Na temelju članka 56. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), gradonačelnik Grada Zagreba, 1. veljače 2016., donosi

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15 i 24/15) u članku 1. stavku 3. alineji 1. iza riječi: "Grad Zagreb" stavlja se zarez i dodaju riječi: "druga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave".

 

Članak 2.

 

U članku 5. stavku 4. riječi: "gradonačelnik osniva i imenuje povjerenstvo" zamjenjuju se riječima: "gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) imenuje Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva."

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

"Uvjeti za izravnu dodjelu financijskih sredstava su:

- udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar;

- udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija;

- da su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu;

- da za aktivnost nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada Zagreba u tekućoj godini.

Priloge iz stavka 5. alineja od 1. do 3. ovoga članka pribavlja gradsko upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva, iz elektroničkih baza podataka.

Udruga treba, uz zahtjev za izravnu dodjelu financijskih sredstava, priložiti:

- troškovnik aktivnosti;

- izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja iz javnih izvora za istu aktivnost u tekućoj godini;

- obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u, izdanu od Državnog zavoda za statistiku i

- ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa kod poslovne banke."

 

Članak 3.

 

Iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

 

"Članak 5.a

 

Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva ima predsjednika i šest članova, a čine ga predstavnici gradskih upravnih tijela.

Zadaće Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva su:

- zaprimanje, razmatranje i procjena obrazloženoga prijedloga za izravnu dodjelu financijskih sredstava i predlaganje visine financijskih sredstava od gradskog upravnog tijela u nadležnosti kojega je financiranje aktivnosti za koju se traži izravna dodjela;

- davanje mišljenja gradonačelniku o opravdanosti izravne dodjele financijskih sredstava;

- izrada izvješća o podnesenim zahtjevima gradskih upravnih tijela, danim mišljenjima Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva i izravno dodijeljenim financijskim sredstvima.

Odredbe članka 16.a primjenjuju se i na članove Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva."

 

Članak 4.

 

Članak 6. mijenja se i glasi:

"Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnog poziva (u daljnjem tekstu: Godišnji plan), na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za razvoj civilnog društva, utvrđuje gradonačelnik zaključkom, u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna Grada Zagreba.

Godišnji plan sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava i gradskom upravnom tijelu u djelokrugu kojega je područje financiranja, prioritetima financiranja iz članka 3. stavka 2. ovoga pravilnika, nazivu i planiranom vremenu objave javnih natječaja i javnog poziva, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa, projekta i jednokratne aktivnosti, očekivanom broju programa/projekata koji će se ugovoriti te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Zagreba namijenjenih financiranju udruga.

Zaključkom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se sadržaj dokumentacije za provedbu javnih natječaja i javnog poziva.

Dokumentacija za provedbu javnih natječaja obavezno sadrži Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba, godišnji program financiranja za područje iz članka 3. stavka 1. ovoga pravilnika, tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje, obrasce za prijavu na javni natječaj i popis priloga koje treba priložiti uz prijavu (obrazac prijave s opisom programa, projekta ili aktivnosti, obrazac proračuna/troškovnika i drugo), obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta (obrazac procjene s bodovanjem prema kriterijima), obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, obrazac ugovora o financiranju i obrasce za izvještavanje (obrazac financijskog i opisnog izvješća) i drugo.

Dokumentacija za provedbu javnog poziva obvezno sadrži Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba, tekst javnog poziva, upute za prijavitelje, obrasce za prijavu na javni poziv i popis priloga koje treba priložiti uz prijavu (obrazac prijave s opisom programa, projekta ili aktivnosti, obrazac proračuna/troškovnika i drugo), obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, obrazac ugovora o financiranju i obrasce za izvještavanje (obrazac financijskog i opisnog izvješća) i drugo.

Godišnji plan se objavljuje na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Obrasci koji su sastavni dio dokumentacije popunjavaju se na računalu ili pisaćem stroju prema uputi navedenoj u natječaju.

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta te ovjerene službenim pečatom udruge."

 

Članak 5.

 

Članak 7. briše se.

 

Članak 6.

 

U članku 8. stavku 3. iza riječi: "cjelokupnom" riječ: "natječajnom" briše se.

 

Članak 7.

 

U članku 11. stavku 2. riječi: "dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje aktivnosti udruga" zamjenjuju se riječima: "financiranje programa i projekta udruga".

 

Članak 8.

 

U članku 12. stavku 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

"3. da su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu;".

Dosadašnje točke od 3. do 12. postaju točke od 4. do 13.

Dosadašnja točka 4. koja postaje točka 5. mijenja se i glasi:

"5. udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora i zaključaka o financiranju iz proračuna Grada Zagreba u godini koja prethodi raspisivanju natječaja;".

U dosadašnjoj točki 8. koja postaje točka 9. iza riječi: "poslovanje" dodaju se riječi: "i biti solventna".

U stavku 2. riječi: "iz stavka 1. točaka 1., 2. i 8. ovoga članka za obveznike dvojnog knjigovodstva" zamjenjuju se riječima: "iz stavka 1. točaka od 1. do 3. i 8. ovoga članka".

 

Članak 9.

 

Članak 13. briše se.

 

Članak 10.

 

U članku 14. stavku 1. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

"2. uvjerenje o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta, u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave natječaja;

3. potvrdu nadležnog gradskog upravnog tijela o potrošnji proračunskih sredstava u prethodnoj proračunskoj godini, u izvorniku ili preslici;".

Točka 5. mijenja se i glasi:

"5. dokaz o solventnosti udruge (BON2, SOL2) u izvorniku ili preslici s tim da ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja;".

U točki 7. iza riječi: "natječaja" stavlja se zarez i dodaju riječi: "u izvorniku ili preslici".

 

Članak 11.

 

U članku 15. stavci 1. i 2. brišu se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 1. i 2.

 

Članak 12.

 

Iza članka 16. dodaje se članak 16.a koji glasi:

 

"Članak 16.a

 

Članovi Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata potpisuju izjavu o nepristranosti i povjerljivosti kojom potvrđuju da se niti oni niti članovi njihovih obitelji ne nalaze u sukobu interesa, da nemaju osobnih interesa kojima mogu utjecati na nepristranost rada povjerenstva kojega su članovi te da će u obavljanju dužnosti na koju su imenovani postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući povjerljivost podataka i informacija i vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo dužnosti koja im je povjerena od strane davatelja financijskih sredstava.

U slučaju saznanja da se nalazi u sukobu interesa, član povjerenstva je obvezan o tome odmah izvijestiti ostale članove te se izuzeti iz postupka ocjenjivanja prijava. O rješavanju sukoba interesa odlučuje gradonačelnik te članu povjerenstva koji je u sukobu interesa imenuje zamjenu."

 

Članak 13.

 

U članku 17. stavku 3. alineji 7. riječi: "ili javnog poziva" brišu se.

 

Članak 14.

 

U članku 18. iza riječi: "Povjerenstvo" dodaju se riječi: "za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja".

 

Članak 15.

 

Članak 19. mijenja se i glasi:

"Gradsko upravno tijelo nadležno za pojedino prioritetno područje objavit će, za pojedino prioritetno područje, popis udruga kojih prijave ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja na internetskoj stranici Grada Zagreba u roku od osam dana od utvrđivanja popisa.

Udruge mogu u roku od osam dana od objavljivanja popisa iz stavka 1. ovoga članka podnijeti prigovor gradonačelniku."

 

Članak 16.

 

Članak 21. mijenja se i glasi:

"Prijedlog odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava, za pojedino prioritetno područje objavljuje gradsko upravno tijelo nadležno za pojedino prioritetno područje, u roku od osam dana od dana donošenja, na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Prijedlog odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava sadrži: popis udruga kojima su odobrena financijska sredstva, popis udruga kojima nisu odobrena financijska sredstva, naziv programa ili projekta, razloge neodobravanja financijskih sredstava, ostvaren broj bodova po pojedinim kriterijima ocjenjivanja, obrazloženje ocjene programa i projekta, način plaćanja."

 

Članak 17.

 

Članak 22. mijenja se i glasi:

"Udrugama se može na njihov zahtjev u roku od 8 dana od dana objave prijedloga odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihova programa ili projekta uz pravo Grada Zagreba da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt."

 

Članak 18.

 

U članku 23. stavku 1. riječi: "Na odluku" zamjenjuju se riječima: "Na prijedlog odluke".

Stavak 3. se briše.

 

Članak 19.

 

Članak 24. mijenja se i glasi:

"Prigovor se podnosi preko nadležnog gradskog upravnog tijela u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana objave prijedloga odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava, a odluku o prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi gradonačelnik."

 

Članak 20.

 

Članak 25. mijenja se i glasi:

"Konačnu odluku o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava donosi gradonačelnik.

Konačan popis udruga kojima su odobrena financijska sredstva i popis udruga kojima nisu odobrena financijska sredstva objavljuje nadležno gradsko upravno tijelo na internetskoj stranici Grada Zagreba u roku od osam dana od dana donošenja konačne odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava."

 

Članak 21.

 

U članku 29. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Zadaće povjerenstva su:

- zaprimanje prijava na javni poziv;

- utvrđivanje koje prijave ispunjavaju uvjete javnog poziva;

- upućivanje prijava koje ispunjavaju uvjete javnog poziva gradskom upravnom tijelu nadležnom za financiranje aktivnosti za koju se potpora traži;

- izrada izvješća o podnesenim prijavama i odobrenim jednokratnim financijskim potporama;

- druge aktivnosti u vezi s jednokratnom dodjelom financijske potpore."

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"Odredbe članka 16.a primjenjuju se i na članove Povjerenstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora."

 

Članak 22.

 

U članku 30. stavku 1. iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

"- da su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu;".

Dosadašnje alineje od 3. do 6. postaju alineje od 4. do 7.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"Dokaze iz stavka 1. alineja od 1. do 3. ovoga članka pribavlja gradsko upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, iz elektroničkih baza podataka."

 

Članak 23.

 

U članku 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Uz prijavu se prilaže sljedeća dokumentacija:

1. ispunjeni, potpisani i ovjereni obrasci navedeni u javnom pozivu;

2. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva;

3. potvrda trgovačkog društva Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo d.o.o. o nepostojanju duga s osnove komunalne naknade, zakupa i najma ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva, u izvorniku ili preslici;

4. uvjerenje o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje, u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave javnog poziva;

5. samo kada se traži financiranje programa ili projekta ili aktivnosti - uvjerenje o nekažnjavanju voditelja programa ili aktivnosti, u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave javnog poziva;

6. potvrda nadležnog gradskog upravnog tijela o potrošnji proračunskih sredstava u prethodnoj proračunskoj godini, u izvorniku ili preslici;".

 

Članak 24.

 

U članku 33. stavku 2. riječ: "Povjerenstva" zamjenjuje se riječima: "gradskog upravnog tijela, nadležnog za financiranje aktivnosti za koju se traži jednokratna financijska potpora,".

 

Članak 25.

 

U članku 36. stavku 2. riječi: "obrasci prijave postaju" zamjenjuju se riječima: "obrazac proračuna ili troškovnik aktivnosti postaje".

 

Članak 26.

 

U članku 38. stavku 1. riječ: "Grad" zamjenjuje se riječima: "Nadležno gradsko upravno tijelo".

U stavku 2. riječ: "grad" zamjenjuje se riječima: "nadležno gradsko upravno tijelo".

 

Članak 27.

 

U članku 39. riječi "Praćenje će se vršiti" zamjenjuju se riječima "Nadležno gradsko upravno tijelo prati provedbu financiranih projektnih i programskih aktivnosti".

 

Članak 28.

 

U članku 50. u alineji 7. riječ: "alkoholnih" se briše.

 

Članak 29.

 

U članku 53. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

"Iznimno od stavka 1. ovoga članka, provođenje dijela aktivnosti može se prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu uz uvjet da se program ili projekt ne provodi dulje od 12 mjeseci.

Za programe ili projekte iz stavka 2. ovoga članka, a za koje su odobrena financijska sredstva u iznosu najviše 50.000,00 kuna, sredstva će biti isplaćena jednokratno u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora."

 

Članak 30.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 004-01/16-01/13

URBROJ: 251-03-02-16-2

Zagreb, 1. veljače 2016.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.