Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13 i 24/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 23. sjednici, 12. veljače 2015., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

 

Članak 1.

 

U Odluci o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/13, 16/14 i 26/14) članak 56. mijenja se i glasi:

"Javni natječaj objavljuje se na web-stranici Grada Zagreba i na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Zagreba na adresi Trg Stjepana Radića 1.

Obavijest o objavi javnog natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, a obvezno sadrži:

- podatke o zemljištu (oznaku zemljišta, površinu, prostorno plansku namjenu i koeficijent iskoristivosti);

- početni iznos kupoprodajne cijene;

- informaciju gdje se objavljuje javni natječaj."

 

Članak 2.

 

Naslov iznad članka 95. mijenja se i glasi: "Davanje u zakup građevinskog zemljišta".

 

Članak 3.

 

U članku 95. na kraju točke 8. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom i dodaje se točka 9. koja glasi:

"9. postavljanje kioska i pokretnih naprava."

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Na davanje u zakup zemljišta za namjenu iz stavka 1. točke 9. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe odluke kojom se uređuje davanje u zakup i na drugo korištenje javnih površina."

 

Članak 4.

 

Članak 104. mijenja se i glasi:

"Javni natječaj objavljuje se na web-stranici Grada Zagreba i na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Zagreba na adresi Trg Stjepana Radića 1.

Obavijest o objavi javnog natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, a obvezno sadrži:

- podatke o zemljištu (oznaku zemljišta, površinu i namjenu za koju se daje u zakup);

- početni iznos zakupnine;

- informaciju gdje se objavljuje javni natječaj."

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/15-01/17

URBROJ: 251-01-05-15-7

Zagreb, 12. veljače 2015.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.