Na temelju članka 29. i članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20 i 3/21), Gradska skupština Grada Zagreba, na 40. sjednici, 17. ožujka 2021., donijela je

 

ODLUKU

o dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

U Odluci o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09, 3/10, 3/14, 16/14, 11/15, 15/15 - pročišćeni tekst, 10/18 i 2/19) iza članka 31. dodaje se članak 31.a koji glasi:

 

"Članak 31.a

 

Podnositelji prijedloga odnosno kandidatura za dodjelu javnih priznanja iz članka 3. točaka od 1. do 7. ove odluke uz prijedloge odnosno kandidature iz članaka 17., 23., 23.a, 23.b, 27. i 31. ove odluke moraju dostaviti očitovanje predloženog kandidata odnosno zakonskog zastupnika predloženog kandidata ako je kandidat maloljetan, o prihvaćanju kandidature za dodjelu javnog priznanja.

Očitovanje iz stavka 1. ovoga članka daje se na obrascu 'Očitovanje o prihvaćanju kandidature za dodjelu javnog priznanja Grada Zagreba' (Prilog 2)."

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/21-01/105

URBROJ: 251-01-03-21-6

Zagreb, 17. ožujka 2021.

Predsjednik

Gradske skupštine

Mislav Herman, dr. med., v. r.

 

 

 

Prilog 2

 

 

OČITOVANJE

O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA DODJELU

JAVNOG PRIZNANJA GRADA ZAGREBA

 

*

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ime i prezime kandidata)

(OIB)

 

(adresa prebivališta)

 

prihvaćam kandidaturu za dodjelu

 

 

(navesti odgovarajuće javno priznanje)

 

na prijedlog

 

 

 

(ime i prezime odnosno naziv predlagatelja i adresa)

 

 

 

**

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ime i prezime zakonskog zastupnika kandidata)

(OIB)

 

 

(adresa prebivališta)

 

prihvaćam kandidaturu za dodjelu

 

 

(navesti odgovarajuće javno priznanje)

 

sljedećem kandidatu

 

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ime i prezime kandidata)

(OIB)

 

 

 

 

(adresa prebivališta)

 

(datum rođenja)

 

 

 

kojem sam zakonski zastupnik, na prijedlog

 

 

 

(ime i prezime odnosno naziv predlagatelja i adresa)

 

 

U

 

 

 

 

(mjesto i datum)

 

(potpis kandidata odnosno zakonskog zastupnika kandidata)

 

* Ispunjava punoljetni kandidat

 

** Ispunjava zakonski zastupnik maloljetnog kandidata

 

 

Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

 

Molimo vas da pozorno pročitate ovu izjavu.

 

Ovim očitovanjem smatra se da izričito dajete privolu Stručnoj službi Gradske skupštine (Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5) za obradu osobnih podataka kandidata za proglašenje počasnim građaninom Grada Zagreba te dodjelu Nagrade Grada Zagreba, Nagrade Zagrepčanka godine i Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, odnosno Uredu gradonačelnika (Zagreb, Trg Stjepana Radića 1) za dodjelu Povelje Grada Zagreba, Plakete Grada Zagreba i Medalje Grada Zagreba kao voditeljima obrade u postupku dodjele javnih priznanja.

 

Stručna služba Gradske skupštine i Ured gradonačelnika postupat će s osobnim podacima sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Zagreba i propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Prihvaćanjem ove izjave i ustupanjem osobnih podataka na obrascu Očitovanja potvrđujete da ste izjavu pročitali i razumjeli te dopuštate obradu osobnih podataka kandidata u navedenu svrhu.

 

________________________________________

(potpis davatelja očitovanja)