Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15) i članka 5. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 37/16 i 47/16), gradonačelnik Grada Zagreba, 24. svibnja 2018., donosi

 

ZAKLJUČAK

o razrješenju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Zagreba

 

1. Dužnosti članova Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17, 19/17 i 5/18, u daljnjem tekstu: Stožer) razrješuju se:

- Ivica Radić,

- Alan Ordulj.

 

2. Za članove Stožera imenuju se:

- dr. sc. Mihajlo Strelec, dr. med., pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zagreb;

- Mario Miličević, univ. spec. dipl. ing. prom., pomoćnik pročelnika za promet Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 804-09/18-01/12

URBROJ: 251-03-02-18-2

Zagreb, 24. svibnja 2018.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.