Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13 i 24/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 22. sjednici, 22. prosinca 2014., donijela je

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o najmu javno najamnih stanova

 

Članak 1.

 

U Odluci o najmu javno najamnih stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09 i 22/09) u članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Ugovor o najmu stana produžit će se ako najmoprimac podnese zahtjev prije isteka ugovorenog vremena i dokaže da je prebivališno prijavljen na adresi stana koji koristi kao najmoprimac, da on i članovi njegova obiteljskog kućanstva nemaju u vlasništvu useljiv odgovarajući stan ili kuću na području Republike Hrvatske i da ispunjava sve obveze iz ugovora o najmu javno najamnog stana."

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/14-01/453

URBROJ: 251-01-05-14-5

Zagreb, 22. prosinca 2014.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.