Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15) i članka 5. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 37/16 i 47/16), gradonačelnik Grada Zagreba, 1. rujna 2017., donosi

 

ZAKLJUČAK

o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

Osniva se Stožer civilne zaštite Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Stožer) kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja te tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

 

Članak 2.

 

Stožer ima načelnika, zamjenika načelnika i 12 članova.

U Stožer se imenuju:

- za načelnika:

dr. sc. Olivera Majić, zamjenica gradonačelnika;

 

- za zamjenika načelnika:

dr. sc. Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama;

 

- za članove:

Damir Pilčik, pročelnik Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje Zagreb,

Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba,

Željko Prša, načelnik Policijske uprave zagrebačke Ministarstva unutarnjih poslova,

Javor Lozar, zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Zagreba,

dr. sc. Vjekoslav Jeleč, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo,

Alan Ordulj, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,

doc. prim. dr. sc. Dubravko Huljev, ravnatelj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba,

prof. dr. sc. Mladen Bušić, ravnatelj Kliničke bolnice "Sv. Duh",

Petar Penava, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Zagreb,

Ivica Radić, pročelnik stanice Zagreb Hrvatske gorske službe spašavanja,

Ivica Ćukušić, zapovjednik specijalističke postrojbe civilne zaštite,

Ana Stojić Deban, predsjednica uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.

 

Članak 3.

 

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

 

Članak 4.

 

Radom Stožera rukovodi načelnik Stožera, a kad se proglasi velika nesreća ili katastrofa, rukovođenje preuzima gradonačelnik Grada Zagreba, ili po ovlaštenju gradonačelnika Grada Zagreba načelnik Stožera.

 

Članak 5.

 

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Stožer obavlja Ured za upravljanje u hitnim situacijama.

 

Članak 6.

 

Način rada Stožera uredit će se Poslovnikom o radu Stožera civilne zaštite Grada Zagreba koji donosi gradonačelnik Grada Zagreba.

 

Članak 7.

 

Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 804-09/17-01/14

URBROJ: 251-03-02-17-2

Zagreb, 1. rujna 2017.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.