Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 43. sjednici, 21. srpnja 2016., donijela je

 

ODLUKU

o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom se određuju lokacije i najviše dopuštene razine buke tijekom održavanja manifestacija, putovi za dolaženje i odlaženje sudionika manifestacija, nadzor te druga pitanja s tim u vezi.

Ova odluka ne odnosi se na:

- uporabu elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenome u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti te

- mirna okupljanja i javne prosvjede.

 

Članak 2.

 

Pojedini izrazi u smislu ove odluke imaju sljedeće značenje:

Manifestacija je javna priredba i drugi oblik okupljanja radi organiziranja razonode, zabave i sporta i sličnih sadržaja za stanovništvo i goste, tijekom čega postoji mogućnost prekoračenja najviših dopuštenih razina buke propisanih pravilnikom kojim su propisane najviše dopuštene razine buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto njezina nastanka, a što ga donosi ministar nadležan za zdravlje;

Emisijska razina buke je ukupna razina buke što je izvor predaje u okolni prostor;

Imisijska razina buke je ukupna razina buke na mjestu prijama što ju čine osnovna razina i razina određenih izvora;

Ekvivalentna razina buke Leq, je razina stalne buke koja bi na čovjeka jednako djelovala kao promatrana promjenjiva buka istog vremena trajanja;

Razdoblje dana je vremenski period određen Zakonom o zaštiti od buke i pravilnikom, a traje 16 sati, od 7 do 23 sata;

Razdoblje noći je vremenski period određen Zakonom o zaštiti od buke i pravilnikom, a traje 8 sati, od 23 do 7 sati;

Putovi za dolaženje i odlaženje sudionika manifestacija su svi pristupni prometni pravci - javne prometne površine do navedenog područja sukladno važećoj prometnoj regulaciji.

 

Članak 3.

 

Lokacije na kojima je, po uvjetima što ih propisuje ova odluka, moguće održavanje manifestacija na području grada Zagreba su:

1. Park Bundek: područje ograničeno Obalom trnjanskih branitelja, Mostom mladosti, dijelom Sarajevske ceste, Vankinom ulicom preko Parka Vjekoslava Majera i Perivoja Središće, Brodskom ulicom i Avenijom Većeslava Holjevca;

2. RŠC Jarun: područje ograničeno ulicama Vrbjem, Ulicom Ive Lole Ribara, Ulicom Hrvatskog sokola, Horvaćanskom cestom, Ulicom Marijana Haberlea, Alejom Matije Ljubeka i Petrovaradinskom ulicom;

3. Stadion Maksimir: područje ograničeno Bukovačkom cestom, kroz park Maksimir, Fakultetskim dobrom, Prilazom Slave Raškaj, Ulicom Nikole Badovinca i Maksimirskom cestom;

4. ŠRC Šalata: područje ograničeno ulicama Šalatom, Voćarskom cestom, Ulicom Josipa J. Posilovića, Stubama Mie Slavenske te Ulicom Cvjetka Rubetića i Ulicom Vjenceslava Novaka;

5. Hipodrom Zagreb: područje ograničeno ulicama Prisavljem, Prudima, Prudima IV., Trnjanskim nasipom preko Parka Bundek do sjevernog dijela Stonske ulice, Ulicom Julija Knifera preko Zagrebačkog velesajma, Ulicom Radoslava Cimermana, istočnim dijelom Ulice Žarka Dolinara, Podbrežja XI. te Južnom obalom IV.;

6. Zagrebački velesajam: cijelo područje Zagrebačkog velesajma;

7. Sportski park Mladost: područje ograničeno ulicama Jarunskom cestom, Savskim nasipom i Gredicama;

8. Trg bana Josipa Jelačića: područje ograničeno Ulicom Ambroza i Klotilde Vranyczany, Trgom Katarine Zrinske, Krvavim mostom, Skalinskom, Opatovinom, Dolcem, Kaptolom, Ulicom Jurja Branjuga, Palmotićevom, Boškovićevom, Trgom Nikole Zrinskog, Berislavićevom i Preradovićevom ulicom, Ulicom Andrije Hebranga, Trgom Maršala Tita, Frankopanskom ulicom, Ilicom i Mesničkom ulicom;

9. Trg Petra Preradovića i Bogovićeva ulica: područje ograničeno ulicama Ilicom, Margaretskom, Ulicom Nikole Tesle, Prolazom sestara Baković, Varšavskom i Gundulićevom ulicom;

10. Trg Nikole Zrinskog: područje Trga Nikole Zrinskog i Trga Josipa Jurja Strossmayera;

11. Trg Josipa Jurja Strossmayera: područje Trga Josipa Jurja Strossmayera;

12. Trg kralja Tomislava: područje Trga Ante Starčevića i Trga kralja Tomislava;

13. Trg Francuske Republike - Trg dr. Franje Tuđmana: područje ograničeno ulicom Podolje i Ulicom Stanka Andrijevića, istočno do Ulice Mihovila Pavlinovića, Ulicom Paškala Buconjića, Bosanskom, Ilicom, Ulicom Republike Austrije i Ulicom Josipa Hanuša, Trgom Francuske Republike i Ulicom Gjure Čanića;

14. Jezuitski trg (atrij Galerije Klovićevi dvori) - Gradec - Trg Katarine Zrinske - Strossmayerovo šetalište: područje ograničeno ulicama Strossmayerovim šetalištem, Gričem, sjeverno od Ulice Ambroza i Klotilde Vranyczany od Ulice Antuna G. Matoša do Ulice sv. Ćirila i Metoda, Trgom Katarine Zrinske, Jezuitskim trgom, Klovićevim dvorima, sjevernim dijelom Ulice Josipa Eugena Tomića i Stubama Ivana Zakmardija;

15. Trg 101. brigade Hrvatske vojske: područje ograničeno Ulicom Vlade Gotovca, Trgom 101. brigade Hrvatske vojske, te Ulicom Josipa Strganca i Ulicom Miroslava Milića;

16. Trg Petrice Kerempuha: područje ograničeno dijelom Skalinske ulice, Opatovine i Dolcem.

Navedene lokacije uključuju i putove za dolaženje i odlaženje sudionika manifestacija, sukladno važećoj prometnoj regulaciji.

Grafički prikazi lokacija iz stavka 1. ovog članka navedeni su u Prilogu I., što je sastavni dio ove odluke i ne objavljuje se u Službenom glasniku Grada Zagreba nego na internetskoj stranici Grada Zagreba. - link na grafičke prikaze lokacija -

 

Članak 4.

 

Najviše dopuštene emisijske razine buke na lokacijama iz članka 3. ove odluke su:

- LAeq,T=1h = 95 dB(A) za razdoblje dana, odnosno LAeq,T=1h = 88 dB(A) za razdoblje noći na lokacijama: Park Bundek, RŠC Jarun, Stadion Maksimir, Hipodrom Zagreb, Zagrebački velesajam;

- LAeq,T=1h = 90 dB(A) za razdoblje dana na lokacijama: Trg bana Josipa Jelačića, ŠRC Šalata, Trg Francuske Republike, Trg dr. Franje Tuđmana i Trg 101. brigade Hrvatske vojske;

- LAeq,T=1h = 85 dB(A) za razdoblje dana na lokacijama: Trg Petra Preradovića i Bogovićeva ulica, Jezuitski trg (atrij Galerije Klovićevi dvori) - Gradec - Trg Katarine Zrinske - Strossmayerovo šetalište;

- LAeq,T=1h = 80 dB(A) za razdoblje dana na lokacijama: Trg Nikole Zrinskog, Trg Josipa Jurja Strossmayera i Trg kralja Tomislava.

Referentna emisijska točka je u blizini tonskog pulta, smještena ispred pozornice.

Najviše dopuštene imisijske razine buke na najizloženijem pročelju objekta stambene namjene su:

- LAeq,T=15 min = 70 dB(A) za razdoblje dana, odnosno LAeq,T=1h = 65 dB(A) za razdoblje noći u Parku Bundek i RŠC-u Jarun te na Stadionu Maksimir, Hipodromu Zagreb i Zagrebačkome velesajmu;

- LAeq,T=1 h = 70 dB(A) za razdoblje dana na Trgu bana Josipa Jelačića, Trgu Francuske Republike, Trgu dr. Franje Tuđmana i Trgu 101. brigade Hrvatske vojske;

- LAeq,T=1 h = 65 dB(A) za razdoblje dana na ŠRC-u Šalata, Trgu Petra Preradovića i Bogovićevoj ulici, Jezuitskom trgu (atrij Galerije Klovićevi dvori) - Gradecu - Trgu Katarine Zrinske - Strossmayerovu šetalištu, Trgu Nikole Zrinskog, Trgu Josipa Jurja Strossmayera i Trgu kralja Tomislava, Trgu Petrice Kerempuha i Sportskom parku Mladost.

 

Članak 5.

 

Za one lokacije za koje tijekom razdoblja noći nije propisano dopušteno prekoračenje člankom 4. ove odluke, primjenjuje se pravilnik.

Za manifestacije što se održavaju 31. prosinca i 1. siječnja, tijekom njihova trajanja, primjenjuju se razine buke iz članka 4. stavaka 1. i 3. ove odluke propisane za razdoblje dana.

 

Članak 6.

 

Iznimno, gradonačelnik na lokacijama na kojima se održavaju manifestacije, a koje nisu navedene u članku 3. ove odluke, tijekom razdoblja dana može dopustiti najviše emisijske razine buke LAeq,T=1h = 80 dB(A), odnosno najviše imisijske razine buke na najizloženijem pročelju objekta stambene namjene LAeq,T=1 h = 65 dB(A).

 

Članak 7.

 

Organizatori manifestacija su dužni, uz zahtjev za organiziranje manifestacije, gradskomu upravnomu tijelu nadležnu za komunalne poslove dostaviti podatke o ovlaštenoj osobi za mjerenje buke.

 

Članak 8.

 

Za održavanje određenih manifestacija (koncerti, festivali, kinopredstave na otvorenome i manifestacije kojih se trajanje predviđa noću na otvorenome), organizator mora osigurati mjerenje emisijske i imisijske buke prije službenog početka manifestacije, ugradnju ograničivača (limitatora) razine emisijske buke na elektroakustičkim uređajima i mjerenje imisijske buke tijekom održavanja manifestacije.

Tijekom održavanja manifestacija koje nisu navedene u stavku 1. ovoga članka, komunalni redar može organizatoru manifestacije naložiti mjerenje razine buke.

Mjerenje razine buke provodi ovlaštena pravna osoba za mjerenje razine buke, a koja je navedena u rješenju gradskoga upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove, u skladu s odredbama HRN ISO 1996-2:2008 - Akustika - Opis, mjerenje i utvrđivanje buke okoliša - 2. dio: Određivanje razina buke okoliša.

Izvještaj o provedenome mjerenju razine buke, vremenski profil mjerenja i prateće stručno mišljenje organizator dostavlja komunalnomu redarstvu najkasnije u roku od osam (8) dana od dana mjerenja.

 

Članak 9.

 

Organizator manifestacije tijekom koje se obavljaju mjerenja razine buke, na zahtjev komunalnog redara dužan je dokazati ispunjavanje uvjeta iz članka 4., odnosno 6. ove odluke.

Komunalni redar može tražiti dokaze iz stavka 1. ovoga članka u bilo kojem trenutku održavanja manifestacije.

 

Članak 10.

 

Organizator manifestacije snosi sve troškove mjerenja razine buke i mjera zaštite od buke radi održavanja manifestacije.

 

Članak 11.

 

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalno redarstvo Grada Zagreba.

Komunalno redarstvo u provedbi nadzora je ovlašteno:

1. narediti poduzimanje propisanih utvrđenih mjera za zaštitu od buke,

2. zabraniti uporabu izvora buke dok se ne poduzmu mjere zaštite od buke,

3. zabraniti obavljanje djelatnosti i ostalih aktivnosti koje zbog buke ometaju boravak, odmor i noćni mir ako to nije moguće postići mjerom iz točke 2. ovog stavka,

4. predlagati pokretanje prekršajnog postupka,

5. naplaćivati kazne na mjestu počinjenja prekršaja.

 

Članak 12.

 

Novčanom kaznom od 5 000 do 10 000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne osigura mjerenje razine buke tijekom održavanja manifestacije (članak 8.)

2. ne dokaže, na zahtjev komunalnog redara, da ispunjava uvjeta iz članka 4. (članak 9.)

3. ne dokaže, na zahtjev komunalnog redara, da ispunjava uvjeta iz članka 6. (članak 9.)

Novčanom kaznom od 1 000 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Ako osoba kažnjena za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka ponovo počini istovjetni prekršaj, kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom od 3.000,00 kuna.

Novčanom kaznom od 3 000 do 5 000 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 13.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/16-01/197

URBROJ: 251-01-05-16-6

Zagreb, 21. srpnja 2016.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.