Na temelju članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17 i 98/19) i članka 41. točke 1. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 31. sjednici, 6. veljače 2020., donijela je

 

STATUTARNU ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Statutu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Povjerene poslove državne uprave utvrđene posebnim zakonom obavljaju nadležna upravna tijela Grada Zagreba."

 

Članak 2.

 

U članku 41. točki 12. iza riječi: "razrješenja" dodaju se riječi: "odnosno mišljenja na imenovanja".

 

Članak 3.

 

U članku 43. stavku 1. riječ: "središnja" briše se.

U stavku 2. riječi: "čelniku nadležnoga središnjeg tijela državne uprave" zamjenjuju se riječima: "nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt".

 

Članak 4.

 

U članku 46. stavku 1. točki 4. riječ: "čelnicima" zamjenjuje se riječju: "pročelnicima", a riječ: "pretežiti" zamjenjuje se riječju: "većinski".

 

Članak 5.

 

U članku 56. stavak 1. postaje odredba toga članka te se ispred riječi: "Gradska" briše oznaka stavka: "(1)".

Stavak 2. briše se.

 

Članak 6.

 

Iza članka 56. dodaje se članak 56.a koji glasi:

 

"Članak 56.a

 

(1) Radi ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite na području Grada Zagreba, Gradska skupština, u skladu sa zakonom, osniva Savjet za zdravlje koji ima 40 članova.

(2) Savjet za zdravlje podnosi izvješće o radu Gradskoj skupštini jedanput godišnje.

(3) Savjet za zdravlje donosi poslovnik o radu."

 

Članak 7.

 

U članku 61. u trećoj rečenici riječi: "čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave" zamjenjuju se riječima: "nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt".

 

Članak 8.

 

Članak 62. briše se.

 

Članak 9.

 

Članak 63. mijenja se i glasi:

"Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području."

 

Članak 10.

 

Članak 117. mijenja se i glasi:

"(1) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba i povjerenih poslova državne uprave ustrojavaju se gradska upravna tijela.

(2) Odluku o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela donosi Gradska skupština.

(3) Gradska upravna tijela čine Gradsku upravu u užem smislu."

 

Članak 11.

 

Članak 120. mijenja se i glasi:

"(1) Nadležna gradska upravna tijela obavljaju povjerene poslove državne uprave utvrđene posebnim zakonom.

(2) U obavljanju povjerenih poslova državne uprave gradska upravna tijela imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

(3) Nadležno tijelo državne uprave u upravnom nadzoru nad obavljanjem povjerenih poslova državne uprave može nadležnim gradskim upravnim tijelima davati opće i pojedinačne upute te poduzimati mjere i radnje utvrđene zakonom kojim se uređuje sustav državne uprave."

 

Članak 12.

 

U članku 122. stavku 2. riječi: "predstojnika ureda" zamjenjuju se riječima: "čelnika tijela".

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

 

Članak 13.

 

U članku 123. stavku 1. riječ: "središnjim" i riječi: "i uredima državne uprave" brišu se.

 

Članak 14.

 

U članku 133. stavku 3. riječ: "isključivo" briše se.

U stavku 4. riječi: "ako posebnim zakonom nije drukčije propisano" zamjenjuju se riječima: "ako to nije u suprotnosti sa zakonom".

 

Članak 15.

 

Članak 164. mijenja se i glasi:

"(1) Upravna tijela Grada Zagreba u izvršavanju općih akata što ih donosi Gradska skupština donose pojedinačne upravne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

(2) Iznimno pojedinačne upravne akte može donositi i Gradska skupština i gradonačelnik kad je to određeno zakonom i drugim propisom.

(3) Upravna tijela Grada Zagreba u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.

(4) Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

(5) Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(6) Protiv pojedinačnih akata iz stavka 3. ovoga članka, koje donose upravna tijela Grada Zagreba u obavljanju povjerenih poslova državne uprave, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.

(7) Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(8) Protiv pojedinačnih akata iz stavaka 1. i 3. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

(9) Odredbe ovoga članka, osim odredbe stavka 5. ovoga članka, odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je gradskom odlukom, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba.

 

Članak 16.

 

U cijelom tekstu Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18) riječi: "središnje tijelo državne uprave" u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: "tijelo državne uprave" u odgovarajućem broju i padežu.

 

Članak 17.

 

Gradski propisi uskladit će se s odredbama ove statutarne odluke u roku od tri mjeseca od dana njezina stupanja na snagu.

 

Članak 18.

 

Ova statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/20-01/14

URBROJ: 251-01-03-20-5

Zagreb, 6. veljače 2020.

Predsjednik

Gradske skupštine

prof. dr. sc. Drago Prgomet, v. r.