Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10 i 4/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 7. sjednici, 24. listopada 2013., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o najmu stanova

 

Članak 1.

 

U Odluci o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09, 3/12 i 15/12) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Odredbe ove odluke odnose se na sve stanove koji su u imovini Grada Zagreba."

 

Članak 2.

 

U članku 2. stavku 3. riječi: "tri godine" zamjenjuje se riječima: "pet godina".

 

Članak 3.

 

U članku 4. alineji 1. riječi: "prodajom ili darovanjem" zamjenjuju se riječima: "prodajom, darovanjem, zamjenom ili otuđenjem na drugi način vlastitom voljom".

 

Članak 4.

 

U članku 7. stavku 3. riječi: "tri godine" zamjenjuje se riječima: "pet godina", a riječi: "Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje" zamjenjuju se riječima: "Gradskog ureda za branitelje".

 

Članak 5.

 

U članku 7.a stavcima 1. i 2. riječi: "tri godine" zamjenjuje se riječima: "pet godina".

Iz stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Iznimno se stan, koji je u imovini Grada Zagreba, a na koji se primjenjuju odredbe Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, može dati u najam na vrijeme do pravomoćnosti rješenja o utvrđivanju prava vlasništva, a najduže do pet godina".

 

Članak 6.

 

U članku 30. stavku 4. alineja 4. mijenja se i glasi:

"- razmatranje zahtjeva za davanje stana u najam osobama iz članka 2. stavka 1. alineja 2., 3., 4. i 5. i iz članaka 5., 6., 7. i 7.a ove odluke;".

 

Članak 7.

 

U članku 30.a iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6. i 7., koji glase:

"Nepotpuni zahtjevi iz stavka 1. ovoga članka mogu se dopuniti u roku od 15 dana od dana primitka poziva za dopunu dokumentacije.

Zahtjeve podnesene izvan roka iz stavka 3. ovoga članka i one uz koje nisu priloženi svi dokazi u roku iz stavka 4. ovoga članka, Povjerenstvo će zaključkom odbaciti kao nepravodobne, odnosno nepotpune.

Zahtjeve osoba koje ne ispunjavaju uvjete propisane člankom 7.a ove odluke, Povjerenstvo će odbiti kao neosnovane.

Na zaključak o odbacivanju, odnosno odbijanju zahtjeva za davanje stana u najam može se uložiti prigovor gradonačelniku u roku od 8 dana od dana dostave."

 

Članak 8.

 

U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Najmoprimcu čija mjesečna primanja po članu obiteljskog domaćinstva prelaze 50% prosječne mjesečne plaće isplaćene u gospodarstvu Grada Zagreba u prethodnoj godini, ponudit će se sklapanje ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom."

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

"Najmoprimcu čiji se broj članova obiteljskog domaćinstva smanjio tako da površina stana ne odgovara površini iz članka 29. ove odluke, ponudit će se sklapanje ugovora o najmu stana, i to: za odgovarajuću površinu stana sa zaštićenom najamninom, a za površinu veću od odgovarajuće površine stana sa slobodno ugovorenom najamninom.

U slučaju prestanka bračne ili izvanbračne zajednice izjednačene s bračnom, sva prava iz ugovora o najmu prelaze na supružnika kojem su odlukom nadležnog tijela povjerena djeca na uzdržavanje i skrb."

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.

 

Članak 9.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/13-01/503

URBROJ: 251-01-06-13-9

Zagreb, 24. listopada 2013.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.