O b r a z l o ž e n j e

Grad Zagreb, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, što ga zastupa gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, diplomirani politolog, kao poslodavac

i

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. broj 2, što ga zastupaju predsjednik Boris Pleša, dipl. politolog, i sindikalni povjerenik Podružnice Sindikata Gradske uprave Grada Zagreba Vlado Korbar, dipl. politolog,

 

zaključili su dana 29. siječnja 2016.

 

III. DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU

za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14, 21/14 i 1/15, u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) u članku 36. stavak 2. briše se.

 

Članak 2.

 

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se u 2016. neće primjenjivati odredbe Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba kojima se uređuje:

- pravo na pomoć u slučaju nastanka teške invalidnosti na radu službenika i namještenika; nastanka teške invalidnosti službenika i namještenika, djeteta ili supružnika službenika i namještenika; za rođenje djeteta te za uklanjanje posljedica elementarne nepogode utvrđene člankom 53. Kolektivnog ugovora,

- pravo na pomoć za operativne zahvate, liječenje, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala utvrđenu člankom 55. Kolektivnog ugovora i

- pravo na nagradu učenicima i studentima za vrijeme provedeno na praksi utvrđenu člankom 61. Kolektivnog ugovora.

 

Članak 3.

 

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da:

- regres za korištenje godišnjeg odmora iz članka 46. stavka 1. Kolektivnog ugovora, za 2016., iznosi 1.000,00 kuna;

- jednokratni dodatak - božićnica iz članka 48. stavka 1. Kolektivnog ugovora, za 2016. iznosi 500,00 kuna.

 

Članak 4.

 

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da u 2016. obitelj službenika i namještenika, u slučajevima smrti službenika i namještenika iz članka 50. Kolektivnog ugovora, ima pravo na pomoć u visini neoporezivog iznosa i troškove pogreba u visini stvarnih troškova pogreba, ali najviše do visine dviju prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih po djelatniku u gospodarstvu Grada Zagreba za razdoblje siječanj - kolovoz prethodne godine.

 

Članak 5.

 

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da u 2016. službeniku i namješteniku, u slučaju smrti supružnika, djeteta ili roditelja, očuha ili maćehe službenika i namještenika iz članka 51. Kolektivnog ugovora, pripada pravo na pomoć u visini neoporezivog iznosa.

 

Članak 6.

 

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se službenicima i namještenicima u 2016. jubilarna nagrada za neprekidni rad u upravnim tijelima Grada Zagreba, iz članka 64. Kolektivnog ugovora, za navršenih 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 i 45 godina isplaćuje u visini neoporezivih iznosa.

 

Članak 7.

 

Ugovorne strane su suglasne da se ostala materijalna prava ostvaruju u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora.

 

Članak 8.

 

Ovaj dodatak Kolektivnom ugovoru primjenjuje se od 1. siječnja 2016.

Ovaj dodatak Kolektivnom ugovoru bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 112-01/14-03/2

URBROJ: 251-02-01-16-24

Zagreb, 29. siječnja 2016.

 

Za Grad Zagreb

gradonačelnik

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.

Za Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH

predsjednik Sindikata

Boris Pleša, dipl. politolog, v.r.

 

 

 

Za podružnicu sindikata

gradske uprave Grada Zagreba

Vlado Korbar, dipl. politolog, v.r.