Na temelju članka 41. točke 13. i članka 76. stavka 5. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 23/18, 23/18 i 3/20), Gradska skupština Grada Zagreba, na 37. sjednici, 28. listopada 2020., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti

 

Članak 1.

 

U Odluci o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09 i 5/17) u članku 2. točki 6. riječi: "Avenija Dubrovnik 12" zamjenjuju se riječima: "Ulica svetog Mateja 93", a u točki 15. riječi: "Ilica 25" zamjenjuju se riječima: "Šestinski trg 10".

 

Članak 2.

 

U članku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

"2. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK (skraćeno: GČ Gornji grad - Medveščak) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, čija granica kreće od tromeđe gradskih četvrti Donji grad, Gornji grad - Medveščak i Maksimir, na spoju VLAŠKE ULICE i TRGA EUGENA KVATERNIKA sjevernom stranom TRGA EUGENA KVATERNIKA do ULICE DRAGUTINA DOMJANIĆA, njezinom istočnom stranom prema sjeveru presijecajući PETROVU ULICU dolazi na početak ulice SREBRNJAK. Nastavlja prema sjeveru zapadnom stranom ulice SREBRNJAK (granica k.o. Centar - k.o. Maksimir) do BIJENIČKE CESTE i dalje sjevernom stranom BIJENIČKE CESTE (granica k.o. Maksimir - k.o. Gračani) polukružno prema istoku do objekta Bijenička cesta 144 i mijenja smjer prema sjeveru. Dolazi na ulicu GORICE i nastavlja njezinom zapadnom stranom u smjeru sjeverozapada. Potom, prateći granicu k.o. Maksimir - k.o. Gračani, prolazi zapadnom stranom potoka FUČKOV JAREK prema sjeveru, dolazi na granicu k.o. Gračani - k.o. Remete, napušta granicu obilazeći dio krematorija po glavnoj stazi prema sjeveru i izbija na ulicu KAMENITI STOL kod objekta Kameniti stol 2 te nastavlja dalje prema sjeveru po granici k.o. Gračani - k.o. Remete. Sjeverno od objekta Remetski kamenjak 18E napušta granicu k.o. Gračani - k.o. Remete i prati zapadnu stranu ulice REMETSKI KAMENJAK. Zatim sjeverno od objekta Remetski kamenjak 9 skreće na zapad napuštajući ulicu REMETSKI KAMENJAK i kod objekta Majcenov put 24 izlazi na MAJCENOV PUT, slijedi njegovu istočnu stranu prema jugu presijeca ga i nastavlja u smjeru zapada te između objekata Gračanska cesta 16 i Gračanska cesta 16a izlazi na GRAČANSKU CESTU. Dalje nastavlja prema jugu istočnom stranom GRAČANSKE CESTE, obilazi tramvajsko okretište na MIHALJEVCU sa sjeverne strane i izlazi na ulicu MLINOVI. Slijedi istočnu stranu ulice MLINOVI prema sjeveru, zatim je presijeca i dolazi na raskrižje ULICE MATIJE JANDRIĆA i PETROVOGORSKE ULICE. Mijenja smjer prema jugozapadu i obilazi ZRINSKOGORSKU ULICU s južne strane, isključujući sve objekte ZRINSKOGORSKE ULICE, zatim dolazi na zapadnu stranu NEMETOVE ULICE koju prati prema sjeverozapadu te nastavlja u smjeru zapada, obuhvaćajući sve objekte ulice GORNJE PREKRIŽJE. Idući dalje prema zapadu, pa jugu, obuhvaća objekte Šumski prečac od 4 - 6/1 i dolazi do zapadne strane objekta Šumski prečac 6/1. Nastavlja prema zapadu sjevernom stranom ulice ŠUMSKI PREČAC, dolazi na raskrižje ulica GORNJE PREKRIŽJE, PANTOVČAK i ŠESTINSKI VIJENAC, presijeca ulicu ŠESTINSKI VIJENAC i prateći njezinu južnu stranu nastavlja prema sjeverozapadu do raskrižja s ulicom ŠESTINSKI VRH. Dalje nastavlja prema zapadu južnom stranom, a onda prema jugu zapadnom stranom ulice ŠESTINSKI VRH do tromeđe gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak, Črnomerec i Podsljeme na granici k.o. Šestine - k.o. Črnomerec. Granica gradske četvrti nastavlja prema istoku do potoka PANTOVČAK, gdje napušta granicu k.o. Šestine - k.o. Črnomerec i mijenja smjer prema jugu po zapadnoj strani potoka PANTOVČAK do objekta Ulica Ivana Kosirnika 74, zatim paralelno s ulicom VIŠNJICA iza njezinih parnih kućnih brojeva do VIŠNJIČKIH STUBA, sjevernom stranom VIŠNJIČKIH STUBA prema zapadu izlazi na ULICU STANKA ANDRIJEVIĆA, njezinom istočnom stranom dolazi do objekta Ulica Stanka Andrijevića 4, nastavlja u smjeru jugoistoka izuzimajući objekte parne strane VINOGRADSKE CESTE od broja 2A do 22A gdje se spušta do ILICE. Nastavlja u smjeru istoka sjevernom stranom ILICE, na raskrižju s MEDULIĆEVOM ULICOM prelazi na južnu stranu ILICE kojom nastavlja prema istoku. U istom smjeru prolazi južnom stranom TRGA BANA JOSIPA JELAČIĆA i JURIŠIĆEVE ULICE. Na raskrižju s DRAŠKOVIĆEVOM ULICOM mijenja smjer prema sjeveru i po njezinoj zapadnoj strani dolazi do raskrižja s VLAŠKOM ULICOM. Siječe VLAŠKU ULICU i nastavlja u smjeru istoka sjevernom stranom VLAŠKE ULICE do TRGA EUGENA KVATERNIKA u tromeđi gradskih četvrti Donji grad, Gornji grad - Medveščak i Maksimir."

 

Točka 10. mijenja se i glasi:

"10. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC (skraćeno: GČ Črnomerec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, čija granica kreće od tromeđe gradskih četvrti Črnomerec, Stenjevec i Podsused - Vrapče, točke na sjevernoj strani željezničke pruge ZAGREB - LJUBLJANA između objekata Ilica 389 i 393, prema sjeveru presijeca ILICU i nastavlja zapadnom stranom ROGININE ULICE od objekata Roginina ulica 3 do 9 te produžava u istom smjeru dolazeći do ulice GRMOŠČICA LIJEVA odnosno na granicu k.o. Vrapče - k.o. Gornje Vrapče. Dalje slijedi granicu k.o. Vrapče - k.o. Gornje Vrapče do istočne strane ULICE MATIJE BAKIĆA te skreće na sjever prateći istočnu stranu ULICE MATIJE BAKIĆA, zatim istočnu stranu KOTORIPSKE ULICE do raskrižja s ulicama GRABERJE i ULICA VOJMILA RABADANA. Nastavlja prema sjeveru istočnom stranom ULICE VOJMILA RABADANA i ulice ZAVRŠJE do raskrižja ulica TRDICE, PUSTAKOVA ULICA, ZAVRŠJE i KRVARIĆ. Dalje nastavlja zapadnom stranom ulice KRVARIĆ prema sjeveru. Kod objekta Krvarić 89 skreće na sjeverozapad prateći istočnu stranu ulice CEPIKE. Na kraju ulice granica skreće prema jugu, prolazi sjeverno od objekta Krvarić 76 H i mijenja smjer prema sjeverozapadu oko 40 m, a onda okomito prema jugu do PUSTAKOVE ULICE. Dalje je prati istočnom stranom prema sjeverozapadu, zatim je napušta i nastavlja u istom smjeru dok se ponovo ne spoji na istočnu stranu PUSTAKOVE ULICE, zatim prati šumski put (k.č. 4746 k.o. Gornje Vrapče) do kraja, mijenja smjer prema jugozapadu šumskim putom (k.č. 4745/2 k.o. Gornje Vrapče) zatim kroz šumu u istom smjeru dolazi do najjužnije točke brane koju obilazi s istočne strane i nastavlja zapadnom stranom potoka Vrapčak prema sjeverozapadu te dolazi na granicu k.o. Gornje Vrapče - k.o. Šestine. Dalje slijedi granicu prema sjeveru sve do točke spoja s granicom Grada Zagreba, zatim granicom Grada Zagreba u smjeru sjeveroistoka do točke spoja gradskih četvrti Črnomerec i Podsljeme u kojoj granica gradske četvrti skreće prema jugoistoku istočnom stranom puta u MIKULIČKOJ GORI, presijeca VELIKI POTOK i u smjeru juga slijedi istočnu stranu puta u KULMEROVOJ GORI, napušta put, prolazi sa zapadne strane objekta Himper 5/3 - 5/4, nastavlja u smjeru juga, presijeca ulicu KOSINCI kod objekta Kosinci 21, dalje u smjeru jugoistoka dolazi na zapadnu stranu potoka KUNIŠČAK, slijedi ga prema jugu, presijeca ŠESTINSKU CESTU na spoju s ulicom LUKŠIĆ i dolazi na granicu k.o. Šestine - k.o. Mikulići. Nastavlja istom stranom potoka do spoja ulica DEDIĆI i ŠESTINSKI DOL gdje mijenja smjer prema sjeveru sjeverno od objekta Šestinski dol 160, te prateći istočnu stranu ulice DEDIĆI (po zapadnoj strani k.č. 3818/1 k.o. Šestine) dolazi do ulice GRAMAČA i u smjeru sjeveroistoka, između objekata Ulice Ive Serdara 52 i 54, dolazi na ULICU IVE SERDARA. Njezinom južnom stranom u smjeru jugoistoka, dolazi do ulice ŠESTINSKI VRH te u smjeru sjeveroistoka dolazi do granice k.o. Šestine - k.o. Črnomerec koju prati u smjeru sjevera do točke tromeđe gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak, Črnomerec i Podsljeme. Granica gradske četvrti nastavlja prema istoku do potoka PANTOVČAK, njegovom zapadnom stranom u smjeru juga pa jugozapada do objekta Ulica Ivana Kosirnika 74, zatim prema jugu paralelno s ULICOM IVANA KOSIRNIKA, zatim s ulicom VIŠNJICA iza parnih kućnih brojeva do VIŠNJIČKIH STUBA, sjevernom stranom VIŠNJIČKIH STUBA prema zapadu izlazi na ULICU STANKA ANDRIJEVIĆA, njezinom istočnom stranom dolazi do objekta Ulica Stanka Andrijevića 4. Nastavlja u smjeru jugoistoka obuhvaćajući objekte parne strane VINOGRADSKE CESTE od broja 2A do 22A i spušta se do ILICE. Nastavlja u smjeru istoka sjevernom stranom ILICE sve do objekta Ilica 150 kod kojeg presijeca ILICU i dolazi do objekta Ilica 119 na raskrižju s ULICOM REPUBLIKE AUSTRIJE. Dalje prema jugu slijedi istočnu stranu ULICE REPUBLIKE AUSTRIJE do ULICE VATROSLAVA JAGIĆA, skreće u smjeru zapada do južne strane ULICE JOSIPA HANUŠA na granici katastarskih općina k.o. Črnomerec i k.o. Trešnjevka te mijenja smjer prema jugu do sjeverne strane željezničke pruge ZAGREB - LJUBLJANA. Nastavlja u smjeru zapada preko Zapadnog kolodvora, po željezničkoj pruzi, obuhvaćajući sve objekte sjeverno od pruge do VODOVODNE ULICE. Nastavlja u istom smjeru, siječe VODOVODNU ULICU te sjevernom stranom željezničke pruge dolazi do ZAGREBAČKE CESTE. Skreće prema jugozapadu, u smjeru zapada siječe ZAGREBAČKU CESTU i nastavlja sjevernom stranom željezničke pruge ZAGREB - LJUBLJANA, koju prati u smjeru zapada do početne točke."

 

Točka 11. mijenja se i glasi:

"11. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA (skraćeno: GČ Gornja Dubrava) obuhvaća dio naselja Zagreb i manje dijelove naselja Sesvete i Goranec. Granica područja gradske četvrti kreće od točke spoja gradskih četvrti Podsljeme i Gornja Dubrava u tromeđi granice Grada Zagreba, k.o. Markuševec i k.o. Čučerje, sredinom puta granicom Grada sve do točke spoja gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete u tromeđi k.o. Čučerje, k.o. Planina i granica Grada. Od te točke granica gradske četvrti napušta granicu Grada i kreće prema jugoistoku, prateći granicu k.o. Planina - k.o. Čučerje te u predjelu GORA LIPA izlazi na put. Prati put njegovom sjevernom stranom. Dalje nastavlja sredinom puta u predjelu PODJEZERO u smjeru juga koji napušta prateći granicu k.o. Planina - k.o. Čučerje u smjeru istoka do puta u predjelu OKLJUK. Nastavlja sredinom puta u smjeru juga do tromeđe k.o. Planina, k.o. Čučerje i k.o. Goranec, napušta put te ide u smjeru zapada granicom k.o. Čučerje - k.o. Goranec do puta u predjelu BANŠĆICA, čijom sredinom nastavlja u smjeru juga. U predjelu MARINŠČAK napušta put, istočno od objekta Kuntići 41 presijeca ulicu KUNTIĆI te granicom k.o. Čučerje - k.o. Goranec u smjeru juga kod predjela MALO SELO ponovno izbija na put. Nastavlja sredinom puta u smjeru jugoistoka i istoka do tromeđe k.o. Čučerje, k.o. Goranec i k.o. Đurđekovec. Dalje granica gradske četvrti prati granicu k.o. Čučerje - k.o. Đurđekovec sredinom puta prema jugu i jugoistoku do raskrižja ulica MUDIFAJI, KRALJEVAČKI BRIJEG, ŠIMUNČEVEČKA CESTA i ŠIMUNČEVEČKA ULICA gdje nastavlja prema zapadu i dalje granicom k.o. Čučerje - k.o. Đurđekovec do tromeđe k.o. Čučerje, k.o. Đurđekovec i k.o. Granešina nova. U smjeru juga granica dalje prati granicu k.o. Đurđekovec - k.o. Granešina nova do tromeđe k.o. Đurđekovec, k.o. Granešina nova i k.o. Sesvete. Od točke tromeđe granica četvrti prati granicu k.o. Đurđekovec - k.o. Sesvete slijedeći sjevernu stranu ulice KRANJČECOV BREG i nastavlja putom u smjeru jugoistoka. U predjelu NOVOSELČINA napušta granicu k.o. Đurđekovec - k.o. Sesvete i istočnom stranom puta nastavlja prema jugu i izbija na potok, presijeca ga i prati njegovu južnu stranu. Napušta potok i prateći put skreće prema jugozapadu. Izbija na spoj ŽUGČIĆEVE ULICE i BRESTOVEČKE ULICE, dijelom prati zapadnu stranu ŽUGČIĆEVE ULICE i odvaja se od nje sjevernom stranom puta u predjelu ZALOKE. Nastavlja prema zapadu do potoka NOVOSELEC, njegovom istočnom stranom ide prema jugu do potoka RIJEKA, gdje nastavlja prema jugoistoku njegovom južnom stranom. Zatim skreće na jug, napuštajući potok RIJEKA i paralelno s DUBEČKOM ULICOM prolazi istočnom stranom ULICE FRANE COTE, ULICE IVANA MEŠTROVIĆA, ULICE PAVLA PERIĆA, ULICE JURJA ŠKARPE, ULICE IVE KERDIĆA, ULICE FRANJE LAURANA VRANJANINA i ULICE RUDOLFA IVANKOVIĆA te nastavlja kanalom u smjeru jugoistoka do objekta Ulica Stjepana Mikuša 13. Zatim skreće prema jugozapadu i prateći južnu stranu kanala dolazi na POTOK SOPNICA. Dalje nastavlja istočnom stranom potoka prema sjeveru i dolazi na DUBEČKU ULICU koju prati prema jugu istočnom stranom do granice k.o. Sesvete - k.o. Dubrava, po kojoj nastavlja u smjeru juga i dolazi na ulicu DUBRAVA u tromeđu gradskih četvrti Gornja Dubrava, Donja Dubrava i Sesvete. Granica gradske četvrti prati prema zapadu sjevernu stranu ulice DUBRAVA, presijecajući POTOK TRNAVU dolazi na južnu stranu ulice te nastavlja dalje prema istoku presijecajući ŠTEFANOVEČKU CESTU i u istom smjeru nastavlja južnom stranom MAKSIMIRSKE CESTE sve do raskrižja s AVENIJOM GOJKA ŠUŠKA. Tu granica skreće na sjever zapadnom stranom AVENIJE GOJKA ŠUŠKA do tromeđe gradskih četvrti Maksimir, Gornja Dubrava i Podsljeme. Dalje granica nastavlja prema sjeveru istočnom stranom ulice ŠTEFANOVEC (granica k.o. Markuševec - k.o. Dubrava), dolazi do tromeđe k.o. Markuševec, k.o. Dubrava i k.o. Granešina nova odakle dalje prema sjeveru prati granicu k.o. Markuševec - k.o. Granešina nova, prolazeći zapadnom stranom MLINSKOG POTOKA, zatim zapadnom stranom ulice OREHOVEČKI OGRANAK i NOVAČKE ULICE te ide dalje prema sjeveroistoku granicom k.o. Markuševec - k.o. Granešina nova. Od tromeđe k.o. Markuševec, k.o. Granešina nova i k.o. Čučerje nastavlja prema sjeveru granicom k.o. Markuševec - k.o. Čučerje, presijecajući POTOK TRNAVU, zatim POTOK VIDOVEC i MIROŠEVEČKU CESTU. Sjeverno od objekta Miroševečka cesta 228 prateći granicu k.o. Markuševec - k.o. Čučerje prema sjeveru dolazi do objekta ulica Šuškovići 29 te nastavlja u smjeru sjeverozapada te sjevera, napuštajući granicu k.o. Markuševec - k.o. Čučerje, uključujući sve objekte ulice ŠUŠKOVIĆI od objekta Šuškovići 29 do Šuškovići 69 dolazi do granice k.o. Markuševec - k.o. Čučerje, odnosno do zapadne strane ulice ŠUŠKOVIĆI. Slijedeći granicu k.o. Markuševec - k.o. Čučerje prelazi na sredinu puta kojom nastavlja sve do točke spoja gradskih četvrti Gornja Dubrava i Podsljeme u tromeđi k.o. Markuševec, k.o. Čučerje i granica Grada Zagreba."

 

Točka 13. mijenja se i glasi:

"13. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC (skraćeno GČ Stenjevec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, čija granica kreće od tromeđe gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad, Stenjevec i Podsused - Vrapče koja se nalazi u presjecištu produžetka južne međe k.č. 2783/2 k.o. Podsused s južnom obalom rijeke Save, što je ujedno granica k.o. Podsused - k.o. Lučko, presijeca okomito rijeku Savu, pa PRIOBALNU CESTU te u smjeru sjeveroistoka dolazi do ULICE OKTAVIJANA MILETIĆA te nastavlja njezinom sjevernom stranom u smjeru istoka do ULICE VELIMIRA ŠKORPIKA. Granica dalje prati zapadnu stranu ULICE VELIMIRA ŠKORPIKA prema sjeveru, presijeca SAMOBORSKU CESTU te nastavlja zapadnom stranom ULICE VELIMIRA ŠKORPIKA do željezničke pruge ZAGREB - LJUBLJANA. Zatim skreće na istok južnom stranom željezničke pruge, dolazi do BREGANSKE ULICE i siječe ulicu DUBRAVICA, MANGARTSKU ULICU i zapadno od objekta Mangartska ulica 15 granica gradske četvrti okomito presijeca prugu i dalje nastavlja njezinom sjevernom stranom u smjeru istoka, što je ujedno i južna strana ALEJE GRADA BOLONJE. U produžetku istočne strane ulice TOPOLČICA, granica okomito presijeca ALEJU GRADA BOLONJE, a zatim nastavlja sredinom ALEJE GRADA BOLONJE, po granici k.o. Stenjevec i k.o. Vrapče, u smjeru istoka do ILICE te sjevernom stranom željezničke pruge ZAGREB - LJUBLJANA nastavlja u smjeru istoka do tromeđe gradskih četvrti Stenjevec, Podsused - Vrapče i Črnomerec. Nastavlja u istom smjeru, presijeca ZAGREBAČKU CESTU te skreće na jugozapad istočnom stranom ZAGREBAČKE CESTE sve do raskrižja sa ZAGREBAČKOM AVENIJOM i PETROVARADINSKOM ULICOM u točki tromeđe gradskih četvrti Trešnjevka - sjever, Trešnjevka - jug i Stenjevec. Nastavlja prema zapadu južnom stranom ZAGREBAČKE AVENIJE, dolazi do LJUBLJANSKE AVENIJE, obuhvaća raskrižje ZAGREBAČKE AVENIJE, LJUBLJANSKE AVENIJE i ULICE MILANA REŠETARA te skreće u smjeru juga zapadnom stranom ULICE IVANA MATETIĆA RONJGOVA. Dolazi do ulice SVILKOVIĆI ODVOJAK. U smjeru juga nastavlja istočnom stranom ulice SVILKOVIĆI ODVOJAK i dalje prati granicu k.o. Stenjevec - k.o. Vrapče te dolazi na južnu obalu rijeke Save u točku tromeđe gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad, Trešnjevka - jug i Stenjevec, nastavlja jugozapadno južnom obalom rijeke Save sve do početne točke."

 

Točka 15. mijenja se i glasi:

"15. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME (skraćeno: GČ Podsljeme) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, čija granica kreće od točke spoja gradskih četvrti Gornja Dubrava i Podsljeme, odnosno tromeđe k.o. Čučerje, k.o. Markuševec i granice Grada, prema jugozapadu granicom Grada do točke spoja gradskih četvrti Črnomerec i Podsljeme u kojoj granica gradske četvrti napušta granicu Grada i skreće prema jugoistoku istočnom stranom puta u MIKULIČKA GORA, presijeca VELIKI POTOK i u smjeru juga slijedi istočnu stranu puta u KULMEROVOJ GORI, napušta put, prolazi sa zapadne strane objekta Himper 5/3 - 5/4, nastavlja u istom smjeru juga, presijeca ulicu KOSINCI istočno od objekta Kosinci 21, dalje u smjeru jugoistoka dolazi na zapadnu stranu potoka KUNIŠČAK, slijedi ga prema jugu i dolazi do granice k.o. Šestine - k.o. Mikulići. Nastavlja istom stranom potoka do spoja ulica DEDIĆI i ŠESTINSKI DOL gdje mijenja smjer prema sjeveru sjeverno od objekta Šestinski dol 160, te prateći zapadnu stranu k.č. 3818/1 k.o. Šestine dolazi do ulice GRAMAČA. Nastavlja po južnoj strani ulice GRAMAČA u smjeru sjeveroistoka i između objekata Ulice Ive Serdara 52 i 54, dolazi na ULICU IVE SERDARA. Njezinom južnom stranom u smjeru jugoistoka, dolazi do ulice ŠESTINSKI VRH, te u smjeru sjeveroistoka dolazi do granice k.o. Šestine - k.o. Črnomerec koju prati u smjeru sjevera do točke tromeđe gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak, Črnomerec i Podsljeme. Granica gradske četvrti nastavlja prema sjeveru zapadnom stranom ulice ŠESTINSKI VRH, zatim prema istoku njezinom južnom stranom i dolazi na ulicu ŠESTINSKI VIJENAC. Potom nastavlja prema jugoistoku prateći njezinu južnu stranu do raskrižja s ulicom ŠUMSKI PREČAC, njezinom sjevernom stranom dolazi do objekta Šumski prečac 6/1, nastavlja u smjeru istoka, isključujući objekte Šumski prečac od 4 - 6/1 te sve objekte ulice GORNJE PREKRIŽJE i dolazi na zapadnu stranu NEMETOVE ULICE kojom nastavlja prema jugoistoku do ZRINSKOGORSKE ULICE. Obilazi je s južne strane, dijelom po granici k.o. Gračani i k.o. Šestine, obuhvaćajući sve njezine kućne brojeve, i dolazi na raskrižje PETROVOGORSKE ULICE i ULICE MATIJE JANDRIĆA. Granica gradske četvrti presijeca ULICU MATIJE JANDRIĆA i ulicu MLINOVI te nastavlja istočnom stranom ulice MLINOVI prema jugu sve do tramvajskog okretišta na MIHALJEVCU koje obilazi sa sjeverne strane i izlazi na GRAČANSKU CESTU. Dalje nastavlja istočnom stranom GRAČANSKE CESTE prema sjeveru sve do objekta Gračanska cesta 16, sjeverno od tog objekta, skreće prema istoku i dolazi na MAJCENOV PUT te slijedi njegovu istočnu stranu prema sjeveru. Kod objekta Majcenov put 24 skreće na istok i sjeverno od objekta Remetski kamenjak 9 dolazi na ulicu REMETSKI KAMENJAK, njegovom zapadnom stranom prema sjeveru dolazi na granicu k.o. Gračani - k.o. Remete u tromeđu gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak, Maksimir i Podsljeme. Nastavlja prema sjeveru granicom k.o. Remete - k.o. Gračani, presijeca potok Bliznec, potok Črna voda i izlazi na ulicu JAZBINA kod objekta Jazbina 157. Tu skreće na jugoistok istočnom stranom ulice JAZBINA, zatim dalje, prateći granicu k.o. Remete - k.o. Gračani, napušta ulicu JAZBINA kod objekta Jazbina 150. Nastavlja prema istoku i dolazi na tromeđu k.o. Gračani, k.o. Remete i k.o. Markuševec te dalje granicom k.o. Remete - k.o. Markuševec dolazi do potoka Dotrščina u šumi DOTRŠČINA. Zatim potokom Dotrščina nastavlja u smjeru juga do objekta Štefanovec 15, koji obilazi sa sjeverne, pa istočne strane, i dolazi do ulice ŠTEFANOVEC. Dalje granica nastavlja prema sjeveru istočnom stranom ulice ŠTEFANOVEC (granica k.o. Markuševec - k.o. Dubrava), dolazi do tromeđe k.o. Markuševec, k.o. Dubrava i k.o. Granešina nova, odakle dalje prema sjeveru prati granicu k.o. Markuševec - k.o. Granešina nova prolazeći zapadnom stranom Mlinskog potoka, zatim zapadnom stranom puta u predjelu MIROŠEVEC te ide dalje prema sjeveroistoku granicom k.o. Markuševec - k.o. Granešina nova. Od tromeđe k.o. Markuševec, k.o. Granešina nova i k.o. Čučerje nastavlja prema sjeveru granicom k.o. Markuševec - k.o. Čučerje, presijecajući potok Trnava, zatim potok Vidovec i MIROŠEVEČKU CESTU. Prateći granicu k.o. Markuševec - k.o. Čučerje prema sjeveru dolazi do objekta ulica Šuškovići 29. Mijenja smjer prema zapadu te sjeveru napuštajući granicu k.o. Markuševec - k.o. Čučerje isključujući sve objekte ulice ŠUŠKOVIĆI od objekta Šuškovići 29 do Šuškovići 69 te dolazi do granice k.o. Markuševec - k.o. Čučerje, odnosno do zapadne strane ulice ŠUŠKOVIĆI. Slijedeći granicu k.o. Markuševec - k.o. Čučerje prelazi na sredinu puta kojim nastavlja do početne točke."

 

Članak 3.

 

Članak 4. mijenja se i glasi:

"Granice područja gradskih četvrti, njihova imena i sjedišta iz članka 3. ove odluke ucrtane su u Registru prostornih jedinica Grada Zagreba koji vodi gradsko upravno tijelo nadležno za katastar i geodetske poslove."

 

Članak 4.

 

Pregledne karte s prikazom izmjena granica gradske četvrti sastavni su dio ove odluke.

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/20-01/388

URBROJ: 251-01-03-20-6

Zagreb, 28. listopada 2020.

Potpredsjednica

Gradske skupštine

prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, v. r.