Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispr., 123/17 i 98/19) i članka 60. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20), gradonačelnik Grada Zagreba, 23. travnja 2020., donosi

 

ZAKLJUČAK

o izmjenama i dopuni Zaključka o prostorima mjesne samouprave

 

1. U Zaključku o prostorima mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/17, 1/18, 3/19, 13/19, 14/19, 18/19 i 22/19), u Prilogu 1. Zaključka Popis prostora koje će koristiti mjesna samouprava u točki VI. Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ISTOK, u tabličnom prikazu, u retku pod rednim brojem 2. broj: "211,05" zamjenjuje se brojem: "218,49".

Broj: "2.221,43" zamjenjuje se brojem: "2.228,87".

U točki VII. Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD, u tabličnom prikazu, u retku pod rednim brojem 11. broj: "50,00 m2, zamjenjuje se brojem: "166,64".

Broj: "4.259,69" zamjenjuje se brojem: "4.376,33".

U točki X. Gradska četvrt ČRNOMEREC, u tabličnom prikazu, redak pod rednim brojem 3. briše se.

Dosadašnji redci pod rednim brojevima 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. postaju redci pod rednim brojevima 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

Broj: "1.812,30" zamjenjuje se brojem: "1.772,72".

U točki XI. Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA, u tabličnom prikazu, u retku pod rednim brojem 9. broj: "186,00", zamjenjuje se brojem: "392,82".

Broj: "2.796,68" zamjenjuje se brojem: "3.003,50".

U točki XIII. Gradska četvrt STENJEVEC, u tabličnom prikazu, iza retka pod rednim brojem 10. dodaje se redak pod rednim brojem 11., Matija Gubec, Zagreb, Zagrebačka cesta 88, 337,41 m2.

Broj: "2.149,23" zamjenjuje se brojem: "2.486,64".

U točki XVI. Gradska četvrt SESVETE, u tabličnom prikazu, u retku pod rednim brojem 31. broj: "159,00" zamjenjuje se brojem: "470,97".

Broj: "8.348,24" zamjenjuje se brojem: "8.660,21".

 

2. Tablični prikaz pod naslovom "Prostori za potrebe mjesne samouprave u Gradu Zagrebu - rekapitulacija" mijenja se i glasi:

 

"Prostori za potrebe mjesne samouprave u Gradu Zagrebu - rekapitulacija

 

Redni broj

Gradska četvrt

Broj objekata/

prostora

Površina prostora u m2

1.

DONJI GRAD

10

1.180,79

2.

GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

10

1.912,75

3.

TRNJE

12

1.688,56

4.

MAKSIMIR

12

2.075,79

5.

PEŠČENICA - ŽITNJAK

15

2.784,61

6.

NOVI ZAGREB - ISTOK

11

2.228,87

7.

NOVI ZAGREB - ZAPAD

22

4.376,33

8.

TREŠNJEVKA - SJEVER

8

3.459,14

9.

TREŠNJEVKA - JUG

8

4.019,05

10.

ČRNOMEREC

11

1.772,72

11.

GORNJA DUBRAVA

15

3.003,50

12.

DONJA DUBRAVA

8

1.206,35

13.

STENJEVEC

11

2.486,64

14.

PODSUSED - VRAPČE

12

3.221,67

15.

PODSLJEME

8

1.924,19

16.

SESVETE

43

8.660,21

17.

BREZOVICA

9

2.845,17

 

Ukupno 1. - 17.

225

48.846,34

 

 

 

"

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 372-03/20-03/358

URBROJ: 251-03-02-20-2

Zagreb, 23. 4. 2020.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.