Na temelju članka 346

Na temelju članka 346. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07) i članka 38. točke 5. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst 10/04, 18/05, 2/06 i 18/06), Gradska skupština Grada Zagreba, na 43. sjednici, 18. prosinca 2008. donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta

 

Članak 1.

 

U Odluci o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/03, 17/06, 3/07 - ispr. i 6/08 - ispr.), u članku 1. na kraju stavka 2. briše se točka i dodaje se brojka: "2006."

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Donose se Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (u nastavku teksta: Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana), što ih je izradio Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada 2008."

 

Članak 2.

 

U članku 5. stavku 1. A iza riječi: "dopunama Generalnoga urbanističkog plana Sesveta" dodaje se brojka: "2008."

U stavku 1. B iza riječi: "Sesveta", dodaje se brojka "2008."

 

Članak 3.

 

Članak 6. mijenja se i glasi:

"Izrazi i pojmovi koji se koriste u smislu ove odluke imaju sljedeće značenje:

1.         balkoni, lođe, istaci - dijelovi građevine, u višim etažama, konzolno izbačeni izvan građevnog pravca prizemlja;

- balkoni su otvoreni dio građevine;

- lođe su otvoreni natkriveni dijelovi građevine;

- istaci su zatvoreni dio građevine izvan građevnog pravca;

2.         DPU - detaljni plan uređenja;

3.         dijelovi (etaže) građevine:

3.1.     podzemne etaže - su podrum (Po) i pretežito ukopana etaža (PPo);

pretežito ukopana etaža (PPo) - dio građevine kojeg se prostor nalazi ispod poda prizemlja ili suterena i ukopan je s najmanje 50 % svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine;

3.2.     nadzemne etaže - su suteren (S), prizemlje (P), kat (K) i potkrovlje (Pk) ili uvučeni kat;

uvučeni kat - najviši kat oblikovan ravnim krovom čiji zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviše 75% površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova građevine;

4.         Generalni urbanistički plan Sesveta (Generalni urbanistički plan) - prostorni plan koji se, u skladu sa zakonom, donosi za građevinsko područje dijela naselja Sesvete (urbani dio) granice kojega su određene Prostornim planom Grada Zagreba;

5.         gradski projekt - složene aktivnosti u uređenju prostora od osobitog interesa za Grad, u gradskim se projektima Grad javlja kao sudionik u realizaciji, bilo da je vlasnik zemljišta bilo da je uložio ili će tek ulagati u novu gradsku infrastrukturu ili u neku drugu novu gradsku kvalitetu;

6.         građevinska (bruto) površina - GBP zgrade - zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, PPo, S, Pr, K, Pk, uvučeni kat) uključivo površine lođe, balkone i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunava obloge, obzide, parapete i ograde;    

7.         građevna čestica - čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti;

8.         gustoća stanovništva (Gnst) - odnos broja stanovnika i površine obuhvata provedbenog dokumenta prostornog uređenja;

9.         individualna gradnja - gradnja individualnih građevina;

10.      individualna građevina - građevina stambene ili pretežito stambene namjene, s najviše tri stana i GBP-om do 400 m2; najveće visine tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, s mogućnošću gradnje podzemne etaže;

iznimno, na građevnoj čestici površine veće od 5000 m2 najveći GBP može biti 800 m2, ostali parametri ostaju isti;

iznimno, na građevnoj čestici površine veće od 10000 m2 najveći GBP može biti 2500 m2, ostali parametri ostaju isti;

11.      interpolacija - gradnja na građevnoj čestici koja se nalazi u pretežito izgrađenom uličnom potezu, odnosno pretežito dovršenom predjelu;

12.      izgrađenost građevne čestice - odnos tlocrtnih površina svih građevina na građevnoj čestici i ukupne površine građevne čestice, izražen u postocima;

13.      izvorni urbanistički plan - plan po kojem se počelo graditi naselje;

14.      koeficijent iskoristivosti građevne čestice (ki) - odnos građevinske (bruto) površine i površine građevne čestice;

koeficijent iskoristivosti nadzemno (ki nadzemno) izračunava se s omjerom građevinske (bruto) površine samo nadzemnih etaža, ne računajući podzemne etaže;

15.      koridor ulice:

            - za planirane ulice osnovne ulične mreže: prostor unutar kojeg se osniva građevna čestica ulice, kojeg se regulacijske linije u pravilu poklapaju s linijama koridora,

- za postojeće ulice osnovne ulične mreže: postojeće stanje izvedenosti prometne površine;

16.      krovna kućica - dio krovne konstrukcije iznad ravnine krovne plohe, ukupna dužina krovnih kućica može biti do jedne trećine dužine pripadajućeg pročelja građevine;

17.      lokalni uvjeti - temeljna su polazišta za izradu detaljnijih prostornih planova i urbanističko-tehničkih uvjeta za zahvat u prostoru, a sadrže elemente stanja i prostornih mogućnosti kao npr.:

- reljef, voda i zelenilo;

- posebno vrijedni dijelovi prirodne baštine i kulturno-povijesnih građevina i cjelina;

- karakteristični i vrijedni pogledi i slike mjesta;

- ambijenti, mjesta okupljanja i sastajanja ljudi te pojedine građevine;

- trgovi, ulice i drugi javni prostori;

- veličina i izgrađenost građevnih čestica, način gradnje, te visina i površina postojećih građevina;

- opremljenost komunalnom i prometnom infrastrukturom;

- komunalna opremljenost;

- druge posebnosti i vrijednosti;

najmanji prostorni obuhvat za koji se utvrđuju lokalni uvjeti je ulični potez ili dio uličnog poteza koji čini prostornu cjelinu ili urbani blok - zona omeđena javnom površinom;

18.      mješovita gradnja - gradnja niskih i individualnih građevina;

19.      načelna lokacija - sadržaj, u pravilu, društvene djelatnosti i posebne namjene, koji je obvezan u prostoru;

            točan položaj, odnosno lokacija i površina građevne čestice određuje se provedbenim dokumentom prostornog uređenja, a, iznimno, cjelovitim prostornim rješenjem urbanog bloka;

20.      nadstrešnica - građevina koja natkriva prostor (iznimno zatvorena s jedne strane kada se postavlja uz glavnu, pomoćnu građevinu, potporni zid ili među susjedne građevne čestice);

21.      niska gradnja - gradnja niskih građevina;

22.      niska građevina - građevina visine do četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, s mogućnošću gradnje podzemnih etaža;

23.      niz - građevna cjelina od najmanje tri međusobno prislonjene građevine približno jednakih gabarita i oblikovanja, gradnja i rekonstrukcija kojih uvjetuje cjelovito rješenje građevne cjeline;

24.      paviljon - građevina koja natkriva prostor u funkciji javnog korištenja neizgrađenih               površina (Z, Z1, Z2);

25.      poluugrađena građevina - građevina kojoj se jedna strana nalazi na međi građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu česticu ili javnu površinu), uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;

26.      pomoćna građevina - građevina koja namjenom upotpunjuje individualnu i nisku   građevinu (garaže, spremišta i druge pomoćne prostorije što služe za redovnu uporabu            građevine), visine najviše dvije nadzemne etaže, pri čemu je visina prve etaže do 3,0 m, a druga etaža oblikuje se kao potkrovlje bez nadozida, i s mogućnošću gradnje jedne podzemne etaže;

27.      postojeća građevina - građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugoga odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je s njom izjednačena prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji;

28.      postojeća katastarska čestica - čestica evidentirana katastarskim planom;

29.      postojeće stanje izvedenosti prometne površine - prometna površina koja se kao takva u naravi koristi, odnosno: katastarska čestica prometne površine evidentirana u katastarskom operatu, dio druge katastarske čestice na kojemu je kao stvarni način uporabe u katastarskom operatu evidentirana prometna površina ili prometna površina ucrtana u odgovarajućoj geodetskoj podlozi;

30.      potkrovlje:

- najveći gabarit potkrovlja je određen visinom nadozida do 90 cm, mjereno u ravnini pročelja građevine i nagibom krova do 35o, mjereno u visini nadozida;

- u potkrovlju se može planirati samo korisni prostor u jednoj razini, uz mogućnost gradnje galerije;

31.      prirodni teren - neizgrađena površina zemljišta (građevne čestice), uređena kao zelena površina bez podzemne gradnje, parkiranja, bazena, teniskih igrališta i sl.;

32.      rezervacija proširenja postojeće ulice - prostor rezerviran za proširenje postojeće prometne površine - ulice, unutar kojega do realizacije proširenja ulice nije moguća gradnja građevina, sadnja visokog raslinja; niti uređenje potrebnih parkirališna mjesta ili prirodnog terena određenih ovom odlukom;

širina prostora rezervacije proširenja postojeće ulice određena je odredbama članka 38. ove odluke ili kartografskim prikazima;

33.      samostojeća građevina - građevina koja sa svih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu), uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;

34.      tihi obrt - obrt koji u okviru svoje djelatnosti bukom, mirisom i intenzivnim prometom ne ometa stanovanje;

35.      tlocrtna površina građevine (TP) - površina dobivena vertikalnom projekcijom svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih nadzemnih dijelova građevine, osim balkona, na građevnu česticu, uključujući nadzemni dio podruma i nadstrešnicu prema članku 35. ove odluke i terase u prizemlju kada su one konstruktivni dio podzemne etaže;

36.      ugrađena građevina - građevina kojoj se dvije strane nalaze na međama građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađeni prostor (vlastitu česticu ili javnu površinu), uz građevinu može biti prislonjena pomoćna građevina;

37.      UPU - urbanistički plan uređenja;

38.      urbana matrica - mreža javnih prostora, ulica, trgova i drugih površina neophodnih za ostvarivanje drugih namjena u prostoru;

39.      urbani blok - dio gradskog prostora omeđen<svih strana uličnom mrežom ili drugim javnim prostorom (trg, park, javne zelene površine i sl.);

40.      visina građevine (h) - mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovu najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja;

najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjereno od poda do poda, iznosi za:

- stambenu etažu do 3,5 m (izuzev potkrovlja);

- poslovnu etažu do 4,0 m;

- iznimno, za osiguravanje kolnog pristupa za interventna vozila najveća visina etaža prizemlja iznosi do 4,5 m;

etaže građevine mogu biti i više od navedenih ako to zahtijeva namjena građevine, ali visina građevine ne može biti viša od najveće visine određene urbanim pravilom, izuzevši vjerske građevine;

41.      visoka gradnja - gradnja visokih građevina;

42.      visoka građevina - građevina od četiri i više nadzemnih etaža s mogućnošću gradnje podzemnih etaža;

43.      vodno dobro - zemljište definirano Zakonom o vodama;

44.      zamjena postojeće građevine - je gradnja nove građevine u skladu s urbanim pravilima umjesto postojeće građevine."

 

Članak 4.

 

U članku 8., stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

"4. Javna i društvena namjena:                                              (crvena)                                                

- upravna                                                                                                                                    D1

- socijalna                                                                                                                                   D2

- zdravstvena                                                                                                                             D3

- predškolska                                                                                                                             D4

- školska                                                                                                                                     D5

- za visoko učilište i znanost                                                                                                   D6

- za kulturu                                                                                                                                 D7

- vjerska                                                                                                                                      D8

- površine na kojima su moguće sve javne i društvene namjene (sve navedene i druge javne i društvene namjene: HTV, političke organizacije, diplomatska predstavništva s mogućnošću gradnje rezidencijalne građevine, kongresni centri, specijalizirani odgojno-obrazovni centri za okoliš i održivi razvoj, športsko - rekreacijske dvorane, vatrogasne postaje i sl.)                                D."

U stavku 3. riječi: "detaljnijih planova" zamjenjuje se riječima: "provedbenih dokumenata prostornog uređenja".

 

Članak 5.

 

U članku 9., stavku 3. kratica: "BRP-a" zamjenjuje se kraticom: "GBP-a".

U stavku 5. iza riječi: "manje" dodaju se riječi: "elektroenergetske i".

 

Članak 6.

 

U članku 10., stavku 3. na kraju alineje 8. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom i dodaje se nova alineja 9. koja glasi:

"- benzinske postaje, osim u povijesnoj jezgri Sesveta."

 

Članak 7.

 

U članku 11., stavku 3. kratica: "BRP-a" zamjenjuje se kraticom: "GBP-a".

U stavku 4. iza riječi: "manje" dodaju se riječi:"elektroenergetske i".

 

Članak 8.

 

U članku 12., stavku 2. na kraju alineje 8. točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova alineja 9. koja glasi:

"- površine na kojima su moguće sve javne i društvene namjene (sve navedene i druge javne i društvene namjene: HTV, političke organizacije, diplomatska predstavništva s mogućnošću gradnje rezidencijalne građevine, kongresni centri, specijalizirani odgojno-obrazovni centri za okoliš i održivi razvoj, športsko - rekreacijske dvorane, vatrogasne postaje i sl.)         D."

U stavku 4. iza riječi: "manje" dodaju se riječi: "elektroenergetske i".

 

Članak 9.

 

U članku 13., stavku 5., alineji 3. ispred riječi: "komunalne" dodaju se riječi: "elektroenergetske i".

 

Članak 10.

 

U članku 18., stavku 3., riječ: "blok" zamjenjuje se riječju: "blokadne".

 

Članak 11.

 

U članku 20.a u stavku 2. riječi: "detaljnijim planovima", zamjenjuju se riječima "provedbenim dokumentima prostornog uređenja".

 

Članak 12.

 

Iznad članka 22.a dodaje se novi podnaslov koji glasi:

"16. ZAHVATI KOJE JE MOGUĆE PLANIRATI U SVIM NAMJENAMA"

 

Članak 13.

 

U članku 22.a iza riječi: "infrastrukturne" dodaju se riječi: "i komunalne", a na kraju stavka briše se točka i dodaju riječi: " i mjerne postaje za praćenje kakvoće zraka."

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Postava reklamnih panoa omogućuje se na površinama svih namjena, u skladu s posebnom odlukom Gradskog poglavarstva."

 

Članak 14.

 

U članku 23. stavku 1. riječi: "detaljnijim planovima" zamjenjuju se riječima: "provedbenim dokumentima prostornog uređenja".

Stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

 

Članak 15.

 

U članku 24. stavku 1. iza riječi: "grade se" briše se zarez i riječi: "dograđuju, nadograđuju".

 

Članak 16.

 

U članku 25. stavku 3. tekst "detaljnijim planom" zamjenjuje se tekstom "provedbenim dokumentom prostornog uređenja".

 

Članak 17.

 

U članku 26. stavku 6. riječi: "detaljnijim planovima" zamjenjuju se riječima: "provedbenim dokumentima prostornog uređenja".

 

Članak 18.

 

Članak 27. mijenja se i glasi:

"Prigodom određivanja lokacija za predškolske ustanove te osnovne i srednje škole mora se osigurati dostupnost prilaza i prijevoza i najveća moguća sigurnost polaznika. Pješački put djeteta, odnosno učenika, od stanovanja do predškolske ustanove, odnosno do škole ne smije biti prekidan jakim prometnicama.

Lokacija građevine planira se na kvalitetnom terenu koji će omogućavati što dulji boravak djece na otvorenome, uz korištenje ozelenjenih i igralištima organiziranih površina s primjerenom mikroklimom (primjerena udaljenost od jakih prometnica, proizvodnih pogona, većih parkirališnih površina ili drugih zdravstveno nepovoljnih građevina).

Na lokacijama uz škole, ako to dopuštaju prostorne mogućnosti, uređivat će se i otvoreni športski tereni za rekreaciju stanovnika.

Predškolske ustanove (dječje jaslice i vrtići) planiraju se tako da zadovolje potrebe određenog područja, odnosno da se njihovim rasporedom stvore optimalna gravitacijska područja i tako omogući jednakomjerna dostupnost svim potencijalnim korisnicima.

Potrebe za predškolskim ustanovama određuju se na temelju pretpostavljenog udjela djece u ukupnom stanovništvu od 8%, s tim da je obuhvat u predškolskim ustanovama 76% te dobne skupine.

Površina građevne čestice za građevinu visine jedne nadzemne etaže je najmanje 30 m2 po djetetu. Površina građevne čestice za građevinu visine tri nadzemne etaže, pri čemu se treća oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, najmanje je 25 m2 po djetetu.

Mogućnost gradnje podzemne etaže.

Odstupanja su moguća u već formiranim dijelovima naselja u kojima, zbog postojeće izgrađenosti, nije moguće zadovoljiti spomenuti normativ, s tim da površina čestica ne može biti manja od 2.000 m2.

Osnovne škole planiraju se na temelju pretpostavljenog udjela djece od 10% u ukupnom stanovništvu i obuhvatom od 100%.

Prigodom projektiranja i gradnje osnovnih škola primjenjuju se, pored zakonskih odredbi, sljedeći normativi i standardi:

- veličina građevne čestice određuje se tako da se osigura 30-40 m2 po učeniku, a iznimno 20 m2 u već izgrađenim gusto naseljenim područjima, odnosno, u već formiranim naseljima;

- prostorni kapacitet osnovnoškolske građevine određuje se najviše za 896 učenika u najviše 32 razredna odjela ako se radi o dvjema smjenama, te 560 učenika u 16 - 20 razrednih odjela ako se radi o jednoj smjeni što se utvrđuje kao standard koji se želi postići;

- maksimalan broj učenika u razrednom odjelu je 28.

Na zemljištu za gradnju osnovne škole mora se osigurati površina za školsku zgradu, za odmor i rekreaciju, za vanjske športske terene, za zelene površine i dr.

Postojeći srednjoškolski centar zadovoljava sadašnje i buduće potrebe za srednjoškolskim obrazovanjem, a ako bude potrebna još jedna lokacija, može se osigurati u zonama javne namjene."

 

Članak 19.

 

Članak 33. mijenja se i glasi:

"Stambene se građevine mogu graditi na površinama stambene - S, mješovite - pretežito stambene namjene - M1 i mješovite namjene - M, a na nekim površinama drugih namjena stanovanje je zastupljeno iznimno, kao prateći sadržaj.

Stambene se građevine mogu graditi kao individualne, niske i visoke građevine.

Individualna stambena građevina je građevina do tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, s mogućnošću gradnje podzemne etaže, s najviše tri stana i GBP-om do 400 m2.

Niska stambena građevina je građevina do četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat, s mogućnošću gradnje podzemnih etaža, u pravilu, s više od tri stana.

Visoka stambena građevina je građevina s četiri i više nadzemnih etaža, s mogućnošću gradnje podzemnih etaža.

Građevine se mogu graditi samo uz rješenje priključka na prometnu površinu prema članku 38. ove odluke, priključaka na mrežu za opskrbu električnom energijom i vodom, te za odvodnju otpadnih voda.

Iznimno, individualne stambene građevine mogu se graditi s rješenjem opskrbe vodom prema mjesnim prilikama te odvodnjom voda u nepropusnu sabirnu jamu, ostalo prema prethodnom stavku.

Omogućuje se rekonstrukcija i gradnja novih građevina na mjestu postojećih građevina prema odgovarajućim urbanim pravilima na izgrađenim građevnim česticama, iako nemaju neposredan pristup s ulice ili pristupnog puta."

 

Članak 20.

 

U članku 34., stavku 3. kratice: "BRP" zamjenjuju se kraticama: "GBP".

Iza stavka 12. dodaje se novi stavak 13. koji glasi:

"Građevine nije moguće smjestiti na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice."

 

Članak 21.

 

Članak 35. mijenja se i glasi:

"Na građevnoj čestici individualne i niske građevine može se graditi:

- pomoćna građevina koja namjenom upotpunjuje individualnu i nisku građevinu, (garaže, spremišta i druge pomoćne prostorije što služe za redovnu uporabu građevine); visine najviše dvije nadzemne etaže, pri čemu je visina prve etaže do 3,0 m, a druga etaža oblikuje se kao potkrovlje bez nadozida, s mogućnošću gradnje jedne podzemne etaže;

- nadstrešnica namijenjena za natkrivanje parkirališta, terasa, stubišta, ulaznih prostora, otvorenih površina građevne čestice i sl.; uračunava se u izgrađenost građevne čestice (osim nadstrešnice nad ulazom u građevinu), ne uračunava se u GBP; za njezin se smještaj primjenjuju odredbe za pomoćne građevine.

Građevni pravac pomoćne građevine, odnosno nadstrešnice, u pravilu je iza građevnog pravca glavne građevine. Iznimno, na kosom terenu garaža se može graditi ispred glavne građevine, odnosno na regulacijskoj liniji ili na rubu rezervacije postojeće ulice, u skladu s lokalnim uvjetima.

Najmanja udaljenost samostojeće pomoćne građevine od susjednih građevnih čestica mora biti 1 m, odnosno 3 m ako ima otvore prema susjednoj građevnoj čestici.

Poluugrađena pomoćna građevina mora biti prislonjena uz pomoćnu građevinu na susjednoj građevnoj čestici, odijeljena vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj građevnoj čestici.

Pomoćna građevina u nizu mora biti dvjema stranama prislonjena na susjedne građevine i odijeljena vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednim građevnim česticama.

Nadstrešnice i pomoćne građevine ne mogu se smjestiti na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice."

 

Članak 22.

 

U članku 36., iza stavka 13. dodaju se novi stavci 14. i 15. koji glase:

"Ograde, predvrtovi, terase, potporni zidovi, stube, kolne i pješačke rampe za pristup građevinama, bazeni, teniska igrališta, potrebna parkirališna mjesta i prirodni teren određen urbanim pravilima ove odluke, kao i ostali elementi uređenja građevne čestice, ne mogu se smjestiti na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice.

Na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice moguće je uređenje travnjaka, bez sadnje visoke vegetacije, te minimalnoga potrebnog pristupa građevini."

 

Članak 23.

 

U podnaslovu iza članka 36., iza riječi: "TELEKOMUNIKACIJSKE" stavlja se zarez i dodaje se riječ: "ELEKTROENERGETSKE", a iza podnaslova dodaje se novi članak 37. koji glasi:

"Članak 37.

 

Generalnim urbanističkim planom osigurane su površine i koridori infrastrukturnih sustava, i to za:

- prometni sustav;

- telekomunikacije i pošte;

- vodnogospodarski sustav;

- energetski sustav.

Postojeće i planirane trase vodova komunalne infrastrukture, ovisno o lokalnim i tehničkim uvjetima, vodit će se u pravilu označenim koridorima u skladu s odrednicama članaka 22.a i 55. ove odluke. Lokalne i tehničke uvjete za realizaciju komunalne infrastrukture utvrđuju nadležne službe.

Koridori magistralnih elektroenergetskih vodova 110 kV i vodova komunalne infrastrukture prikazani su načelno na kartografskim prikazima 3.b KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Energetski sustav, pošta i telekomunikacije, i 3.c KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Vodnogospodarski sustav i gospodarenje otpadom. Njihov detaljni položaj odredit će se provedbenim dokumentima prostornog uređenja (DPU, UPU) i/ili lokacijskom dozvolom.

Infrastrukturni se sustavi grade prema posebnim propisima i pravilima struke, te odredbama ove odluke."

 

Članak 24.

 

U dosadašnjem članku 37. koji postaje članak 37.a, iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"U kartografskom prikazu 3.a PROMETNA MREŽA određeni su koridori za ulična i željezničko-ulična čvorišta, a detaljni visinski odnosi određivat će se provedbenim dokumentima prostornog uređenja ili detaljnijim rješenjima ulica."

 

Članak 25.

 

Članak 38. mijenja se i glasi:

"Generalnim urbanističkim planom predviđa se gradnja i uređenje ulične osnovne mreže koja se sastoji od gradske autoceste (gradska obilaznica), glavnih gradskih ulica, gradskih ulica, sabirnih ulica, te drugih nekategoriziranih ulica i rezerviranih koridora.

Prigodom gradnje glavnih gradskih ulica i gradskih ulica u pravilu će se planirati drvoredi.

Ukupna širina poprečnog profila, odnosno razmak između regulacijskih linija ulice, određivat će se na temelju kartografskog prikaza 3.a PROMETNA MREŽA, u mjerilu 1:5.000, a raspored površina unutar profila i njihovo tehničko oblikovanje na temelju urbanističko-tehničkih uvjeta.

Površine planirane za gradnju ulica mogu se, prema potrebi, proširiti, posebno radi formiranja raskrižja, prilaza raskrižju, autobusnih ugibališta, posebnih traka za javni prijevoz, podzida, nasipa i slično.

Načelne širine koridora ili rezervacije proširenja postojeće ulice za planirane kategorije ulica određene su za:

- gradsku autocestu 80 m;

- glavnu gradsku ulicu 20 - 40 m;

- gradsku ulicu 15 - 20 m;

- sabirnu ulicu 8,5 - 12 m.

Iznimno, kad to prostorne okolnosti nalažu, ulice će se graditi s poprečnim profilom ili rezervacijom proširenja postojeće ulice, koji za gradsku autocestu iznosi najmanje 50 m, za glavnu gradsku ulicu najmanje 15,0 m, za gradsku ulicu najmanje 12,0 m, za sabirnu ulicu najmanje 8,5 m, a za druge nekategorizirane ulice najmanje 7,0 m.

Širina prometne trake za glavne gradske ulice i gradske ulice u pravilu iznosi 3,25 m (najmanje 3,0 m), za sabirne ulice 3,0 m, a za druge nekategorizirane ulice najmanje 2,75 m.

Raskrižja na uličnoj mreži u pravilu su u istoj razini, a na glavnim gradskim ulicama mogu biti i denivelirana ako to zahtijevaju prometne potrebe i dopuštaju prostorne mogućnosti.

Planirana slijepa ulica može biti najviše dužine do 180 m, uz uvjet da na kraju ima obvezno okretište za komunalna i druga vozila.

Planirani pristupni put do građevne čestice je najmanje širine 5,5 m ako se koristi za kolni i pješački promet, s tim da je njegova najveća dužina 75 m i na njega se veže najviše pet individualnih stambenih građevina s najviše tri stana.

Iznimno, planirani pristupni put do građevne čestice najmanje je širine 3,0 m ako se koristi za kolni i pješački promet i najmanje širine 1,5 m ako se koristi za pješački promet, s tim da je njegova najveća dužina 50 m i na njega se mogu priključiti samo dvije individualne stambene građevine s najviše tri stana.

Kod postojećih ostalih nekategoriziranih ulica i rezerviranih koridora te postojećih ulica koje nisu u osnovnoj uličnoj mreži ucrtanoj na kartografskom prikazu 3.a PROMETNA MREŽA, potrebno je osigurati prostor rezerviran za proširenje postojeće ulice koji iznosi najmanje 4,5 m od osi prometne površine, osim u već izgrađenim dijelovima grada s formiranim ulicama, gdje ne može biti manji od 2,75 m od osi prometne površine.

Omogućuje se rješenje priključka građevne čestice na prometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti, uz rezervaciju proširenja postojeće ulice prema prethodnom stavku ili prema kartografskim prikazima, uz uvjet da njena širina u naravi nije manja od:

- 3,5 m za individualne građevine;

- 5,5 m za niske građevine, osim građevina u zonama G i K;

- 9 m za visoke građevine i građevine u zonama G i K.

Ulice se mogu graditi etapno i po dužini i širini."

 

Članak 26.

 

U članku 39., stavku 1. kratica:"BRP-a" zamjenjuje se kraticom: "GBP-a".

U tablici u stupcu pod nazivom "Prosječna vrijednost" u prvom retku brojka "14", zamjenjuje se brojkom "15", a u 6. retku brojka "10" zamjenjuje se brojkom "15", te se u stupcu pod nazivom "Lokalni uvjeti" u prvom retku brojka "11" zamjenjuje brojkom "13".

U stavku 2. riječi: "bruto izgrađenu površinu" zamjenjuju se riječima: "građevinsku (bruto) površinu".

U alineji 1., iza riječi: "hotele" stavlja se zarez i dodaje se riječ: "hostele".

U alineji 9. riječ: "pet" zamjenjuje se brojkom "5".

U stavku 9. riječi: "detaljnijih planova" zamjenjuje se riječima: "provedbenih dokumenata prostornog uređenja" a riječi: "detaljnijim se planom" zamjenjuju riječima: "provedbenim se dokumentom prostornog uređenja".

Iza stavka 10. dodaje se novi stavak 11. koji glasi:

"Uz stajališta i terminale javnoga gradskog prijevoza omogućuje se gradnja parkirališta."

 

Članak 27.

 

U članku 42., stavku 6. riječi: "detaljnijega plana" zamjenjuju se riječima: "provedbenog dokumenta prostornog uređenja".

 

Članak 28.

 

U članku 44. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

"Stajališta i postaje u funkciji javnoga gradskog prijevoza putnika mogu se, prema potrebi, graditi i na lokacijama koje nisu označene u kartografskom prikazu, ako to pridonosi poboljšanju javnog prijevoza."

 

Članak 29.

 

Iza članka 44. dodaje se novi podnaslov i novi članak 44.a koji glase:

"Helidromi

Članak 44.a

 

Omogućuje se gradnja helidroma na površinama svih namjena utvrđenih Generalnim urbanističkim planom, na lokacijama na kojima to dopušta konfiguracija terena, pravci vjetrova, mogućnost prilaza i odleta, sukladno posebnim propisima.

Helidromi se mogu izgraditi i na ravnim krovovima građevina koje zadovoljavaju spomenute propise."

 

Članak 30.

 

Podnaslov iznad članka 45. "TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA" mijenja se i glasi "TELEKOMUNIKACIJE I POŠTA".

 

Članak 31.

 

Članak 45. mijenja se i glasi:

"Generalnim urbanističkim planom određene su površine i koridori za rekonstrukciju i gradnju:

- distributivne kanalizacije;

- telefonskih centrala;

- građevine Udaljenoga pretplatničkog stupnja (UPS-a);

- radioodašiljačkih postaja i koridora;

- mikrovalnih veza HRT-a, TV pretvarača, odašiljača i veza HRT-a;

- poštanskih ureda.

Predviđa se progušćavanje mreže telefonskih govornica, uz normativ najmanje dvije telefonske govornice na 1.000 stanovnika u okolnim dijelovima, a u užem središtu Sesveta najmanje jedna telefonska govornica na 200 stanovnika.

Postojeće i planirane građevine i mreže telekomunikacije prikazane su na kartografskom prikazu 3.b              KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Energetski sustav, pošta i telekomunikacije. U kartografskim prikazima korišteni simboli označavaju načelnu lokaciju.

Generalnim urbanističkim planom omogućuje se poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija, u cilju razvoja sustava pokretnih komunikacija.

Postavljanje osnovnih postaja pokretne telekomunikacije na samostojeće antenske stupove omogućuje se unutar zona označenih sa G, K, IS i Z, ali na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najbližu zonu stambene namjene (S), mješovite - pretežito stambene namjene (M1) i mješovite namjene (M)."

 

Članak 32.

 

U podnaslovu iznad članka 46., ispred riječi: "KOMUNALNA" dodaju se riječi: "ELEKTROENERGETSKA I"

 

Članak 33.

 

Članak 46. mijenja se i glasi:

"Generalnim urbanističkim planom određeno je da se na pojedinim površinama, odnosno građevnim česticama mogu graditi i uređivati građevine elektroenergetske i komunalne infrastrukture, i to:

- građevine i uređaji za opskrbu vodom, odvodnju voda i uređenje potoka;

- građevine za opskrbu energijom.

Manje građevine elektroenergetske i komunalne infrastrukturne mreže mogu se graditi na površinama svih namjena.

Elektroenergetska i komunalna infrastruktura s pripadajućim građevinama, zasebnim su kartografskim znakovima za postojeće i za planirano stanje prikazane na kartografskim prikazima 3.b KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA Energetski sustav, pošta i telekomunikacije i 3.c KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA Vodnogospodarski sustav i gospodarenje otpadom. U kartografskim prikazima korišteni simboli označavaju načelnu lokaciju."

 

Članak 34.

 

U članku 48. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Iznimno, postojeće i planirane nadzemne elektroenergetske vodove 110 kV s pripadajućim koridorom posebnog režima, ovisno o lokalnim i tehničkim uvjetima, može se voditi kabelskim ili nadzemnim vodom, u pravilu, istom trasom u skladu s odredbama članaka 22.a i 55. ove odluke."

 

Članak 35.

 

Podnaslov iznad članka 49. mijenja se i glasi: "Prirodni plin".

 

Članak 36.

 

Članak 49. mijenja se i glasi:

"Unutar obuhvata Generalnog urbanističkog plana Sesveta u potpunosti je provedena plinofikacija prirodnim plinom široke potrošnje i industrije za postojeću izgrađenost te osigurani uvjeti za proširenje plinoopskrbnog sustava u svrhu plinofikacije novih potrošača.

Za opskrbu plinom određene su površine i koridori prema propisanim najmanjim sigurnosnim udaljenostima.

Generalnim urbanističkim planom određene su površine i koridori za rekonstrukciju i gradnju visokotlačnih plinovoda (VTP), građevina plinskih regulacijskih (PRS), razdjelnih (RS) i blokadnih (BS) stanica te ispostava za dežurne službe.

Plinske regulacijske stanice (PRS) su nadzemne ili podzemne građevine. Oko njih se po potrebi izvan zone ugroženosti od eksplozije postavlja zaštitna ograda. Do njih se polažu visokotlačni plinovodi (VTP) ili srednjotlačni plinovodi (STP), a iz njih do potrošača vode srednjotlačni plinovodi (STP) ili niskotlačni plinovodi (NTP). Lokacija PRS mora imati pristupni put s javnoprometne površine s jednim parkirališnim mjestom za povremeno parkiranje osobnog ili teretnog vozila.

Razdjelne (RS) i blokadne stanice (BS) se grade nadzemno. Oko njih se po potrebi izvan zone ugroženosti od eksplozije postavlja zaštitna ograda. Lokacija RS i BS mora imati pristupni put s javnoprometne površine s jednim parkirališnim mjestom za povremeno parkiranje osobnog ili teretnog vozila.

Plinovodi se polažu podzemno na dubini s nadslojem do kote uređenog terena, u načelu, minimalno 1 m.

Minimalne sigurnosne udaljenosti od susjednih osjetljivih građevina iznosi za:

- magistralni plinovod Ivanja Reka - TE-TO Zagreb 30 m od osi plinovoda;

- VTP 10 m;

- STP 2 m;

- NTP 1 m.

Minimalne sigurnosne udaljenosti od susjednih osjetljivih građevina za VTP, STP i NTP mogu se u iznimnim i opravdanim slučajevima smanjiti uz primjenu posebnih mjera zaštite i suglasnost Gradske plinare Zagreb.

Minimalne sigurnosne udaljenosti plinovoda od drugih komunalnih instalacija i građevina određene su posebnim propisima ovisno o vrsti druge instalacije i građevine.

Radi opskrbe plinom područja Sesveta planira se rekonstrukcija i dogradnja plinske mreže.

Plinoopskrbne građevine mogu se graditi i na površinama i koridorima koji nisu označeni na kartografskom prikazu 3.b KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Energetski sustav, pošta i telekomunikacije, ako je to potrebno radi povećanja pouzdanosti ili širenja plinoopskrbnog sustava."

 

Članak 37.

 

Članak 55. mijenja se i glasi:

"Opće odredbe

Urbanim su pravilima određeni oblici korištenja i način gradnje u skladu s prirodnom i urbanističko-arhitektonskom baštinom, lokalnim uvjetima, te korištenjem i namjenom prostora.

Urbanim se pravilima određuju, među ostalim, prostorni pokazatelji: veličina građevne čestice, izgrađenost građevne čestice, koeficijent iskoristivosti građevne čestice (ki), broj etaža građevine, visina građevine, te GBP građevine.

Prigodom osnivanja građevne čestice gradnja je moguća i na građevnoj čestici površine do 5% manje od površine propisane urbanim pravilima ove odluke, ako se dio katastarske čestice priključuje planiranoj ulici ili pristupnom putu, s tim da se kvantifikacija odnosi na propisanu česticu.

Ulične ograde i ograde između građevnih čestica za namjene koje nisu stambene određuju se prema normativima osnovne namjene, i nije ih moguće smjestiti unutar rezervacije proširenja postojeće ulice.

Za prostore novih regulacija određeni su i prostorni pokazatelji: Gnst - gustoća stanovništva - odnos broja stanovnika i površine obuhvata provedbenog dokumenta prostornog uređenja.

Građevine se mogu graditi samo uz rješenje priključka na prometnu površinu prema članku 38. ove odluke, priključaka na mrežu za opskrbu električnom energijom i vodom, te za odvodnju otpadnih voda i s potrebnim brojem parkirališnih mjesta u skladu s odredbama ove odluke.

Iznimno, individualne stambene građevine mogu se graditi s rješenjem opskrbe vodom prema mjesnim prilikama te odvodnjom voda u nepropusnu sabirnu jamu, ostalo prema prethodnom stavku.

Građevine nije moguće smjestiti na dijelu građevne čestice rezerviranom za proširenje postojeće ulice.

Područja na koje se odnose pojedina urbana pravila prikazana su na kartografskom prikazu 4.a UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Urbana pravila.

Detaljno razgraničenje između urbanih pravila, granice kojih se grafičkim prikazom ne mogu utvrditi nedvojbeno, odredit će se provedbenim dokumentima prostornog uređenja ili urbanističko - tehničkim uvjetima određenim za zahvat u prostoru. Pri razgraničenju prostora granice se određuju u korist zaštite prostora.

Područja za koje postoji obveza provedbe urbanističko-arhitektonskih natječaja i/ili obveza donošenja provedbenih dokumenata prostornog uređenja označeni su na kartografskom prikazu 4.c UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Područja primjene planskih mjera zaštite.

Na područjima za koje je propisana obveza donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja, do njegova donošenja moguća je rekonstrukcija i gradnja novih građevina na mjestu postojećih građevina u skladu s odredbama članka 86. i urbanim pravilima ove odluke.

Gradnja zamjenske građevine, odnosno nove građevine izgrađene na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, uz uvjet da se ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine te rekonstrukcija građevine kojom se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu, a kojom se ne mijenja usklađenost postojeće građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, pristup s prometne površine, broj parkirališnih mjesta i odvodnja otpadnih voda nisu propisani.

Rekonstrukcija i gradnja ulica, trgova, parkova, te komunalne infrastrukture omogućuje se na čitavome gradskom području bez obzira na propozicije iz urbanih pravila.

Gradnja manjih elektroenergetskih i komunalnih građevina, helidroma i reciklažnih dvorišta odredit će se tehničkim uvjetima za tu vrstu građevina, bez obzira na propozicije iz urbanih pravila.

Unutar zaštitne zone - zone zabranjene gradnje, koja je naznačena na kartografskom prikazu br. 4.a UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Urbana pravila, nije dopuštena izgradnja objekata osim onih koji su u funkciji obrane."

 

Članak 38.

 

U članku 56., točki 4., alineja 1. briše se.

Dosadašnje alineje 2. -7., postaju alineje 1. - 6.

Iza dosadašnje alineje 8. koja postaje alineja 7. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom i dodaje se nova alineja 8., koja glasi:

"- Zona Rimski put (4.9.)."

 

Članak 39.

 

Članak 57. mijenja se i glasi:

"Zaštita i uređivanje dovršenog prostora individualne gradnje - Dubec, Novo Brestje, Sesvetski Kraljevec (1.1.)

Opća pravila:

- zaštita vrijednosti predjela kao cjeline, osobito urbane matrice;

- zadržavanje postojeće planske regulacije i tipologije poluugrađenih građevina i građevina u nizu;

- čuvanje, održavanje i uređivanje vrijednih građevina, parkova, drvoreda, ulica, trgova i postojeće parcelacije;

- gradnja građevina na postojećoj parcelaciji, interpolacijom i zamjenom trošnih građevina, te rekonstrukcija građevina, uz uvjet da budu usklađene s okolnom gradnjom u pogledu tlocrtnih i visinskih gabarita, te oblikovnih karakteristika.

Detaljna pravila

a) Na površinama stambene namjene:

- gradnja (interpolacija) novih građevina;

- visina građevine određena je pretežitom visinom izgrađenoga uličnog poteza i ne može biti viša od: podzemna etaža i tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- građevne se čestice ne mogu spajati niti se građevna čestica može dijeliti na dvije čestice;

- najveća izgrađenost građevne čestice ograničena je postojećom izgrađenošću okolnih čestica i ne može biti veća od 30% za samostojeće građevine, 40% za poluugrađene građevine i 50% za građevine u nizu;

- najveći ki je 1,0 za samostojeće građevine, 1,2 za poluugrađene građevine i 1,5 za građevine u nizu;

- najveći GBP na građevnoj čestici je 400 m2;

- postojeći kontinuirani građevni pravac je obvezan;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3 m;

- prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- postojeće se garaže ne mogu nadograđivati;

- uvjeti za gradnju pomoćnih građevina određeni su člankom 35. ove odluke;

- uvjeti za uređivanje građevne čestice određeni su člankom 36. ove odluke;

- potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice) prema normativu 1 PGM/1 stan, a za druge namjene prema normativima iz članka 39. ove odluke;

- prigodom zamjene postojećih građevina postojeći GBP i ki veći od određenih ovim člankom mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- prigodom rekonstrukcije postojeća udaljenost od susjedne građevne čestice koja nije manja od 1 m i postojeći građevni pravac mogu se zadržati; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- rekonstrukcija poluugrađene građevine ili građevine u nizu uvjetuje idejno rješenje cjeline;

- iznimno, u južnom dijelu Novog Brestja, gradnja samostojećih i poluugrađenih građevina, te rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina na građevnoj čestici, najmanje površine 350 m2 za samostojeću i 220 m2 za poluugrađenu građevinu, najmanja udaljenost građevnog pravca od regulacijske linije ili ruba rezervacije za proširenje postojeće ulice je 5 m, a drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka; prigodom zamjene i rekonstrukcije postojećih građevina površina građevne čestice može biti i manja od navedenih; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima za zamjenu i rekonstrukciju iz ovoga članka;

- iznimno, na sjeverozapadnom dijelu Dupca na sjevernoj strani produžene Ulice M. Studine moguća je nova parcelacija prema postojećoj parcelaciji ugrađenih građevina u toj ulici; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima za gradnju (interpolaciju) iz ovog članka.

b) Na površinama javne i društvene namjene:

- gradnja samostojećih građevina, te rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina;

- najveća visina građevine je podzemna etaža i tri nadzemne etaže;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je h/2;

- prirodni teren mora biti najmanje 40% površine građevne čestice, parkovno uređen, i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- potreban broj PGM-a rješava se prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom rekonstrukcije i zamjene postojećih građevina ako su postojeća izgrađenost građevne čestice i visina građevine veće od određenih ovim člankom mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

- gradnja novih građevina prema urbanističko - arhitektonskom natječaju.

c) Na zaštitnim zelenim površinama:

- uređenje prema urbanim pravilima iz članka 71. ove odluke."

 

Članak 40.

 

Članak 58. mijenja se i glasi:

"Zaštita, uređivanje i dogradnja prostora individualne gradnje - Inino naselje (1.2.)

Opća pravila:

- zaštita vrijednosti predjela kao cjeline, osobito urbane matrice;

- zadržavanje postojeće planske regulacije i tipologije samostojećih individualnih građevina;

- čuvanje, održavanje i uređivanje vrijednih građevina, parkova, drvoreda, ulica, trgova i postojeće parcelacije;

- gradnja građevina na postojećoj parcelaciji, interpolacijom i zamjenom trošnih građevina, te rekonstrukcija građevina, uz uvjet da budu usklađene s okolnom gradnjom u pogledu tlocrtnih i visinskih gabarita i oblikovnih karakteristika.

Detaljna pravila

a) Na površinama stambene namjene:

- gradnja (interpolacija) samostojećih građevina;

- visina građevine određena je pretežitom visinom izgrađenoga uličnog poteza i ne može biti viša od: podzemna etaža i tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- građevne se čestice ne mogu spajati niti se građevna čestica može dijeliti na dvije čestice, osim ako je to u skladu s koncepcijom urbanističkog rješenja po kojem je građeno naselje;

- najveća izgrađenost građevne čestice ograničena je postojećom izgrađenošću okolnih čestica i ne može biti veća od 30%;

- najveći ki je 1.0;

- najveći GBP na građevnoj čestici je 400 m2;

- postojeći kontinuirani građevni pravac je obvezan;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3 m;

- prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne čestice, i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- postojeće garaže ne mogu se nadograđivati;

- uvjeti za gradnju pomoćnih građevina određeni su člankom 35. ove odluke;

- uvjeti za uređivanje građevne čestice određeni su člankom 36. ove odluke;

- potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici, prema normativu 1 PGM/1 stan, a za druge namjene prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom zamjene postojećih građevina postojeći GBP i ki veći od određenih ovim člankom mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- prigodom rekonstrukcije postojeća udaljenost od susjedne građevne čestice koja nije manja od 1 m i postojeći građevni pravac mogu se zadržati; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- iznimno, na sjevernom dijelu Ininog naselja, moguća je gradnja samostojećih građevina na građevnoj čestici najmanje površine 600 m2, uz najveću izgrađenost građevne čestice 30%, građevina u nizu na građevnoj čestici, najmanje površine 200 m2, uz najveću izgrađenost građevne čestice 50%, najmanja udaljenost građevnog pravca od regulacijske linije planirane ili dovršene ulice odnosno ruba rezervacije proširenja postojeće ulice je 5 m, a drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka.

b) Na površinama javne i društvene namjene:

- gradnja samostojećih građevina, te rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina;

- najveća visina građevine je podzemna etaža i tri nadzemne etaže;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je h/2;

- prirodni teren mora biti najmanje 40% površine građevne čestice, parkovno uređen i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- potreban broj PGM-a rješava se prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom rekonstrukcije i zamjene postojećih građevina ako su postojeća izgrađenost građevne čestice i visina građevine veće od određenih ovim člankom mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

- gradnja novih građevina prema urbanističko - arhitektonskom natječaju."

 

Članak 41.

 

Članak 59. mijenja se i glasi:

"Zaštita i uređivanje prostora visoke gradnje - Luka, Selčina, Dubec (1.3.)

Opća pravila:

- zaštita i uređivanje urbanističkih cjelina naselja pretežito visoke višestambene gradnje;

- poboljšavanje kvalitete stanovanja dovršavanjem postojećih i uvođenjem novih sadržaja, u pravilu, sadržaja društvenog i komunalnog standarda;

- čuvanje i održavanje urbane matrice, ulica, trgova i osobito zelenih površina;

- rješavanje prometnih problema naselja gradnjom parkirališta i garaža, uz obvezno očuvanje zelenih površina;

- na javnim i zaštitnim zelenim površinama ne mogu se graditi građevine i uređivati parkirališta;

- očuvanje izvornog oblikovanja građevina, karakterističnih vizura, elemenata i identiteta i slike naselja.

Detaljna pravila

a) Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene:

- rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina, te iznimno gradnja (interpolacija) samostojećih građevina, uz obvezno poštivanje urbane matrice i tipologije gradnje prema koncepciji urbanističkih planova po kojem je građeno naselje;

- na jednoj građevnoj čestici moguće je graditi više građevina;

- nova građevina može imati podzemnu etažu i četiri nadzemne etaže, s ravnim krovom ili krovom blagog nagiba do 10º;

- građevine se mogu graditi samo uz javni prostor - trg ili ulicu, najmanje širine 9 m;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 50%;

- najveći ki građevne čestice je 2,0;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je h/2;

- najmanja međusobna udaljenost između građevina unutar zahvata u prostoru je zbroj polovica njihovih visina;

- prirodni teren mora biti najmanje 20% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- prirodni teren se hortikulturno uređuje;

- potreban broj PGM osigurati unutar zahvata u prostoru prema normativu 1 PGM/1 stan, a za druge namjene prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- zamjena postojećih građevina prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- rekonstrukcija postojećih građevina moguća je uz uvjet da se očuva osnovno arhitektonsko oblikovanje građevine;

- sanacija ravnog krova moguća je izvedbom kosog krovišta do 6º skrivenog u vijencu kojim se neće narušiti izvorno arhitektonsko oblikovanje građevine;

- iznimno na području sjeverno od križanja Bistričke ulice i Trakošćanske ulice, uz Bistričku ulicu moguća je gradnja samostojećih građevina, uz najveću izgrađenost građevne čestice 60% i visine 4 nadzemne etaže, najveći ki nadzemno je 3,0; drugi uvjeti prema pravilima iz ovog članka.

b) Na površinama javne i društvene namjene:

- gradnja samostojećih građevina te rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina;

- najveća visina građevine je podzemna etaža i tri nadzemne etaže;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je h/2;

- prirodni teren mora biti najmanje 40% površine građevne čestice, parkovno uređen i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- potreban broj PGM-a rješava se prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom rekonstrukcije i zamjene postojećih građevina ako su postojeća izgrađenost građevne čestice i visina građevine veće od određenih ovim člankom, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

- gradnja novih građevina prema urbanističko - arhitektonskom natječaju."

 

Članak 42.

 

U članku 60., pod podnaslovom Opća pravila: alineja 6. mijenja se i glasi:

" - na području za koje je propisana obveza donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja, do njegova donošenja moguća je rekonstrukcija i gradnja zamjenskih građevina u skladu s odredbom članka 86. stavka 2. ove odluke, a prema detaljnim pravilima ovog članka."

Pod podnaslovom a) Na površinama stambene namjene: alineja 1. mijenja se i glasi:

" - građevina može imati najviše tri etaže, pri čemu se najviša etaža oblikuje kao tavan, oblikovno usklađen s karakterističnim postojećim krovovima naselja;"

U alineji 3. riječi: tekst "BRP građevine", zamjenjuju se kraticom:"GBP".

 

Članak 43.

 

Članak 61. mijenja se i glasi:

"Uređenje i dogradnja prostora individualne gradnje (1.5.)

Opća pravila:

- obnova i dovršavanje naselja gradnjom individualnih građevina, te građevina s javnim i društvenim sadržajima;

- osiguravanje prostora za gradnju i rekonstrukciju ulica i komunalne infrastrukture;

- na područjima za koje je propisana obveza donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja, do njegova donošenja moguća je rekonstrukcija i gradnja zamjenskih građevina u skladu s odredbom članka 86. stavka 2. ove odluke, a prema detaljnim pravilima ovog članka.

Detaljna pravila

a) Na površinama stambene i mješovite, pretežito stambene namjene:

- gradnja samostojećih, poluugrađenih i građevina u nizu;

- najveća visina građevina je podzemna etaža i tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- najmanja površina građevne čestice je 500 m2 za samostojeće građevine, 300 m2 za poluugrađene građevine, a 200 m2 za građevine u nizu;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 30% za samostojeće građevine, 40% za poluugrađene građevine, a 50 % za građevine u nizu;

- najveći ki je 1,0 za samostojeće, 1,2 za dvojne i građevine u nizu;

- najveći GBP na građevnoj čestici je 400 m2 za samostojeće građevine, a 200 m2 za poluugrađene građevine i građevine u nizu;

- građevni je pravac udaljen od regulacijske linije ili ruba rezervacije proširenja postojeće ulice najmanje 5 m;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3 m;

- prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- uvjeti za gradnju pomoćnih građevina određeni su člankom 35. ove odluke;

- uvjeti za uređivanje građevne čestice određeni su člankom 36. ove odluke;

- potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici prema normativu 1 PGM/1 stan, a za druge namjene prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom interpolacije površina građevne čestice može biti manja od površine određene ovim člankom; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- prigodom zamjene postojećih građevina površina građevne čestice može biti manja od površine određene ovim člankom; postojeći GBP i ki, veći od određenih ovim člankom, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- prigodom rekonstrukcije postojećih građevina površina građevne čestice može biti manja od površine određene ovim člankom; postojeća udaljenost od međe susjedne građevne čestice koja nije manja od 1 m i postojeći građevni pravac mogu se zadržati; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovog članka;

- iznimno, na građevnim česticama većima od 5.000 m2 moguća je gradnja individualnih stambenih građevina najveće visine podzemna etaža i dvije nadzemne etaže; najveći GBP je 800 m2; najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 10 m;

- iznimno, na građevnim česticama većima od 10000 m2 moguća je gradnja individualnih stambenih građevina najveće visine podzemna etaža i dvije nadzemne etaže; najveći GBP do 2500 m2, najmanja udaljenost građevina od međe susjedne građevne čestice je 10 m.

b) Na površinama javne i društvene namjene:

- gradnja samostojećih građevina, te rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina;

- najveća visina građevine je podzemna etaža i tri nadzemne etaže;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je h/2;

- prirodni teren mora biti najmanje 40% površine građevne čestice, parkovno uređen i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- potreban broj PGM-a rješava se prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom rekonstrukcije i zamjene postojećih građevina ako su postojeća izgrađenost građevne čestice i visina građevine veće od određenih ovim člankom, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

- gradnja novih građevina prema urbanističko - arhitektonskom natječaju;

- na području uz potok Vuger za koje je propisana obveza provedbe urbanističko-arhitektonskog natječaja, do provedbe natječaja moguća je rekonstrukcija građevina prema detaljnim pravilima ovog članka.

c) Na zaštitnim zelenim površinama

- uređenje prema urbanim pravilima iz članka 71. ove odluke.

d) Na površinama javnog parka

- uređenje prema urbanim pravilima iz članka 69. ove odluke.".

 

Članak 44.

 

Članak 62. mijenja se i glasi:

"Uređivanje i dogradnja prostora niske gradnje (1.6.)

Opća pravila:

- obnova i dovršavanje naselja gradnjom niskih građevina, te građevina s javnim i društvenim sadržajima;

- osiguravanje prostora za gradnju i rekonstrukciju ulica i komunalne infrastrukture.

Detaljna pravila

a) Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene:

- gradnja samostojećih građevina;

- najveća visina građevina je podzemna etaža i četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- najmanja površina građevne čestice je 600 m2;

- najmanje 80 m2 građevne čestice / 1 stan;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 40%;

- najveći ki je 1,0;

- najveći GBP na građevnoj čestici je 600 m2;

- građevni je pravac udaljen od regulacijske linije ili ruba rezervacije proširenja postojeće ulice najmanje 5 m;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 5 m;

- prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- uvjeti za gradnju pomoćnih građevina određeni su člankom 35. ove odluke;

- uvjeti za uređivanje građevne čestice određeni su člankom 36. ove odluke;

- potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici prema normativu 1 PGM/1 stan, a za druge namjene prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom zamjene postojećih građevina površina građevne čestice može biti manja od 600 m2; postojeći GBP i ki, veći od određenih ovim člankom mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- prigodom rekonstrukcije postojećih građevina građevna čestica može biti manja od 600 m2; postojeća udaljenost od susjedne građevne čestice koja nije manja od 3 m može se zadržati; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka.

b) Na površinama javne i društvene namjene:

- gradnja samostojećih građevina, te rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina;

- najveća visina građevine je podzemna etaža i tri nadzemne etaže;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je h/2;

- prirodni teren mora biti najmanje 40% površine građevne čestice, parkovno uređen i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- potreban broj PGM-a rješava se prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom rekonstrukcije i zamjene postojećih građevina ako su postojeća izgrađenost građevne čestice i visina građevine veće od određenih ovim člankom, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

- gradnja novih građevina prema urbanističko - arhitektonskom natječaju;

- na području uz potok Vuger za koje je propisana obveza provedbe urbanističko-arhitektonskog natječaja, do provedbe natječaja moguća je rekonstrukcija građevina prema detaljnim pravilima ovog članka."

 

Članak 45.

 

Članak 63. mijenja se i glasi:

"Prostori novih regulacija su prostori nedostatne komunalne opremljenosti zemljišta ili potpuno neizgrađeni prostori za koje je utvrđena obveza donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja te raspisivanja arhitektonsko-urbanističkog natječaja za građevine društvenih djelatnosti i drugih sadržaja u obuhvatu provedbenog dokumenta prostornog uređenja, a koji se financiraju iz sredstava državnog ili gradskog proračuna.

Do donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja moguća je rekonstrukcija građevina u skladu s odredbom članka 86. ove odluke.

Na prostorima novih regulacija građevine javne i društvene namjene grade se prema urbanim pravilima iz članka 61. ove odluke.

Na prostorima novih regulacija javne i zaštitne zelene površine uređuju se prema urbanim pravilima iz članka 69., članka 70. i članka 71. ove odluke.

Prostori niske gradnje (1.7.)

Novi rezidencijalni prostori niske gradnje s mrežom javnih prostora i javnih i društvenih sadržaja, te drugim pratećim sadržajima stanovanja planiraju se prema sljedećim uvjetima:

a) gustoća stanovništva (Gnst) je najviše 150 st /ha;

b) tipologija gradnje:

- niske višestambene građevine;

- uvjeti gradnje prema urbanim pravilima iz članka 62. ove odluke. Iznimno, na prostorima UPU Selčina - sjever i UPU Gajišće - jug najveći GBP na građevnoj čestici je 1200 m2.

c) korištenje i namjena površina:

- stanovanje i prateći sadržaji (predškolske i školske ustanove, ustanove zdravstvene zaštite, parkovi, dječja igrališta, trgovačko - uslužni centri stambenog susjedstva),

- površina stambene namjene je 60 - 70% površine obuhvata provedbenog dokumenta prostornog uređenja,

- javne i zaštitne zelene površine su najmanje 10% površine obuhvata provedbenog dokumenta prostornog uređenja.

Prostori mješovite gradnje (1.8.)

Novi rezidencijalni prostori individualne i niske gradnje s mrežom javnih prostora i javnih i društvenih sadržaja, te drugim pratećim sadržajima stanovanja planiraju se prema sljedećim uvjetima:

a) gustoća stanovništva (Gnst) je najviše 100 st / ha;

b) tipologija gradnje:

- individualne građevine: samostojeće, poluugrađene ili građevine u nizu;

- niske višestambene građevine;

- uvjeti gradnje prema urbanim pravilima iz članka 61. i članka 62. ove odluke.

c) korištenje i namjena površina:

- stanovanje i prateći sadržaji (predškolske i školske ustanove, ustanove zdravstvene zaštite, parkovi, dječja igrališta, trgovačko-uslužni centri stambenog susjedstva);

- površina stambene namjene je 60 - 70% površine obuhvata provedbenog dokumenta prostornog uređenja;

- javne i zaštitne zelene površine su najmanje 10% površine obuhvata provedbenog dokumenta prostornog uređenja."

 

Članak 46.

 

Članak 64. mijenja se i glasi:

"Područja urbaniteta su prostori visokoga urbanog intenziteta i većih gustoća izgrađenosti koji svojim položajem ili povijesnim značenjem igraju značajnu ulogu u stvaranju identiteta Sesveta.

Središte Sesveta (2.1.)

- osmišljen urbanistički razvoj središnjeg prostora naselja kao nositelja identiteta mjesta, odnosno poslovnoga, administrativnog, kulturnog, zdravstvenog i prometnog gradskog središta;

- uključivanje i osmišljavanje područja južno od pruge kao mogućnosti prostornog i sadržajnog proširenja središta;

- planiranje prometnog rasterećenja središta i formiranje pješačke zone;

- gradnja prometnog terminala koji uključuje željeznički i autobusni kolodvor, te javnu garažu;

- gradnja tržnice s javnom garažom prema urbanističko-arhitektonskom natječaju a u skladu s uvjetima zaštite;

- transformacija izgrađene strukture, uz očuvanje povijesnog identiteta predjela i poteza prepoznatljivih ambijentalnih vrijednosti;

- očuvanje prostornih posebnosti, poštivanje postojećeg mjerila i karaktera zaštićene povijesne jezgre Sesveta;

- u skladu s polazištima i mjerama zaštite detaljnije određivanje najveće etažnosti za pojedine dijelove povijesnog središta, a u dopuštenom rasponu od jedne do najviše pet etaža odredit će se provedbenim dokumentom prostornog uređenja;

- uređenje javnih parkova;

- obnova i očuvanje starog groblja kao posebne parkovne površine bez mogućnosti gradnje građevina;

- obveza provedbe urbanističko-arhitektonskog natječaja na temelju kojega se donosi provedbeni dokument prostornog uređenja;

- do donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja moguća je gradnja i rekonstrukcija građevina javne i društvene namjene od državne ili gradske važnosti;

- do donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja moguća je rekonstrukcija građevina u skladu s odredbom članka 86. ove odluke;

- iznimno u Ninskoj ulici u zoni ugostiteljsko-turističke namjene omogućuje se zadržavanje postojećeg stanja izvedenosti objekata.

Detaljna pravila za područja izvan obuhvata plana:

a) na površinama javne i društvene namjene:

- gradnja novih građevina prema urbanističko-arhitektonskom natječaju u skladu s posebnim uvjetima zaštite;

- omogućuje se rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina;

- najveća visina građevina je jedna ili više podzemnih etaža i tri nadzemne etaže, iznimno do pet nadzemnih etaža;

b) na površinama mješovite namjene sjeveroistočno od Bjelovarske i Varaždinske:

- gradnja slobodnostojećih i poluugrađenih kao i rekonstrukcija i zamjena građevina, u pravilu, na postojećoj parcelaciji, prema posebnim uvjetima zaštite;

- najveća visina građevina je podzemna etaža i četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- najmanja površina nove građevne čestice je 600 m2;

- najmanje 80 m2 građevne čestice / 1 stan;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 40%;

- najveći ki nadzemno je 1,2;

- najveći GBP na građevnoj čestici je 800 m2;

- za novu gradnju obavezan je predvrt; najmanje 30% površina predvrta mora biti hortikulturno uređeno;

- prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici prema normativu 1 PGM/1 stan, a za druge namjene prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom zamjene i rekonstrukcije postojećih građevina površina građevne čestice može biti manja od površine određene ovim člankom; ako su postojeći GBP i ki veći od određenih ovim člankom mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi uvjeti nisu propisani.

Linearni potezi urbaniteta (2.2.)

Linearni potezi urbaniteta su potezi uz glavne sesvetske ulice Zagrebačku, Bjelovarsku, Dugoselsku i Varaždinsku ulicu, te druge ulice.

Opća pravila

- transformacije izgrađene strukture u cilju stvaranja urbanog identiteta uličnih poteza prepoznatljivih ambijentalnih i oblikovnih vrijednosti;

- gradnja niskih stambeno - poslovnih ili poslovnih građevina;

- prizemlja građevina isključivo poslovne namjene;

- na područjima za koje je propisana obveza donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja, do njegova donošenja moguća je rekonstrukcija građevina u skladu s odredbom članka 86. ove odluke.

a) Na površinama mješovite i poslovne namjene:

Detaljna pravila

- gradnja samostojećih građevina;

- najveća visina građevina je podzemna etaža i četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- prizemlje građevine može biti iznad kote uređenog terena najviše 30 cm;

- najmanja površina građevne čestice je 600 m2;

- najmanje 80 m2 građevne čestice / 1 stan;

- najmanja širina građevne čestice na regulacijskoj liniji ili rubu rezervacije proširenja postojeće ulice je 20 m;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 50%;

- najveći ki je 1,0;

- najveći GBP na građevnoj čestici je 800 m2;

- građevni je pravac udaljen od regulacijske linije glavne ulice ili ruba rezervacije proširenja postojeće ulice najmanje 10 m, a od ostalih ulica najmanje 5,0 m;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 5 m;

- najveća dužina uličnog pročelja građevine je 20 m;

- prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- obavezan je predvrt; najmanje 30% površina predvrta mora biti hortikulturno uređeno i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- uvjeti za gradnju pomoćnih građevina određeni su člankom 35. ove odluke;

- uvjeti za uređivanje građevne čestice određeni su člankom 36. ove odluke;

- potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici prema normativu 1 PGM/1 stan, a za druge namjene prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom zamjene postojećih građevina površina građevne čestice može biti manja od površine određene ovim člankom; ako su postojeći GBP i ki veći od određenih ovim člankom mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovog članka;

- prigodom rekonstrukcije postojećih građevina površina i širina građevne čestice mogu biti manje od određenih ovim člankom; postojeća udaljenost od međe susjedne građevne čestice koja nije manja od 3 m može se zadržati; građevni je pravac udaljen 5 m od regulacijske linije ili ruba rezervacije proširenja postojeće ulice; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- iznimno, moguća je rekonstrukcija postojeće stambene individualne građevine; postojeća udaljenost od susjedne građevne čestice koja nije manja od 1 m može se zadržati; građevni je pravac udaljen najmanje 5 m od regulacijske linije ili ruba rezervacije proširenja postojeće ulice; najveći GBP je 400 m2; moguće je zadržati stambenu namjenu; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- iznimno, moguća je gradnja poluugrađene građevine ako je postojeća susjedna građevina poluugrađena; najveći GBP je 400 m2; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- iznimno, u zoni poslovne namjene na prostoru između Zagrebačke ulice i željezničke pruge, moguća je gradnja samostojećih građevina najvećeg GBP-a 1.200 m2; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- iznimno, u zoni poslovne namjene na prostoru između Bjelovarske ulice i željezničke pruge, moguća je gradnja trgovačko - kulturnog centra, najveće izgrađenosti građevne čestice 50%, prirodni teren mora biti najmanje 30% građevne čestice, obvezan arhitektonski natječaj, potreban broj parkirališnih i garažnih mjesta mora biti osiguran većim dijelom unutar podrumske etaže građevine;

- iznimno, u zoni poslovne namjene na prostoru zapadno od križanja Zagrebačke ulice i Ulice Ljudevita Posavskog na k.č.br. 1986/1, 1987, 1988/1, 1990 i 1991/4 k..o. Sesvete moguća je gradnja poslovne građevine najvećeg GBP-a 2400 m2 i najveće duljine uličnog pročelja 30 m; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- iznimno, u zoni poslovne namjene sjeverno od Dugoselske ulice na k.č.br. 3554, 3555/1 i 3555/2 k.o. Sesvetski Kraljevec moguća je gradnja poslovnih građevina ugostiteljske namjene najvećeg GBP-a zone 3400 m2; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- iznimno, za k.č.br. 3694/1 k.o. Sesvete, najveći ki nadzemno je 2.0, najveća visina građevine šest nadzemnih etaža; obaveza provedbe arhitektonskog natječaja; drugi uvjeti odredit će se provedbenim dokumentom prostornog uređenja;

- iznimno, u zoni poslovne namjene sjeverno od križanja ulice Dubrava i Ulice kneza Branimira moguća je gradnja poslovnih građevina čije će se arhitektonsko oblikovanje i odnos prema susjednim namjenama provjeriti javnim urbanističko-arhitektonskim natječajem, prirodni teren mora biti 30% površine građevne čestice; najveći ki je 3,0; drugi uvjeti nisu propisani.

b) Na površinama javne i društvene namjene:

- gradnja samostojećih građevina, te rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina;

- najveća visina građevine je podzemna etaža i tri nadzemne etaže;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je h/2;

- prirodni teren mora biti najmanje 40% površine građevne čestice, parkovno uređen i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- potreban broj PGM-a rješava se prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom rekonstrukcije i zamjene postojećih građevina ako su postojeća izgrađenost građevne čestice i visina građevine veće od određenih ovim člankom, mogu se zadržati, ali bez povećavanja;

- gradnja novih građevina prema urbanističko - arhitektonskom natječaju.

 

Lokalne zone urbaniteta (2.3.)

- Lokalne zone urbaniteta planiraju se na prostorima Novog Brestja, Sesvetske Selnice - Sesvetskih Sela i Sesvetskog Kraljevca prema sljedećim uvjetima:

- formiranje mreže javnih prostora, te uređenje trgova, parkova, dječjih igrališta i gradnja građevina javnih sadržaja;

- gradnja niskih stambeno-poslovnih ili poslovnih građevina prema urbanim pravilima 2.2. iz članka 64. i /ili urbanim pravilima za gradnju (interpolaciju) iz članka 59. ove odluke;

- gradnja građevina javne i društvene namjene prema urbanim pravilima iz članka 61. ove odluke;

- uređenje javnih i zaštitnih zelenih površina prema urbanim pravilima iz članka 69., članka 70. i članka 71. ove odluke;

- uređenje športsko - rekreacijskih površina prema urbanom pravilu 5.1. iz članka 68. ove odluke;

- obveza donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja;

- do donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja moguća je rekonstrukcija građevina u skladu s odredbom članka 86. ove odluke."

 

Članak 47.

 

Članak 65. mijenja se i glasi:

"Gospodarska zona Sesvete (3.1.)

Opća pravila

- gospodarska zona gradskog značenja sastoji se od lokacija sjever i jug, dijelom na arheološkom lokalitetu;

- uz Ulicu Ljudevita Posavskog i Slavonsku aveniju planira se poslovna namjena, a na drugim se prostorima planira i poslovna i proizvodna namjena;

- skladišta kao osnovna djelatnost ne mogu se graditi;

- skladišni prostor može biti površine do 20% GBP-a poslovne ili proizvodne građevine;

- osigurati prostor za smještaj reciklažnog dvorišta;

- površine za koje postoji obveza donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja prikazane su u kartografskom prikazu 4.c UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Područja primjene planskih mjera zaštite;

- do donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja moguća je rekonstrukcija građevina u skladu s odredbom članka 86. ove odluke;

- na području za koje ne postoji obveza donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja mogu se graditi građevine i uređivati prostori prema detaljnim pravilima iz ovoga članka.

Detaljna pravila:

a) na površinama gospodarske i poslovne namjene:

- gradnja samostojećih građevina;

- najveća visina građevine je podzemna etaža i tri nadzemne etaže;

- najmanja površina građevne čestice je 2.000 m2;

- najmanja širina građevne čestice na regulacijskoj liniji ili rubu rezervacije proširenja postojeće ulice je 20 m, a najveći omjer širine i dužine čestice određen je, u pravilu, 1:5;

- najveća izgrađenost građevne čestice je 50%;

- najveći ki je 1,0;

- građevni pravac od regulacijske linije ili ruba rezervacije proširenja postojeće ulice udaljen je najmanje 12 m, iznimno od izdvojenih pješačkih površina i biciklističkih staza najmanje 5 m;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je h/2, ali ne manje od 3,0 m;

- potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- građevna čestica mora biti hortikulturno uređena; prema susjednim česticama drugih namjena, potrebno je urediti pojaseve visokoga zaštitnog zelenila (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- prigodom zamjene postojećih građevina površina građevne čestice može biti manja od površine određene ovim člankom; postojeći ki veći od 1,0 može se zadržati, ali bez povećanja; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- prigodom rekonstrukcije, postojećih građevina površina i širina građevne čestice mogu biti manje od određenih ovim člankom; najveći ki je 1,0; postojeća udaljenost od susjedne građevne čestice koja nije manja od 3 m i postojeći građevni pravac mogu se zadržati; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

- iznimno, za sjeverno područje gospodarske zone uz željezničku prugu, planirano kao dio područja središta Sesveta za koji postoji obveza i provedbe urbanističko-arhitektonskog natječaja i donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja, najveći ki nadzemno je 2.5; drugi uvjeti odredit će se urbanističko-arhitektonskim natječajem, odnosno provedbenim dokumentom prostornog uređenja;

- iznimno, za područje UPU-a Gospodarska zona Sesvete - jug uz Slavonsku aveniju, na građevnim česticama većim od 4000 m2, najveći ki nadzemno je 2.0, najveća visina građevine šest nadzemnih etaža; obaveza provedbe arhitektonskog natječaja; drugi uvjeti odredit će se provedbenim dokumentom prostornog uređenja;

- iznimno, na području zone poslovne namjene sjeverozapadno uz Savsku cestu, s južne i zapadne strane omeđenom novoplaniranom ulicom, koeficijent iskoristivosti građevne čestice ki nadzemno je maksimalno 2,0, drugi uvjeti prema pravilima iz ovog članka.

b) na površinama infrastrukturnih sustava:

- veličina građevne čestice, građevine i pratećih sadržaja određeni su tehnološkim zahtjevima;

- poštivanje mjera zaštite okoliša;

- prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- građevna čestica mora biti hortikulturno uređena; prema susjednim česticama drugih namjena, potrebno je urediti pojaseve visokoga zaštitnog zelenila (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice).".

 

Članak 48.

 

U članku 66., pod podnaslovom Detaljna pravila alineja 2. mijenja se i glasi:

"- najveća visina građevine je podzemna etaža i tri nadzemne etaže;".

U alineji 6. iza riječi: "linije", dodaju se riječi: "ili ruba rezervacije proširenja postojeće ulice".

U alineji 8. na kraju alineje briše se točka sa zarezom i dodaju se riječi u zagradi: "(ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);".

U alineji 9. na kraju alineje briše se točka sa zarezom i dodaju se riječi: "i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;".

U alineji 10. na kraju alineje briše se točka sa zarezom i dodaju se riječi u zagradi: "(ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);".

U alineji 12. iza riječi: "rekonstrukcije" briše se zarez i riječi: "dogradnje i nadogradnje".

 

Članak 49.

 

Članak 67. mijenja se i glasi:

"Prostori transformacije su lokacije postojeće industrije, velikih skladišta i napuštenih poljoprivrednih farmi na kojima je moguća prenamjena u:

- sadržaje i programe koji omogućavaju urbanu transformaciju i stvaranje javnog prostora gradskog karaktera;

- sadržaje stanovanja, kulture, znanosti, zabave, športa i rekreacije, tehnološko-znanstveno-gospodarske sadržaje, prostore za trgovinu i urede, te hotele i parkove;

- trgovačke sadržaje koji moraju biti prilagođeni urbanom prostoru s tipologijom i ponudom gradske robne kuće (hipermarketi su isključeni).

Područja za koje postoji obveza provedbe urbanističko-arhitektonskih natječaja i/ili obveza donošenja provedbenih dokumanata prostornog uređenja označeni su na kartografskom prikazu 4.c UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Područja primjene planskih mjera zaštite.

Do donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja moguća je rekonstrukcija građevina u skladu s odredbom članka 86. ove odluke.

Zona Badel (4.2.)

- područje industrijskog postrojenja površine oko 5,3 ha;

- planiraju se javni programi - kulture, znanosti i zabave kao tema gradskog parka, uz očuvanje i obnovu povijesne graditeljske strukture;

- najveća ki zone nadzemno je 2.0;

- najveća visina nove gradnje do četiri nadzemne etaže;

- javne i zaštitne zelene površine su najmanje 30% površine zone.

Zona Ciglana (4.3.)

- područje površine oko 5,5 ha;

- planira se raznolikost budućih programa od lokalnog i gradskog značenja;

- najveća ki zone nadzemno je 2.0;

- najveća visina građevina do četiri nadzemne etaže, osim za građevine na križanju Sesvetske ceste i Ulice Blage Zadre do pet nadzemnih etaža;

- javne i zaštitne zelene površine su najmanje 20% površine zone.

Farma Sesvetski Kraljevec (4.4.)

- prostor nekadašnje farme površine oko 13 ha;

- planira se stanovanje s javnim, športsko-rekreacijsko-turističkim i trgovačkim sadržajima kao pratećim sadržajem;

- najveća ki zone nadzemno je 1.5;

- najveća visina građevina je podzemna etaža i četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- javne i zaštitne zelene površine su najmanje 30% površine zone.

Sopnica - Jelkovec (4.5.)

- područje nekadašnje svinjogojske farme površine oko 32 ha, u vlasništvu Grada;

- planira se kao zona mješovitih, pretežito stambenih programa.

Duboki jarak (4.6.)

- područje bivšeg vojnog skladišta, u vlasništvu Republike Hrvatske, eksplozijom djelomično očišćeno od šumskog raslinja i kontaktnog prostora uz produženu Branimirovu ulicu;

- planiraju se mješoviti, pretežito stambeni programi u zelenilu, uz očuvanje šumske kulture.

Sljeme - Sesvete (4.7.)

- područje bivše tvornice Sljeme - Sesvete površine oko 6 ha, u vlasništvu Grada Zagreba;

- planiraju se mješoviti - pretežno stambeni programi s osnovnom školom, dječjom ustanovom i ostalim pratećim sadržajima.

Zona Ciglana - sjever (4.8.)

- područje sjeverno od Zone Ciglana površine oko 7 ha;

- planira se aktiviranje neizgrađenog područja - konsolidacija urbanog teritorija definiranjem namjene, načina gradnje i uređenja prostora.

Zona Rimski put (4.9.)

- područje Piramida d.d. proizvodnja staklene farmaceutske ambalaže površine oko 4,5 ha zapadno od Rimskog puta;

- planira se konverzija dijela gospodarske zone u zonu mješovite-pretežito stambene namjene - M1 definiranjem pratećih sadržaja da bi se revitalizirao Rimski put kao poveznica naselja Sopnica - Jelkovec s centrom Sesveta."

 

Članak 50.

 

Članak 68. mijenja se i glasi:

"Športsko - rekreacijski kompleks s gradnjom (5.1.)

gradnja samostojećih građevina, te rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina na temelju cjelovitoga prostornog rješenja kompleksa;

- građevna čestica mora imati površinu najmanje 5.000 m2;

- najveća izgrađenost kompleksa, odnosno građevne čestice je 40%;

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je h/2;

- visina građevine uvjetovana je specifičnim zahtjevima pojedine vrste športa;

- prirodni teren mora biti najmanje 30% površine kompleksa, odnosno pojedine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

- prirodni se teren parkovno uređuje (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- športski sadržaji moraju zauzimati najmanje 70% GBP-a građevine, a drugo mogu biti prateći sadržaji;

- iznimno, u objektu ŠRC Luka moguće je osigurati prostor za smještaj Gradskog ureda za elementarne nepogode;

- potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- športsko-rekreacijski kompleksi za koje postoji obveza provedbe urbanističko-arhitektonskih natječaja i/ili obveza donošenja provedbenih dokumenata prostornog uređenja, označeni su na kartografskom prikazu 4.c UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Područja primjene planskih mjera zaštite;

- do donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja moguća je rekonstrukcija građevina u skladu s odredbom članka 86. ove odluke;

- iznimno, na prostoru UPU-a Športsko - rekreacijski centar Sesvete, najveća izgradnja kompleksa, odnosno građevne čestice je do 50%; športski sadržaji moraju zauzimati najmanje 60% GBP-a građevine, a drugo mogu biti prateći sadržaji; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovog članka;

- iznimno na lokaciji športskog kompleksa NK Croatia Sesvete uz Kašinsku cestu omogućuje se izgradnja i rekonstrukcija građevina i uređenja terena prije donošenja Urbanističkog plana uređenja ŠRC Sesvete.

Športsko-rekreacijski kompleks bez gradnje (5.2.)

- uređenje otvorenih igrališta bez gledališta i gradnja građevine za prateće sadržaje koji upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti na temelju cjelovitoga prostornog rješenja kompleksa;

- ukupni GBP građevina za prateće sadržaje do 150 m2/ha športsko-rekreacijskog kompleksa, odnosno građevne čestice;

- najveća visina građevine je podzemna etaža, dvije nadzemne etaže, pri čemu se druga etaža oblikuje kao potkrovlje bez nadozida;

- prateće građevine mogu se graditi istodobno ili nakon uređenja otvorenih športsko-rekreacijskih sadržaja;

- potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

- športsko-rekreacijski kompleksi za koje postoji obveza provedbe urbanističko-arhitektonskih natječaja i/ili obveza donošenja provedbenih dokumenata prostornog uređenja označeni su na kartografskom prikazu 4.c UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Područja primjene planskih mjera zaštite;

- do donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja moguća je rekonstrukcija građevina u skladu s odredbom članka 86. ove odluke."

 

Članak 51.

 

U članku 69., pod podnaslovom Gradski park (6.1.) u stavku 4. riječi: "detaljnijeg plana" zamjenjuju se riječima: "provedbenog dokumenta prostornog uređenja", riječi: "detaljnijim planom" zamjenjuju se riječima: "provedbenim dokumentom prostornog uređenja", a iza riječi: "manje" dodaju se riječi: "elektroenergetske i".

U stavku 6. riječi: "detaljnijih planova" zamjenjuju se riječima: "provedbenog dokumenta prostornog uređenja".

 

Članak 52.

 

U članku 70., pod podnaslovom Sesvetske park - šume bez rekreacije (6.3.) u stavku 4. riječi: "detaljnijeg plana" zamjenjuju riječima: "provedbenog dokumenta prostornog uređenja", a riječi: "detaljnijim planom" zamjenjuju se riječima: "provedbenim dokumentom prostornog uređenja".

Pod podnaslovom Sesvetske park - šume s rekreacijom (6.4.) u stavku 4. riječi: "detaljnijih planova" zamjenjuju riječima: "provedbenih dokumenata prostornog uređenja".

U stavku 5. riječi: "detaljnijim planom" zamjenjuju se riječima: "provedbenim dokumentom prostornog uređenja".

 

Članak 53.

 

Iznad članka 71.a naslov "SANACIJA BESPRAVNE GRADNJE" mijenja se i glasi "SANACIJA DEGRADIRANIH PODRUČJA".

 

Članak 54.

 

U članku 71.a, stavak 1. mijenja se i glasi:

"Na prostoru obuhvata GUP-a Sesveta, u zonama planirane stambene namjene oznake (S), omogućuje se zadržavanje stambenih građevina u zatečenim tlocrtnim gabaritima evidentiranim na orto-foto snimku iz srpnja 2003. godine, ako su visinom usklađene s urbanim pravilom prostora na kojem se nalaze, s pristupom na javnoprometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti pristupnog puta i rezervacijom proširenja postojeće prometne površine prema prostornim mogućnostima. Ostali parametri nisu propisani."

 

Članak 55.

 

U članku 77., pod podnaslovom "Civilne građevine", u alineji 2. riječi: "detaljnijim planovima" zamjenjuju se riječima: "provedbenim dokumentima prostornog uređenja".

 

Članak 56.

 

Članak 79. mijenja se i glasi:

"Na području Generalnoga urbanističkog plana s otpadom se postupa u skladu s cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom Grada Zagreba što je definiran Prostornim planom Grada Zagreba.

Generalnim urbanističkim planom omogućuje se:

- postavljanje posuda (spremnika) na javnim površinama za prikupljanje pojedinih potencijalno iskoristivih vrsta otpada (papir, staklo, PET, metalni ambalažni otpad i sl.);

- formiranje prostora ograđenog zelenilom za smještaj grupacije spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (tzv. zeleni otoci);

- prikupljanje biootpada u posude (spremnike) u domaćinstvima, na građevnoj čestici, odnosno u građevini;

- gradnja i uređenje reciklažnih dvorišta za prikupljanje korisnih i štetnih otpadnih tvari u gospodarskoj zoni Sesvete i zoni za gospodarsku namjenu u Kobiljaku;

- omogućeno je formiranje reciklažnih dvorišta unutar površine infrastrukturnih sustava - IS, stambene namjene (S), mješovite namjene (M), mješovite - pretežito stambene namjene (M1), javne i društvene namjene - D, gospodarske namjene - G (proizvodne - I, poslovne - K i ugostiteljsko-trgovačke - T);

- osim reciklažnih dvorišta, u namjenama navedenim u prethodnom stavku omogućuje se gradnja i uređenje manjih komunalnih baza i drugih manjih komunalnih građevina nužnih za učinkovito postupanje s otpadom.

U obuhvatu Generalnoga urbanističkog plana nisu planirane lokacije građevina za obradu i odlaganje otpada."

 

Članak 57.

 

U članku 80., stavku 3. iza riječi: "Mjere" dodaju se riječi: "smanjivanja i".

 

Pod podnaslovom "Očuvanje i unapređenje kakvoće zraka:" iza alineje 3. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom i dodaju se nove alineje 4. i 5. koje glase:

"- unapređivanjem i proširivanjem lokalne mreže za trajno praćenje kakvoće zraka. Pri odabiru lokacija mjernih postaja primjenjuju se mjerila propisana posebnim propisima i normativima koji uređuju područje zaštite zraka;

- vođenjem informacijskog sustava o kakvoći zraka."

 

Članak 58.

 

Članak 81. mijenja se i glasi:

"Površine za koje je utvrđena obveza izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja označene su na kartografskom prikazu 4.c UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Područja primjene planskih mjera zaštite kako slijedi:

Prostori novih regulacija:

UPU Staro Brestje - Delec

UPU Staro Brestje - zapad

UPU Novo Brestje - zapad

UPU Selčina - sjever

UPU Gajišće - istok

UPU Gajišće - jug

UPU Sesvetska Selnica - jug

UPU Kobiljak - središte

UPU Sesvetski Kraljevec - jug I

UPU Sesvetski Kraljevec - jug II

Gospodarske zone:

UPU Gospodarska zona Sesvete -sjever

UPU Gospodarska zona Sesvete -jug

Područja urbaniteta:

UPU Središte Sesveta

UPU Novo Brestje - središte

UPU Sesvetska Selnica - Sesvetska Sela

UPU Sesvetski Kraljevec - središte

Prostori transformacije:

UPU Zona Badel

UPU Zona Ciglana

UPU Zona Ciglana - sjever

DPU Farma Sesvetski Kraljevec

DPU Sopnica - Jelkovec

UPU Sljeme - Sesvete

UPU Rimski put

Športsko - rekreacijski kompleksi:

UPU Športsko-rekreacijski kompleks Sesvete

UPU Športsko-rekreacijski kompleks Sesvetski Kraljevec

UPU Površine športa i rekreacije - golf igralište.

Dinamika donošenja provedbenih dokumenata prostornog uređenja odredit će se programom mjera za unapređenje stanja u gradskom prostoru.

Program za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja izrađuje ili verificira Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada.

Nositelj izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja je Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada."

 

Članak 59.

 

U članku 82., stavku 3. alineji 3. riječi: "detaljnijim planovima" zamjenjuje se riječima:"provedbenim dokumentima prostornog uređenja".

U stavku 4. riječi: "detaljnijih planova" zamjenjuje se riječima:"provedbenih dokumenata prostornog uređenja".

U stavcima 5. i 6. riječi: "Gradski zavod za prostorno uređenje", zamjenjuju se riječima: "Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada".

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

"Usklađenost prvonagrađenog rada s Programom za natječaj utvrđuje Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada."

 

Članak 60.

 

U članku 83., stavku 3. riječi. "Gradski zavod za prostorno uređenje", zamjenjuje se riječima "Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada".

U stavku 5. iza riječi "Sesveta", briše se točka i dodaju se riječi: "i nova Tržnica Sesvete".

U stavku 7. riječi: "Gradski zavod za prostorno uređenje, brišu se.

U stavku 8. riječ: "projekata", zamjenjuje se riječju: "projekta".

U stavku 9. riječi: "Gradski zavod za prostorno uređenje", brišu se, a iza riječi: "razvoj Grada" briše se zarez i dodaje veznik " i ".

 

Članak 61.

 

U članku 84., riječi: "detaljnijih planova" zamjenjuju se riječima: "provedbenih dokumenata prostornog uređenja".

 

Članak 62.

 

Članak 85. briše se.

 

Članak 63.

 

Članak 86. mijenja se i glasi:

"Na područjima za koja je propisana obveza donošenja detaljnijih planova, a građevine su prema namjeni u skladu s namjenom utvrđenom Generalnim urbanističkim planom, može se odobriti prenamjena u skladu s planiranom namjenom i funkcionalna preinaka postojećih građevina u postojećem gabaritu.

Do donošenja provedbenih dokumenata prostornog uređenja, omogućuje se rekonstrukcija i gradnja građevina javne i društvene namjene koje se financiraju iz proračuna, gradnja zamjenskih građevina, ulica i infrastrukturnih građevina, uz suglasnost nositelja izrade plana."

 

Članak 64.

 

Iza članka 86. dodaje se novi članak "86.a" koji glasi:

"Članak 86.a

 

Na područjima koja su određena gradskim projektima, do provedbe javnoga urbanističko-arhitektonskog natječaja ili drugoga stručnog natječaja, omogućuje se rekonstrukcija postojećih građevina u zatečenim gabaritima te nadogradnja i dogradnja do 10 m2 GBP jednokratno, a u svrhu funkcionalno-oblikovnog poboljšanja građevine."

 

Članak 65.

 

Članak 87. mijenja se i glasi:

"Programe za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja i provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja koje izrađuje ili verificira Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada utvrđuje Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba."

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 66.

 

Generalni urbanistički plan Sesveta (Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta - Službeni glasnik Grada Zagreba 14/03, 17/06, 3/07 - ispr. i 6/08 - ispr.) primjenjivat će se u postupcima izdavanja upravnih akata pokrenutih prije stupanja na snagu ove odluke.

Prostorne mogućnosti zahvata u prostoru utvrđene lokacijskim dozvolama izdanima na temelju Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta i važećim na dan stupanja na snagu ove odluke, sastavni su dio ove odluke osim u dijelu koji se odnosi na način i uvjete priključenja građevne čestice odnosno građevine na prometnu površinu., dok traje važenje tih lokacijskih dozvola. Lokacijski uvjeti u pogledu načina i uvjeta priključenja građevne čestice odnosno građevine na prometnu površinu, utvrdit će se u postupku izmjena i /ili dopuna lokacijskih dozvola iz prethodnog stavka (ako je ispunjen uvjet u pogledu njihova važenja).

Na građevnim česticama iz prethodnog stavka, mogu se utvrditi prostorne mogućnosti za zahvate u prostoru i na temelju provedbenih odredbi ove odluke i za vrijeme važenja lokacijskih dozvola izdanih na temelju Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/03, 17/06, 3/07 - ispr. i 6/08 - ispr.).

 

Članak 67.

 

Provedbeni dokumenti prostornog uređenja kojima je reguliran prostorni razvoj na području Generalnoga urbanističkog plana Sesveta uskladit će se s ovom odlukom u roku od dvije godine od njezina stupanja na snagu.

Urbanistički plan uređenja središta Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 17/99), kojim je reguliran prostorni razvoj na tom području, stavit će se izvan snage u proceduri propisanoj posebnim propisom.

Odredbe planova iz stavka 1. ovoga članka koje nisu u skladu s ovom odlukom prestaju važiti danom stupanja na snagu ove odluke, a do isteka roka iz stavka 1. primjenjuju se odredbe ove odluke.

Iznimno od prethodnog stavka, odredbe donesenih provedbenih dokumenata prostornog uređenja, izrađenih na temelju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/03, 17/06, 3/07 - ispr. i 6/08 - ispr.), a koje se odnose na broj etaža građevina, tumače se na sljedeći način:

- potkrovlje se tumači u smislu ove odluke kao najviša moguća etaža koja se oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- podrum se tumači u smislu ove odluke kao podzemna etaža (podrum ili pretežito ukopana etaža).

 

Članak 68.

 

Iznimno, omogućuje se dovršenje gradnje građevine na k.č.br. 2804 i 2805 k.o. Sesvetski Kraljevec u zatečenim gabaritima.

Iznimno, u Savskoj ulici u Jelkovcu, na k.č.br. 3373/1, 3371/1 i dijelu 3373/4 k.o. Sesvete, omogućuje se zadržavanje izvedenih građevina u skladu s izvedenim stanjem.

Iznimno, na k.č.br. 2956/1 k.o. Sesvetski Kraljevec, omogućuje se zadržavanje izvedene građevine u skladu s izvedenim stanjem.

 

Članak 69.

 

Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana Sesveta izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba.

Izvornici Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta čuvaju se u Dokumentaciji prostora.

 

Članak 70.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 350-02/08-01/488

URBROJ: 251-01-04-08-5

Zagreb, 18. prosinca 2008.

Predsjednica

Gradske skupštine

Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r.