Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20), članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11 i 112/19) i članka 117. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na 4. sjednici, 30. rujna 2021., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela

 

Članak 1.

 

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/21) članak 44. briše se.

 

Članak 2.

 

U članku 46. riječi: "31. listopada 2021." zamjenjuju se riječima: "1. siječnja 2022."

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/21-01/390

URBROJ: 251-01-03-21-2

Zagreb, 30. rujna 2021.

Predsjednik

Gradske skupštine

Joško Klisović, v. r.