Na temelju članka 56. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), gradonačelnik Grada Zagreba, 4. studenoga 2015., donosi

 

PRAVILNIK

o izmjeni i dopunama Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15) u članku 3. stavku 1. točki 17. iza riječi: "potreba" točka se zamjenjuje točkom sa zarezom te se dodaju točke 18., 19. i 20. koje glase:

"18. promicanje poduzetništva i obrta;

19. promocija inovatorstva na hrvatskom i međunarodnom tržištu;

20. razvoj turizma."

 

Članak 2.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 004-01/15-03/356

URBROJ: 251-03-02-15-2

Zagreb, 4. studenoga 2015.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog

u. z. Vesna Kusin, prof., v.r.