Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 126/19 i 17/20), gradonačelnik Grada Zagreba, 24. kolovoza 2021., donosi

 

ZAKLJUČAK

o razrješenju i imenovanju zamjenika načelnika Stožera civilne zaštite Grada Zagreba

 

1. Dužnosti zamjenika načelnika Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17, 19/17, 5/18, 14/18, 18/19, 6/20, 7/20, 8/20, 30/20, 32/20, 33/20, 7/21, 10/21, 16/21 i 18/21, u daljnjem tekstu: Stožer) razrješuje se:

- dr. sc. Pavle Kalinić.

 

2. Za zamjenika načelnika Stožera imenuje se:

- Mladen Jurin, dipl. ing. kem. tehnologije, viši stručni savjetnik pročelnika za koordinaciju poslova zaštite i spašavanja s nadležnim tijelima i službama u Uredu za upravljanje u hitnim situacijama.

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 804-02/21-01/5

URBROJ: 251-03-02-21-7

Zagreb, 24. 8. 2021.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Tomislav Tomašević, mag. pol., v. r.