Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i članka 38. točke 7. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06,7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 32. sjednici, 10. rujna 2015., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta

 

Članak 1.

 

U cijelom tekstu Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/03, 17/06, 1/09 i 7/13) riječi: "provedbeni dokumenti prostornog uređenja" u određenom padežu zamjenjuju se riječima: "urbanistički plan uređenja" u odgovarajućem padežu, a riječ: "šport" i sve njegove izvedenice zamjenjuju se riječju: "sport" i njegovim izvedenicama u odgovarajućem padežu.

 

Članak 2.

 

U članku 1. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"Donose se Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (u nastavku teksta: Izmjene i dopune GUP-a Sesveta), što ih je izradio Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet 2015. godine."

 

Članak 3.

 

U članku 5. stavku 4. broj: "2013." zamjenjuje se brojem: "2015.".

 

Članak 4.

 

U članku 6. stavku 1. točka 2. briše se.

Točka 3.2. mijenja se i glasi:

"3.2. nadzemne etaže - su suteren (S), prizemlje (P), kat (K) i potkrovlje (Pk) ili uvučeni kat:

- suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena;

- prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova);

- kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja;

- potkrovlje (Pk) oblikovano kosim ili zaobljenim krovom može imati najveću visinu nadozida 120 cm. Potkrovlje oblikovano kosim krovom može imati maksimalni nagib 35˚;

- uvučeni kat - najviši kat oblikovan ravnim krovom čiji zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviše 75% površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova građevine."

Iza točke 5. dodaje se točka 5.a koja glasi:

"5.a javni natječaj - javni natječaj, koji ovisno o temi, značenju i obuhvatu, može biti arhitektonski, urbanistički i za krajobrazno uređenje;".

Točka 6. mijenja se i glasi:

"6. građevinska (bruto) površina - GBP zgrade - je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk, uvučeni kat) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama u koje se ne uračunava površina dijela potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje od 2,00 m te se ne uračunava površina lođa, vanjskih stubišta, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade;".

Točka 7. briše se.

Točka 23.a mijenja se i glasi:

"23.a nositelj izrade - stručno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za obavljanje stručnih i administrativnih poslova u vezi s izradom nacrta prijedloga i nacrta konačnog prijedloga prostornog plana, osim same izrade tih nacrta, te administrativne poslove u vezi s izradom i donošenjem prostornog plana i sudjelovanje u provođenju mjera provedbe plana određene ovom odlukom;".

Točka 27. briše se.

Točka 32.a briše se.

 

Članak 5.

 

U članku 8. stavku 1. točki 4. alineje 1. 6. i 7. brišu se.

Dosadašnje alineje od 2. do 5. postaju alineje od 1. do 4., a dosadašnje alineje 8. i 9. postaju alineje 5. i 6.

U dosadašnjoj alineji 9. koja postaje alineja 6. u zagradi iza riječi: "namjene:" dodaju se riječi: "upravna, visoko učilište i znanost, kultura,".

U točki 7. alineji 2. riječ: "park-" briše se.

Točka 13. briše se.

Dosadašnje točke 14. i 15. postaju točke 13. i 14.

 

Članak 6.

 

U članku 10. stavku 3. alineji 9. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom.

Iza alineje 9. dodaje se alineja 10. koja glasi:

"- vatrogasne postaje."

 

Članak 7.

 

U članku 13. stavku 3. na kraju alineja 7. i 8. točka se zamjenjuje točkom sa zarezom, a iza alineje 8. dodaje se alineja 9. koja glasi:

"- građevine javne i društvene namjene."

 

Članak 8.

 

U članku 15. iznad stavka 4. naslov: "SESVETSKE PARK - ŠUME - Z2" mijenja se i glasi: "SESVETSKE ŠUME - Z2".

U stavcima 4. i 5. riječ: " park -" briše se.

 

Članak 9.

 

Iznad članka 17. podnaslov: "9. POSEBNA NAMJENA - N" i članak 17. brišu se.

 

Članak 10.

 

Iznad članka 20.a podnaslov: "13. POVRŠINE ZA BUDUĆI RAZVOJ - BR" i članak 20.a brišu se.

 

Članak 11.

 

U članku 21. broj: "5" zamjenjuje se brojem: "10".

 

Članak 12.

 

U članku 22.a stavku 2. iza riječi: "posebnom" dodaje se riječ: "gradskom", a riječi: "Gradskog poglavarstva" brišu se.

 

Članak 13.

 

U članku 27. stavku 7. iza riječi: "25 m² po djetetu." dodaje se tekst: "Predškolske ustanove mogu biti zasebne cjeline u okviru stambeno-poslovnih građevina i poslovnih za koje je potrebno osigurati najmanje 15 m² vanjskog prostora po djetetu, na sigurnoj udaljenosti ne većoj od 100 m. Vanjski prostor je vlastita građevna čestica ili otvorena zelena površina u javnom korištenju."

U stavku 10. iza riječi: "normativ" zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: "s tim da površina čestice ne može biti manja od 2.000 m²." brišu se.

 

Članak 14.

 

U članku 37. stavku 3. rečenica: "Njihov detaljni položaj odredit će se provedbenim dokumentima prostornog uređenja (DPU, UPU) i/ili lokacijskom dozvolom." zamjenjuje se tekstom: "Trase vodova komunalne infrastrukture, telekomunikacije i pošte, koridori posebnog režima dalekovoda i potoka, Generalnim urbanističkim planom su određeni u mjerilu 1:5000, njihov točan položaj provjerava se tijekom provedbe Plana u suradnji s nadležnim javnopravnim tijelima. Za sve zahvate i zadržavanje građevina unutar koridora posebnog režima, za trase vodova komunalne infrastrukture i telekomunikacije, potrebno je ishoditi posebne uvjete, odnosno potvrdu nadležnog javnopravnog tijela, koje raspolaže podacima o točnom položaju trase, da je građevina izgrađena u skladu s posebnim uvjetima iz nadležnosti tog javnopravnog tijela."

 

Članak 15.

 

U članku 37.a stavak 3. mijenja se i glasi:

"U kartografskom prikazu 3.a PROMETNA MREŽA određeni su koridori za ulična i željezničko-ulična čvorišta, a detaljni visinski odnosi te funkcionalna širina određivat će se urbanističkim planom uređenja ili posebnim uvjetima javnopravnog tijela nadležnog za promet."

 

Članak 16.

 

U članku 38. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Ukupna širina poprečnog profila, odnosno razmak između regulacijskih linija ulice, određivat će se sukladno kartografskom prikazu 3.a PROMETNA MREŽA, u mjerilu 1:5.000, a raspored površina unutar profila i njihovo tehničko oblikovanje na temelju posebnih uvjeta javnopravnog tijela nadležnog za promet."

 

Članak 17.

 

U članku 41. stavku 5. broj: "30" zamjenjuje se brojem: "50".

 

Članak 18.

 

U članku 44. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Prometni terminal Sesvete, koji obuhvaća željeznički i autobusni kolodvor, središnji je putnički terminal u kojem se stječu glavne linije javnoga putničkog prometnog sustava Sesveta (željeznički vlakovi daljinskog, regionalnog i gradsko-prigradskog prijevoza, autobusne linije gradsko-prigradskog prometa i taxi) i mjesto velikog broja putnika koji, ovisno o cilju i izvoru putovanja, mijenjaju prijevozna sredstva."

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Željeznička stajališta moguće je uređivati kao manje prometne terminale koji mogu osim perona za prijem i otpremu putnika sadržavati i parkirališta za automobile i bicikle te stajalište za gradski autobus."

U stavku 6. riječi: "i postaje" brišu se.

 

Članak 19.

 

U članku 45. stavku 4. iza riječi: "komunikacija" točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "ali pod uvjetom da ne utječu štetno na zdravlje stanovništva. U cilju preventivne zaštite stanovništva, a primarno djece kao posebno osjetljive skupine, kumulativna jakost električnog polja (E) ne smije premašivati 6,1 V/m, a ukupna gustoća toka snage (S) 66 mW/m2 na čitavom području obuhvata Plana."

U stavku 5. iza oznake: "(M)" točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "i javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5)., iza riječi: "osim" dodaje se riječ: "socijalne", a rečenica: "Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija krovnim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima." briše se.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7., 8. i 9. koji glase:

"Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija antenskim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene (S), mješovite (M1, M), javne i društvene namjene - socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5), na udaljenosti ne manjoj od visine građevine s antenskim prihvatom (mjereno do najviše točke antenskog prihvata) od navedenih zona ili od građevina društvenih djelatnosti - socijalnih, predškolskih i školskih. Odredbe iz prethodne alineje ne primjenjuju se na građevine javne i društvene namjene koje, radi obavljanja temeljne djelatnosti, imaju posebne potrebe za širokopojasnim pristupom preko vlastitog uređaja. Antenski prihvat ne može se postaviti ako bi njegovim djelovanjem jakost električnog polja ili ukupna gustoća toka snage porasli iznad vrijednosti navedenih u stavku 4. ovog članka. Antenski prihvat mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu 100 m.

Generalnim urbanističkim planom omogućuje se unaprjeđenje tehnološkog razvoja nepokretne širokopojasne mreže na području Sesveta izgradnjom svjetlovodnih distribucijskih mreža.

Omogućuje se smještaj distribucijskih čvorova - samostojećih vanjskih kabineta u skladu sa zakonskom regulativom, pravilima struke i odredbama ove odluke.

Za sve visoke građevine unutar radijskih koridora potrebno je ishoditi posebne uvjete nadležnog tijela."

 

Članak 20.

 

U članku 46. stavku 3. iza riječi: "lokaciju." dodaje se tekst: "Trase vodova komunalne infrastrukture, telekomunikacije i pošte, koridori posebnog režima dalekovoda i potoka, Generalnim urbanističkim planom su određeni u mjerilu 1:5000, njihov točan položaj provjerava se tijekom provedbe Plana u suradnji s nadležnim javnopravnim tijelima. Za sve zahvate i zadržavanje građevina unutar koridora posebnog režima, za trase vodova komunalne infrastrukture i telekomunikacije potrebno je ishoditi posebne uvjete, odnosno potvrdu nadležnog javnopravnog tijela, koje raspolaže podacima o točnom položaju trase, da je građevina izgrađena u skladu s posebnim uvjetima iz nadležnosti tog javnopravnog tijela."

 

Članak 21.

 

U članku 47. stavku 2. iza riječi: "objekata." dodaje se rečenica: "U obuhvatu Generalnog urbanističkog plana predviđen je mješoviti sustav odvodnje s rasterećenjem oborinskih voda na preljevima i kišno-preljevnim retencijskim bazenima, a koji se kolektorima otpadnih voda dovodi do Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba u Resniku."

 

Članak 22.

 

U članku 48. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

"-  zadržati postojeću TS 400/220/110 kV Žerjavinec, kao i izvedene 110 kV vodove prema Dupcu, Jertovcu, Resniku i Dugom Selu;".

U stavku 4. iza riječi: "odluke." dodaje se tekst: "Koridori posebnog režima dalekovoda, Generalnim urbanističkim planom su određeni u mjerilu 1:5000, njihov točan položaj provjerava se tijekom provedbe Plana u suradnji s nadležnim javnopravnim tijelima. Za sve zahvate i zadržavanje građevina unutar koridora posebnog režima, potrebno je ishoditi posebne uvjete, odnosno potvrdu nadležnog javnopravnog tijela, koje raspolaže podacima o točnom položaju trase, da je građevina izgrađena u skladu s posebnim uvjetima iz nadležnosti tog javnopravnog tijela."

 

Članak 23.

 

U članku 49. stavku 1. riječ: "plinoopskrbnog" zamjenjuje se riječima: "plinskog distributivnog", a riječ: "potrošača" zamjenjuje se riječima: "krajnjih kupaca".

Stavak 6. mijenja se i glasi:

"Plinovodi se polažu u površine javne namjene: zeleni pojas, pješački hodnik ili eventualno u kolnik, podzemno prema posebnim propisima."

Iza stavka 10. dodaje se novi stavak 11. koji glasi:

"U dijelovima Sesveta gdje uz plinsku distribucijsku mrežu postoje ili se planiraju i drugi izvori energije koristiti će se izvor energije koji je prihvatljiviji za korisnike."

U dosadašnjem stavku 11. koji postaje stavak 12. riječ: "plinoopskrbnog" zamjenjuje se riječima: "plinskog distributivnog".

Iza stavka 12. dodaje se stavak 13. koji glasi:

"Za sve zahvate i zadržavanje građevina unutar koridora posebnog režima, potrebno je ishoditi posebne uvjete, odnosno potvrdu nadležnog javnopravnog tijela, koje raspolaže podacima o točnom položaju trase, da je građevina izgrađena u skladu s posebnim uvjetima iz nadležnosti tog javnopravnog tijela."

 

Članak 24.

 

U članku 51. stavku 2. riječi: "i onih predloženih za zaštitu," brišu se.

U stavku 4. riječ: "park -" briše se.

 

Članak 25.

 

U članku 56. stavku 1. pod točkom: "1. REZIDENCIJALNI PROSTORI" u alineji 1. riječ: "vrijednog" zamjenjuje se riječju: "dovršenog".

U alineji 2. riječ: "vrijednog" briše se.

Pod točkom: "4. PROSTORI TRANSFORMACIJE" iza alineje 7. točka sa zarezom zamjenjuje se točkom, a alineja 8. briše se.

Pod točkom: "6. JAVNE I ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE" riječ: "park -" briše se.

 

Članak 26.

 

U članku 57. stavku 2. pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:", na kraju alineje 8. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "izuzev pratećih i pomoćnih objekata javne namjene te infrastrukturnih objekata."

 

Članak 27.

 

U članku 58. stavku 2. pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:", na kraju alineje 8. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "izuzev pratećih i pomoćnih objekata javne namjene te infrastrukturnih objekata."

 

Članak 28.

 

U članku 59. stavku 2. pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:", na kraju alineje 8. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "izuzev pratećih i pomoćnih objekata javne namjene te infrastrukturnih objekata."

 

Članak 29.

 

U članku 60. stavku 1. alineji 4. točka sa zarezom zamjenjuje se točkom.

U stavku 2. pod podnaslovom: "a) Na površinama stambene namjene:" alineja 3. mijenja se i glasi:

"-  najmanja površina građevne čestice je 500 m2 za samostojeće građevine, 300 m2 za poluugrađene građevine, a 200 m2 za građevine u nizu;"

Iza alineje 3. dodaju se nove alineje od 4. do 14. koje glase:

"-  najveća izgrađenost građevne čestice je 30% za samostojeće građevine, 40% za poluugrađene građevine, a 50 % za građevine u nizu;

-  najveći ki je 1,0 za samostojeće, 1,2 za dvojne i građevine u nizu;

-  najveći GBP na građevnoj čestici je 400 m2;

-  najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3 m;

-  prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

-  uvjeti za gradnju pomoćnih građevina određeni su člankom 35. ove odluke;

-  uvjeti za uređivanje građevne čestice određeni su člankom 36. ove odluke;

-  potreban broj PGM-a osigurat će se na građevnoj čestici prema normativu 1 PGM/1 stan, a za druge namjene prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

-  prigodom interpolacije površina građevne čestice može biti manja od površine određene ovim člankom; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

-  prigodom zamjene postojećih građevina površina građevne čestice može biti manja od površine određene ovim člankom; postojeći GBP i ki, veći od određenih ovim člankom, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovoga članka;

-  prigodom rekonstrukcije postojećih građevina površina građevne čestice može biti manja od površine određene ovim člankom; postojeća udaljenost od međe susjedne građevne čestice koja nije manja od 1 m i postojeći građevni pravac mogu se zadržati; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovog članka;".

U dosadašnjoj alineji 4. koja postaje alineja 15. točka sa zarezom zamjenjuje se točkom.

Dosadašnja alineja 5. briše se.

 

Članak 30.

 

U članku 61. stavku 2. pod podnaslovom: "a) Na površinama stambene i mješovite, pretežito stambene namjene:" u alineji 6. riječi: "za samostojeće građevine, a 200 m² za poluugrađene građevine i građevine u nizu" brišu se.

U stavku 2. pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:" na kraju alineje 8. točka sa zarezom se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "izuzev na lokaciji za osnovnu školu sa sportskom dvoranom uz Leteničku ulicu, izuzev pratećih i pomoćnih objekata javne namjene te infrastrukturnih objekata;".

 

Članak 31.

 

U članku 62. stavku 2. podnaslov: "a) Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene:" mijenja se i glasi: "Na površinama mješovite i mješovite - pretežito stambene namjene:".

U alineji 10. iza riječi: "čestice" stavlja se zarez i dodaju se riječi: "iznimno može biti 15% površine građevne čestice za izgradnju trgovačko-uslužnog centra".

Pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:" u alineji 8. iza riječi: "natječaju" dodaju se riječi: "izuzev pratećih i pomoćnih objekata te infrastrukturnih objekata".

 

Članak 32.

 

U članku 63. stavku 5. pod naslovom: "Prostori niske gradnje (1.7.)", podnaslovom: "b) tipologija gradnje:", u alineji 2. iza riječi: "Gajišće - jug" dodaju se riječi: "te na prostoru UPU Staro Brestje - zapad za trgovačko-uslužni centar,".

U stavku 6. pod naslovom: "Prostori mješovite gradnje (1.8.)", podnaslovom: "c) korištenje i namjena površina:" u alineji 1. iza riječi: "ustanove" dodaju se riječi: "socijalne i".

 

Članak 33.

 

U članku 64. pod podnaslovom: "Središte Sesveta (2.1)" alineja 2. mijenja se i glasi:

"-  osmišljavanje načina povezivanja s područjem južno od pruge kao mogućnosti prostornog i sadržajnog proširenja središta;".

Alineja 12. mijenja se i glasi:

"-  do donošenja urbanističkog plana uređenja moguća je gradnja građevina javne i društvene namjene od državne ili gradske važnosti prema javnom natječaju, drugi lokacijski uvjeti nisu propisani;".

Pod podnaslovom: "Detaljna pravila za područja izvan obuhvata Plana:" pod: "a) na površinama javne i društvene namjene:" na kraju alineje 1. točka sa zarezom zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: "izuzev pratećih i pomoćnih objekata javne namjene te infrastrukturnih objekata;".

Iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

"-  rekonstrukcija građevina moguća je u skladu s odredbama članka 86. ove odluke;".

U dosadašnjoj alineji 3. koja je postala alineja 4. riječi: "tri nadzemne etaže, iznimno" zamjenjuju se riječju: "najviše".

Podnaslov: "b) na površinama mješovite namjene sjeveroistočno od Bjelovarske i Varaždinske:" i alineje od 1. do 11. mijenjaju se i glase:

"b) na površinama mješovite i stambene namjene:

-  gradnja slobodnostojećih, poluugrađenih i ugrađenih, kao i rekonstrukcija i zamjena građevina, u pravilu, na postojećoj parcelaciji;

-  najveća visina građevina je podzemna etaža i četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

-  najmanja površina nove građevne čestice je 600 m2 za samostojeće, 300 m2 za poluugrađene i 150 m2 za ugrađene građevine;

-  najmanje 80 m2 građevne čestice /1 stan;

-  najveća izgrađenost građevne čestice je 40%;

-  najveći ki nadzemno je 1,2;

-  najveći GBP na građevnoj čestici je 800 m2;

-  za novu gradnju obavezan je predvrt; najmanje 30% površina predvrta mora biti hortikulturno uređeno;

-  prirodni teren mora biti najmanje 30% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

-  potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici prema normativu 1 PGM/1 stan, a za druge namjene prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

-  prigodom zamjene i rekonstrukcije postojećih građevina površina građevne čestice može biti manja od površine određene ovim člankom; ako su postojeći GBP i ki veći od određenih ovim člankom mogu se zadržati, ali bez povećavanja; drugi uvjeti nisu propisani."

Pod podnaslovom: "Opća pravila" u alineji 2. iza riječi: "niskih" dodaje se riječ: "stambenih".

U alineji 3. riječ: "isključivo" zamjenjuje se riječima: "u pravilu su".

Pod podnaslovom: "Detaljna pravila" u alineji 3. riječi: "30 cm" zamjenjuju se riječima: "1,5 m".

Alineja 6. briše se.

Dosadašnje alineje od 7. do 9. postaju alineje od 6. do 8.

U dosadašnjoj alineji 8. koja je postala alineja 7. iza riječi: "ki" dodaje se riječ: "nadzemno".

U dosadašnjoj alineji 9. koja je postala alineja 8. iza riječi: "čestici" dodaju se riječi: "stambene namjene".

Iza dosadašnje alineje 9. koja je postala alineja 8. dodaje se nova alineja 9. koja glasi:

"-  za izgradnju nestambenih sadržaja na većim građevnim česticama GBP može biti veći od 800 m2; ki ne veći od 1,0, a ostali parametri prema detaljnim pravilima;".

Alineja 12. briše se.

Dosadašnje alineje od 13. do 27. postaju alineje od 12. do 26.

U dosadašnjoj alineji 18. koja je postala alineja 17. iza riječi: "ovim člankom" dodaju se riječi: "ako je širina čestice manja od 20 m, postojeća udaljenost od međe susjedne građevne čestice koja nije manja od 3 m može se zadržati".

U dosadašnjoj alineji 21. koja je postala alineja 20. iza riječi: "gradnja" dodaju se riječi: "i rekonstrukcija", iza riječi: "poluugrađene građevine" dodaju se riječi: "na česticama širine manje od 20 m,", a iza riječi: "građevina poluugrađena" dodaju se riječi: "a kao dovršetak postojeće tipologije".

U dosadašnjoj alineji 27. koja je postala alineja 26. riječi: "čije će se arhitektonsko oblikovanje i odnos prema susjednim namjenama provjeriti javnim natječajem," zamjenjuju se riječima: "pri čemu".

Pod podnaslovom: "b) Na površinama javne i društvene namjene:" u alineji 8. iza riječi: "natječaju" točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "izuzev pratećih i pomoćnih objekata javne namjene te infrastrukturnih objekata."

 

Članak 34.

 

U članku 65. pod podnaslovom: "Gospodarska zona Sesvete (3.1.)" u stavku 2. pod podnaslovom: "a) na površinama gospodarske i poslovne namjene:" u alineji 16. iza riječi: "poslovne namjene", riječi: "sjeverozapadno" zamjenjuju se riječima: "koje nije obuhvaćeno UPU-om Gospodarska zona Sesvete - jug, sjeverno od Slavonske avenije, a zapadno", riječi: "s južne i zapadne strane omeđenom novoplaniranom ulicom," brišu se, a iza riječi: "članka" točka se zamjenjuje točkom sa zarezom.

Iza alineje 16. dodaje se alineja 17. koja glasi:

"-  iznimno, na području zone poslovne namjene uz istočnu stranu Ulice Ljudevita Posavskog najveći ki je 1.5, najveća visina građevine je četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao uvučeni kat; drugi uvjeti prema pravilima iz ovog članka."

Iza podnaslova: "b) na površinama infrastrukturnih sustava" s pripadajućim alinejama dodaje se podnaslov i alineja koji glase:

"c) na površinama mješovite namjene:

-  do donošenja urbanističkog plana uređenja moguća je rekonstrukcija građevina u skladu s odredbom članka 86. ove odluke."

 

Članak 35.

 

U članku 66. pod podnaslovom: "Opća pravila" alineja 1. briše se.

Dosadašnje alineje 2. i 3. postaju alineje 1. i 2.

Pod podnaslovom: "Detaljna pravila" u alineji 5. iza riječi: "ki" dodaje se riječ: "nadzemno".

U alineji 12. iza riječi: "članka" točka se zamjenjuje točkom sa zarezom.

Iza alineje 12. dodaje se alineja 13. koja glasi:

"-  prigodom izgradnje i rekonstrukcije ugostiteljsko-turističkih građevina uz glavne gradske ulice, omogućuje se najveća visina građevina do šest nadzemnih etaža, pri čemu se šesta etaža oblikuje kao uvučeni kat, ostali uvjeti prema detaljnim pravilima ovog članka."

 

Članak 36.

 

U članku 67. pod podnaslovom "Zona Badel (4.2.)" alineje od 1. do 6. mijenjaju se i glase:

"-  područje većim dijelom industrijsko postrojenje površine oko 6,0 ha;

-  planira se više različitih programa - sadržaji javne namjene, trgovački, uslužni i ugostiteljski sadržaji, stanovanje, sportsko-rekreacijski sadržaji, turistički sadržaji i drugi sadržaji koji se mogu graditi u zoni mješovite namjene;

-  formiranje pješačke zone primjerene gradskom središtu kao i zone javnog parka uz potok Vuger;

-  najveća ki zone nadzemno je 1.5;

-  najveća visina nove gradnje do pet nadzemnih etaža s mogućnošću formiranja akcenta u prostoru visine do 12 nadzemnih etaža;

-  javne i zaštitne zelene površine su najmanje 20% površine zone;".

Iza alineje 6. dodaje se alineja 7. koja glasi:

"-  gradnja i uređenje određeno je gradskim projektom, a u skladu s člankom 83. Odluke."

Pod podnaslovom: "Duboki jarak (4.6.)" u alineji 1. iza riječi: "ulicu" dodaju se riječi: "površine oko 27,0 ha".

U alineji 2. iza riječi: "kulture" točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "javni sadržaji te sportsko-rekreacijiski sadržaji;".

Iza alineje 2. dodaju se alineje od 3. do 5. koje glase:

"-  najveća ki zone nadzemno je 1.5;

-  najveća visina građevina je podzemna etaža i četiri nadzemne etaže, pri čemu se četvrta etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

-  javne i zaštitne zelene površine su najmanje 30% površine zone."

Pod podnaslovom: "Sljeme - Sesvete (4.7.)" alineje 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"-  područje bivše tvornice Sljeme - Sesvete površine oko 20 ha;

-  planira se više različitih programa - sadržaji javne namjene, trgovački, uslužni i ugostiteljski sadržaji, stanovanje, vatrogasna postaja i drugi javni i društveni sadržaji koji nedostaju u Sesvetama a mogu se graditi u zoni mješovite namjene;".

Iza alineje 2. dodaju se alineje od 3. do 6. koje glase:

"-  gradnja prometnog terminala koji uključuje autobusni kolodvor te javnu garažu i parkiralište;

-  najveća ki zone nadzemno je 2.0;

-  najveća visina nove gradnje do pet nadzemnih etaža;

-  javne i zaštitne zelene površine su najmanje 20% površine zone;".

Dosadašnja alineja 3. postaje alineja 7.

Pod podnaslovom: "Zona Ciglana - sjever (4.8.)" alineja 2. mijenja se i glasi:

"-  planira se aktiviranje neizgrađenog područja - konsolidacija urbanog teritorija planiranjem više različitih programa - sadržaja javne i društvene namjene (osnovna škola, dječji vrtić, zdravstvena ustanova), sportsko-rekreacijskih sadržaja i drugih sadržaja koji se mogu graditi u zoni mješovite namjene te će se odrediti način gradnje i uređenje prostora."

Podnaslov: "Zona Rimski put (4.9)" i pripadajuće alineje brišu se.

 

Članak 37.

 

Članak 68. mijenja se i glasi:

"Sportsko-rekreacijski kompleks s gradnjom (5.1.)

-  gradnja samostojećih građevina, te rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina na temelju cjelovitoga prostornog rješenja kompleksa;

-  građevna čestica mora imati površinu najmanje 5.000 m2;

-  najveća izgrađenost kompleksa, odnosno građevne čestice je 40%;

-  najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je h/2;

-  visina građevine uvjetovana je specifičnim zahtjevima pojedine vrste sporta;

-  prirodni teren mora biti najmanje 30% površine kompleksa, odnosno pojedine građevne čestice, i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;

-  prirodni se teren parkovno uređuje (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); sportski sadržaji moraju zauzimati najmanje 70% GBP-a građevine, a drugo mogu biti prateći sadržaji;

-  iznimno, u objektu ŠRC Luka moguće je osigurati prostor za smještaj Gradskog ureda za elementarne nepogode;

-  potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

-  sportsko-rekreacijski kompleksi za koje postoji obveza provedbe javnog natječaja i/ili obveza donošenja urbanističkog plana uređenja, označeni su na kartografskom prikazu 4.c UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Područja primjene planskih mjera zaštite;

-  do donošenja urbanističkog plana uređenja moguća je rekonstrukcija građevina u skladu s odredbom članka 86. ove odluke;

-  iznimno, na prostoru UPU-a Sportsko-rekreacijski centar Sesvete, najveća izgradnja kompleksa, odnosno građevne čestice je do 50%; sportski sadržaji moraju zauzimati najmanje 60% GBP-a građevine, a drugo mogu biti prateći sadržaji; drugi uvjeti prema detaljnim pravilima iz ovog članka;

-  iznimno na lokaciji sportskog kompleksa NK Croatia Sesvete uz Kašinsku cestu omogućuje se izgradnja i rekonstrukcija građevina i uređenja terena prije donošenja Urbanističkog plana uređenja ŠRC Sesvete. Rekonstrukcija građevina moguća je u skladu s člankom 86. stavkom 1. točkom 2.

Do donošenja plana omogućuje se:

-  gradnja nogometnih igrališta;

-  gradnja atletske staze s tribinom do 400 gledatelja (ispod tribine mogu biti smještene svlačionice, sanitarni čvorovi i sl.);

-  gradnja tribine uz nogometno igralište do 4000 gledatelja ispod koje mogu biti smješteni prateći sadržaji (svlačionice, sanitarni čvorovi i sl.).

Javni natječaj raspisat će se za: sportske dvorane izuzev pratećih i pomoćnih objekata te infrastrukturnih objekata.

Sportsko-rekreacijski kompleks bez gradnje (5.2.)

-  uređenje otvorenih igrališta bez gledališta i gradnja građevine za prateće sadržaje koji upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti na temelju cjelovitoga prostornog rješenja kompleksa;

-  ukupni GBP građevina za prateće sadržaje do 150 m2/ha sportsko-rekreacijskog kompleksa, odnosno građevne čestice;

-  najveća visina građevine je podzemna etaža, dvije nadzemne etaže, pri čemu se druga etaža oblikuje kao potkrovlje bez nadozida;

-  prateće građevine mogu se graditi istodobno ili nakon uređenja otvorenih rekreacijskih sadržaja;

-  potreban broj PGM-a osigurati na građevnoj čestici prema normativima iz članka 39. ove odluke (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice);

-  sportsko-rekreacijski kompleksi za koje postoji obveza provedbe urbanističko-arhitektonskih natječaja i/ili obveza donošenja urbanističkog plana uređenja označeni su na kartografskom prikazu 4.c UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Područja primjene planskih mjera zaštite;

-  do donošenja urbanističkog plana uređenja moguća je rekonstrukcija građevina u skladu s odredbom članka 86. ove odluke."

 

Članak 38.

 

U članku 69. stavku 4. riječi: "koji se nalaze na područjima za koje postoji obveza donošenja provedbenog dokumenta prostornog uređenja," i riječi: "provedbenim dokumentom prostornog uređenja" brišu se.

Stavak 6. briše se.

 

Članak 39.

 

Iznad članka 70. naslov "SESVETSKE PARK - ŠUME" mijenja se i glasi: "SESVETSKE ŠUME".

U cijelom članku 70. riječ: "park-" briše se.

 

Članak 40.

 

U članku 74. stavku 1. riječi: "predlaže se zaštita svih evidentiranih dijelova" zamjenjuju se riječima: "štite se pojedini evidentirani dijelovi".

U stavku 2. riječ: "park-" i riječi: "i štitit će se kao dijelovi prirode predloženi za zaštitu mjerama Generalnoga urbanističkog plana" brišu se.

 

Članak 41.

 

U članku 75. stavku 1. riječi: "predloženi su" brišu se, a iza riječi: "evidentirani" dodaje se riječ: "su".

U podtočki 1. riječ: "park -" briše se.

 

Članak 42.

 

Iznad članka 81. podnaslov: "Obveza donošenja provedbenih dokumenata prostornog uređenja" mijenja se i glasi: "Obveza donošenja urbanističkih planova uređenja".

U članku 81. stavku 1. riječi: "Rimski put" zamjenjuju se riječima: "Duboki jarak".

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"U svrhu sanacije i urbane obnove područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom mogu se izrađivati urbanistički planovi uređenja i kada to nije propisano ovom odlukom."

 

Članak 43.

 

Članak 82. mijenja se i glasi:

"Radi dobivanja što kvalitetnijih rješenja za uređenje gradskih površina, njihovo oblikovanje i oblikovanje građevina raspisivat će se javni natječaji.

Prostori za koje je utvrđena obveza provedbe javnih natječaja označeni su na kartografskom prikazu 4.c UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Područja primjene planskih mjera zaštite kako slijedi:

-  središte Sesveta;

-  prostori transformacije: Zona Badel (4.2.), Zona Ciglana (4.3.), Farma Sesvetski Kraljevec (4.4.), Sopnica - Jelkovec (4.5.), Duboki jarak i prostor uz produženu Branimirovu ulicu (4.6.), Sljeme - Sesvete (4.7.), Zona Ciglana - sjever (4.8.);

-  sportsko-rekreacijski kompleks uz potok Vuger (5.1.) i (1.6.).

-  Javni natječaji raspisivat će se i za:

-  javne površine (trgovi, parkovi i pješačke zone);

-  građevine javne namjene, sportske i kongresne dvorane izuzev pratećih i pomoćnih objekata javne namjene te infrastrukturnih objekata i izuzev na lokaciji za osnovnu školu sa sportskom dvoranom uz Letničku ulicu;

-  druge građevine i površine za koje se to odredi urbanističkim planom uređenja, odnosno zaključcima gradonačelnika Grada Zagreba.

Javni natječaj za odabir stručnog rješenja urbanističkog plana uređenja

Uvjete i način provedbe javnog natječaja propisuje Gradska skupština Grada Zagreba posebnom odlukom.

Nositelj izrade može za stručna rješenja urbanističkog plana uređenja provesti javni natječaj na kojemu se odabire stručno rješenje koje je podloga za izradu plana sukladno posebnoj Odluci.

Program za izradu urbanističkog plana uređenja je podloga za provedbu natječaja za odabir stručnog rješenja.

Odabrano stručno rješenje postaje podloga za izradu urbanističkog plana uređenja.

Javni natječaj za uređenje i oblikovanje gradskih površina i oblikovanje građevina

Uvjete i način provedbe javnog natječaja propisuje Gradska skupština Grada Zagreba posebnom odlukom.

Program za provedbu natječaja za uređenje i oblikovanje gradskih površina i oblikovanje građevina je podloga za provedbu natječaja.

Provoditelj natječaja dužan je nositelju izrade dostaviti protokol o provedenom natječaju i nagrađene radove u digitalnom formatu prema općim uvjetima provedenog natječaja.

Rezultate natječaja nositelj izrade objavljuje u dnevnom tisku i na web-stranici Grada Zagreba, a javni uvid traje najdulje 15 dana.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, te urbanih pravila navedenih u člancima 57. - 67. ove odluke, za gradnju tipskih područnih dječjih ustanova kapaciteta do četiri odgojne skupine kao i gradnju tipskih osnovnoškolskih ustanova kapaciteta do osam razrednih odjela, provodi se, za svaki tip projekta, jedan arhitektonski natječaj, uz prethodnu potvrdu takvih uvjeta od strane Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.

Iznimno od stavka 3. ovog članka, za postavu kioska za trgovinu na malo i uslužnu djelatnost u zonama i građevnim česticama javne i društvene namjene nije obvezna provedba javnog natječaja.

Ako se u razradi natječajnog rada odstupi od utvrđenoga natječajnog programa, a promjene ne zahtijevaju ponavljanje natječaja, izmjene i dopune natječajnog programa provode se po postupku po kojem je i utvrđen natječajni program. Izmjene i dopune natječajnog programa verificira nositelj izrade uz prethodnu pribavljenu suglasnost Ocjenjivačkog suda i autora.

Na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA ove odluke."

 

Članak 44.

 

U članku 83. pod podnaslovom: "Postupak za provođenje gradskog projekta" stavak 7. mijenja se i glasi:

"Ako je ovom odlukom ili u programu gradskog projekta, za koji je donesena odluka o njegovoj realizaciji, predviđeno donošenje urbanističkog plana uređenja, Gradska skupština Grada Zagreba će uz odluku o realizaciji gradskog projekta donijeti istovremeno i odluku o izradi urbanističkog plana uređenja. Moguća urbanistička rješenja tako utvrđenog programa ispituju se provedbom javnog natječaja u postupku izrade urbanističkog plana uređenja iz članka 81. ove odluke."

U stavku 10. oznaka: "(M2)" zamjenjuje se oznakom: "(M)".

 

Članak 45.

 

U članku 86. stavku 1. podtočki 2. alineji 1. riječi: "do 10 m2 GBP-a za građevine do 100 m2 GBP-a, i" i riječi: "za veće građevine," brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"Do donošenja urbanističkog plana uređenja, odnosno provedbe javnog natječaja, moguća je rekonstrukcija postojeće građevine, zamjenska gradnja, promjena namjene građevine ili tehnološkog procesa, prema uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, te gradnja ulica i infrastrukturnih građevina s pripadajućom mrežom uz suglasnost nositelja izrade plana."

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Do donošenja urbanističkog plana uređenja omogućuje se gradnja građevina javne i društvene namjene od državne ili gradske važnosti iz članka 8. st.1. točke 4. ove odluke prema javnom natječaju, drugi lokacijski uvjeti nisu propisani."

Dosadašnji stavci od 4. do 6. postaju stavci od 5. do 7.

U dosadašnjem stavku 4. koji je postao stavak 5. riječi: "stečenim do dana stupanja na snagu ove odluke," brišu se.

 

Članak 46.

 

U članku 86.a stavku 1. riječi: "u zatečenim gabaritima" brišu se, a riječi: "do 10 m2 GBP jednokratno" zamjenjuju se riječima: "sukladno članku 86. ove odluke,".

 

Članak 47.

 

Iza članka 86.a dodaju se članci 86.b i 86.c koji glase:

 

"Članak 86.b

 

Za zgrade ozakonjene prema posebnom zakonu, koje su izgrađene na površinama javne namjene, građevna čestica se određuje kao zemljište ispod zgrade.

Za zgrade ozakonjene prema posebnom zakonu, koje su izgrađene na površinama drugih namjena, namjena kojih nije u skladu s planskom namjenom, građevna čestica se određuje kao zemljište ispod zgrade i najviše dva metra oko zgrade, iznimno moguće je zadržati katastarsku česticu kao njenu građevnu česticu u slučaju kada je to u skladu s pravilima struke.

Za zgrade kojih je rekonstruirani dio ozakonjen prema posebnom zakonu, ili je na katastarskoj čestici postojeće zgrade izgrađena pomoćna zgrada ozakonjena prema posebnom zakonu, zadržava se katastarska čestica postojeće zgrade prije njene rekonstrukcije, odnosno prije izgradnje pomoćne zgrade, kao njena građevna čestica.

Za zgrade ozakonjene prema posebnom zakonu, izgrađene ili rekonstruirane bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivnom tom aktu, a dijelom se nalaze na površinama javne namjene, građevna čestica se za dio izgrađen na površinama javne namjene određuje prema stavku 1., a za dio koji je izgrađen na površinama drugih namjena prema stavcima 2. i 3. ovoga članka.

Za pomoćne zgrade ozakonjene prema posebnom zakonu, koje nisu izgrađene na katastarskoj čestici osnovne zgrade, građevna čestica se određuje prema stavcima 1., 2. ili 4. ovoga članka.

 

Članak 86.c

 

Za postojeće građevine koje su protivne planskoj namjeni i/ili urbanom pravilu omogućuje se rekonstrukcija građevina unutar postojećeg GBP-a, omogućuje se: poboljšavanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, izvođenje kosog ili zaobljenog krova radi sanacije ravnog krova s nadozidom do 0,6 m, promjena namjene građevine ili samostalne uporabne cjeline osim u stambenu namjenu, spajanje posebnih dijelova zgrade u jedan posebni dio. Garaže nije moguće prenamijeniti u druge namjene."

 

Članak 48.

 

Članak 87. mijenja se i glasi:

"Program za izradu, odnosno izmjenu i dopunu, urbanističkog plana uređenja, program za provedbu natječaja za uređenje i oblikovanje gradskih površina i oblikovanje građevina izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba ili druga ovlaštena osoba u suradnji sa Zavodom.

Program gradskog projekta izrađuje, odnosno koordinira izradu u skladu s člankom 83. stavkom 6., Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada.

Programe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka verificira nositelj izrade, a utvrđuje gradonačelnik Grada Zagreba."

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 49.

 

Generalni urbanistički plan Sesveta (Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta - Službeni glasnik Grada Zagreba 14/03, 17/06, 1/09 i 7/13) primjenjivat će se u postupcima izdavanja upravnih akata pokrenutih prije stupanja na snagu ove odluke.

 

Članak 50.

 

Detaljni planovi uređenja doneseni na temelju Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/03, 17/06, 1/09 i 7/13) smatraju se urbanističkim planom uređenja sukladno Zakonu.

 

Članak 51.

 

Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana Sesveta izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba.

Izvornici Izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta čuvaju se u dokumentaciji prostora.

 

Članak 52.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/15-01/218

URBROJ: 251-01-05-15-18

Zagreb, 10. rujna 2015.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.