Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), Gradska skupština Grada Zagreba, na 45. sjednici, 29. studenoga 2012., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o najmu stanova

 

Članak 1.

 

U Odluci o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09 i 3/12) iza članka 7.

dodaje se članak 7.a koji glasi:

 

"Članak 7.a

Osobama koje na dan stupanja na snagu ove odluke koriste stan bez valjane pravne osnove, koji svojom površinom nije veći od površine odgovarajućeg stana iz članka 29. ove odluke, taj se stan daje u najam izvan liste reda prvenstva sa zaštićenom najamninom na vrijeme do tri godine, ako ispunjavaju uvjete iz članka 7. stavaka 1. i 2. ove odluke.

Osobama koje na dan stupanja na snagu ove odluke koriste stan bez valjane pravne osnove a ne ispunjavaju uvjete iz članka 7. stavaka 1. i 2. ove odluke ili koriste stan koji je svojom površinom veći od površine odgovarajućeg stana iz članka 29. ove odluke, taj se stan daje u najam izvan liste reda prvenstva sa slobodno ugovorenom najamninom na vrijeme do tri godine, ako ispunjaju uvjete iz članka 3. stavka 1. alineje 1. i članka 4. stavka 1. alineje 1. ove odluke."

 

Članak 2.

 

U članku 8. točki B) brojke: "5., 6. i 7." zamjenjuju se tekstom: "5., 6., 7. i 7.a".

 

Članak 3.

 

Iza članka 30. dodaje se članak 30.a koji glasi:

 

"Članak 30.a

Postupak za davanje stana u najam osobama iz članka 7.a ove odluke pokreće se podnošenjem zahtjeva Povjerenstvu.

Uz zahtjev za davanje stana u najam podnositelji su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 7.a ove odluke, dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza u svezi s korištenjem stana i dokaz o podmirenju troškova proizašlih iz parničnih i ovršnih postupaka radi iseljenja i predaje stana, ako su ti troškovi nastali za vrijeme korištenja stana za koji se zahtjev dostavlja.

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. ožujka 2013."

 

Članak 4.

 

U članku 34. alineji 1. brojke: "5. i 6." zamjenjuju se tekstom: "5., 6. i 7.a stavka 2."

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/12-01/550

URBROJ: 251-01-06-12-5

Zagreb, 29. studenoga 2012.

Predsjednik

Gradske skupštine

Davor Bernardić, v.r.