Na temelju članka 101. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14, 16/14, 22/14 i 25/15) i članka 56. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), gradonačelnik Grada Zagreba, 23. prosinca 2015., donosi

 

NAREDBU

o izmjeni Naredbe o određivanju područja Grada Zagreba na kojima se dopušta držanje domaćih životinja

 

Članak 1.

 

U Naredbi o određivanju područja Grada Zagreba na kojima se dopušta držanje domaćih životinja (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/14, 27/14 i 13/15) u članku 3. riječi: "do 31. prosinca 2015." zamjenjuju se riječima: "do 1. svibnja 2016.".

 

Članak 2.

 

Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 320-01/15-01/448

URBROJ: 251-03-02-15-2

Zagreb, 23. prosinca 2015.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.