Na temelju članka 79. stavka 1. točke 1. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka - sjever, na 49. sjednici, 28. ožujka 2017., donijelo je

 

PRAVILA

Gradske četvrti Trešnjevka - sjever

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Gradska četvrt Trešnjevka - sjever (u nastavku teksta: Gradska četvrt), oblik je mjesne samouprave za dio područja Grada Zagreba, preko koje građani sudjeluju u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na njihov život i rad.

 

Članak 2.

 

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovim pravilima, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Članak 3.

 

(1) Gradska četvrt osnovana je Statutom Grada Zagreba (u nastavku teksta: Statut Grada).

(2) Statutom Grada određeni su naziv, djelokrug i tijela Gradske četvrti.

(3) Granice područja, sjedište, način izbora tijela i obavljanje administrativnih poslova za rad Gradske četvrti, određuju se posebnim gradskim odlukama.

 

Članak 4.

 

Ovim se pravilima u skladu sa zakonom, Statutom Grada i gradskim odlukama, pobliže uređuje ustrojstvo Gradske četvrti te druga pitanja od značenja za Gradsku četvrt.

 

Članak 5.

 

Gradska četvrt obuhvaća dio područja Grada Zagreba omeđen linijom koja ide od tromeđe gradskih četvrti Trešnjevka - sjever, Črnomerac i Stenjevac koja se nalazi na raskrižju Tomislavove ulice i Zagrebačke ceste u smjeru jugozapada istočnom stranom Zagrebačke ceste sve do raskrižja s Ljubljanskom avenijom i Petrovaradinskom ulicom u točki tromeđe gradskih četvrti Trešnjevka - sjever, Trešnjevka - jug i Stenjevec. Skreće prema istoku južnom stranom Ljubljanske avenije presijeca potok Vrapčak te dolazi na granicu k.o. Vrapče - k.o. Rudeš po kojoj presijeca Ljubljansku aveniju i nastavlja njezinom sjevernom stranom u smjeru istoka napuštajući granicu k.o. Vrapče - k.o. Rudeš. Dolazi do Savske ceste koju kod kućnog broja Savska cesta 108 okomito presijeca. Nastavlja njezinom istočnom stranom prema sjeveru do raskrižja s Crnatkovom ulicom. Dalje ide na sjeverozapad, presijeca Savsku cestu i nastavlja južnom stranom Jukićeve ulice zatim južnom stranom Jagićeve ulice, Hanuševe ulice, Trga Francuske Republike, Fonove ulice, Međimurske ulice, presijeca Vodovodnu ulicu i njezinom zapadnom stranom prema jugu dolazi na sjevernu stranu željezničke pruge Zagreb - Ljubljana koju prati prema zapadu do Zagrebačke ceste. Skreće prema jugozapadu istočnom stranom Zagrebačke ceste sve do raskrižja s Tomislavovom ulicom u točki tromeđe gradskih četvrti Trešnjevka - sjever, Črnomerac i Stenjevec.

 

Članak 6.

 

Sjedište Gradske četvrti je u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 2.

 

Članak 7.

 

Gradska četvrt je pravna osoba.

 

Članak 8.

 

Gradsku četvrt zastupa predsjednik Vijeća Gradske četvrti.

 

Članak 9.

 

(1) Gradska četvrt ima pečat okruglog oblika, promjera 38 mm.

(2) Pečat Gradske četvrti ima u sredini grb Grada Zagreba. Uz gornji rub je tekst: GRAD ZAGREB, a uz donji rub tekst: GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER.

(3) Pečat Gradske četvrti čuva se u sjedištu Gradske četvrti, a upotrebljava se samo za ovjeru akata tijela Gradske četvrti.

 

II. TIJELA GRADSKE ČETVRTI

 

Članak 10.

 

(1) Tijela Gradske četvrti su Vijeće Gradske četvrti (u nastavku teksta: Vijeće) i predsjednik Vijeća.

(2) Članove Vijeća biraju građani s područja Gradske četvrti koji imaju biračko pravo i prebivalište na njezinu području.

(3) Članovi Vijeća biraju se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova Vijeća i druga pitanja u vezi s izborima uređuju se gradskom odlukom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

 

Članak 11.

 

(1) Vijeće ima 19 članova.

(2) Mandat članova Vijeća traje četiri godine.

 

Članak 12.

 

(1) Vijeće je konstituirano izborom predsjednika Vijeća.

(2) Prava i dužnosti članova Vijeća započinju danom konstituiranja Vijeća.

 

Članak 13.

 

(1) Članovi Vijeća imaju prava i dužnosti osobito:

1. prisustvovati sjednicama Vijeća;

2. predlagati Vijeću razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga;

3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Vijeća.

(2) Članovi Vijeća imaju i druga prava i dužnosti utvrđene poslovnikom o radu Vijeća.

 

Članak 14.

 

(1) Ne može se istodobno obnašati dužnost člana Vijeća i člana vijeća mjesnog odbora.

(2) Član Vijeća ne može istodobno biti predsjednik, potpredsjednik, tajnik i zamjenik tajnika Gradske skupštine, službenik i namještenik stručne službe Gradske skupštine, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, pročelnik, zamjenik pročelnika te službenik i namještenik u upravnim tijelima Grada Zagreba, član upravnih tijela trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba ili u kojima Grad Zagreb ima većinski paket dionica ili udio, ravnatelj ustanove ili druge neprofitne pravne osobe kojoj je Grad Zagreb osnivač, niti obnašatelji drugih dužnosti navedenih u zakonu kojim je uređen postupak za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 15.

 

(1) Vijeće Gradske četvrti samostalno:

1. donosi pravila Gradske četvrti;

2. donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana;

3. odlučuje o raspolaganju imovinom Gradske četvrti;

4. donosi program održavanja komunalne infrastrukture za područje Gradske četvrti;

5. donosi plan komunalnih aktivnosti za područje Gradske četvrti;

6. može donijeti plan potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvalitete života građana Gradske četvrti i mjesnih odbora koji su od interesa za dva ili više mjesnih odbora ili za cijelu Gradsku četvrt i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji;

7. bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća;

8. saziva mjesne zborove građana;

9. sudjeluje u provođenju civilne zaštite na svom području;

10. koordinira rad mjesnih odbora;

11. donosi program rada i izvješće o radu;

12. donosi poslovnik o svom radu u skladu sa Statutom;

13. surađuje s drugim gradskim četvrtima na području Grada Zagreba, osobito sa susjednima;

14. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane Gradske četvrti;

15. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, gradskim odlukama i drugim propisima.

(2) Program održavanja komunalne infrastrukture iz stavka 1. točke 4. ovoga članka obuhvaća poslove i radove održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti koji se odnosi na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno održavanje nerazvrstanih cesta.

(3) Program održavanja komunalne infrastrukture iz stavka 1. točke 4. ovoga članka Vijeće je dužno donijeti do 31. siječnja tekuće godine, a u slučaju da to ne učini, program će na gradonačelnikov prijedlog donijeti Gradska skupština.

(4) Plan komunalnih aktivnosti iz stavka 1. točke 5. ovoga članka obuhvaća poslove i radove kojima se poboljšava komunalni standard građana na području Gradske četvrti, a koji nisu obuhvaćeni drugim planom ili programom.

(5) Sastavni dio plana komunalnih aktivnosti iz stavka 1. točke 5. ovoga članka su planovi malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području Gradske četvrti, koje donose vijeća mjesnih odbora i dostavljaju ih Vijeću najkasnije do 1. ožujka tekuće godine.

(6) Vijeće plan komunalnih aktivnosti iz stavka 1. točke 5. ovoga članka donosi nakon što mu je više od polovice vijeća mjesnih odbora s područja te četvrti dostavilo plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora.

(7) U slučaju da vijeće mjesnog odbora ne donese plan komunalnih akcija i ne dostavi ga Vijeću u zadanom roku, plan malih komunalnih akcija tog mjesnog odbora donijet će Vijeće

(8) Pod planom potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvaliteta života građana iz stavka 1. točke 6. ovoga članka podrazumijeva se iniciranje, organiziranje i provođenje aktivnosti, programa i projekata u kulturno-zabavnom životu; sportsko-rekreativnim aktivnostima; aktivnostima tehničke kulture; aktivnostima promicanja zdravlja i prevencije bolesti; akcijama očuvanja okoliša i aktivnostima u održivom razvoju; aktivnostima brige o djeci i mladima njihovu odgoju i obrazovanju; aktivnostima u području skrbi o osobama treće životne dobi, a koji su nedovoljno ili uopće nisu obuhvaćeni drugim programima.

 

Članak 16.

 

Vijeće Gradske četvrti:

1. predlaže koncept razvoja svoga područja u okviru razvojnog plana Grada Zagreba;

2. predlaže rješenje od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata i njihova ostvarenja;

3. prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i predlaže programe razvoja komunalne infrastrukture;

4. brine se o uređivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, infrastrukturi te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od značenja za Gradsku četvrt;

5. brine se o zadovoljavanju potreba stanovnika na području predškolskog odgoja i obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i sporta od značenja za Gradsku četvrt;

6. predlaže i prati mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te za poboljšanje uvjeta života;

7. predlaže mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svome području;

8. predlaže mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi;

9. razmatra pitanja iz nadležnosti Grada, koja se odnose na Gradsku četvrt, njezino područje i stanovništvo i daje nadležnim tijelima mišljenja i prijedloge;

10. podnosi gradonačelniku inicijative i prijedloge za donošenje odluka i drugih općih akata koji su u neposrednoj vezi s djelokrugom rada Vijeća Gradske četvrti;

11. razmatra prijedloge građana i pravnih osoba s područja Gradske četvrti i ako ocijeni da je prijedlog osnovan, prosljeđuje ga tijelima nadležnim za njihovo rješavanje;

12. predlaže osnivanje ustanova u djelatnostima brige o djeci predškolske dobi, obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture i sporta, prati rad ustanova u tim djelatnostima osnovanim radi zadovoljavanja potreba stanovnika na svome području te predlaže mjere za unapređivanje njihova rada;

13. predlaže imenovanje ulica, javnih površina, parkova, sportskih terena, škola, vrtića, ustanova u kulturi i svih drugih objekata na svojem području;

14. može predložiti područja mjesnih odbora na svome području;

15. predlaže promjenu područja Gradske četvrti, odnosno mjesnih odbora na svojem području;

16. predlaže kandidate za suce porotnike.

 

Članak 17.

 

Vijeće obavlja i druge poslove koje mu iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba povjeri Gradska skupština koji su od značenja za Gradsku četvrt.

 

Članak 18.

 

(1) Vijeće može održati sjednicu ako je nazočna većina članova Vijeća, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

(2) Pravila Gradske četvrti, poslovnik o radu Vijeća Gradske četvrti, financijski plan, godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, odluke o raspolaganju imovinom, program održavanja komunalne infrastrukture, plan komunalnih aktivnosti i odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća, Vijeće donosi većinom glasova svih članova.

(3) Vijeće poslovnikom može odrediti i druga pitanja o kojima odlučuje većinom glasova svih svojih članova.

 

Članak 19.

 

(1) Vijeće može osnivati stalna i povremena radna tijela.

(2) Stalna radna tijela Vijeća razmatraju prijedloge odluka i drugih akata te druga pitanja koja su na dnevnom redu Vijeća i o njima daju mišljenja i prijedloge. Stalna radna tijela Vijeća mogu razmatrati i druga pitanja iz djelokruga Vijeća i predlagati Vijeću raspravu o njima te pripremati prijedloge općih i drugih akata iz svog djelokruga.

(3) Povremena radna tijela osnivaju se radi razmatranja ili stručne obrade pojedinog pitanja, odnosno izrade prijedloga pojedinog akta.

 

Članak 20.

 

(1) Vijeće većinom glasova svih članova bira predsjednika Vijeća i jednog potpredsjednika Vijeća iz reda svojih članova na vrijeme od četiri godine.

(2) Funkcije predsjednika, potpredsjednika i člana Vijeća su počasne.

(3) Predsjednik, potpredsjednik i članovi Vijeća imaju pravo na naknadu koju će utvrditi Gradska skupština Grada Zagreba.

 

Članak 21.

 

(1) Predsjednik Vijeća:

1. predstavlja Gradsku četvrt i Vijeće;

2. saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama Vijeća i potpisuje akte Vijeća;

3. provodi i osigurava provođenje odluka Vijeća te izvješćuje o provođenju odluka Vijeća;

4. surađuje s gradonačelnikom i predsjednikom Gradske skupštine;

5. brine se o provedbi akata što se odnose na rad Gradske četvrti;

6. sudjeluje u provođenju mjera civilne zaštite;

7. informira građane o pitanjima važnim za Gradsku četvrt;

8. koordinira rad predsjednika mjesnih odbora na području Gradske četvrti, te redovito prije održavanja sjednice Vijeća saziva koordinaciju Gradske četvrti s predsjednicima vijeća mjesnih odbora, na kojima se raspravlja o pitanjima važnim za mjesne odbore i Gradsku četvrt;

9. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće.

(2) Predsjednik Vijeća odgovara za svoj rad Vijeću.

(3) Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su povjereni Vijeću, predsjednik Vijeća odgovara gradonačelniku Grada Zagreba.

 

Članak 22.

 

(1) Potpredsjednik Vijeća:

1. zamjenjuje predsjednika Vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti;

2. pomaže predsjedniku Vijeća u radu;

3. obavlja poslove iz djelokruga predsjednika Vijeća što mu ih povjeri predsjednik Vijeća.

(2) Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

(3) Pri obavljanju povjerenih poslova potpredsjednik je dužan pridržavati se predsjednikovih uputa.

 

Članak 23.

 

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu Vijeća po potrebi, a najmanje jedanput u dva mjeseca, a u srpnju i kolovozu samo iznimno.

 

Članak 24.

 

(1) Gradonačelnik ili drugi ovlašteni predlagatelj dužan je zatražiti mišljenje Vijeća o svakom prijedlogu odluke ili drugog općeg akta koji donosi Gradska skupština najkasnije s danom podnošenja prijedloga Gradskoj skupštini.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka gradonačelnik ili drugi ovlašteni predlagatelj dužni su prije podnošenja Gradskoj skupštini, zatražiti mišljenje Vijeća o prijedlogu odluke ili drugog akta kojim se uređuje:

1. financiranje mjesne samouprave;

2. prostorno planiranje;

3. gradnja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;

4. davanje u zakup ili na korištenje javne površine na području gradske četvrti;

5. izmjena granica gradskih četvrti i mjesnih odbora;

6. naknada članovima vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora.

(3) Vijeće će Gradskoj skupštini dostaviti svoje mišljenje o prijedlogu odluke ili drugog akta najkasnije do sjednice Gradske skupštine, a o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka mišljenje će dostaviti predlagatelju u roku koji je odredio predlagatelj akta koji ne može biti kraći od 20 dana od dana dostave prijedloga.

(4) Vijeće o prijedlozima akta iz stavka 2. ovoga članka dužno je zatražiti mišljenje vijeća mjesnih odbora na svom području i razmotriti njihovo mišljenje prije davanja svog mišljenja predlagatelju odluke ili drugog akta.

(5) Ako mišljenje nije zatraženo sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka ili je prijedlog akta iz stavka 2. ovoga članka dostavljen Gradskoj skupštini na donošenje prije isteka roka za davanje mišljenja, odnosno ako uz prijedlog akta iz stavka 2. ovoga članka nisu dostavljena primljena mišljenja vijeća gradskih četvrti, smatrat će se da prijedlog nije podnesen u skladu sa Statutom pa predsjednik Gradske skupštine prijedlog neće uvrstiti u prijedlog dnevnog reda sjednice Gradske skupštine.

(6) Ako Vijeće ne dostavi mišljenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka, smatrat će se da je dalo pozitivno mišljenje.

 

Članak 25.

 

(1) Gradonačelnik i gradska upravna tijela, prije realizacije određene mjere ili odlučivanja o pitanjima važnim za pojedinu Gradsku četvrt, dužni su provesti savjetovanje s Vijećem, a osobito o:

1. gospodarskim pitanjima;

2. planu uređivanja javnih površina;

3. uređivanju prometa;

4. utvrđivanju uredovnoga radnog vremena;

5. priredbama na javnim cestama, trgovima i pješačkim zonama;

6. svim drugim pitanjima koja se odnose na kvalitetu života građana na području Gradske četvrti.

(2) Savjetovanje obuhvaća slanje zahtjeva Vijeću za davanje mišljenja, primjedbi i prijedloga te uključivanje predstavnika Vijeća u radne skupine i druga tijela koja odlučuju o pitanjima važnim za Gradsku četvrt.

(3) Vijeće treba dati svoje mišljenje gradonačelniku, odnosno gradskim upravnim tijelima, u ostavljenom roku koji ne može biti kraći od 8 dana.

 

Članak 26.

 

(1) Gradonačelnik i gradska upravna tijela dužna su informirati predsjednika Gradske četvrti o pitanjima u vezi sa:

1. planiranjem razvoja Grada;

2. programima gradske uprave;

3. zaštitom okoliša;

4. gradnjom objekata na području gradske četvrti;

5. drugim pitanjima važnim za Gradsku četvrt.

(2) Predsjednik Vijeća dužan je o pitanjima iz stavka 1. ovoga članka izvijestiti Vijeće.

 

Članak 27.

 

(1) Gradonačelnik, predsjednik Gradske skupštine i predsjednici vijeća gradskih četvrti čine koordinaciju.

(2) Na čelu koordinacije izmjenjuju se prema dogovoru gradonačelnik i predsjednik Gradske skupštine.

(3) Koordinacija raspravlja o pitanjima važnim za gradske četvrti i o sukobu interesa gradskih četvrti, mjesnih odbora i Grada kao cjeline najmanje dva puta godišnje.

(4) U radu koordinacije sudjeluje pročelnik gradskoga upravnog tijela nadležnog za mjesnu samoupravu, bez prava odlučivanja.

 

Članak 28.

 

(1) Nadzor nad zakonitošću rada tijela Gradske četvrti obavlja gradonačelnik Grada Zagreba.

(2) Gradonačelnik Grada Zagreba može raspustiti Vijeće Gradske četvrti ako ono učestalo krši Statut Grada Zagreba, pravila Gradske četvrti, poslovnik o svom radu, ne donese financijski plan ili godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana te ako ne izvršava povjerene mu poslove.

(3) Predsjednik Vijeća dužan je sve akte Vijeća dostaviti gradskom upravnom tijelu nadležnom za mjesnu samoupravu u roku od osam dana od donošenja.

 

III. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADSKE ČETVRTI

 

Članak 29.

 

Imovinu Gradske četvrti čine: novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine te prava i obveze Gradske četvrti.

 

Članak 30.

 

(1) Sredstva za rad vijeća gradskih četvrti, odnosno sredstva za obavljanje poslova koji su iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba povjereni vijećima gradskih četvrti, osiguravaju se u gradskom proračunu.

(2) Sredstva se u gradskom proračunu iskazuju posebno za svaku pojedinu gradsku četvrt, i to po namjenama kao sredstva za rad vijeća gradske četvrti i mjesnih odbora te sredstva za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba povjerenih Vijeću.

(3) Gradska skupština posebnom će odlukom utvrditi kriterije za utvrđivanje ukupne visine sredstava u gradskom proračunu za gradske četvrti i mjesne odbore, kriterije za podjelu tih sredstava na gradske četvrti i mjesne odbore te način i uvjete korištenja i raspolaganja sredstvima, a na temelju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su im povjereni.

 

Članak 31.

 

Imovinom Gradske četvrti upravlja i raspolaže Vijeće u skladu sa zakonom, Statutom Grada Zagreba i ovim pravilima te u suradnji s vijećima mjesnih odbora na području Gradske četvrti.

 

IV. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU I IZJAŠNJAVANJE GRAĐANA GRADSKE ČETVRTI

 

Članak 32.

 

Oblici neposrednog sudjelovanja u odlučivanju i izjašnjavanju građana Gradske četvrti o lokalnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba jesu: lokalni referendum, mjesni zborovi građana, predstavke, prijedlozi i pritužbe građana.

 

Lokalni referendum

 

Članak 33.

(1) O svakom pitanju iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji je od posebnog interesa za razvoj Grada Zagreba, odnosno Gradske četvrti, ili za građane Grada Zagreba, odnosno Gradske četvrti, o kojem Gradska skupština ima pravo donijeti odluku, Gradska skupština ima pravo raspisati lokalni referendum.

(2) Lokalni referendum provodi se na način propisan zakonom.

 

Mjesni zborovi građana

 

Članak 34.

 

(1) Mjesni zborovi građana sazivaju se radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima od lokalnog značenja, raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja.

(2) Na mjesnim zborovima građana imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području za koje je sazvan mjesni zbor građana.

 

Članak 35.

 

(1) Mjesne zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, odnosno Vijeće Gradske četvrti u skladu sa Statutom Grada Zagreba i ovim pravilima radi raspravljanja o potrebama i interesima građana toga područja i davanja prijedloga za njihovo rješavanje.

(2) Mjesne zborove građana može sazvati i Gradska skupština radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Grad Zagreb, odnosno davanja mišljenja o prijedlogu općeg akta ili drugom pitanju iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba kao i o drugim pitanjima određenim zakonom. Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Gradsku skupštinu.

(3) U slučaju raspuštanja vijeća mjesnog odbora, za područje tog mjesnog odbora mjesne zborove građana saziva Vijeće Gradske četvrti.

(4) Mišljenje građana na mjesnim zborovima građana može zatražiti i gradonačelnik.

 

Članak 36.

 

(1) Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu (dio naselja, stambeni blok i sl.).

(2) Mjesni zbor građana saziva se javnim upućivanjem poziva na način prikladan mjesnim prilikama.

(3) Javni poziv se može uputiti preko tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja, oglašavanjem na oglasnim pločama u područnim uredima gradske uprave, u prostorima mjesne samouprave, na javnim objektima i na drugi prikladan način.

(4) Poziv za mjesni zbor sadrži mjesto i vrijeme održavanja mjesnog zbora te pitanja o kojima se građani izjašnjavaju.

 

Članak 37.

 

(1) Tijela iz članka 35. stavka 1. i 2. ovih pravila dužna su organizirati i osigurati održavanje mjesnog zbora građana.

(2) O održavanju mjesnog zbora građana brine se predsjednik vijeća mjesnog odbora, odnosno članovi tog vijeća.

(3) Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojega odredi vijeće.

(4) U slučaju iz članka 35. stavka 3. ovih pravila, mjesni zbor građana vodi predsjednik Vijeća ili član Vijeća kojeg odredi Vijeće.

 

Članak 38.

 

(1) Odluka donesena na mjesnom zboru građana obvezatna je za vijeće mjesnog odbora odnosno Vijeće Gradske četvrti, ali ne obvezuje Gradsku skupštinu.

(2) Mišljenja i prijedloge izražene na mjesnim zborovima građana Gradska skupština, odnosno druga tijela Grada Zagreba dužni su razmatrati prigodom rasprave o pitanju na koje se ta mišljenja i prijedlozi odnose.

(3) Tijela mjesne samouprave dužna su izvijestiti mjesne zborove građana o tome što je poduzeto u vezi s njihovim mišljenjima i prijedlozima.

 

Predstavke, prijedlozi i pritužbe građana

 

Članak 39.

 

(1) Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke, prijedloge i pritužbe Vijeću i predsjedniku Vijeća.

(2) Predstavke, prijedlozi i pritužbe moraju biti potpisani i na njima navedena imena i prezimena te adrese građana koji ih podnose, odnosno naziv i sjedište pravne osobe.

(3) Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su odgovoriti na prijedloge, predstavke i pritužbe u roku od šezdeset dana od dana njihova podnošenja.

(4) Predstavke, prijedloge i pritužbe imaju pravo podnositi građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na području Gradske četvrti.

(5) Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su u sjedištu Gradske četvrti na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki, prijedloga i pritužbi te omogućiti usmeno davanje predstavki, prijedloga i pritužbi.

 

Članak 40.

 

(1) Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga u skladu sa zakonom.

(2) O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje tisuću birača upisanih u popis birača Gradske četvrti te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od primitka prijedloga.

 

V. AKTI GRADSKE ČETVRTI

 

Članak 41.

 

(1) Vijeće donosi pravila Gradske četvrti, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, program održavanja komunalne infrastrukture za područje gradske četvrti, plan komunalnih aktivnosti za područje gradske četvrti, a može donijeti plan potreba za aktivnostima, programima i projektima unapređenja kvalitete života građana gradske četvrti i mjesnih odbora koji su od interesa za dva ili više mjesnih odbora ili za cijelu gradsku četvrt i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji, donosi program rada i izvješće o radu, zaključke i druge akte određene Statutom Grada Zagreba i ovim pravilima.

(2) Vijeće zaključkom utvrđuje prijedloge akata, zauzima stavove, izražava mišljenja, prihvaća izvješća i rješava druga pitanja iz svoje nadležnosti za koje nije predviđeno donošenje drugog akta.

 

Članak 42.

 

Postupak donošenja akata Vijeća propisuje se poslovnikom o radu Vijeća.

 

Članak 43.

 

(1) Akt Vijeća potpisuje predsjednik Vijeća.

(2) Potpisani izvornici akata čuvaju se u sjedištu Vijeća.

(3) Za izradu, potpisivanje i čuvanje izvornika odluke i drugog akta odgovorno je gradsko upravno tijelo za poslove mjesne samouprave.

 

Članak 44.

 

Pravila Gradske četvrti, poslovnik o radu Vijeća, financijski plan, godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradske četvrti, program održavanja komunalne infrastrukture za područje Gradske četvrti, plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti te akti u vezi s izborima članova Vijeća objavljuju se u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

VI. JAVNOST RADA I INFORMIRANJE

 

Članak 45.

 

(1) Djelovanje tijela Gradske četvrti je javno.

(2) Tijela Gradske četvrti dužna su upoznati javnost o obavljanju poslova iz svoga djelokruga i izvještavati je o svom radu preko sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.

 

Članak 46.

 

Na sjednicama Vijeća omogućuje se nazočnost izvjestiteljima javnih glasila i građanima u skladu s Poslovnikom o radu Vijeća.

 

Članak 47.

 

Službene izjave za sredstva javnog priopćavanja daje predsjednik Vijeća ili član Vijeća kojega Vijeće za to ovlasti.

 

Članak 48.

 

Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica ili dio sjednice Vijeća na kojoj se raspravlja o materijalu koji je u skladu s propisima označen određenim stupnjem povjerljivosti i u drugim slučajevima ako tako Vijeće odluči.

 

Članak 49.

 

Ostvarivanje javnosti rada tijela Gradske četvrti pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Vijeća.

 

VII. PROMJENA PRAVILA GRADSKE ČETVRTI

 

Članak 50.

 

(1) Prijedlog za promjenu Pravila Gradske četvrti može podnijeti najmanje trećina članova Vijeća.

(2) Prijedlog za promjenu Pravila upućuje se predsjedniku Vijeća.

 

Članak 51.

 

(1) O prijedlogu za promjenu Pravila Gradske četvrti Vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

(2) Ako Vijeće prihvati prijedlog za promjenu Pravila, provodi prethodnu raspravu u Vijeću.

(3) Ako Vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Pravila, isti se prijedlog ne može staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu.

(4) O izmjeni i dopuni Pravila Vijeće donosi odluku većinom glasova svih članova Vijeća.

 

VIII. ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 52.

 

Danom stupanja na snagu ovih pravila prestaju važiti Pravila Gradske četvrti Trešnjevka - sjever (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/03, 8/03 - ispr., 17/06, 6/10 i 24/13).

 

Članak 53.

 

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 026-02/17-001/185

URBROJ: 251-06-02/16-17-5

Zagreb, 28. ožujka 2017.

Predsjednik  Vijeća Gradske četvrti

Trešnjevka - sjever

Ivan Butorac, v. r.