Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 - Uredba i 138/20) i članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20 i 3/21), Gradska skupština Grada Zagreba, na 40. sjednici, 17. ožujka 2021., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

 

Članak 1.

 

U Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16, 23/16, 4/19, 6/20, 17/20 - pročišćeni tekst i 22/20) u članku 5. stavku 3. riječi: "točaka 3. i 4." zamjenjuju se riječima: "točke 3. i točke 4. alineje 1. i 2.".

 

Članak 2.

 

U članku 7. stavku 1. riječi: "1.500,00 kuna" zamjenjuju se riječima: "1.700,00 kuna".

 

Članak 3.

 

U članku 8. stavku 1. alineji 3. riječi: "1.500,00 kuna" zamjenjuju se riječima: "1.700,00 kuna".

 

Članak 4.

 

U članku 24. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"Pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje obitelj ili samac koji su se zbog elementarne nepogode (potres, poplava, požar i drugo), zdravstvenog stanja, nezaposlenosti i drugih kriznih situacija našli u nepovoljnim životnim okolnostima, dok te okolnosti traju."

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

 

Članak 5.

 

U članku 25. na kraju alineje 3. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom i dodaje se alineja 4. koja glasi:

"- korisnike iz članka 24. stavka 5. ove odluke na temelju procjene ureda."

 

Članak 6.

 

U članku 47. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

 

Članak 7.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/21-01/133

URBROJ: 251-01-03-21-5

Zagreb, 17. ožujka 2021.

Predsjednik

Gradske skupštine

Mislav Herman, dr. med., v. r.