačkim društvima, udrugama i strukovnim udruženjima s područja za koja se Nagrada dodjeljuje.

Natječaj se raspisuje u siječnju i traje, najmanje, 20 dana.

Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Zagreba mora sadržavati:

-    ime, prezime, zvanje, zanimanje i adresu kandidata, odnosno naziv trgovačkog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruge građana ili drugih pravnih osoba što se predlažu za dodjelu Nagrade Grada Zagreba;

-    područje iz članka 5. ove odluke za koje se predlaže dodjela Nagrade Grada Zagreba;

-    sažetak obrazloženja prijedloga koji sadrži doprinos, zasluge, odnosno rezultate, na kojima se temelji prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Zagreba (najviše na jednoj stranici formata A4);

-    podatke o predlagatelju (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, podaci za kontakt), potpis predlagatelja, odnosno ovlaštene osobe.

Prijedlog može sadržavati šire obrazloženje i raspoloživu dokumentaciju."

 

Članak 13.

 

Članak 23.a mijenja se i glasi:

"Postupak za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine pokreće, svake godine, Odbor raspisivanjem javnog pozivnog natječaja.

Natječaj se objavljuje u dnevnim novinama koje odredi Odbor.

Odbor upućuje poziv radi podnošenja prijedloga relevantnim institucijama, trgovačkim društvima, udrugama i strukovnim udruženjima s područja za koja se Nagrada dodjeljuje.

Natječaj se raspisuje u prvom tromjesečju tekuće godine i traje, najmanje, 20 dana.

Prijedlog, odnosno kandidatura za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine mora sadržavati:

-    ime, prezime, zvanje, zanimanje i adresu kandidatkinje;

-    sažetak obrazloženja prijedloga koji sadrži doprinos, zasluge, odnosno rezultate, na kojima se temelji prijedlog za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine (najviše na jednoj stranici formata A4);

-    uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 6 mjeseci;

-    podatke o predlagatelju (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, podaci za kontakt), potpis predlagatelja, odnosno ovlaštene osobe.

Prijedlog može sadržavati šire obrazloženje i raspoloživu dokumentaciju."

 

Članak 14.

 

Članak 23.b mijenja se i glasi:

"Postupak za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost pokreće, svake godine, Odbor raspisivanjem javnog pozivnog natječaja.

Natječaj se objavljuje u dnevnim novinama koje odredi Odbor.

Odbor upućuje poziv radi podnošenja prijedloga osnovnim i srednjim školama u Gradu Zagrebu.

Natječaj se raspisuje u ožujku i traje, najmanje, 20 dana.

Prijedlog, odnosno kandidatura za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost mora sadržavati:

-    osobne podatke o predloženom učeniku (ime i prezime učenika, naziv i adresu škole koju pohađa, razred i odjeljenje),

-    sažetak obrazloženja prijedloga koji sadrži doprinos, zasluge, odnosno rezultate, na kojima se temelji prijedlog za dodjelu Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost (najviše na jednoj stranici formata A4);

-    presliku svjedodžbe o postignutom uspjehu i vladanju učenika za prethodnu školsku godinu;

-    preporuku razrednika ili razrednog, učiteljskog ili nastavničkog vijeća za učenika;

-    podatke o predlagatelju (naziv, sjedište, podaci za kontakt), potpis ravnatelja škole.

Prijedlog može sadržavati šire obrazloženje i raspoloživu dokumentaciju."

 

Članak 15.

 

Iza članka 23.b dodaje se članak 23.c koji glasi:

 

"Članak 23.c

Odbor može odlučiti da se natječaj za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, Nagrade Zagrepčanka godine i Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost ponovi."

 

Članak 16.

 

Članak 25. briše se.

 

Članak 17.

 

Članak 26. briše se.

 

Članak 18.

 

U članku 27. stavku 1. riječ: "Inicijativa" zamjenjuje se riječju: "Prijedlog", iza riječi: "pokroviteljstva" dodaje se riječ: "gradonačelnika", a iza riječi: "ovlasti" briše se točka i dodaju riječi: "u pisanom obliku."

U stavku 2. riječi: riječ: "inicijative" zamjenjuje se riječju: "prijedloga", a riječi: "članaka 12. i 17." zamjenjuju se riječima: "članka 12. stavka 1. i članka 17. stavka 2.".

U stavku 4. iza riječi: "obliku" stavlja se točka, a riječi: "i mora sadržavati isto što i inicijativa." brišu se.

 

Članak 19.

 

U članku 28. riječi: "inicijative i" brišu se.

 

Članak 20.

 

U članku 29. riječi: "inicijativu, odnosno" brišu se.

 

Članak 21.

 

U članku 31. stavcima 1. i 2. riječ: "inicijativu" zamjenjuje se riječju: "prijedlog".

 

Članak 22.

 

U cijelom tekstu odluke riječ: "šport" u određenom padežu zamjenjuje se riječju: "sport" u odgovarajućem padežu.

 

Članak 23.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/14-01/38

URBROJ: 251-01-06-14-6

Zagreb, 6. veljače 2014.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.