Na temelju članka 92. stavka 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 48. sjednici, 20. prosinca 2016., donijela je

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o financiranju mjesne samouprave

 

Članak 1.

 

U Odluci o financiranju mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/16), u članku 3. broj: "15" zamjenjuje se brojem: "18".

 

Članak 2.

 

Ova će odluka biti objavljena u Službenom glasniku Grada Zagreba, a stupa na snagu 1. siječnja 2017.

 

KLASA: 021-05/16-01/345

URBROJ: 251-01-05-16-9

Zagreb, 20. prosinca 2016.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.