Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), Gradska skupština Grada Zagreba, na 45. sjednici, 29. studenoga 2012., donijela je

 

ODLUKU

o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom uređuju uvjeti i način prodaje stanova u vlasništvu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Grad).

 

Članak 2.

 

Predmet prodaje prema ovoj odluci su stanovi kao posebni dijelovi nekretnine koji su upisani u zemljišnoj knjizi kao vlasništvo Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: stanovi), i to:

a) stanovi koje koriste zakonski najmoprimci ili članovi njihova obiteljskog domaćinstva, te najmoprimci koji su sklopili ugovor o najmu stana na neodređeno vrijeme - članci 30. i 38. Zakona o najmu stanova (u daljnjem tekstu: zaštićeni najmoprimci);

b) stanovi koje koriste najmoprimci kojima je stan dan u najam na neodređeno vrijeme odlukom nadležnog tijela kao ranijem nositelju stanarskog prava u objektu koji je pravomoćnim rješenjem određen za rušenje zbog derutnosti i opasnosti po život ljudi i imovine ili na temelju pravomoćnih presuda;

c) stanovi koje koriste najmoprimci na temelju ugovora o najmu stana na određeno vrijeme s ugovorenom najamninom;

d) stanovi koji se do dana stupanja na snagu ove odluke, koriste bez valjane pravne osnove;

e) stanovi slobodni od osoba i stvari za koje sudski vještak utvrdi da je neisplativo ulaganje u njihovo uređenje da bi se doveli u stanje pogodno za stanovanje.

 

Članak 3.

 

Odredbe ove odluke ne odnose se na stanove koji su predmet naknade prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i stanove koje su društvena poduzeća u postupku pretvorbe prenijela fondovima u stambeno-komunalnom gospodarstvu, a koji nisu prodani nositeljima stanarskog prava sukladno članku 49. stavku 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom.

 

II. UVJETI I NAČIN PRODAJE

 

Članak 4.

 

Stanovi iz članka 2. ove odluke prodaju se javnim natječajem (prikupljanjem pisanih ponuda), a bez provođenja javnog natječaja (neposrednom pogodbom), i to:

- stanovi iz točaka a) i b) ako se prodaju zaštićenom najmoprimcu koji ima pravo prvokupa na temelju Zakona o najmu stanova;

- stanovi iz točaka a), b), c) i d) ako se prodaju osobama iz članka 20. stavka 1. ove odluke.

 

Članak 5.

 

Stanovi iz članka 2. ove odluke prodaju se po tržišnoj vrijednosti koja se utvrđuje sukladno Odluci o utvrđivanju tržišne vrijednosti nekretnina, osim u slučaju iz članka 4. alineje 2. ove odluke.

Tržišna vrijednost utvrđena prema stavku 1. ovoga članka početni je iznos kupoprodajne cijene za stan koji se prodaje javnim natječajem te kupoprodajna cijena za stan iz članka 4. alineje 1. ove odluke.

 

Članak 6.

 

Najmoprimac u stanu iz članka 2. točke c) ove odluke ima pravo prvokupa pod uvjetom da je sudjelovao u javnom natječaju i da je prihvatio najvišu ponuđenu cijenu.

 

Javni natječaj

 

Članak 7.

 

O raspisivanju javnog natječaja odlučuje zaključkom gradonačelnik Grada Zagreba, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Članak 8.

 

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za prodaju stanova u vlasništvu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo osniva i imenuje gradonačelnik.

Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 5 članova.

Predsjednik Povjerenstva po položaju je pročelnik Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, a zamjenik predsjednika po položaju je pročelnik Gradskoga kontrolnog ureda.

Članovi Povjerenstva po položaju su pročelnik Ureda gradonačelnika, pročelnik Gradskog ureda za financije, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, pročelnik Gradskog ureda za opću upravu i pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje.

Povjerenstvo otvara i razmatra ponude, utvrđuje ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete iz javnog natječaja, sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda, obavještava osobe iz članka 6. ove odluke o najpovoljnijoj ponudi te utvrđuje i predlaže najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno neprihvaćanje niti jedne ponude.

Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo neće razmatrati.

 

Članak 9.

 

Javni natječaj se objavljuje u tiskanim sredstvima javnog informiranja, na oglasnoj ploči gradske uprave na adresi Trg Stjepana Radića 1 i na web stranici Grada.

 

Članak 10.

 

Javni natječaj osobito sadrži:

- podatke o stanu (adresa, kat, površina, katastarska čestica, zemljišnoknjižna oznaka, useljivost);

- odredbu o tome tko može podnijeti ponudu;

- početni iznos kupoprodajne cijene;

- odredbu o pravu prvokupa;

- iznos i način plaćanja jamčevine te oznaku računa na koji se jamčevina uplaćuje;

- popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz ponudu;

- mjesto, način i krajnji rok za podnošenje ponude;

- mjesto, datum i sat otvaranja ponuda;

- odredbu da se nepotpune i nepravodobne ponude neće razmatrati;

- odredbu o pravu neprihvaćanja niti jedne ponude;

- odredbu o tome tko se smatra najpovoljnijim ponuditeljem;

- odredbu da se stečena prava najmoprimaca iz članaka 30., 31. i 38. Zakona o najmu stanova ne mogu mijenjati;

- odredbu da će se u slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, tim ponuditeljima odrediti rok od 24 sata za predaju novih pisanih ponuda (u zatvorenim omotnicama) koje ne mogu biti niže od ponuđenih;

- odredbu da se ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćane, jamčevina se vraća u roku od 60 dana od dana donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja;

- odredbu da se uplaćena jamčevina ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji;

- odredbe o pravu prigovora;

- rok za sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem;

- rok i način plaćanja kupoprodajne cijene;

- odredbu o pravu prodavatelja da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

Javni natječaj može sadržavati i druge podatke u svezi s prodajom stana.

 

Članak 11.

 

Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članica Europske unije.

Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

 

Članak 12.

 

Osobe koje sudjeluju na javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početnog iznosa kupoprodajne cijene stana u korist proračuna Grada Zagreba.

Nakon provedenog postupka javnog natječaja jamčevina se odabranom ponuditelju uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim se ponuditeljima vraća u roku od 60 dana od dana konačnosti zaključka nadležnog tijela o odabiru najpovoljnije ponude.

 

Članak 13.

 

Ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:

- oznaku stana koji je predmet javnog natječaja;

- ponuđeni iznos kupoprodajne cijene;

- dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, dokaz o državljanstvu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i slično);

- dokaz o pravu prvokupa (ugovor o najmu stana na određeno vrijeme s ugovorenom najamninom za najmoprimce iz članka 6. ove odluke), ako se poziva na to pravo;

- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava, ne stariju od 30 dana, te ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada;

- dokaz o uplati jamčevine;

- izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti ugovor o kupoprodaji na vlastiti trošak, te da u cijelosti prihvaća uvjete javnog natječaja;

- dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza u svezi s korištenjem stana;

- dokaz o podmirenju troškova proizašlih iz parničnih i ovršnih postupaka radi iseljenja i predaje stana ako su ti troškovi nastali za vrijeme korištenja stana za koji se ponuda dostavlja;

- drugu dokumentaciju sukladno uvjetima navedenima u javnom natječaju.

Dokaze iz stavka 1. alineja 8. i 9. ovog članka dužni su uz ponudu dostaviti ponuditelji koji koriste stan iz članka 2. stavka 1. točaka c) i d) ove odluke.

 

Članak 14.

 

Ponude se podnose Povjerenstvu preko Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada u roku od 30 dana od dana objave javnog natječaja.

Pisane ponude otvaraju se javno u vrijeme određeno u javnom natječaju.

Na javnom otvaranju pisanih ponuda mogu biti nazočni ponuditelji i njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći te druge zainteresirane osobe.

 

Članak 15.

 

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja.

Ako najpovoljniji ponuditelj iz stavka 1. ovog članka odustane od svoje ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, jamčevina mu se ne vraća.

 

Članak 16.

 

Osobi iz članka 6. ove odluke Povjerenstvo će preporučenim pismom u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda priopćiti kupoprodajnu cijenu iz najpovoljnije ponude uz poziv da se u daljnjem roku od 30 dana od dana primitka pisma izjasni prihvaća li kupoprodajnu cijenu i da u slučaju prihvaćanja najpovoljnije ponude položi iznos kupoprodajne cijene, umanjen za iznos uplaćene jamčevine, kod javnog bilježnika.

Ako osoba iz članka 6. ove odluke izjavi da prihvaća kupoprodajnu cijenu, Povjerenstvo je predlaže nadležnom tijelu kao najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako osoba iz članka 6. ove odluke ne izjavi da prihvaća kupoprodajnu cijenu na način propisan stavkom 1. ovoga članka, Povjerenstvo predlaže nadležnom tijelu kao najpovoljnijeg ponuditelja osobu koja je ponudila kupoprodajnu cijenu iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 17.

 

Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svaki pojedini stan, na prijedlog Povjerenstva, donosi nadležno tijelo.

Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda.

Zaključak iz stavka 1. ovog članka dostavlja se svim sudionicima natječaja.

Na zaključak se, radi njegova preispitivanja, može izjaviti prigovor nadležnom tijelu u roku od 8 dana od dana dostave.

U povodu preispitivanja zaključka nadležno tijelo može zaključak izmijeniti, potvrditi ili izjavljeni prigovor odbiti kao neosnovan.

Zaključak o prigovoru je konačan.

 

Neposredna pogodba

 

Članak 18.

 

Stanovi iz članka 2. točaka a) i b) ove odluke ponudit će se na prodaju preporučenim pismom, zaštićenim najmoprimcima, priopćavanjem kupoprodajne cijene stana i uvjeta prodaje.

Ako zaštićeni najmoprimac u roku od 30 dana od dana kada je ponuda učinjena ne izjavi da ponudu prihvaća, taj se stan može prodati javnim natječajem, ali samo po istoj ili višoj cijeni.

Izjava o prihvaćanju ponude može imati učinak samo ako zaštićeni najmoprimac položi prodavatelju, u roku iz stavka 2. ovog članka, kod nadležnog suda ili javnog bilježnika cijeli iznos kupoprodajne cijene i podmiri sve dospjele obveze u svezi s korištenjem stana.

 

Članak 19.

 

Najmoprimcu stana iz članka 2. točaka a) i b) ove odluke mogu se priznati vlastita ulaganja, kojima je povećana vrijednost stana u visini do 10% od kupoprodajne cijene stana, a koja su obavljena u posljednjih pet godina uz suglasnost Grada.

Visina ulaganja iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se prema priloženim dokazima o uloženim sredstvima i prema nalazu sudskog vještaka.

 

Članak 20.

 

Osobe iz članka 36. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon) imaju pravo na kupnju stana iz članka 2. točaka a), b), c) i d) ove odluke pod uvjetima propisanim Zakonom i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su prije sklapanja kupoprodajnog ugovora dostaviti dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza u svezi s korištenjem stana te o podmirenju troškova proizašlih iz parničnih i ovršnih postupaka radi iseljenja i predaje stana.

 

Članak 21.

 

O prodaji stana neposrednom pogodbom odlučuje zaključkom nadležno tijelo.

 

III. KUPOPRODAJNI UGOVOR

 

Članak 22.

 

Ugovor o kupoprodaji stana sklapa se u roku od 60 dana od konačnosti zaključka iz članka 17. stavka 1. ili članka 21. ove odluke.

 

Članak 23.

 

Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u zakazano vrijeme, a svoj izostanak ne opravda, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora.

Ako najpovoljniji ponuditelj izostanak opravda, odredit će mu se novi rok koji ne može biti duži od 30 dana.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora ni u roku iz stavka 2. ovog članka, smatrat će se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovog članka, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti.

Jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju koji odustane od sklapanja ugovora.

Ako kupac u ugovorenom roku ne uplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu, ugovor se raskida, a jamčevina se ne vraća.

 

Članak 24.

 

Ako osobe iz članaka 18. i 20. ove odluke ne pristupe sklapanju kupoprodajnog ugovora, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 23. stavaka 1., 2., 3. i 6. ove odluke.

 

Članak 25.

 

Kupoprodajni ugovor mora sadržavati i sljedeće odredbe koje se smatraju bitnima:

- rok za plaćanje kupoprodajne cijene koji ne može biti duži od 30 dana od dana sklapanja ugovora;

- odredbu da se kupac odriče prava potraživanja naknade štete u slučaju raskida kupoprodajnog ugovora zbog pravnih nedostataka na kupljenom stanu, te da kupac neće tražiti naknadu štete ako bi mu ona bila izazvana sudskim postupkom protiv bespravnog korisnika stana;

- odredbu da kupac uknjižbu prava vlasništva na kupljenom stanu može zatražiti na temelju kupoprodajnog ugovora i potvrde da je kupoprodajna cijena stana u cijelosti plaćena;

- odredbu da se u slučaju daljnjega stvarnopravnog raspolaganja stanom ima smatrati da treća osoba nije bila u dobroj vjeri ako prilikom sklapanja ugovora prethodno nije utvrdila da je kupoprodajna cijena u cijelosti plaćena.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 26.

 

Sredstva ostvarena prodajom stanova iz članka 2. ove odluke koristit će se za stjecanje i održavanje stanova u vlasništvu Grada.

 

Članak 27.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o prodaji stanova, garaža i garažnih mjesta u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/07, 17/09 i 10/10).

 

Članak 28.

 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/12-01/537

URBROJ: 251-01-06-12-7

Zagreb, 29. studenoga 2012.

Predsjednik

Gradske skupštine

Davor Bernardić, v.r.