Na temelju članka 40

Na temelju članka 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 174/04 i 92/05) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst i 10/04), Gradska skupština Grada Zagreba, na 4. sjednici, 30. rujna 2005., donijela je

 

ODLUKU

o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom uređuje postupak za ustupanje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba u svrhu stambenog zbrinjavanja osoba iz članka 36. stavka 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (Narodne novine 174/04 i 92/05; u daljnjem tekstu: Zakon) koji su imali prebivalište na području Grada Zagreba u vrijeme stradavanja, odnosno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno pet i više godina od 1991. ili su u Gradu Zagrebu boravili, kao prognanici, neprekidno pet i više godina i pisanom izjavom, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, iskažu da se u Zagrebu žele trajno nastaniti jer ih za Zagreb vežu obiteljske i druge prilike.

 

Članak 2.

 

Ustupanje građevinskog zemljišta ostvaruje se na temelju liste reda prvenstva koju utvrđuje Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za svaku kalendarsku godinu, a prema skupinama i redoslijedu utvrđenom člankom 5. Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI-ja iz Domovinskog rata (Narodne novine 86/05, u daljnjem tekstu: Uredba).

Za ustupljeno građevinsko zemljište troškove komunalnog opremanja i doprinosa podmiruje Grad Zagreb.

 

Članak 3.

 

Građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Zagreba ustupa se, bez naknade, osobama iz članka 2. ove odluke kao korisnicima stambenog kredita za gradnju kuće u vlastitoj organizaciji, odnosno Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u svrhu organizirane gradnje stanova za stambeno zbrinjavanje osoba iz članka 5. Uredbe.

 

Članak 4.

 

Za gradnju kuće u vlastitoj organizaciji može se ustupiti građevinsko zemljište od trećeg do sedmog područja iz Zaključka o utvrđivanju početne cijene građevinskog zemljišta (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/98, 11/98, 17/98 i 12/99), pod uvjetom da je gradnja takve kuće u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom i da BRP kuće po veličini odgovara kriteriju iz članka 11. Uredbe.

Grad Zagreb može osobi iz članka 2. ove odluke, na njezin zahtjev, ustupiti i građevinsko zemljište veće od građevinskog zemljišta na koje ima pravo prema stavku 1. ovoga članka, s tim da razliku u m² plati prema tržišnoj vrijednosti, osim u slučaju kada Grad Zagreb nema odgovarajuću parcelu te ustupi veće građevinsko zemljište.

 

Članak 5.

 

Korisnik ustupljenoga građevinskog zemljišta dužan je, u roku od godinu dana od dana sklapanja Ugovora iz članka 6. ove odluke, podnijeti zahtjev za građevnu dozvolu.

Ako korisnik ustupljenog građevinskog zemljišta u roku od godinu dana ne podnese zahtjev za građevnu dozvolu, odnosno ne započne gradnju u roku važenja građevne dozvole, gubi pravo na ustupljeno građevinsko zemljište.

Korisnik ustupljenoga građevinskog zemljišta iz stavka 1. ovoga članka dužan je, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje građevne dozvole, o tome obavijestiti Povjerenstvo za ustupanje građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

Članak 6.

 

Akt o ustupanju građevinskog zemljišta bez naknade donosi Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba (u daljem tekstu: Gradsko poglavarstvo) na prijedlog Povjerenstva.

Na temelju akta iz stavka 1. ovoga članka sklapa se ugovor kojim se uređuju prava i obveze Grada Zagreba i korisnika ustupljenog zemljišta te se korisnik ustupljenog zemljišta uvodi u posjed i o tome se sastavlja zapisnik.

Akt iz stavka 1. ovoga članka sadrži ime i prezime podnositelja zahtjeva, podatke o građevinskom zemljištu, komunalnoj opremljenosti, obvezi podnošenja zahtjeva za izdavanje građevne dozvole u roku iz članka 5. stavka 1. ove odluke i obvezi da se gradnja započne u roku iz članka 5. stavka 2. ove odluke, te odredbu o sklapanju ugovora kojim se uređuju prava i obveze Grada Zagreba i korisnika ustupljenoga građevinskog zemljišta.

 

Članak 7.

 

Ugovor kojim se uređuju prava i obveze Grad Zagreb može jednostrano raskinuti u sljedećim slučajevima:

1. ako osoba iz članka 2. ove odluke ne podnese zahtjev za građevnu dozvolu u roku od godinu dana;

2. ako osoba iz članka 2. ove odluke ne započne gradnju u roku važenja građevne dozvole;

3. ako Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti raskine ugovor o stambenom kreditu.

 

Članak 8.

 

Zahtjev za ustupanje građevinskog zemljišta podnose Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za organiziranu gradnju i osobe iz članka 2. ove odluke za gradnju kuće u vlastitoj organizaciji Povjerenstvu preko Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dužno je priložiti plan i program gradnje prema listi prvenstva za kalendarsku godinu, a osobe iz članka 2. ove odluke za gradnju kuće u vlastitoj organizaciji dužne su priložiti rješenje o odobrenju stambenog kredita Ministarstva i dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu iz članka 1. ove odluke.

 

Članak 9.

 

Povjerenstvo ima predsjednika i šest članova koje imenuje Gradsko Poglavarstvo.

U Povjerenstvo se imenuju stručne osobe iz:

- Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje - jedan član;

- Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada - tri člana;

- Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet - jedan član;

te

- koordinator udruga branitelje i odjela za branitelje Grada Zagreba;

- predstavnik Zajednice udruga HVIDRA-e Grada Zagreba.

Povjerenstvo razmatra zahtjeve Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za organiziranu gradnju i osoba iz članka 2. ove odluke za gradnju kuća u vlastitoj organizaciji, pribavlja potrebnu dokumentaciju vezanu uz građevinsko zemljište od nadležnih gradskih upravnih tijela, utvrđuje relevantne činjenice i Gradskom poglavarstvu predlaže donošenje akta o ustupanju građevinskog zemljišta bez naknade.

Stručne, tehničke i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje.

 

Članak 10.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/03).

 

Članak 11.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 564-01/05-01/94

URBROJ: 251-01-04-05-4

Zagreb, 30. rujna 2005.

Predsjednica

Gradske skupštine

Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r.