Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 126/19 i 17/20), gradonačelnik Grada Zagreba, 31. ožujka 2020., donosi

 

ZAKLJUČAK

o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba i razrješenju i imenovanju načelnika i članova

 

1. U Zaključku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17, 19/17, 5/18, 14/18, 18/19, 6/20 i KLASA: 804-02/20-01/2, URBROJ: 251-03-02-20-5 od 16. 3. 2020, URBROJ: 251-03-02-20-7 od 17. 3. 2020. i URBROJ: 251-03-02-20-6 od 24. 3. 2020., u daljnjem tekstu: Stožer) u članku 2. riječi: "14 članova" zamjenjuju se riječima: "16 članova".

 

2. Dužnosti načelnika Stožera razrješuje se:

- dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika.

 

3. Za načelnika Stožera imenuje se:

- Milan Bandić, dipl. politolog, gradonačelnik Grada Zagreba.

 

4. Za članove Stožera imenuju se:

- dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika,

- dr. sc. Olivera Majić, zamjenica gradonačelnika.

 

5. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 804-02/20-01/2

URBROJ: 251-03-02-20-13

Zagreb, 31. 3. 2020.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.