Na temelju članka 5

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama Narodne novine 67/08, 48/10 Odluka USRH i 74/11) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10) uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslove, Gradska skupština Grada Zagreba, na 28. sjednici, 12. srpnja 2011., donijela je

 

ODLUKU

o organizaciji i načinu naplate parkiranja

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom određuju javne parkirališne površine, organizacija i način naplate parkiranja, parkirališne zone, vrste parkirališnih karata i način njihova korištenja, uvjeti za stjecanje i korištenje povlaštene parkirališne karte te nadzor nad parkiranjem vozila na području Grada Zagreba.

 

Članak 2.

 

U smislu ove odluke:

- javna parkirališna površina je površina namijenjena parkiranju vozila koja je uređena kao vanjsko ulično parkiralište ili zasebno izdvojeno parkiralište ili garaža;

- javno parkiralište s naplatom (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je uređena i propisno označena ulična ili izdvojena površina na kojoj je uvedena naplata parkiranja i koja je označena odgovarajućom prometnom signalizacijom te informacijom o parkirališnoj zoni, cijenama parkiranja ovisno o vremenu parkiranja kao i načinu plaćanja parkiranja;

- javna garaža je građevinski objekt namijenjen parkiranju vozila na kojem Grad Zagreb ili Zagrebački holding d.o.o. imaju pravo vlasništva ili korištenja, koji može biti izveden kao nadzemni ili podzemni ili kao nadzemno-podzemni;

- parkirališno mjesto je dio javne parkirališne površine namijenjene parkiranju jednog vozila i označeno odgovarajućom prometnom signalizacijom;

- rezervirano parkirališno mjesto je parkirališno mjesto što ga je odobrilo gradsko upravno tijelo nadležno za promet i namijenjeno određenom korisniku te označeno odgovarajućom prometnom signalizacijom;

- parkirališna zona je dio javne parkirališne površine na kojoj je uvedena naplata u određenom dijelu Grada Zagreba;

- parkirališni blok je dio parkirališne zone unutar kojeg vrijede povlašteni uvjeti parkiranja;

- vozilo je osobni automobil i drugo motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba, koje osim sjedala za vozače ima najviše osam sjedala i kojega dopuštena masa ne prelazi 3500 kg i dimenzije odgovaraju propisanim dimenzijama parkirališnih mjesta osobnog automobila;

- korisnik javnog parkirališta (u daljnjem tekstu: korisnik) je vozač koji parkira vozilo na parkirališno mjesto, odnosno druga osoba za koju je ovom odlukom određeno da se smatra korisnikom;

- organizator parkiranja je osoba koja obavlja tehničke i organizacijske poslove, naplatu i nadzor nad parkiranjem vozila, te obavlja druge poslove;

- "Park & Ride" parkirališta su parkirališta koja omogućavaju pružanje kombinirane usluge prijevoza korištenjem parkirališnog mjesta i javnoga gradskog prijevoza;

- "Park & Bike" parkirališta su parkirališta koja omogućavaju pružanje kombinirane usluge prijevoza korištenjem parkirališnog mjesta i bicikla.

 

Članak 3.

 

Ako ovom odlukom nije drugačije određeno, parkiranjem vozila na javnoj parkirališnoj površini korisnik sklapa s organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javne parkirališne površine, prihvaćajući uvjete propisane ovom odlukom.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za nestanak, uništenje ili oštećenje vozila, osim ako zakonom nije drugačije propisano.

Korisnikom se smatra vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova prema registarskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

Korisnikom se smatra i primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga, odnosno najmoprimac kojem je osoba koja obavlja registriranu djelatnost rent-a-car usluge prepustila vozilo na korištenje na temelju ugovora o najmu.

 

Članak 4.

 

Poslove organizatora parkiranja obavlja trgovačko društvo Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebparking (u daljnjem tekstu: organizator parkiranja).

 

II. ORGANIZACIJA I NAČIN NAPLATE PARKIRANJA

 

Članak 5.

 

Parkiranje vozila i naplata parkiranja organizira se:

1. na javnim parkiralištima za koja je gradsko upravno tijelo nadležno za promet donijelo odgovarajuće rješenje;

2. u javnim garažama;

3. na rezerviranim parkirališnim mjestima;

4. na "Park & Ride" parkiralištima;

5. na "Park & Bike" parkiralištima.

 

1. PARKIRANJE NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA

 

Članak 6.

 

Javna parkirališta mogu biti stalna ili privremena, ulična ili izvanulična.

Stalna javna parkirališta su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom cijele kalendarske godine.

Privremena javna parkirališta su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom privremene regulacije prometa, organizacije prigodnih manifestacija, priredbi i slično.

Ulična javna parkirališta su parkirališta na kolniku i nogostupu posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehničkom dokumentacijom.

Izvanulična javna parkirališta su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su vertikalnom i horizontalnom signalizacijom u skladu s ovom odlukom i prostorno su definirana posebnim projektom.

Izvanulična javna parkirališta mogu biti asfaltirana i neasfaltirana.

Parkirališno mjesto na asfaltiranim javnim parkiralištima označava se bijelom horizontalnom signalizacijom.

 

Članak 7.

 

Parkiranjem na javnom parkiralištu korisnik i organizator parkiranja sklapaju ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta u trajanju od 24 sata.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korisnik može sklopiti s organizatorom parkiranja ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta u trajanju kraćem ili dužem od 24 sata.

 

Članak 8.

 

Javna parkirališta moraju imati oznaku parkirališne zone i parkirališnog bloka, vremena kada se naplaćuje parkiranje i uvjete pod kojima je ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu moguće sklopiti u trajanju kraćem ili dužem od 24 sata.

Uvjete pod kojima je ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu moguće sklopiti u trajanju kraćem ili dužem od 24 sata, cijene parkirališnih karata i način korištenja povlaštenih parkirališnih karata određuje Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog gradonačelnika Grada Zagreba.

 

Članak 9.

 

Gradsko upravno tijelo nadležno za promet odobrava do pet posebno označenih parkirališnih mjesta u neposrednoj blizini dječjeg vrtića ili škole za potrebe parkiranja vozila roditelja ili druge osobe kojoj je dijete povjereno na čuvanje.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu bez plaćanja naknade parkirati vozilo radnim danom dječjeg vrtića ili škole od 7,00 do 9,00 sati i od 15,00 do 17,00 sati, najduže do 15 minuta.

 

Članak 10.

 

Na javnim parkiralištima na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade.

Iznimno, na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate koja nisu posebno obilježena kao mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade najduže 2 sata tijekom jednog dana.

Osoba s invaliditetom može ostvariti pravo iz stavka 2. ovoga članka ako uz važeći znak pristupačnosti istakne i važeću naljepnicu koju izdaje organizator parkiranja.

Izgled i sadržaj naljepnice iz stavka 3. ovoga članka određuje organizator parkiranja, uz suglasnost gradskoga upravnog tijela nadležnog za promet.

 

2. PARKIRANJE U JAVNIM GRADSKIM GARAŽAMA

 

Članak 11.

 

Parkiranje u javnim garažama organizirano je i naplaćuje se tijekom cijele kalendarske godine.

Način naplate parkiranja, cijene garažnih parkirališnih karata i način njihova korištenja (u daljnjem tekstu: uvjeti korištenja) određuje Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog gradonačelnika Grada Zagreba.

Uvjeti korištenja moraju biti vidljivo označeni na svakom ulazu i izlazu iz javne garaže.

 

3. PARKIRANJE NA REZERVIRANIM PARKIRALIŠNIM MJESTIMA

 

Članak 12.

 

Rezervirana parkirališna mjesta odobrava rješenjem gradsko upravno tijelo nadležno za promet po zahtjevu korisnika na rok od godinu dana.

Na zahtjev korisnika rok iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti.

Iznimno, gradsko upravno tijelo nadležno za promet donijet će novo rješenje kojim će se korisniku osigurati drugo rezervirano parkirališno mjesto u neposrednoj blizini, ako se prije isteka roka na koje je rješenje doneseno izmjene prometne okolnosti.

Broj odobrenih rezerviranih parkirališnih mjesta u jednoj parkirališnoj zoni može biti do 5% od ukupnog broja parkirališnih mjesta u toj parkirališnoj zoni.

Iznimno, broj odobrenih rezerviranih parkirališnih mjesta u pojedinom parkirališnom bloku može biti do 15% od ukupnog broja parkirališnih mjesta u tom parkirališnom bloku.

 

Članak 13.

 

Rezervirana parkirališna mjesta mogu se odobriti državnim tijelima, sudbenoj vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, veleposlanstvima, konzulatima, pravnim i fizičkim osobama.

Korisnicima iz stavka 1. ovoga članka može se odobriti najviše 10 rezerviranih parkirališnih mjesta.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu obrane i sudbenoj vlasti, može se odobriti veći broj rezerviranih parkirališnih mjesta ovisno o zahtjevima osiguranja objekata i službenih osoba.

Veleposlanstvima i konzulatima može se odobriti jedno rezervirano parkirališno mjesto bez plaćanja naknade.

Za horizontalnu signalizaciju rezerviranoga parkirališnog mjesta koristi se žuta boja.

 

Članak 14.

 

Visinu naknade i način plaćanja za rezervirana parkirališna mjesta određuje Gradska skupština na prijedlog gradonačelnika Grada Zagreba.

Naknada za rezervirana parkirališna mjesta plaća se u korist proračuna Grada Zagreba.

 

Članak 15.

 

Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na rezerviranim parkirališnim mjestima.

 

4. "PARK & RIDE" I "PARK & BIKE" PARKIRALIŠNE USLUGE

 

Članak 16.

 

Odredbe ove odluke na odgovarajući način se primjenjuju na parkiranje na "Park & Ride" i na "Park & Bike" parkiralištima.

Područja "Park & Ride" i "Park & Bike" parkirališta, način naplate parkiranja, cijene parkirališnih karata i način njihova korištenja određuje Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog gradonačelnika Grada Zagreba.

 

III. PARKIRALIŠNE ZONE

 

Članak 17.

 

Javna parkirališta se svrstavaju u četiri parkirališne zone.

Oznaka za I. zonu je crvene boje, oznaka za II. zonu je žute boje, oznaka za III. zonu je zelene boje, a oznaka za IV. zonu je narančaste boje.

I. zona (crvena) i II. zona (žuta) se dijele na parkirališne blokove.

Područja parkirališnih zona i parkirališnih blokova određuje Gradska skupština na prijedlog gradonačelnika Grada Zagreba.

Radi zaštite povijesne ili kulturne baštine Grada Zagreba, promicanja turizma ili iz drugih razloga koji su važni za Grad Zagreb, Gradska skupština može na prijedlog gradonačelnika Grada Zagreba zabraniti ili vremenski ograničiti parkiranje u pojedinim parkirališnim zonama i parkirališnim blokovima, osim za osobe koje imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište ili koriste poslovni prostor u tim područjima.

Područje zabrane parkiranja iz stavka 5. ovoga članka je poseban parkirališni blok i označava se plavom bojom, a zabrana parkiranja može se odnositi na cijelu godinu ili za određeno razdoblje tijekom godine ili dana.

 

IV. VRSTE PARKIRALIŠNIH KARATA I NAČIN NJIHOVA KORIŠTENJA

 

Članak 18.

 

Za korištenje javnih parkirališta i javnih garaža korisnik mora imati valjanu parkirališnu kartu.

Valjana parkirališna karta je ona karta koja je plaćena za:

- parkirališnu zonu, parkirališni blok ili javnu garažu u kojoj se koristi usluga parkiranja;

- vrijeme korištenja parkiranja, odnosno za razdoblje na koje je sklopljen ugovor o korištenju javne parkirališne površine;

- vozilo registarske oznake koja je ispisana na karti, kada se karta kupuje za određeno vozilo.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, valjana parkirališna karta plaćena za parkirališnu zonu u kojoj se plaća veća naknada za korištenje parkirališnog mjesta vrijedi i u zoni u kojoj se plaća manja naknada.

 

Članak 19.

 

Parkirališna karta se može izdati u materijaliziranom ili nematerijaliziranom obliku.

Materijalizirana karta izdaje se na papiru, u obliku naljepnice, na magnetskoj kartici ili drugom odgovarajućem mediju.

Nematerijalizirana karta izdaje se kao potvrda u elektroničkom obliku.

 

Članak 20.

 

Parkirališna karta za parkiranje na javnom parkiralištu izdaje se kao dnevna karta za određenu parkirališnu zonu i vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje, osim ako korisnik izričito ne zatraži sklapanje ugovora o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju kraćem ili dužem od 24 sata.

Za sklapanje ugovora o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju kraćem od 24 sata izdaje se polusatna, jednosatna ili višesatna parkirališna karta (u daljnjem tekstu: satna karta).

Za sklapanje ugovora o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju dužem od 24 sata izdaje se tjedna, mjesečna ili godišnja parkirališna karta.

Izgled i sadržaj parkirališnih karata za parkiranje na javnim parkiralištima određuje organizator parkiranja, uz suglasnost gradskoga upravnog tijela nadležnog za promet.

 

Članak 21.

 

Korisnik javnog parkirališta može kupiti dnevnu kartu na ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni organizatora parkiranja, odnosno može je preuzeti s nalogom za plaćanje na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti organizator parkiranja.

Naplata dnevne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje dnevne karte.

Naplata preko naloga za plaćanje dnevne karte podrazumijeva neposredno preuzimanje dnevne karte na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti organizator parkiranja i plaćanje dnevne karte u roku od osam dana od dana preuzimanja.

 

Članak 22.

 

Korisnik javnog parkirališta može kupiti satnu kartu na parkirališnom automatu ili mobilnim telefonom (SMS poruka), odnosno na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni organizatora parkiranja.

Naplata satne karte na parkirališnom automatu podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte neposredno na javnom parkiralištu na kojem se nalazi parkirališni automat.

Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva elektroničku kupnju parkirališne karte o čemu korisnik parkiranja zaprima SMS poruku o plaćenoj parkirališnoj karti mobilnim telefonom.

Naplata satne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka na privremenim javnim parkiralištima korisnik parkirališta može kupiti satnu kartu od osobe koju ovlasti organizator parkiranja.

Naplata satne karte neposredno na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti organizator parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte.

 

Članak 23.

 

Korisnik javnog parkirališta može kupiti tjednu, mjesečnu ili godišnju parkirališnu kartu na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni organizatora parkiranja.

Naplata tjedne, mjesečne ili godišnje parkirališne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte.

 

Članak 24.

 

Korisnik javnog parkirališta dužan je valjanu parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku u roku od pet (5) minuta od parkiranja vozila istaknuti na vozilu tako da organizator parkiranja može provjeriti njezinu valjanost.

Ako korisnik javnog parkirališta ne istakne valjanu parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku u roku iz stavka 1. ovog članka ili je istakne tako da se ne može provjeriti njezina valjanost, smatrat će se da nema valjanu parkirališnu kartu.

Ako korisnik javnog parkirališta nema valjanu parkirališnu kartu, smatrat će se da je s organizatorom parkiranja sklopio ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju od 24 sata (dnevna karta).

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, osoba koju ovlasti organizator parkiranja ostavit će dnevnu kartu s nalogom za plaćanje na vozilu, koju je korisnik dužan platiti u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora.

Dnevna karta s nalogom za plaćanje ostavljena na način iz stavka 4. ovoga članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i ne odgađaju plaćanje.

 

Članak 25.

 

Ako korisnik javnog parkirališta ne plati dnevnu kartu s nalogom za plaćanje u roku iz članka 21. stavka 3. i članka 24. stavka 4. ove odluke, osim iznosa dnevne karte dužan je nadoknaditi i stvarne troškove organizatora parkiranja sa zakonskim zateznim kamatama od dana njihova nastanka, na što će ga se u nalogu upozoriti.

Ako korisnik javnog parkirališta ne podmiri obveze iz stavka 1. ovoga članka u danim rokovima, organizator parkiranja pokrenut će protiv njega, a u svoje ime i za svoj račun, postupak pred nadležnim tijelom.

 

Članak 26.

 

Garažna parkirališna karta izdaje se za određenu javnu garažu, i to kao: jednosatna, višesatna, cjelodnevna, tjedna, mjesečna ili godišnja karta. Jednosatne i višesatne karte mogu se izdati kao dnevne ili noćne.

Izgled i sadržaj garažnih parkirališnih karata određuje organizator parkiranja.

Na mjesta i uvjete pod kojima se garažna parkirališna karta može kupiti na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove odluke o mjestima i uvjetima kupnje parkirališne karte na javnom parkiralištu.

 

V. POVLAŠTENA PARKIRALIŠNA KARTA

 

Članak 27.

 

Fizička osoba (stanar) koja ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje te pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja ima sjedište ili koristi poslovni prostor unutar parkirališne zone u kojoj se naplaćuje parkiranje mogu koristiti povlaštene uvjete parkiranja u pogledu cijene i korištenja javnih parkirališta (povlaštena parkirališna karta).

Povlaštene uvjete parkiranja iz stavka 1. ovoga članak može koristiti i vlasnik nekretnine (stana ili kuće) na području na kojemu se naplaćuje parkiranje, ako ima prijavljeno prebivalište ili boravište na području Grada Zagreba.

                Povlaštena parkirališna karta izdaje se i vrijedi za parkirališni blok unutar parkirališne zone, odnosno za zonu koja nije podijeljena na parkirališne blokove, u kojoj osoba koja ostvaruje pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima prebivalište ili boravište, vlasništvo nekretnine odnosno sjedište ili koristi poslovni prostor na tom području.

                Izgled i sadržaj povlaštene parkirališne karte za korištenje javnih parkirališta određuje organizator parkiranja, uz suglasnost gradskoga upravnog tijela nadležnog za promet.

Povlaštena parkirališna karta vrijedi od trenutka njezina izdavanja do isteka onoga dana u sljedećem mjesecu koji po danu odgovara danu od kada je rok otpočeo, odnosno do isteka posljednjeg dana u sljedećem mjesecu.

 

Članak 28.

 

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima fizička osoba (stanar) ako:

- ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i

- ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako:

- ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje ugovorom o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostora, odnosno izvatkom iz registra ili upisnika što ga vodi nadležno tijelo iz kojeg je vidljiva poslovna adresa na kojoj se obavlja djelatnost i

- ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima vlasnik stana ili kuće ako:

- je nekretnina na području na kojemu se naplaćuje parkiranje što, dokazuje dokumentacijom o vlasništvu nekretnine,

- ima prijavljeno prebivalište ili boravište na području Grada Zagreba, što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i

- ima u vlasništvu ili leasingu vozilo, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja nema sjedište i ne koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje, može podnijeti zahtjev za povlaštenu parkirališnu kartu u korist svojeg zaposlenika (stanara) koji ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, ako taj zaposlenik koristi vozilo u njezinom vlasništvu ili leasingu 24 sata dnevno što dokazuje:

- važećom prometnom dozvolom;

- preslikom radne knjižice;

- potvrdom o korištenju službenog vozila i

- osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu ili boravištu zaposlenika.

Povlaštena parkirališna karta izdana prema stavku 4. ovoga članka plaća se po cijeni koju za povlaštenu parkirališnu kartu plaća osoba iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 29.

 

U osobito opravdanim slučajevima povlaštena parkirališna karta može se izdati na zahtjev humanitarne udruge, zdravstvene ustanove, fizičke osobe koje ima teško bolesnog člana obitelji i tijela javne vlasti.

O opravdanosti zahtjeva odlučuje gradonačelnik Grada Zagreba.

Pravnim i fizičkim osobama iz stavka 1. ovog članka može istodobno biti izdano najviše 500 povlaštenih parkirališnih karata.

 

Članak 30.

 

Za povlaštenu parkirališnu kartu uplaćuje se naknada na račun organizatora parkiranja ili se istodobno kupuje i preuzima na blagajni organizatora parkiranja.

Ako korisnik povlaštene parkirališne karte za vrijeme njenog važenja promijeni vozilo za koje je karta izdana, organizator parkiranja zamijenit će povlaštenu parkirališnu kartu, na zahtjev korisnika, novom povlaštenom parkirališnom kartom. Nova povlaštena parkirališna karta vrijedi do isteka roka na koji je izdana zamijenjena karta.

Ako korisnik parkirališta koristi povlaštenu parkirališnu kartu suprotno odredbama ove odluke, smatra se da nema povlaštenu parkirališnu kartu.

 

VI. NADZOR NAD PARKIRANJEM VOZILA

 

Članak 31.

 

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkirališnim površinama obavlja ovlaštena osoba organizatora parkiranja.

Nadzor nad rezerviranim parkirališnim mjestima provode prometni redari.

 

VII. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 32.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koje je vozilo neovlašteno zaustavljeno ili parkirano na rezerviranom parkirališnom mjestu.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 600,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost čije je vozilo neovlašteno zaustavljeno ili parkirano na rezerviranome parkirališnom mjestu, ako je prekršaj počinjen u vezi s obavljanjem njezina obrta ili samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 kuna kaznit će se vozač koji neovlašteno zaustavi ili parkira vozilo na rezerviranome parkirališnom mjestu te odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 33.

 

Na vozila policije bez obzira na to imaju li ugrađene posebne uređaje za utvrđivanje prekršaja i davanje zvučnih i svjetlosnih signala u obavljanju službenih zadaća, prilikom korištenja parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima s naplatom, u javnim garažama i na rezerviranim parkirališnim mjestima ne primjenjuju se odredbe ove odluke.

 

Članak 34.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti:

- Odluka o uporabi javnih prometnih površina za rezervirana parkirališna mjesta (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/94 i 23/03);

- Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/09 i 20/10).

Pravilnik o korištenju javnih parkirališta (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/11 i 10/11) i Zaključak o visini i načinu plaćanja naknade za uporabu rezerviranih parkirališnih mjesta (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/08 i 9/08) ostaju na snazi do donošenja provedbenih propisa na temelju ovlaštenja iz ove odluke.

Gradonačelnik Grada Zagreba je dužan predložiti provedbene propise iz članka 8. stavka 2., članka 11. stavak 2., članka 14. stavka 1. i članka 17. stavka 4. ove odluke u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove odluke nastavit će se i dovršiti prema Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/09 i 20/10).

 

Članak 35.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba, osim odredbe članka 10. stavaka 2., 3. i 4. ove odluke koja će stupiti na snagu 1. siječnja 2012.

 

KLASA: 021-05/11-01/255

URBROJ: 251-01-06-11-9

Zagreb, 12. srpnja 2011.

Potpredsjednica

Gradske skupštine

Mr. sc. Tatjana Holjevac, v.r.