Na temelju članka 25. i članka 36. podstavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99) i točke II. Rješenja o raspuštanju Gradske skupštine Grada Zagreba (Narodne novine 28/00), povjerenik Vlade Republike Hrvatske u Gradu Zagrebu, 15. ožujka 2000., donio je

ODLUKU
o javnim priznanjima Grada Zagreba

Članak 1.

            Ovom se odlukom uređuju uvjeti, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja Grada Zagreba.
Članak 2.

            Javna se priznanja mogu dodjeljivati građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, njihovim udrugama, drugim lokalnim zajednicama, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama za uspjehe u radu i djelovanju kojima znatno pridonose razvoju Grada Zagreba ili pojedinih njegovih djelatnosti, promidžbi njegovih interesa te u znak počasti i zahvalnosti.
            Javna se priznanja mogu dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima.

Članak 3.

            Javna priznanja Grada Zagreba su:
            1. proglašenje počasnim građaninom Grada Zagreba,
            2. Nagrada Grada Zagreba,
            3. Povelja Grada Zagreba,
            4. Plaketa Grada Zagreba,
            5. Medalja Grada Zagreba i
            6. pokroviteljstvo.
Članak 4.

            Počasnim građaninom Grada Zagreba može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicija hrvatskog naroda, položaja i ugleda Grada Zagreba, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu te za razvoj Grada Zagreba ili pojedinih njegovih djelatnosti, državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku u promicanju njezina suvereniteta, samostalnosti i samobitnosti na općeprihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

Članak 5.

            Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, radnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Zagrebu.
Članak 6.

            Povelja Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama, njihovim udrugama, drugim lokalnim zajednicama te ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama prigodom njihovih obljetnica i značajnih događaja u zemlji i u gradu za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj Grada, unapređenje kvalitete življenja u gradu te za promicanje ugleda Grada Zagreba u zemlji i svijetu.

Članak 7.

            Plaketa Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, udrugama građana, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama prigodom Dana Grada Zagreba i drugih obljetnica za trajniju, općepriznatu djelatnost kojom su znatno pridonijeli razvoju Grada Zagreba.

Članak 8.

            Medalja Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute uzorne uspjehe u radu.

Članak 9.

            Povelja Grada Zagreba i Medalja Grada Zagreba mogu se dodijeliti i stranim državljanima, gradovima prijateljima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima u znak priznanja za uspješnu i korisnu suradnju s Gradom Zagrebom.

Članak 10.

            Pokroviteljstvo se može prihvatiti nad političkim, društvenim, znanstvenim, kulturnim, športskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnima za Grad Zagreb.
            Pokroviteljstvo može biti počasno, a može imati financijsku i drugu potporu.

Članak 11.

            Gradska skupština Grada Zagreba (u nastavku teksta: Gradska skupština) odlučuje o proglašenju počasnim građaninom Grada Zagreba, o dodjeli Nagrade Grada Zagreba i o prihvaćanju pokroviteljstva.
            Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba (u nastavku teksta: Gradsko poglavarstvo) odlučuje o dodjeli Povelje Grada Zagreba, Plakete Grada Zagreba i o prihvaćanju pokroviteljstva.
            Gradonačelnik Grada Zagreba (u nastavku teksta: gradonačelnik) dodjeljuje Medalju Grada Zagreba i prihvaća pokroviteljstvo.
Članak 12.

            Pravo na podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja i predlaganja dodjele imaju, u skladu s ovom odlukom, građani, udruge građana, gradski zastupnici, radna tijela Gradske skupštine, gradonačelnik, Gradsko poglavarstvo, gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.

Članak 13.

            Postupak za proglašenje počasnog građanina Grada Zagreba, za dodjelu Nagrade Grada Zagreba i prihvaćanje pokroviteljstva Gradske skupštine provodi Odbor Gradske skupštine za javna priznanja (u nastavku teksta: Odbor).

Članak 14.

            Odbor ima predsjednika i osam članova koje imenuje Gradska skupština na dvije godine.
            Predsjednik Gradske skupštine po položaju je predsjednik Odbora.
            Gradonačelnik je po položaju član Odbora.
            Dva člana Odbora Gradska skupština imenuje iz redova gradskih zastupnika, jednog iz Gradskog poglavarstva i četiri iz redova uspješnih gospodarstvenika, umjetnika, javnih, kulturnih, znanstvenih, stručnih i drugih djelatnika.

Članak 15.

            Radi razmatranja prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba Odbor može za pojedina područja osnovati stručne radne skupine.
            Članovi stručnih radnih skupina imenuju se iz redova članova Odbora te iz redova stručnih i javnih djelatnika s područja za koja su pristigle inicijative, odnosno prijedlozi.
            Stručne radne skupine dužne su svoje obrazloženo mišljenje o podnesenoj inicijativi, odnosno prijedlogu dostaviti Odboru.
Članak 16.

            Odbor radi na sjednicama o kojima se vodi zapisnik.
            Na rad Odbora primjenjuju se odredbe Poslovnika Gradske skupštine što se odnose na radna tijela.
Članak 17.

            Inicijativa za proglašenje počasnog građanina Grada Zagreba i prihvaćanje pokroviteljstva Gradske skupštine podnosi se Odboru u pisanom obliku (podnesku).
            Podnesak mora sadržavati podatke o podnositeljima inicijative i podatke o osobi za koju je podnesena inicijativa za proglašenje počasnim građaninom Grada Zagreba, odnosno podatke o događaju (priredbi, manifestaciji) za koji je podnesena inicijativa da se prihvati pokroviteljstvo i obrazloženje s dokumentacijom kojom se potkrepljuje inicijativa.

Članak 18.

            Odbor razmatra podnesak, ocjenjuje opravdanost i to jesu li ispunjeni uvjeti za proglašenje počasnoga građanina, odnosno za prihvaćanje pokroviteljstva, te podnosi prijedlog Gradskoj skupštini.
Članak 19.

            Gradonačelnik, Gradsko poglavarstvo i Odbor (samoinicijativno) mogu predložiti Gradskoj skupštini proglašenje počasnog građanina Grada Zagreba.
            Prijedlozi se podnose u pisanom obliku i sadrže što i inicijativa.
            Predsjednik Gradske skupštine može preuzeti, u pravilu, počasno pokroviteljstvo u ime Gradske skupštine, ako Skupština ne zasjeda, odnosno zbog kratkoće vremena.

Članak 20.

            Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se svake godine za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu i promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Zagrebu.
            Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se na Dan Grada Zagreba, 31. svibnja.
            U jednoj se godini može dodijeliti najviše 15 Nagrada Grada Zagreba.

Članak 21.

            Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se pojedincima u obliku priznanja i u novčanom iznosu visinu kojega određuje Odbor iz članka 14. ove odluke.
            Ako se Nagrada Građa Zagreba dodjeljuje radnoj skupini, svakom njezinom članu pripada jednak dio novčanog iznosa što je utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

Članak 22.

            Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama u obliku priznanja i plakete s povijesnim grbom Grada Zagreba.
Članak 23.

            Postupak za dodjelu Nagrade Grada Zagreba pokreće, svake godine, Odbor raspisivanjem javnog natječaja.
            Natječaj se objavljuje u dnevnim novinama koje odredi Odbor.
            Obavijest o raspisanom natječaju s tekstom natječaja upućuje se, radi podnošenja prijedloga, relevantnim institucijama, trgovačkim društvima, udrugama i strukovnim udruženjima s područja za koja se Nagrada dodjeljuje.
            Javni se natječaj raspisuje u ožujku i traje, najmanje, 15 dana.
            Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Zagreba mora sadržavati:
            - ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv trgovačkog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruge građana ili drugih pravnih osoba što se predlažu za dodjelu Nagrade Grada Zagreba;
            - područje iz članka 5. ove odluke za koje se predlaže dodjela Nagrade Grada Zagreba;
            - obrazloženje prijedloga;
            - raspoloživu dokumentaciju.
Članak 24.

            Kriteriji za dodjelu Nagrade Grada Zagreba su:
            - najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području djelovanja;
            - objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja;
            - uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, odnosno uzornoga trgovačkog društva, ustanove, udruge građana i druge pravne osobe.

Članak 25.

            Odbor razmatra mišljenja stručnih radnih skupina, utvrđuje prijedlog kandidata za dodjelu Nagrade Grada Zagreba i upućuje ga Gradskoj skupštini.

Članak 26.

            Na temelju akta Gradske skupštine o proglašenju počasnog građanina Grada Zagreba, odnosno o dodjeli Nagrade Grada Zagreba, gradonačelnik predaje javno priznanje osobi koja je to priznanje dobila.
            Proglašavanje i uručivanje javnih priznanja iz stavka 1. ovoga članka obavlja se, u pravilu, na svečanoj sjednici.
            Iznimno, ako osoba kojoj je javno priznanje dodijeljeno ne može priznanje preuzeti, ono se može uručiti i na drugi primjeren način.

Članak 27.

            Inicijativa za dodjelu Povelje Grada Zagreba, Plakete Grada Zagreba i za prihvaćanje pokroviteljstva Gradskog poglavarstva podnosi se Gradskom poglavarstvu ili tijelu koje ono ovlasti.
            Na pravo podnošenje inicijative, oblika i sadržaja primjenjuju se odredbe članaka 12. i 17. ove odluke.
            Gradonačelnik, predsjednik Gradske skupštine i pročelnici gradskih upravnih tijela imaju pravo predlagati Gradskom poglavarstvu dodjelu javnih priznanja iz stavka 1. ovoga članka.
            Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i sadrži isto što i inicijativa.

Članak 28.

            Radi razmatranja inicijative i prijedloga za dodjelu javnih priznanja iz članka 27. stavka 1. ove odluke i predlaganja dodjele odnosno davanja mišljenja o prijedlogu, Gradsko poglavarstvo može osnovati radno tijelo.

Članak 29.

            Gradsko poglavarstvo razmatra inicijativu, odnosno prijedlog za dodjelu Povelje Grada Zagreba, Plakete Grada Zagreba i za prihvaćanje pokroviteljstva, ocjenjuje opravdanost i to jesu li ispunjeni uvjeti te odlučuje o dodjeli javnih priznanja.

Članak 30.

            Povelju Grada Zagreba i Plaketu Grada Zagreba predaje gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti da, u ime Grada, uruči javno priznanje.

Članak 31.

            Medalju Grada Zagreba dodjeljuje gradonačelnik kad ocijeni da su postignuti uzorni uspjesi u radu, a može i na inicijativu osoba iz članka 12. ove odluke.
            Gradonačelnik prihvaća pokroviteljstvo ako ocijeni da su priredba, manifestacija ili događaj značajni za Grad, a može i na inicijativu osoba iz članka 12. ove odluke.
            Medalju Grada Zagreba uručuje gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

Članak 32.

            Izgled i opis javnih priznanja, sadržaj i oblik evidencije o dodijeljenim javnim priznanjima te druga pitanja koja su važna za javna priznanja Grada Zagreba, utvrdit će se pravilnikom što ga donosi Gradsko poglavarstvo.

Članak 33.

            O javnim priznanjima Grada Zagreba vodi se jedinstvena evidencija u uredu gradonačelnika.

Članak 34.

            Stručne, administrativne i tehničke poslove za Odbor i stručne radne skupine obavlja Stručna služba Gradske skupštine.
            Poslove iz stavka 1. ovoga članka za javna priznanja koja dodjeljuju Gradsko poglavarstvo i gradonačelnik obavlja Stručna služba gradonačelnika i Gradskog poglavarstva.

Članak 35.

            Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/94, 16/96, 7/97 i 9/99).

Članak 36.

            Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 061-01/00-01/1
URBROJ: 251-361-01-00-1
Zagreb, 15. ožujka 2000.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Josip Kregar, v. r.